Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Настаняване за принудително лечение. Как и кога?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Настаняване за принудително лечение. Как и кога?

Настаняване за принудително лечение. Как и кога?

принудително лечение

Настаняването за принудително лечение е един от способите, чрез които близките на човек с тежко психическо заболяване, който е опасен за себе си и околните, могат да потърсят специализирана помощ с цел подобряване на състоянието му и постигане на ремисия.

Настаняването за принудително лечение, обаче, се оказва и способ, чрез които близките на човек с леко или медикаментозно контролирано психическо заболяване се опитват „да се отърват“ от него, за да не полагат дължимите грижи.

И в двата случая този способ може да се активира само по съдебен ред, като и в двата случая както близките, така и самото лице, чието настаняване се иска, имат право на защита.

Случаи от кантората

Случай 1: 

Мариета* има четири висши образования и изключително висок интелектуален капацитет. Живее с възрастната си майка и със сестра си. Както Мариета, така и сестра ѝ са диагностицирани с параноидна шизофрения с назначено от психиатър медикаментозно лечение.

Мариета се свързва с кантората с оплакване, че е била въдворена за принудително лечение в психиатрия в нарушение на правата ѝ. По време на консултацията Мариета разказва, че майка ѝ е била пребита и обрана на площадката на блока по поръчка на виден български политик и министър – председател на страната към момента на провеждане на разговора с нея. Мариета отрича психическото заболяване и твърди, че самата тя е напълно здрава, а състоянието на сестра ѝ е предизвикано умишлено от медиците в психиатрията, в която са били предходно лекувани и двете.

Няколко часа преди провеждане на делото за настаняване на Мариета и сестра ѝ за поредна сесия принудително лечение, майка им успява да се обади в кантората и да обясни, че именно Мариета е човекът, който пребива редовно както нея, така и сестра си и че отказва да взима предписаните ѝ лекарства. Според съдебно – психиатричната експертиза, която е назначена по делото ѝ Мариета страда от изключително тежка форма на параноидна шизофрения, която е прави опасна за околните без тя да може да съзнава и контролира действията си.

Така, спрямо Мариета съдът се произнесе с постановяване на принудително лечение за срок от един месец в специализирана болница за лечение на психиатрични заболявания.

Случай 2:

Борислава* се свързва с кантората с молба за предоставяне на правна помощ по наказателно дело за причиняване на смърт по непредпазливост на 3-месечното ѝ внуче. За смъртта на детето е задържана дъщеря ѝ. Според Борислава, детето е умишлено убито по заговор между бившия ѝ съпруг и неговата „любовница“, а като причина за този „заговор“ сочи нежеланието на двамата да гледат нито детето, нито дъщеря ѝ и именно затова са набедили нея.

След подробно запознаване със случая от специалист от кантората се оказва, че непълнолетната дъщеря на Борислава се отглежда от бившия ѝ съпруг по две причини. Първата е, че Борислава страда от параноидна шизофрения с налудни мисли и втората – че дъщеря ѝ страда от същото заболяване и не може да се грижи сама за себе си, а роденото от дъщеря ѝ дете е следствие от изнасилване и ненавременен аборт.

По искане на бившия съпруг на Борислава, тя е настанена за принудително лечение, а по отношение на дъщеря ѝ се очаква съдебно – психиатрична експертиза, която да докаже невменяемостта ѝ, вследствие на което спрямо нея да бъде произнесена оправдателна присъда и също да бъдат предприети мерки за лечение в специализирано лечебно заведение.

Случай 3:

Родителите на Даниела забелязали внезапна промяна в поведението ѝ, която се изразявала в хипохондрия (необоснован страх за собственото здраве), вследствие на което започнала маниакално да посещава различни лекари. Сама посетила психиатър, който ѝ поставил диагноза „биполярно афективно разстройство“. Понякога изпадала в истерични кризи, които се изразявали във викове и обиди към родителите ѝ, както и двукратна проява на физическа агресия към баща ѝ, като според неговите думи, тя го нападала с удари в тялото без да има нанесени никакви травми.

Молбата за принудително лечение е подадена именно от бащата, тъй като според неговите думи, той се страхувал, че дъщеря му ще го нападне отново, поради което желае да се пристъпи към принудително лечение на дъщеря му.

Заключението от съдебно – психиатричната експертиза, обаче, показва, че Даниела, макар и диагностицирана със същинско психическо заболяване, не представлява никаква опасност нито за себе си, нито за околните, тъй като твърдяната за проявена от нейна страна физическа агресия не е от естество да нанесе реални травми, нито пък е целяла нанасянето им.

* С оглед запазване на адвокатската тайна, имената са променени.

Кой подлежи на принудително лечение по съдебен ред?

Няколко са условията, наличието на които е необходимо, за да бъде постановено принудително лечение.

