Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Незаконен хазарт. Организиране и участие

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Незаконен хазарт. Организиране и участие

Незаконен хазарт. Организиране и участие

Незаконен хазарт

Хазартът е една от най – силно регулираните дейности в България, като организирането на хазартни игри може да се осъществява единствено от юридически лица, които са получили нарочен лиценз. Изискванията за получаването му, обаче, са изключително строги и изискват наличието на огромен финансов ресурс, с който разполагат много малко търговци.

Именно поради тази причина често пъти се оказва, че поради невъзможност за влагане на подобен финансов ресурс, съответно поради невъзможност за получаване на лиценз, се организира незаконен хазарт, в който участват множество лица, вкл. и хазартно зависими.

Организирането и участието в незаконен хазарт, обаче, съставлява престъпление. И именно възможностите за защита при обвинение за осъществяване на подобна дейност са предмет на настоящата статия.

Кога е налице незаконен хазарт?

Най – кратко казано, незаконен хазарт е налице, когато се организира или се участва в хазартна игра, за организирането на която законът изисква наличието на лиценз, издаден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него лице.

Видовете хазартни игри, за които законът изисква наличието на лиценз са, както следва:

 1. игри с игрални автомати в игрална зала /машинки/
 2. игри в игрално казино /“Американска рулетка“, „Блек Джак“, „Пунто Банко“, „Карибиан казино стъд покер“, „Казино покер със 7 карти – три затворени и четири отворени“ и „Texas Hold’em Poker“/
 3. игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета
 4. игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
 5. лотарийни игри.
Законът дава легална дефиниция на понятието „игрално казино“. Това е „сграда или затворена част от сграда, в която се организират хазартни игри с игрални автомати и на игрални маси“. Законът поставя и определени изисквания, на които трябва да отговаря игралното казино, а именно:
 1. да разполага с пет или повече маси за игра, от които поне две рулетки
 2. ако игралното казино поддържа игрални автомати /машинки/, те  не могат да бъдат по – малко от десет;
 3. да отговаря на общите задължителни изисквания за игралните зали и игралните казина по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол, приети от българската комисия по хазарта
 4. сградата, в която се организира хазартната игра да не е публична държавна и общинска собственост, в обектите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, в учебните, лечебните и здравните заведения, както и в съсобствени сгради, без нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици.

Това означава, че във всички случаи, в които е организирана хазартна игра в противоречие с посочените изисквания, ще бъде налице незаконен хазарт.

Организиране на незаконен хазарт. Обвинение и защита

Наказателният кодекс въздига в престъпление устройването на хазартна игра не по установения в закона ред. Наказанието е лишаване от свобода до шест години и глоба от хиляда до десет хиляди лева.

Формулировката „не по установения в закона ред“ обхваща всички изисквания, заложени в Закона за хазарта, които са приложими към хазартните оператори. Най – честата причина за повдигане на обвинение за организиране на незаконен хазарт е липсата на лиценз за това.

Организирането на незаконен хазарт е тежко престъпление. Налице са няколко възможности за изход от образувано наказателно дела за подобно престъпление:

 1. Оправдателна присъда. При организирането на незаконен хазарт такава би била възможна най – вече, ако по конкретното дело се установят съществени нарушения на процедурата по разследване, които в особено сериозна степен са засегнали правата на обвиняемия и не могат валидно да бъдат повторени. Такива действия, при които често се допускат съществени грешки, са например претърсванията и изземванията. Възможно е, разбира се, оправдателната присъда да бъде постановена и поради липса на престъпление, например, когато за конкретната хазартна игра не се е изисквал лиценз.
 2. Осъдителна присъда. В този случай са налице две възможности, като и двете касаят размера на наложеното наказание и начина за неговото изтърпяване:
  •  условна присъда: тази възможност ще бъде налице, ако съдът наложи наказание до три години затвор. Допълнително изискване е обвиняемият не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер. И накрая, съдът преценява, според данните по всяко конкретно дело, че за поправянето и превъзпитанието на конкретния обвиняем към спазване на закона не е необходимо да той да бъде реално лишен от свобода. Това означава, че ако има предходна присъда с наложено наказание „пробация“, условното осъждане е възможно при наличие на посочените условия.
  • пробация: при организирането на незаконен хазарт е възможно и допустимо наказанието „лишаване от свобода“ да бъде заменено с пробация при наличието на изключителни и многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства. Това наличие се преценява за всеки конкретен случай според доказателствата по делото. При този вариант може да се избегне ефективно лишаване от свобода, когато обвиняемият има съдебно минало.
  • ефективно лишаване от свобода: до ефективно лишаване от свобода при обвинение за незаконен хазарт може да се стигне в няколко хипотези:
   • ако съдът наложи наказание повече от три години лишаване от свобода;
   • ако макар и да е наложил наказание под три години лишаване от свобода, съдът е преценил, че за поправянето и превъзпитанието на извършителя е необходимо да изтърпи наказанието реално;
   • ако обвиняемият има предходно осъждане, за което не е реабилитиран или пък е нарушил изпитателен срок по предходно условно осъждане

ВАЖНО! Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е специализирана международна наказателноправна кантора, разполагаща с утвърдени специалисти по наказателно право с богат опит в представителството по наказателни дела за извършени престъпления от общ характер.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
тел. +359 885 47 77 57

Участие в незаконен хазарт. Обвинение и защита

Участието в незаконен хазарт също съставлява престъпление съгласно българското наказателно право, но за осъществяването му се предвижда драстично по – ниско по размер наказание, а именно лишаване от свобода до една година или пробация.

Във всички случаи на повдигнато обвинение е възможно постигането на оправдателна присъда. Преценката за потенциалния изход от образуваното наказателно производство се прави за всеки конкретен случай според наличните по разследването доказателства. Ключов момент за потенциална оправдателна присъда ще бъде успешното доказване на обстоятелството, че обвиненото лице не е знаело, че хазартната игра не е организирана по предвидения в закона ред.

По отношение на участието в незаконен хазарт е необходимо да се обърне внимание на няколко обстоятелства, които имат значение по отношение на потенциалните наказания, които могат да бъдат наложени при осъдителна присъда.

На първо място, при чисто съдебно минало, възможно е съдът да освободи извършителя от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание „глоба“ в размер от хиляда до пет хиляди лева. В този случай свидетелството за съдимост на дееца ще гласи, че той е неосъждан.

На второ място, отново при чисто съдебно минало, съдът може да наложи изтърпяването на наказанието лишаване от свобода да бъде отложено като постанови три години изпитателен срок /условно осъждане/.

На трето място, съдът има възможност да постанови и наказание „пробация“, което може да се изрази в:

 1.  задължителна регистрация по настоящ адрес;
 2.  задължителни периодични срещи с пробационен служител;
 3. ограничения в свободното придвижване;
 4.  включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие;
 5. поправителен труд;
 6. безвъзмезден труд в полза на обществото.

ВАЖНО! За постигане на максимално благоприятен изход от наказателното дело за участие в незаконен хазарт, необходимо е участието на опитен и квалифициран адвокат по наказателно право. 

По – тежко наказуеми деяния, свързани с незаконен хазарт

В определени случаи, за организиране на незаконен хазарт законът предвижда по – тежки наказания. Тези хипотези са три и при тях наказанието е от една до осем години лишаване от свобода и глоба от две хиляди до петдесет хиляди лева.

И в трите случая, възможните изходи от образувано наказателно производство са оправдателна или осъдителна присъда.

При произнасяне на осъдителна присъда за това престъпление не е възможно освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, нито замяна на наказанието „лишаване от свобода“ с пробация. Единствено е възможно, при наличие на множество или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства да бъде наложено наказание под минимума, а именно под една година лишаване от свобода.

В от хипотезите на по – тежко наказуемо организиране на незаконен хазарт е възможно условно осъждане, ако съдът наложи наказание до три години лишаване от свобода и деецът е в чисто съдебно минало. Това може да се случи, когато организирането на незаконен хазарт представлява особено тежък случай и когато деянието е свързано със залагания върху развитието или резултата от спортно състезание, администрирано от спортна организация.

ВАЖНО! „Особено тежък случай“ може да бъде налице, например, когато са реализирани извънредно големи печалби от организирането на незаконен хазарт.

В хипотезата, в която организирането на незаконен хазарт е извършено при условията на опасен рецидив, условно осъждане не е възможно, а при осъдителна присъда винаги се стига до ефективно изтърпяване на наказанието в затвор.

ВАЖНО! „Опасен рецидив“ е налице, когато обвиняемият:

 1. е осъществил организирането на незаконен хазарт, след като е лежал в затвора не по – малко от една година за умишлено престъпление, за което законът предвижда повече от пет години лишаване от свобода или
 2. е осъществил организиране на незаконен хазарт след като е осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода и поне едно от тези наказания е изтърпял ефективно.

