Административно право, Наказателно право

Новите правила за електрическите тротинетки

Електрическите тротинетки все повече навлизат в ежедневния живот като участници в движението по пътищата, а пълната липса на правна уредба, свързана с тях, доведе до хаос, съставени актове за управлението им без свидетелство за управление на моторно превозно средство и без регистрация в КАТ, а в практиката се появиха и случаи на образувани досъдебни производства за управление на електрическите тротинетки под въздействието на опиати

Още от миналата година законодателят се опитва да състави проект на закон, който да уреди правният режим на електрическите тротинетки. Имаше предложения тази уредба да влезе в Закона за движението по пътищата и това беше логичното решение. И така, в „Държавен вестник“, бр. 60 от 2020 г. бяха обнародвани промените, които уредиха една голяма част от електрическите тротинетки като индивидуални електрически превозни средства.

Новите правила за електрическите тротинетки според Закона за движението по пътищата

Въпреки че част от електрическите тротинетки получиха уредба в закона, други останаха неуредени и за тях, за всеки конкретен случай, ще се преценява представляват ли те моторно превозно средство или не. 

Новите правила, които законодателят прие по отношение на електрическите тротинетки важат за тези от тях, които отговарят на критериите за „индивидуално електрическо превозно средство“. 

Това е вид пътно превозно средство, което:
1. е оборудвано с електрически двигател;
2. максималната му конструктивна скорост надвишава 6 км/ч;
3. няма място за сядане или
4. мястото за сядане е с височина на референтната точка на седене до 540 мм за двуколесните и 400 мм за превозните средства с три или повече колела;
5. собствената му маса е до 50 кг. 

Както се вижда, основният критерий за определяне електрическите тротинетки представляват инвидидуално електричеко или моторно превозно средство с определена категория не е мощността на двигателя или конструктивната максимална скорост, а наличието или липсата на място за сядане и височината на неговата референтна точка.  

Всяко едно електрическо превозно средство, което не отговаря на горните пет критерия, не представлява индивидуално електрическо превозно средство и новите правила, уредени в Закона за движението по пътищата за този вид превозни средства не се прилагат. 

С промените в Закона за движението по пътищата, уреждащи правния режим на електрическите тротинетки се въвеждат множество правила, свързани с тяхното ползване и управление. Тези правила са аналогични на правилата, които важат за велосипедистите. 

На първо място, електрическите тротинетки могат да се движат по велосипедната инфраструктура (велоалеите) и по градските пътища, по които позволената скорост е до 50 км/ч. Правилото е това може да става, когато по съответната улица няма изградена велоалея. Съответно, електрическите тротинетки трябва да се движат възможно най – вдясно на платното за движение.  

Това означава, че по пътища, по които позволената скорост е над 50 км/ч (напр. бул. „България“ в гр. София), електрическите тротинетки ще могат да се движат само, ако има изградена велосипедна инфраструктура.

За електричеките тротинетки е забранено движението в BUS лентите и по тротоарите, както и във всички зони, маркирани със знак за забрана на влизане на велосипеди. 

Максималната допустима скорост на движение е 25 км/ч. Доколкото голяма част от електрическите тротинетки не показват на дисплеите си скоростта на движение, то техните водачи ще трябва или да се сдобият с такива или да намерят друг начин да спазват ограничението. За момента, обаче, не става ясно по какъв начин ще се контролира спазването на това изискване. 

По отношение на водачите на електрическите тротинетки важат и следните забрани:
1. да превозват други лица;
2. да се движат успоредно с друга тротинетка или двуколесно пътно превозно средство;
3. да управляват тротинетката без ръце;
4. да се движат в непосредствена близост до други пътни превозни средства или да се държат за тях;
5. да превозват, теглят или тласкат предмети, които пречат на управлението на тротинетката или създават опасност за другите участници в движението;
6. да използват мобилни телефони при управлението на тротинетката. 

С промените в Закона за движението по пътищата, свързани с електрическите тротинетки бяха въведени и възрастови ограничения. Така, деца под 14 годишна възраст няма да могат да управляват електрически тротинетки, а тези от 14 до 16 години ще могат да се движат в рамките на велосипедната инфракструктура. 

