Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Кадастрална карта и кадастрален регистър в община Божурище

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Новини  > Кадастрална карта и кадастрален регистър в община Божурище

Кадастрална карта и кадастрален регистър в община Божурище

Важна новина за приемане на нова кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Делян, с. Златуша, с. Мала Раковица, с. Хераково и с. Храбърско, община Божурище

 

На основание чл. 46, ал. 1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/  Служба по геодезия, картография и кадастър София област /СГКК/ Ви информира, че са приети нова кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Делян, сЗлатуша, сМала Раковица, с. Хераково и с. Храбърско, община Божурище, /обява в „Държавен вестник“, бр. 21 от 2021 г./

Материалите се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област и община Божурище.

Справки могат да се правят в сградата на СГККСофия област, гр. София, ул. ,,Мусала № 1, директно на гише 6, без да се тегли номер от машината, всеки работен ден от 9.00 до 11.30ч. и от 14.00 до 16.00 ч. и на сайта на АГКК https://kais.cadastre.bg/bg/Map    слоевеНеодобрени КККР“ или в Община Божурище и съответните кметства.

В 30 – дневен срок от обявяването в Държавен вестник, т.е. до 12.04.2021 г. вкл., заинтересованите лица могат да направят ПИСМЕНИ ИСКАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО ПРИЕТИТЕ МАТЕРИАЛИ И ДАННИ пред Службата по геодезия, картография и кадастър София област. Възраженията могат да се подават в сградата на СГКК София област, община Божурище и на емейла на СГКК София област: sofia.oblast@cadastre.bg

По този повод АГКК Ви информира, че:

Подаването на писмени искания и възражения не решава спорове за материално право между собственици на поземлени имоти.

Допуснати непълноти и грешки в изготвената нова кадастрална карта и кадастрални регистри се допълват и поправят по молба на заинтресуваното лице до СГКК София област след влизането в сила на заповедта за одобряване, като необходимите изменения се извършват по реда на поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Когато непълнотите и грешките в изготвената нова кадастрална карта и кадастралните  регистри  са свързани със спор за материално право, те се коригират от СГКК след решаването на спора по съдебен ред.

______________________________________________________

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя правна помощ при имотни спорове, както и по повод писмени възражения и искания до съответните служби по геодезия, картография и кадастър. 

No Comments

Leave a Comment