Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Обезщетение за дискриминация. Спечелено дело 2022

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Новини  > Обезщетение за дискриминация. Спечелено дело 2022

Обезщетение за дискриминация. Спечелено дело 2022

Обезщетение за дискриминация

Със съдействието на кантората беше спечелено дело, в рамките на което Върховният административен съд присъди обезщетение за дискриминация в размер на 4 000 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Обезщетение за дискриминация. Казусът

Валентина* е незрящо дете, чието увреждане изисква 100% чужда помощ. В тази връзка, съгласно наредба на съответната община, тя е имала право на социална услуга, свързана с предоставяне на възможност за ползване на личен асистент, чието възнаграждение се заплаща по програмата за предоставяне на такава услуга. За определен период от време, детето е включено във въпросната програма, като за неин личен асистент е назначена майка ѝ – Анелия.

С изменения и допълнения в наредбата, която урежда предоставянето на социалната услуга е въведено условие за кандидатстване за включване в нея, според което е необходимо увреждането да е от такова естество, че детето да ползва технически средства. Валентина, бидейки незряща, не се нуждае от такива, съответно е изключена от програмата като неотговаряща на условията за предоставяне на социалната услуга.

Бащата на Валентина – Светослав, решава, че изключването на дъщеря му от социалната услуга, поради това, че не се нуждае от технически средства, е несправедливо и подава жалба до Комисията за защита от дискриминация срещу съответната община, твърдейки че въвеждането на новите изисквания за допустимост на кандидатите само по себе си съставлява акт на неравно третиране.

Първоначално, Комисията за защита от дискриминация отхвърля жалбата като неоснователна. Светослав обжалва решението на Комисията пред съответния административен съд, който отменя решението и връща делото за ново разглеждане.

При второто разглеждане на случая, Комисията признава, че действително, въвеждането на изискване за ползване на технически средства с цел включване в социалната услуга, представлява дискриминация по признак „увреждане“. Решението е потвърдено от съответния първоинстанционен административен съд, както и от Върховния административен съд.

Доколкото осъществяването на дискриминация от страна на общината чрез приетата от нея наредба представлява незаконосъобразно действие на администрацията, Светослав решава да заведе дело за обезщетение за дискриминация.

* С оглед запазване на адвокатската тайна, имената са променени.

Обезщетение за дискриминация. Спечелено дело 2022 7

Решенията на съда по повод искането за присъждане на обезщетение за дискриминация

Искането за присъждане на обезщетение за дискриминация Светослав, като законен представител на малолетната си дъщеря Валентина, със съдействието на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ подава пред съответния административен съд по местонахождение на общината. Обезщетението се претендира за две групи неимуществени вреди.

Първата група се отнася до това, че вследствие на извършения акт на дискриминация у детето е възникнало чувство за малоценност и вина за това, че е в тежест на родителите си, тъй като не се е родило с „правилното“ увреждане, за да му бъде предоставена възможност за ползване на личен асистент за сметка на общината. Втората група вреди се състои в това, че детето е било лишено за дълго време от вниманието на баща си, с когото са имали особено силна връзка, тъй като той е посвещавал цялото си свободно време в теоретична подготовка за делото пред Комисията за защита от дискриминация, отсъствал е от семейните вечери и поради напрежението и недоспиването е станал нервен и необщителен.

Административният съд отхвърля искането за присъждане на обезщетение за дискриминация, приемайки че настъпването на вредите е останало недоказано, поради две обстоятелства.

На първо място, съдът посочва будещият недоумение мотив, че е „нормално е детето да страда и да чувства различно, както и да има усещане за “малоценност и незначителност” дори само поради факта на увреждането си“.

Вторият аргумент на съда е, че Светослав и Анелия, родителите на Валентина, са нарушили задълженията си съгласно Семейния кодекс да се погрижат за физическото, умственото, нравственото и социалното ѝ развитие, тъй като не са положили достатъчно усилия тя да не усети липсата на баща си и възникналото у него напрежение, вследствие на работата му по делото пред Комисията за защита от дискриминация. Тоест, съдът счита, че родителите, а не общината, са виновни за негативните усещания на детето по повод осъщественото срещу него неравно третиране.

Така постановеното решение беше оспорено пред Върховния административен съд. Нормално и логично, то беше отменено, като върховните съдии изцяло отхвърлиха основателността на аргументите, изложени от първоинстанционния съд, с които искането за обезщетение за дискриминация беше отхвърлено.

Вместо неправилното и незаконосъобразно решение на административния съд, върховните съдии постановиха друго, с което присъдиха в полза на Валентина обезщетение за дискриминация в размер на 4000 лв., ведно със законна лихва до окончателното им изплащане.

 

Обезщетение за дискриминация. Спечелено дело 2022 8

__________________________________________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с работата на кантората и спечелените дела, можете да откриете в секция „Новини“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ при нарушаване на забраната за дискриминация.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации на място в кантората и по телефон се осъществявават само с предварително записан час.

Обезщетение за дискриминация. Спечелено дело 2022 9

No Comments

Leave a Comment