Наказателно Право

Наказателно-право

Какво е наказателно право?

Наказателното право представлява система от правни норми, които регулират обществените отношения, породени от извършване на престъпление по смисъла на Наказателния кодекс. Чрез него се използва най – тежката форма на държавна принуда – наказанието и в най – сериозна степен се засягат правата, свободите и законните интереси на гражданите, които са признати за виновни с влязла в сила присъда. Основните цели на наказанието са да се поправи и превъзпита осъденият към спазване на законите и добрите нрави, да се въздейства предупредително върху него и да му се отнеме възможността да върши други престъпления и да се въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото. Предвид особената роля на наказателното право и процес във функционирането на държавата и на обществените отношения, законът предвижда възможността на всяко обвинено в извършване на престъпление или подсъдимо лице правото на материалноправна и процесуална защита, осъществявана от адвокат. В тази връзка, адвокатска кантора „Петкова“ предлага:

  • Денонощна правна помощ и защита при полицейско и прокурорско задържане;

  • Осъществяване на защита и процесуално представителство на обвиняеми и подсъдими на досъдебното производство и в съдебната фаза;

  • Предоставяне на правна помощ при налагане на мерки за неотклонение и други мерки за процесуална принуда, както и тяхното обжалване;

  • Консултиране, преглед на документация и предоставяне на правни съвети във връзка с образувани наказателни производства;

  • Изготвяне на тъжби от пострадали от престъпления от частен характер и процесуално представителство на тъжителите в рамките на образувания наказателен процес;

  • Изготвяне и предявяване на граждански искове в наказателното производство и на молби за конституиране като частен обвинител.

От друга страна, едни от най – тежките области на престъпните посегателства са сексуалните престъпления и трафика на хора. Пострадалите от този род престъпления често се страхуват и срамуват да предприемат действия по своята правна защита, което намалява възможностите за тяхното разкриване и блокира възможността за наказване на извършителите. За да се обезпечи навременното започване на разследване и за осигуряване на по – големи шансове за откриване и наказване на престъпния деец, е от изключително значение да се запазят следите от престъплението, които са останали по тялото и дрехите на пострадалото лице. Поради това, адвокатска кантора „Петкова“ предлага денонощно правно обслужване за жертви на изнасилвания, блудства и престъпни хомосексуални действия, както и на трафик на хора.

Наказателно Право 1