Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Непарична вноска в капитала на търговско дружество /апорт/.

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Търговско и корпоративно право  > Непарична вноска в капитала на търговско дружество /апорт/.

Непарична вноска в капитала на търговско дружество /апорт/.

Непарична вноска в капитала

Непарична вноска в капитала на търговско дружество /апорт/. Правно основание и начин на извършване

Когато се пристъпи към учредяване на търговско дружество или се вземе решение за увеличение на капитала на вече учредено търговско дружество е необходимо съдружниците да внесат в дружеството някакво имущество, срещу което ще придобият членствени права при регистрацията или съответно от частта за увеличаване на капиталa. Имуществото на всяко едно търговско дружество се формира от два вида вноски – парични и непарични.

Проблем в разбирането на същността на паричните вноски няма – внася се по набирателна сметка или по сметката на дружеството определена сума пари, след което се пристъпва към вписване на увеличението в търговския регистър.

В настоящата статия ще разгледаме условията и предпоставките, при които може да се направи непарична вноска в капитала на дружеството, предмета на самата непарична вноска, както и начинът на извършване на непаричната вноска с акцент на капиталовите търговски дружества.

Същност на непарична вноска в капитала

В капитала на търговско дружество законът предвижда възможност да бъде прехвърлено правото на собственост върху определен предмет или друго право. Извършването на непарична вноска в капитала има възмезден характер и след апорта вече дружеството е титуляр на правото на собственост или на другото внесено право от страна на съдружника, а срещу това той придобива част от капитала на дружеството. Непарична вноска може да се извърши както при учредяването на търговското дружество, така и в един последващ момент при вземане на решение за увеличаването на капитала на дружеството. Непарична вноска е допустима при всички видове търговски дружества.

Императивно изискване на закона е условието непаричната вноска да бъде описана в дружествения договор или в устава, когато говорим за Акционерни дружества. Описанието следва да съдържа задължително информация относно името на вносителя, пълно описание на непаричната вноска, основанието на правата на вносителя а също така и парична оценка на направената вноска.

Предмет на непарична вноска

Предметът на непаричната вноска е изключително широк, като тук характерното за всички видове непарична вноска е, че се внася нещо, което не представлява парични средства. Тези обекти на вноската могат да бъдат много различни, като например облигационни права, представляващи право на вземане по различни договор (наем, заем и други), наследство, търговско предприятие или част от търговското предприятие, ценни книги, вещно право върху движима или недвижима вещ. Интересното е, че предмет на апорта могат да бъдат освен това и нематериални права като авторско право, промишлен дизайн, лицензия, патент и други подобни.

Законът забранява да се извършва непарична вноска единствено под формата на бъдещ труд или услуги. Това е така, защото подобни вземания на дружеството няма как да бъдат принудително изпълнени. Тук е важно да се посочи, че ще е налице нищожност на апорта при правна или фактическа невъзможност за прехвърляне на предмета на вноската, а също така и при невъзможен предмет на вноската (например, внася се превозно средство, което обаче вече не съществува към момента на внасянето му). Също така предмет на непарична вноска не може да бъде и право на ползване. Това е така поради неговата неотчуждимост и строго личния му характер.

Начин на извършване на непарична вноска 

Законодателят определя реда и изискванията, за да се извърши валидно непаричната вноска. При индивидуализирането на непаричната вноска е необходимо тя да бъде пълно описана още в решението на общото събрание, което се взема, за да се направи вноската. Следва в това решение да се посочи също така и лицето, което прави вноската, както и от къде черпи правата, които смята да прехвърли с извършването на апорта.

Задължително при извършването на непаричната вноска е същата да има и своя оценка. Когато става дума за извършване на непарична вноска в капитала на капиталово търговско дружество тази оценка следва да бъде направена от експерти, които притежават тази правоспособност. Извършването на оценката тук представлява самостоятелно охранително производство, което протича пред Търговския регистър.  В рамките на това производство длъжностното лице по регистрацията назначава трима независими оценители, които извършват оценката.

Непаричната вноска е допустимо да бъде записана в капитала на дружеството и в неговия дружествен акт до размера на дадената оценка от страна на вещите лица. Целта на последното е да се запазят и гарантират правата на кредиторите, че дружеството няма да е декапитализирано още към момента на вписване на извършената непарична вноска. Заключението на вещите лица следва да съдържа определени реквизити, които са изрично посочени в закона. Това заключение е част от документите, които следва да се представят в производството по вписване на самата вноска при учредяването на дружеството или съответно при увеличението на капитала.

Апортът завършва с вписването му в Търговския регистър. Целта на вписването е да се оповести публично, че е настъпило прехвърлянето на апортираните права, като съдията по вписванията при разпореждането на вписването удостоверява, че вносителят действително е титуляр на правата, които внася в капитала на дружеството.

Ако предмет на непаричната вноска е право на собственост върху недвижим имот, след вписването в Търговския регистър следва да се направи вписване и в Имотния регистър. Целта на това вписване е апортът да е противопоставим на трети лица, които са придобили същото право от същия собственик. Апорт на недвижим имот, който не е вписан в Службата по вписванията не може да се противопостави на трети лица.

Внасяне на собственост върху недвижим имот като апорт 

Следва да се обърне специално внимание на обстоятелството, че при извършването на непарична вноска, която има за предмет вещни права, може да се направи вноска както на правото на собственост, така също и да бъде внесена само за ползване от страна на дружеството.

!!! ВАЖНО При непарична вноска в капитала на търговско дружество с предмет право на собственост върху недвижим имот всъщност по същество се прехвърля правото на собственост върху недвижимия имот. Това прехвърляне е освободено от ДДС и от местен данък в полза на общината, дължими при прехвърляне на недвижими имоти.

!!! ВАЖНО При апортиране на право на собственост върху недвижим имот, не е необходимо да бъде спазвана специалната форма сделката като нотариален акт. В тази ситуация собствеността на недвижимия имот се прехвърля чрез вписването в имотния регистър на нотариално заверено извлечение от дружествения договор или устава на акционерното дружество след извършването на вноската и вписването и в Търговския регистър.

______________________________________________________________________________________________

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя висококвалифицирана правна помощ в сферата на търговското и корпоративно право.

Правни консултации на място в кантората или по телефон се предоставят само с предварително записан час. 

За контакт:

работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

ИЛИ

 

 

No Comments

Leave a Comment