Нормотворчество и оценки на въздействието

Нормотворчество

Какво е нормотворчество

Нормотворчеството е една от най – важните правни дейности, с която е свързано законодателното уреждане на обществените отношения. Част от тази дейност е законодателната инициатива, която принадлежи на Министерския съвет и на всеки народен представител. В рамките на обществените консултации и обществените обсъждания по проекти на закони и подзаконови нормативни актове, гражданите, юридическите лица и организациите могат да представят своите предложения за изменяне или допълване на предложените текстове на проектите.

От друга страна, оценките на въздействието на проектите на закони и подзаконови нормативни актове, внасяни по предложение на Министерския съвет, бяха въведени в края на 2016 г. с промените в Закона за нормативните актове. Адвокатска кантора „Петкова“ разполага със сертифицирани специалисти в областта на оценките на въздействието на нормативни актове и политики и предлага:

  • Изготвяне на предложения до министри за законодателно уреждане на въпроси от обществен интерес, както и за изменение и допълнение на съществуващото законодателство;

  • Съставяне на проекти на закони и подзаконови нормативни актове;

  • Изготвяне на частични и цялостни оценки на въздействието на съставените проекти на закони и подзаконови нормативни актове;

  • Изготвяне на цялостния пакет от документи, съпътстващи проектите на закони и подзаконови нормативни актове (доклади, финансови обосновки, мотиви);

  • Изготвяне на становища от граждани и организации във връзка с общественото обсъждане и обществените консултации по проекти на закони и подзаконови нормативни актове.

Image