ВНИМАНИЕ! Законът позволява на общинските съвети да приемат по – строги правила за управление на електрическите тротинетки. Затова е важно водачите да бъдат запознати с местното законодателство в общината, в която живеят.  

През нощта, както и при намалена видимост, водачите на тротинетки са длъжни да използват светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат лесно забелязани. Допълнително задължение на водачите е да тротинетките им да бъдат с включени светлини. 

ВАЖНО!!! Задължението за носене на каска се отнася единствено на лицата до 18 – годишна възраст. Това е и един от сериозните недостатъци на закона, тъй като буди недоумение причината, поради която законодателят смята, че пълнолетните лица не са уязвими, в случай на пътно – транспортно произшествие. Ето защо, макар и да не е задължително, силно препоръчително е носенето на каска. 

Разбира се, за неспазване на така уредените изисквания, са предвидени и САНКЦИИ.

На първо място, с глоба в размер на 10 лв. се наказва водач на електрическа тротинетка, който:
1. не ползва светлоотразителни елементи в облеклото си в тъмната част на денонощието и при намалена видимост;
2. не носи каска, ако е на възраст до 18 години. 

На второ място, с глоба в размер на 50 лв. се наказва водач на електрическа тротинетка, който:
1. не се движи по велоалеите, когато има такива, а когато няма – не се движи най – вдясно на пътното платно;
2. при намалена видимост или през нощта управлява тротинетката без да е включил светлините;
3. управлява тротинетката с неизправна спирачна система;
4. се движи по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост на движение е над 50 км/ч, когато няма велоалея;
5. се движи в зони, забранени за влизане на велосипеди;

6. се движи в BUS лента;
7. развива скорост над 25 км/ч;
8. превозва други лица;
9. се движи успоредно с друга тротинетка или двуколесно пътно превозно средство;
10. управлява тротинетката без ръце;
11. движи се в непосредствена близост до друго ППС или се държи за него; 

12. превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на тротинетката или създават опасност за другите участници в движението;
13. управлява тротинетката по тротоари;
14. управлява тротинетката извън велоалеите, ако е на възраст под 16 години;
15. управлява тротинетка, ако е на възраст под 14 години. 

ВАЖНО!!! Доколкото електрическите тротинетки представляват вид пътни превозни средства по смисъла на Закона за движението по пътищата, при управлението им е забранена употребата на алкохол над 0.5 промила, както и на наркотични вещества. Водач на електрическа тротинетка, който я управлява в пияно състояние или под въздействието на наркотици, подлежи на глоба в размер на 20 лв. 

И накрая, електрическите тротинетки, представляващи индивидуални електрически превозни средства не подлежат на регистрация в КАТ и не се изисква правоспособност за тяхното управление. 

 

Наказателна отговорност за управление на електрическите тротинетки без книжка, без регистрация в КАТ или след употреба на алкохол/наркотици

Както споменахме по – горе, за всички електрически превозни средства, които не отговарят на законовите критерии за индивидуално електрическо превозно средство, ще се прави отделна преценка за всеки конкретен случай представляват ли те моторни превозни средства или не. 

Така, електрическите скутери с мощност на двигателя между 250W и 4000W и конструктивна максимална скорост над 25 км/ч до 45 км/ч, които имат място за сядане с референтна точка на седене над 540 мм за двуколесните и над 400 мм за тези с три и повече колела, ще подлежат на регистрация в КАТ и за тяхното управление ще се изисква свидетелство за управление на МПС, категория „М“.  

ВАЖНО!!! Тъй като по – голямата част от електрическите тротинетки са внос от страни извън Европейския съюз, при покупката продавачът трябва да осигури сертификат за съответствие. Без него, скутерът няма да може да бъде регистриран, но въпреки това ще се носи съответната отговорност за липсата на такава регистрация. 

По отношение на тези скутери, важат правилата, приложими към мотопедите.  

По – мощните електрически скутери могат да влязат и в категория А1, А2 и А, в зависимост от мощността на двигателите. 

