Семейно и наследствено право

Семейно-право

Какво е наследствено право?

Семейното и наследственото право имат не само юридическа, но и емоционална страна. Семейството е основен двигател на обществото, а правото на личен и семеен живот са принципи, провъзгласени и защитени от Конституцията на Република България и от международното право. Наследственото право, от своя страна, е съвкупността от правни норми, уреждащи отношенията, свързани с наследственото правоприемство, което може да възникне по закон или по завещание. В тази връзка, адвокатска кантора „Петкова“ предлага следните услуги:

 • Изготвяне на брачни договори;

 • Правна помощ при избор на режим на имуществени отношения;

 • Правна помощ и съдействие при разпореждане с общо имущество на съпрузите;

 • Оспорване на разпореждания с общо имущество без съгласието на единия съпруг;

 • Консултации, предявяване на искове и процесуално представителство при развод по взаимно съгласие и по общия ред;

 • Предявяване на искове за определяне на по – голям дял при значителен принос на единия съпруг;

 • Правна помощ и съдействие, и процесуално представителство при спорове относно упражняване на родителски права;

 • Правна помощ и процесуално представителство при искове за установяване и оспорване на произход;

 • Консултации при осиновяване;

 • Изготвяне на завещания;

 • Правна помощ и процесуално представителство по искове за делба на наследство;

 • Консултации при приемане на наследство по опис и отказ от наследство;

 • Правна помощ и процесуално представителство по искове за възстановяване на запазена част.

Image