На първо място, лицето, чието настаняване се иска трябва да:

  1. е диагностицирано с психично заболяване, което е довело до прояви на психоза или тежко личностно разстройство;
  2. има трайно изразени психични увреди в резултат на установено психично заболяване или
  3. да страда от умствена изостаналост или деменция.
Не всички лица, намиращи се в изброените състояния подлежат на задължително настаняване за принудително лечение. За целта е необходимо наличието и на втората предпоставка, а именно заболяването да е такова, че вследствие на него да има опасност болният да извърши престъпление или да се самонарани.

Кога ни трябва адвокат за принудително лечение?

Както лицето, чието настаняване се иска, така и хората, които желаят да пристъпят към принудително лечение на свой близък, имат право на защита.

На първо място, такова право има лицето, чието принудително лечение се иска. По закон участието на адвокат е задължително. Това е така, тъй като този вид лечение се извършва стационарно, т.е. налице е форма на лишаване от свобода, а правото на свобода и сигурност е основно човешно право съгласно Европейската конвенция за защита правата на човека. Ето защо, макар и при необходимост съдът да назначава служебен адвокат, препоръчително е лицето само да си упълномощи адвокат, който е запознат както с богата практика на Европейския съд по правата на човека, касаеща настаняването за принудително лечение на психично болни, така и с постиженията на психиатрията относно средствата и възможностите за лечение на психични заболявания.

На второ място, препоръчително е търсенето на съдействие от адвокат с такава специализация при подаването на искането за принудително лечение. Тази необходимост произлиза от факта, че е необходимо подробно и компетентно излагане на фактите и прилагането на релевантната медицинска документация, така че да се избегне опасността при разглеждане на делото, на съдебните експерти да не бъде предоставена реална възможност за съставяне на точно заключение. Това, от своя страна, може да доведе до пропускане на принудителното лечение за хора, които действително имат нужда от такова, както и до постановяване на принудително лечение за хора, които могат да бъдат третирани и чрез приложение на по – малко рестриктивни мерки.

Кога се подава молба за принудително лечение на психично болен?

Молба или казано разговорно „жалба за принудително лечение“ се подава в случаите, в които човек, диагностициран с психично заболяване или деменция започне да проявява най – просто казано „опасно поведение“.

Това поведение може да има множество и разнообразни проявни форми, като например силно изразено буйстване, вследствие на налудни мисли за преследване или на „нареждания“ от гласове, които чува; изразено желание или проявени опити за самонараняване и др. под.

Кога се стига до прекратяване на принудително лечение? 

Няколко са хипотезите, при които е възможно да се стигне до прекратяване на задължителното настаняване за лечение.

На първо място, такава възможност е налице, когато изтече срока за настаняване, който е определен от съда при разглеждане на делото.

На второ място, ако съдът е постановил задължително настаняване за по – дълъг срок, той има задължение да се произнася на всеки три месеца или за прекратяването на лечението или за неговото продължаване.

На трето място, прекратяване на задължителното настаняване за лечение е възможно и при отпадане на предпоставките за това, т.е. или когато вследствие на проведеното лечение психичното заболяване или деменцията са преминали в етап на ремисия, или когато, макар и да не се е стигнало до такъв етап, болният е спрял да представлява опасност за себе си и за околните. При тази хипотеза прекратяването може да стане както по искане на болния, така и по искане на прокурора или на ръководителя на лечебното заведение, в което болният е настанен.

Защо съдебни дела за принудително лечение се разглеждат от наказателните съдилища?

Делата за настаняване за принудително лечение се разглеждат от наказателните съдилища, който факт първоначално буди притеснение както у лицето, чието настаняване се иска, така и у близките, които са поискали такова настаняване.

Подсъдността на наказателния съд по тези дела нито е случайна, нито е повод за притеснение, тъй като настаняването за принудително лечение не е наказание. Както беше посочено по – горе, принудителното лечение е форма на изключително тежко засягане на правото на свобода и сигурност, а и често се иска по отношение на лице, което не разбира свойството и значението на постъпките си и/или не може да ръководи собственото си поведение, т.е. то се нуждае от трето лице, което да защитава неговите права. Самият процес пък се нуждае от неутрална страна, която да следи и за запазването на обществения интерес чрез недопускане на хора с опасно поведение да не бъдат обект на задържане и лечение.

Именно, поради тази причина в съдебната процедура, в която се разглежда искането за настаняване за принудително лечение задължително участват адвокат и прокурор.

_______________________________________________________________________________________________________________

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ по дела за настаняване за принудително лечение както в полза на лица, чието настаняване се иска, така и в полза на близки на психично болни лица с опасно поведение.

Кантората разполага със специалисти в сферата на правата на човека и в частност в сферата на условията за законосъобразност на лишаването от свобода. Адвокатите от кантората са запознати със съвременните постижения на психиатричната наука.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората предоставяме само с предварително записан час.
Специалистите на кантората работят на територията на цялата страна.

No Comments

Leave a Comment