Когато говорим за електрическите тротинетки и скутери, подлежащи на регистрация, не можем и да не споменем за наказателната отговорност по смисъла на Наказателния кодекс за управление на такава тротинетка след употреба на алкохол и наркотици, както и при управление с отнета книжка. 

ВНИМАНИЕ!!! В тези случаи важат общите правила за наказване на водачите на моторни превозни средства. Тези правила сме коментирали в статиите „Шофиране след употреба на алкохол“„Шофиране след употреба на наркотици“ и „Шофиране след отнета книжка. Последици“

По темата за новите правила относно електрическите тротинетки и наказателната отговорност във връзка с тях, адв. Силвия Петкова гостува на предаването „Следобед с БСТВ“. Повече можете да видите във видеото по – долу.

В заключение

Макар и подробната регламентация на електрическите тротинетки да се забави с около година и половина от първото им появяване по българските пътища, тя вече е факт от 07.07.2020 г., като, разбира се, се очаква засилен контрол поне в началото на действието на новите законови промени. 

Въпреки това, остават множество въпросителни по отношение на по – мощните електрически тротинетки. Ето защо, във всички случаи, в които възниква съмнение за собственика представлява ли неговата електрическа тротинетка индивидуално електрическо или моторно превозно средство, подлежащо на регистрация, е препоръчителна консултацията със специалист, както и изпращането на запитване до началника на съответния сектор „Пътна полиция. 

_________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с тротинетките и отговорността, свързана с тях, можете да намерите в секциите „Административно право“ и „Наказателно право“.   

Адвокатска кантора „Петкова“ е специализирана в предоставянето на правна помощ по административнонаказателни дела по Закона за движението по пътищата, както и по наказателни дела.

За въпроси, свързани с правния режим на електрическите тротинетки, както и в случаи на наложени наказания при тяхното управление, можете да се свържете с кантората на имейл office@petkovalegal.com или на телефон +359 885 47 77 57.  

22 thoughts on “Новите правила за електрическите тротинетки”

 1. Само не разбрах следното. След като електрическите тротинетки са един вид приложени към велосипедите, това значи ли, че има вратичка в закона да се движим с тях междуградско по пътя в най-дясната му част, когато няма изградена велоалея. Понеже живея в район, в който около града има много села и те са на по 10-25 км разстояние от него, ми е чудно дали мога да си ходя на село и на гости спокойно.

  1. Здравейте.
   Както е отбелязано в статията, когато няма изградена велосипедна инфраструктура, на водача на индивидуално електрическо превозно средство е забранено да се движи по пътища, на които максимално разрешената скорост за движение е над 50 км/ч. Доколкото междуградските пътища са с максимално разрешена скорост на движение от 90 км/ч, това означава, че не можете да се движите по тях с тротинетката, освен ако няма велоалеи.

 2. Здравейте,
  Как бихте тълкували забраната за движение на самобалансиращи се
  превозни средства по пътищата, отворени за обществено ползване (според закона, „Отворен за обществено ползване е всеки път, условията за използване на който са еднакви за всички участници в движението. … Всеки има право да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване, като спазва установените правила за движение.“)?
  Може ли да се счита, че това означава, че не е разрешено да се движат по улици и булеварди, когато няма велосипедна инфраструктура, или трябва да се разбира, че е забранено използването им дори и по съществуваща велосипедна алея?

  1. Здравейте.
   Законът е доста ясен и не предвижда изключение, в случай че е налице велосипедна инфраструктура. Това означава, че независимо дали има такава или не, по пътищата за обществено ползване не могат да се движат самобалансиращи се превозни средства. Липсва забрана за движението на самобалансиращи се превозни средства в пешеходни зони, паркове и градини.

