Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Обекти на авторскоправна закрила. Обезщетение за нарушения

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Авторско и патентно право  > Обекти на авторскоправна закрила. Обезщетение за нарушения

Обекти на авторскоправна закрила. Обезщетение за нарушения

Често получаваме запитвания: „Качих снимка в социалните медии. Мога ли да я защитя, за да не бъде копирана? Как да получа обезщетение, aко някой я ползва без мое разрешение?“ или „Имам страхотна идея за сюжет на книга. Ползвам ли се авторскоправна закрила?“ 

На тези и подобни въпроси ще отговорим в настоящото изложение, за да внесем яснота в необятната тема за специфичните обекти на авторско право и тяхната закрила.

Авторското право е съвкупност от имуществени и неимуществени права. Авторът има право да реши дали създаденото от него произведение може да бъде разгласено, да иска признаване на неговото авторство върху произведението, да реши дали произведението му да бъде разгласено под псевдоним или анонимно, да иска запазване цялостта на произведението. 

Авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица и срещу възнаграждение. Ето защо е изключително важно да се изясни кои са специфичните обекти на авторско право и по отношение на кои точно произведения законът определя имуществените и неимуществените права на автора. 

Кога възниква авторското право?

Авторското право възниква за автора със създаването на произведението. Не е необходимо никакво друго действие като вписване в особен регистър или преминаване през специално административно производство. Принципното положение е, че авторът е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение. 

До доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него или техните опаковкиЕто защо, въпреки че не е задължително, е силно препоръчително, с цел улесняване на доказването, да отличите произведението си, като отбележите името си или поставите свой уникален знак. 

Имате възможност и за регистрация на определени обекти на авторско право в Американското авторскоправно ведомство, за която можем да съдействаме. Необходимо е да се попълни заявление, при подаване онлайн на необходимите документи има намаление на таксата, като до момента на одобрение на заявлението могат да минат между 3 и 8 месеца, в зависимост от произведението, което сме представили в заявлението.

 

Кои са специфичните обекти на авторско право?

Както посочихме, авторското право възниква за автора със създаването на произведение, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма. По този начин закрилата се разпростира върху всяко творение, което отговаря на изискванията на закона, без ограничение на средствата за създаване на творбата. Използването на помощни средства, които да помагат на творческия процес, като например различни компютърни програми, не препятства възникването на право на авторство, ако произведението носи белезите, посочени в закона.

Обекти на авторско право са всички произведения на литературата, изкуството и науката, които са резултат на творческа дейност и са изразени по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като в закона са посочени неизчерпателно: 

– литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми; 
– музикални произведения;
– сценични произведения;
– филми и други аудио – визуални произведения;
– фотографски произведения и други. 

Обекти на авторско право са също преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби, аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби, периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали. Обекти на авторско право могат да бъдат и части от произведения, както и подготвителните скици, планове и други подобни.

Не са обекти на авторско право нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление, актовете на съдилищата, различни идеи и концепции, фолклорните творби, новините, фактите, сведенията и данните. Ето защо, ако имате идея за сюжет на книга, то тя следва по някакъв начин да се изрази и обективира , за да претендирате закрила. Самата идея не подлежи на закрила.

Тук е ред да споменем, че много хора смятат, че всички, направени от тях снимки, са обект на авторско право, но трябва да се държи сметка, че творческата дейност е свързана със създаването на оригинален продукт и изисква креативност. Ето защо не цялото визуално съдържание, което се споделя в социалните медии, е годен обект на авторското право. Направените снимки без идейно съдържание и вложен смисъл, на случаен принцип, без влагане на творчество не отговарят на изискванията на закона за закрила. За всеки отделен случай следва да се прецени конкретно с оглед фактите коя снимка отговаря на последните.

[!] ЛЮБОПИТНО [!]. Кръстословицата представлява обект на авторското право по смисъла на  Закона за авторското право и сродните му права като особен вид литературно произведение, изразено с думи и графично оформление, което е резултат от творческа дейност на автора. В този смисъл е и съдебната практика. Самото графичното оформление на всяка кръстословица, като част от едно периодично издание, също е  сред специфичните обекти на авторско право. От своя страна, то включва различни елементи като рамка, полета, в които се пишат въпросите, самия текст на въпросите, а комбинирането на всички тези елементи по подходящ начин, за да се получи крайно и завършено произведение, е винаги плод на една цялостна завършена творческа дейност, каквато е всяка кръстословица.

 

 

Какъв е периодът на защита?

Общото положение е, че авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт. При произведения, създадени от двама и повече автори, срокът започва да тече след смъртта на последния преживял съавтор.

 

Право на обезщетение за неправомерно използване на обекти на авторско право

Законът постановява, че който наруши авторско право, дължи обезщетение на носителя на правото или на лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване. Обезщетение се дължи за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението. Съдът взема предвид и всички обстоятелства, свързани с нарушението, пропуснатите ползи и неимуществените вреди, както и приходите, реализирани от нарушителя вследствие на нарушението при определяне размера на обезщетението, като определя справедливо обезщетение, което трябва да въздейства възпиращо и предупредително на нарушителя и на останалите членове на обществото. Закрилата не се изчерпва дотук. С оглед  всеки конкретен случай се преценя какъв иск следва да се предяви, за да се защитят правата на автора в най – пълен обем.

 

Заключение

Авторското право възниква с факта на създаване на произведението и е съвкупност от имуществени и неимуществени права, с които следва да се съобразяват всички останали. Авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение, като всички останали дължат уважение на това право и се въздържат от използването на творбата без съгласие на автора. Защитата е на няколко нива: гражданскоправна, наказателноправна и административноправна, като за да сте сигурни, че ще я получите, следва да потърсите квалифицирана адвокатска помощ при предявяване на претенциите си. 

АВТОР: Радина Атанасова

_____________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата на авторите върху обекти на авторско право и тяхната закрила, можете да намерите в секцията „Авторско право и патентно право“

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ и защита при нарушения на обекти на авторско право и сродни права. 

No Comments

Leave a Comment