Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Обиск на лице. Кога е законосъобразен?

Обиск на лице. Кога е законосъобразен?

обиск на лице

Извършването обиск на лице е често срещано действие в практиката на държавните органи, което се извършва срещу гражданите. Условията за законосъобразност на извършване на обиск на лице се съдържат в Закона за Министерството на вътрешните работи, а когато този личен обиск на лице се извършва в хода на образувано досъдебно производство по наказателно дело, то неговата правна уредба е в Наказателно – процесуалния кодекс.  

Все повече обаче са случаите, в които тези органи превишават законните предели на своите правомощия и това води до произвол и  репресия върху гражданите.

Ето защо в днешната статия обсъдим какво представлява действието „обиск на лице“, какви са условията за неговата законосъобразност, както и какви са средствата за защита при полицейски произвол.

Шофиране с отнета книжка

Обиск на лице по Закона за Министерството на вътрешните работи

Обиск на лице по Закона за Министерството на вътрешните работи се извършва от полицейските органи. Други често използвани думи за това действие са „обискиране на лице“ или още „преджобване“ –  израз, използван в разговорната реч за маркиране на това действие.

На практика, обискът представлява проверка на лице за наличието на незаконни вещи, документи или вещества и субстанции, които също са забранени от закона. Личният обиск винаги се извършва само и единствено от лице, което принадлежи към пола на обискирания. Законовите основания за извършване обиск  са:

1. ако обискираният е задържан от полицията за срок до 24 часа;

2. ако за проверяваното лице съществуват данни, че носи опасни или забранени за притежаване предмети. Тези данни трябва да са предварително събрани и конкретизирани.

3. ако лицето е заварено на място, където е извършено престъпление или нарушение на обществения ред, когато има достатъчно данни, че у него се намират вещи, които са свързани с престъплението или нарушението;

4. ако за лицето има сигнал в Шенгенската информационна система за извършване на специфичен контрол.

ВАЖНО! Обискът трябва да се извърши по начин, който няма да урони достойнството и честта на гражданите. 

Полицейският орган е длъжен да състави протокол за извършеното действие. След съставянето му този протокол се предявява на обискираното лице. При несъгласие с въведената от полицаите информация в графа „Възражения“ това следва задължително да бъде отбелязано от страна на обискирания. 

Протоколът задължително се подписва от полицейския орган, от един свидетел и от гражданина, на който е извършена проверката, като се предоставя екземпляр и за него.

предсрочно освобождаване

Обиск на лице по Наказателно - процесуалния кодекс

Обискът на лице по Наказателно – процесуалния кодекс е вид способ на доказване, използван за събиране на доказателства в досъдебната фаза на едно наказателно прозводство. Обискът от този вид може да се извърши само на лице, което е участник във вече образувано досъдебно производство за извършено престъпление.

При този вид обиск също е валидно правото, че следва да се извърши само от лице, което е от същия пол на обискирания и при стриткно съблюдаване на неговите чест и достойство. Друго важно условие в тази връзка е и обстоятелството, че обискът трябва да бъде осъществен в присъствието на поемни лица. 

Обиск на лице по Наказателно – процесуалния кодекс може да се извърши само в някой от следните случаи:

1. когато съдът го е допуснал – чрез писмено разрешение от съдия, което трябва да бъде показано на потърпевшия гражданин, преди да му бъде изръшен обиска;

2. при задържане;

3. когато има достатъчно основание да се счита, че лицата, които присъстват при претърсването, са укрили предмети или книжа от значение за делото.

И при този вид обиск задължително се издава протокол за извършеното действие по разследването, който се подписва от органите, които го извършват, от обискирания и от поемните лица. В него се описват подробно намерените вещи с индивидуализиращите ги белези, а когато са намерени банкноти – те се индивидуализират с номиналната им стойност и серийния номер.

При задържане или когато лицето е укрило предмет или книжа от значение за делото, обискът се извършва и без предварително разрешение от съдия. Необходимо е, обаче протоколът от извършеното действие да се представи за одобрение от съдия незабавно, но не по-късно от 24 часа. При липса на съдебно одобрение, съответният протокол не може да бъде включен към доказателствения материал по делото. 

Във всички останали случаи извън споменатите по – горе, които представляват законно основание за извършване на обиск на лице, ще бъдат налице незаконосъобразни действия на администрацията, които по същество представляват полицейски произвол.

Обезщетение за претърсване

Случаи от кантората

Случай 1: 
Антон* е млад мъж от малък град, който е обект на постоянни полицейски проверки. Оправданието на полицейските служители за тези проверки спрямо са него са свързани със „сигнали“, че той държи в себе си наркотични вещества. Разбира се, тези „сигнали“ вероятно не съществуват изобщо, тъй като такива никога не са били доказани. Антон винаги съдейства на полицейските служители, които искат от него да извади всички вещи от джобовете си, а след това самите те бъркат го „опипват“, за да са сигурни, че не е скрил някой предмет. Всички проверки се извършват на публични места пред очите на множество граждани. 

След поредната такава проверка, Антон решава, със съдействието на кантората, да заведе дело за вредите, които търпи от тези постоянни проверки. Съдът му присъди 500 лв. обезщетение, поради това, че счита конкретния обиск за извършен при липса на законово основание, както и поради това, че е извършен по начин, който накърнява неговото достойнство. 

Случай 2: 
Найден* е млад мъж, живеещ в голям град. Той няма криминални прояви и има сериозна професия, но има „екстравагентен“ външен вид – облича се само в черно, носи кубинки, вериги и качулка и също като Антон е обект на постоянни полицейски проверки. На негови въпроси спрямо полицейските служители какво ги провокира непрекъснато да го спират и да извършват спрямо него личен обиск на лице, отговорът е, че изглежда като наркоман, въпреки че никога не е употребявал наркотици.

Найден беше посъветван винаги да има на разположение разпоредбите от Закона за Министерството на вътрешните работи, които определят основанията за извършване на личен обиск на лице и при проверка, да пита полицейските служители на кое от законовите основания се извършват такива действия спрямо него. Той беше посъветват и да не се съгласява да бъде обискиран, ако не му бъде посочено основание за това. 

След няколко негови отказа да бъде обискиран, той не е бил обект на проверка от повече от една година. 

* С оглед запазване на адвокатската тайна, имената са променени. 

Снемане на полицейска регистрация

Защита срещу незаконосъобразен обиск на лице

Защитата срещу незаконосъобразен обиск на лице е една и съща, независимо дали той е осъществен по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи или по Наказателнопроцесуалния кодекс. Разликата е единствено в това пред кой съд следва да се заяви претенцията. 

Редът за защита е по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, като в първия случай претенцията се предявява за незаконосъобразни действия на полицията, а във втория – за незаконно обвинение, ако е влязла в сила оправдателна присъда или досъдебното производство е било прекратено. 

______________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата на гражданите при незаконосъобразни полицейски действия, можете да откриете в секциите „Административно право“ и „Наказателно право“

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ и защита срещу полицейски произвол. 

Обиск на лице. Кога е законосъобразен? 4

No Comments

Leave a Comment