 3. Благодаря за отговора!
  Много ми се искаше да не трябва така да се разбира, надявах се разковничето ще бъде в определението за „път“ – да се разбира уличното платно (улица и/или булевард). Поне във Варна, 90 и няколко % от велоалеите са част от тротоара, а не част от улицата.
  Извън рамките на текущата статия и дискусия, пиша го заради моментното си разочарование от казаното в отговора Ви:

  Трябва нещо да се направи по този въпрос, изглежда има някакво неразбиране от страна на институциите и забраната ми се струва изкючително неуместна за електрически моноколела (unicycles). Те са доста по-рядко срещани у нас за сметка на тротинетките, може би за това са така пренебрегнати в публичните обсъждания. Но в никакъв случай не са по-лоши или по-опасни от тротинетките.
  Жалко за поредното неинформирано решение, което дори и да се изясни и поправи, ще ковства още доста усилия и време.

 4. Здравейте адв. Петкова
  Бих искал да ви попитам за следния казус с електрически скутер.
  Наскоро си закупих от Германия такъв с максимална скорост до 45км и мощност на електрическия двигател 2000W.
  Във Варна ми беше отказана регистрация с претекста, че е надвишил 10 години от дата на производство!
  Има ли правно основание това и ако да как мога да го регистрирам за да си го ползвам?

  Благодаря предварително!

  1. Здравейте, Николай.
   Когато скутерът е без място за сядане или с такова, чиято референтна точка на седене не надвишава 540 мм за едно- и двуколесните и 400 мм за три- и повече колела и едновременно с това неговата маса е до 50 кг, то не подлежи на регистрация в „Пътна полиция“.
   В случаите, в които скутерът не отговаря на изброените изисквания, той подлежи на регистрация като мотопед и съществуват две възможности.
   Ако превозното средство е ново и е необходима неговата първоначална регистрация, необходимо е да се представи валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя; документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство и документ за платена продуктова такса.
   Ако превозното средство е било регистрирано в държава от ЕС и е необходима първоначална регистрация в България, необходимо е да се представи превозното средство за идентификация, както и свидетелство за регистрация – част 1 и част 2 (ако е издавана), издадени от съответния компетентен орган на държавата – членка на ЕС, документ за преминат преглед за техническа изправност, издаден от държава – членка на ЕС, документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство, декларация за придобиване на собствеността и документ за платена продуктова такса.
   Също така, ако скутерът Ви не отговаря на критериите за отпадане на регистрацията, но все пак такава Ви е отказана, препоръчително е да се изпрати писмено искане до съответния началник на „Пътна полиция“ да издаде мотивиран писмен отказ за регистрация.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 5. Уважаема адв. Петкова,
  Искрено Ви благодаря за изчерпателния отговор!
  Всички изброени документи по-горе от вас са налични и въпреки това беше отказана регистрация в Кат ВАРНА.
  Същата такава обаче няма проблем да бъде направена в КАТ-Добрич!!
  За съжаление всичко това е свързано с доста допълнителни разходи които в крайна сметка са нецелесъобразни с оглед на идеята с покупката на този електрически скутер от трета страна за да се спестят такива.
  Принудих се, да направя регистрация в Германия и да го карам с немски номера и застраховка тук….

  Спорен ден и бъдете здрава!
  Поздрави,
  Николай

 6. Здравейте, адв.Петкова,
  Изисква ли се да имаш Свидетелство за управление на електрическа тротинетка с макс скорост 25 km/h, според новите наредби?
  Благодаря предварително!
  Успешен ден !

  1. Здравейте.
   За управление на електрическа тротинетка, която представлява индивидуално електрическо превозно средство не се изисква свидетелство за управление на МПС.
   Индивидуално електрическо превозно средство е пътно превозно средство, оборудвано с електрически двигател/и и максимална конструктивна скорост, надвишаваща 6 km/h, без или със място за сядане с височина на точка R (референтна точка на седене), ненадвишаваща 540 mm, когато превозното средство е с не повече от две колела или с височина на точка R, ненадвишаваща 400 mm, когато превозното средство е с три или повече колела, със собствена маса до 50 kg.
   Така, например, за тротинетки от типа на Xiaomi M365 не се изисква регистрация и свидетелство за управление на МПС.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 7. Здравейте! Изчетох доста относно
  Ел. скутери , но никъде не видях отговор
  относно Гражданската отговорност!
  Оказа се, че в никое застрахователно дружество не фигурира графа Ел. Скутери! Има само мотопеди и Ел. автомобили! В SDI се чудеха как точно
  да ми направят полица, при положение че КАТ София е регистрирал Ел. скутер като мотопед, но в голямия талон
  няма кубатура нито посочена мощност на ел. мотор! Скутер ми е с мощност
  1500W. Питането ми е трябва ли в крайна сметка гражданска отговорност и как би трябва да бъде направена?
  Предварително Ви благодаря за вниманието!

