Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Неизпълнение на задължение по договор. Как да постъпя?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Договорно право  > Неизпълнение на задължение по договор. Как да постъпя?

Неизпълнение на задължение по договор. Как да постъпя?

Неизпълнение на задължение по договор

*Текстът е актуализиран към 2022 г. 

Свободата на договаряне е един от основните принципи, залегнали в Закона за задълженията и договорите. Съгласно този принцип страните могат свободно да определят съдържанието на договора, стига то да не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави. 

Практиката познава десетки различни видове договори. Общото между тях е, че винаги поне една от страните има някакво задължение. От своя страна, хипотезите на неизпълнение на задължение по договор са точно толкова често срещани, колкото често са срещани и самите договори. 

Ето защо в днешната статия ще поговорим за това как да постъпим, когато е налице неизпълнение на задължение по договор, сключен между нас и трето лице. 

Неизпълнение на задължение по договор. Как да постъпя? 4

Как да постъпим, когато сме изправени пред неизпълнение на задължение по договор?

Както беше отбелязано по – горе, правната уредба на договорите се намира в Закона за задълженията и договорите. 

Според разпоредбите на този закон „договорът е съглашение между две или повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях“. 

Видно от определението, дадено от законодателя, за да е налице договор са необходими най – малко две лица със съвпадащи насрещни волеизявления.

N.B. По отношение на някои договори, законодателят е предвидил особена форма на сключване с оглед тяхната действителност. Тя може да бъде писмена или нотариална. По – голямата част от договорите, обаче, могат да се сключват и устно, а писмената форма може да бъде за противопоставимост или за доказване. В настоящата статия ще се спрем на темата за неизпълнение на задължение по договор като цяло, а в отделна тема ще разгледаме „Проблеми на устните договори“.

Неустойка при неизпълнение

Видове неизпълнение на задължение по договор

Неизпълнение на задължение по договор може да се прояви по множество начини. Длъжникът може да изпълни неточно, да не изпълни въобще или да изпълни лошо като цяло. И поради това неизпълнението може условно да се раздели на два вида – пълно и неточно.

Пълно неизпълнение на задължение по договор и защита

Пълното неизпълнение на задължение по договор е по – простата хипотеза на неизпълнение на договорите, тъй като при него длъжникът изобщо не е предприел поведение, което да съответства на поетите от него задължения по договора. Той не осъществява никаква част от предметното съдържание на дължимата престация. В този случай насрещната страна разполага с няколко възможности:

1. Ако кредиторът все още има интерес от изпълнението, той може да иска от длъжника да изпълни и да му плати обезщетение за забавата. А ако кредиторът вече няма интерес от изпълнението, той може да иска обезщетение за неизпълнение. 

2. Когато задължението е за действие, което може да бъде извършено от друго лице, кредиторът има право да иска да му се разреши да извърши това действие за сметка на длъжника. Когато задължението е да не се върши нещо, кредиторът може да иска да му се разреши да премахне за сметка на длъжника това, което е било направено в нарушение на задължението. 

3. Изправната страна по договора може да иска и неговото разваляне при следните предпоставки: а) неизпълнението се дължи на причина, за която длъжникът отговаря; б) кредиторът е дал подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще счита договора за развален; в) този срок е изтекъл без длъжникът да е изпълнил. 

4. Кредиторът има право на обезщетение за причинените вреди от неизпълнението, което обхваща претърпяната загуба и пропуснатата полза. 

Развалянето на договорите поначало има обратно действие. Това означава, че ако изправната страна упражни правото си на разваляне, следва да получи обратно това, което сам е дал по разваления договор.

 

Неизпълнение на задължение по договор. Как да постъпя? 5

Неточно изпълнение на задължение по договор и защита

Неточното изпълнение е по – сложната хипотеза на неизпълнение на задължение по договор, тъй като може да има безброй проявни форми. Длъжникът може да изпълни нещо различно (напр. да достави тениски, вместо ризи); по – малко от уговореното (напр. 10 ризи, вместо поръчаните 20); не в уговорения срок; с по – лошо качество (напр. вместо ризи от памук достави ризи от синтетична материя) и т. н. В този случай, кредиторът разполага със същите възможности като описаните по – горе. 

Следва да се имат предвид, обаче, три особености. 

На първо място, съгласно разпоредбите на закона, разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на кредитора. 

На второ място, законът повелява, че няма да бъде налице неизпълнение на задължение по договора, за което длъжникът ще отговаря, когато невъзможността за изпълнение не се дължи на причина, за която той отговаря. Такава причина може да бъде например природно бедствие, задължително разпореждане на държавен орган (напр. заповед на министъра на здравеопазването за затваряне на търговски обекти) и др. Това, че длъжникът „не отговаря“ означава, че той няма да дължи обезщетение за неизпълнението си, но все пак е длъжен да върне даденото по договора. В противен случай ще бъде налице неоснователно обогатяване.

На трето място, когато е налице неизпълнение на задължение за плащане на парична сума, липсата на парични средства не освобождава длъжника от отговорност. Следва да се има предвид, че българското право не познава института на фалит на физическо лице. 

В заключение

В условията на настъпваща икономическа криза, допускането на неизпълнение на задължение по договор, особено когато става дума за парично такова, е все по – често срещана хипотеза. 

И тъй като защитата срещу такова неизпълнение на задължение е специфична дейност, която изисква специални знания и опит, препоръчително е ангажирането на добър адвокат по договорно право, чието участие да осигури правилната защитна стратегия.  

_______________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата и задълженията, предвидени от законите във връзка с различните видове договори, можете да намерите в секцията “Договорно право”.

Еднолично адвокатско дружество “Силвия Петкова” предоставя специализирана правна помощ както при изготвянето на всички видове договори, така и при тяхното оспорване и разваляне. 

За контакт: 
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. “Три уши” № 2, ет. 3
email: office@petkovalegal.com
тел.: + 359 885 47 77 57 

 

Неизпълнение на задължение по договор. Как да постъпя? 6

 

Такива са случаите, когато неизпълнението, било то пълно или частично, се дължи на някаква непреодолима сила – природно бедствие, действия на трето лице и др. Това, че длъжникът „не отговаря“ означава, че той няма да дължи обезщетение за неизпълнението си, но все пак е длъжен да върне даденото по договора. В противен случай ще бъде налице неоснователно обогатяване.

__________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата и задълженията, предвидени от законите във връзка с различните видове договори, можете да намерите в секцията “Договорно право”.

Адвокатска кантора “Петкова” предоставя специализирана правна помощ както при изготвянето на всички видове договори, така и при тяхното оспорване и разваляне. 

За контакт: 
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. “Три уши” № 2, ет. 3
email: office@petkovalegal.com
тел.: + 359 885 47 77 57 

No Comments

Leave a Comment