ВАЖНО! Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е специализирана международна наказателноправна кантора, разполагаща с утвърдени специалисти по наказателно право с богат опит в представителството по наказателни дела за извършени престъпления от общ характер.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
тел. +359 885 47 77 57

Особени хипотези на отговорността при незаконен хазарт

За организиране на незаконен хазарт наказателна отговорност носи физическото лице, което е осъществило това деяние. Това е така, тъй като юридическите лица не могат да носят наказателна отговорност. Но на тях може да бъде наложена имуществена санкция.

Именно в тази насока е Законът на хазарта. В него се предвиждат особено сурови наказания за юридическите лица, които организират хазартни игри в нарушение на неговите разпоредби.

Така, на хазартен оператор, който организира хазартни игри или извършва каквито и да било дейности, уредени в закона, за които се изисква лиценз, без да притежава такъв, се налагат следните наказания:

 1. имуществена санкция от 1 000 000 до 2 000 000 лв. на юридическо лице, което организира онлайн залагания;
 2. имуществена санкция от 50 000 до 200 000 лв. на юридическо лице за хазартни игри, които не са организирани онлайн;
 3. глоба от 20 000 до 50 000 лв. на физическо лице, което извършва някоя от дейностите по производство, внос, разпространение, сервиз на игрално оборудване, или имуществена санкция в размер от 50 000 до 200 000 лв. на юридическо лице, което извършва някоя от дейностите по производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване.
Наказва се и организирането на турнир на игри в игрална зала или в игрално казино в нарушение на разпоредбите на Закона за хазарта. В тези случаи наказанието е глоба от 2000 до 5000 лв. или с имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.
ВАЖНО! Организирането на турнир на игри извън игрална зала или игрално казино винаги е престъпление

Незаконен хазарт. Организиране и участие 2

 

Кога е налице хазартна зависимост?

Хазартната зависимост, съгласно Международната класификация на болестите, 10-та ревизия се нарича „патологично влечение към хазарт“ и се отличава с два характерни признака:

 1. постоянно повтарящи се епизоди на хазартна игра, които
 2. продължават и често се засилват, въпреки неблагоприятните социални последици като обедняване, влошени семейни отношения и провал в личния живот.

В случай че забелязвате подобни признаци у себе си или у Ваш близък, то вероятно Вие или Вашият близък страдате от патологично влечение към хазарт.

Как да помогнем на хазартно зависим?

Няма единна система, която да гарантира абсолютни резултати при третиране на хазартна зависимост.

Възможните методи за оказване на помощ на хазартно зависим са:

 1. насочване към работа с психолог или психиатър, специализирани в работата със зависимости
 2. посещаване на групи за взаимопомощ (напр. Анонимни хазартно зависими – България)
 3. постъпване на стационарно лечение в психиатрична болница
 4. постъпване в център за възстановяване от зависимости
 5. в тежки случаи, касаещи близък, който е хазартно зависими – подаване на искане за предприемане на настаняване за принудително лечение

Възможности за забрана за допускане до хазартни игри

От 2022 г. отново бе възобновена възможността на лицата, които смятат, че са уязвими към развиване на хазартна зависимост да се вписват в специалния регистър към Националната агенция за приходите. В този случай хазартните оператори имат задължение да не допускат до игра на хазарт, вписаните в този списък лица.

Наказателна отговорност за престъпления, извършените в условията на хазартна зависимост.

Коментар на Силвия Петкова – адвокат по наказателно право във „Въпросите“ с Миролюба Бенатова

_________________________________________________________________________________________________________

Интересни теми относно зависимостта и наказателната отговорност

Зависимостта от алкохол, наркотични вещества или хазарт може да доведе до отпадане на възможността за ангажиране на наказателна отговорност при извършено престъпление. Подробна информация по темата е достъпна в публикацията „Зависимост от наркотици и извършено престъпление. Защита„.

Любопитни случаи от работата на кантората

С някои от съществените постижения от работата на специалистите на кантората, можете да се запознаете в секция „Новини„.

Теми, свързани със защита правата на обвиняемите и пострадалите от престъпление

Още интересни теми, свързани с правните възможности при обвинение за извършено престъпление, можете да откриете в секция „Наказателно право„.

Кантората в медиите

Повече информация относно публичното присъствие на кантората и участието ни във важни обществени дискусии можете да откриете в секция „Медии“.

За контакт

работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Правни консултации и поемане на представителство се осъществяват само с предварително записан час. 

Специалистите на кантората предоставят правни консултации на цялата територия на Република България.

No Comments

Leave a Comment