 8. Малко уточнение от недоглеждане от моя страна! В графа (P. 2) е посочена мощността 1.5kw, но и това не помогна за издаването на адекватна полица.
  Поздрави!

  1. Здравейте.
   Въпросът Ви не е свързан с прилагането на правото, а с практическата невъзможност на избрания от Вас застраховател да Ви предостави възможност за сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, поради което няма как да Ви дам отговор как трябва да бъде направена застраховката. Това е въпрос от компетентността на застрахователя.
   Това, което мога да потвърдя е, че всички собственици на моторни превозни средства, които са регистрирани на територията на Република България и не са спряни от движение са длъжни да сключат такава застраховка, в противен случай подлежат на санкциониране, като до сключване на застраховката се отнема свидетелството за управление на МПС и временно се отнема регистрацията на МПС. Глобата е в размер на 250 лв. за физически лица, а имуществената санкция за юридически лица е в размер на 2 000 лв.
   Тоест, след като електрическият скутер е регистриран от страна на КАТ, за него трябва да бъде сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

   1. Здравейте , адв. Петкова !
    Благодаря Ви за написаното ! Ако не друго, то поне си пописахме в интернет пространството:)
    Явно и това недоразумение , както много други у нас отива към
    „параграф 22“ 🙂
    Бъдете здрава ! Поздрави!

 9. Здравейте,адвокат Петкова.Много търговци вече продават Ел скутери и подобни но без документи за регистрация.Тогава как да ги ползваме?Щом са в търговската мрежа означава че са законни,а според закона-незаконни?,Благодаря

  1. Здравейте.
   Това, че даден продукт е в търговската мрежа, това не означава, че за ползването му по предназначение изискванията на закона отпадат.
   Електрическите скутери не са незаконни. Напротив. Към момента има добра правна уредба, която предвижда кои електрически скутери не подлежат на регистрация и кои подлежат, както и са подробно уредени необходимите документи за регистрация на тези, които подлежат на такава.
   В случай че в търговската мрежа се предлагат електрически скутери, които не се придружават от необходимата по закон документация, единствената последица е, че не следва да ги закупувате от конкретния търговец.
   Кантората предоставя консултации, след преглед на документите на конкретен скутер, дали той следва да бъде регистриран или не.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 10. Означава ли това, че ако имам тротинетка, която е над 50 кг. мога да прецакам системата?

  1. Зависи какво разбирате под „да прецакате системата“.
   Индивидуално електрическо превозно средство е пътно превозно средство, което отговаря на следните изисквания:
   1. конструктивната му максимална скорост да надвишава 6 км/ч;
   2. да няма място за сядане или до да бъде с височина на точка R (референтна точка на седене), ненадвишаваща 540 mm, когато превозното средство е с не повече от две колела или с височина на точка R, ненадвишаваща 400 mm, когато превозното средство е с три или повече колела;
   3. да има собствена маса до 50 kg.
   При тези условия тротинетката не подлежи на регистрация и не се изисква правоспособност за управлението ѝ.
   В случай че тротинетката не отговаря на което и да било от горните изисквания (напр. е над 50 кг.) това означава, че ще се определи като моторно превозно средство от съответната категория, ще подлежи на регистрация в КАТ и за управлението ѝ ще се изисква съответната категория правоспособност.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 11. Купих скутер 800 вата ,под 50 кг,референдум точка за сядане под 540 мм,но няма километраж и незная колко км/ч вдига.Подлежи ли на регистрация?

  1. Здравейте.
   По – вероятно е да не подлежи на регистрация, но категорично становище може да се даде само след преглед на придружаващите скутера документи.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *