Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Определяне на граници между поземлени имоти. Адвокат имотно право

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Вещно право  > Определяне на граници между поземлени имоти. Адвокат имотно право

Определяне на граници между поземлени имоти. Адвокат имотно право

Определяне на граници на имот

Определяне на граници на имот. Как и кога?

Българската правна система създава и гарантира множество механизми, чрез които може да бъде защитавано правото на собственост.

Един от най- важните и най- ефективните способи за защита на собствеността са вещните искове, които са предоставени от страна на законодателя в различни нормативни актове. На първо място това са общите установителни искове за собственост, които са допустими, стига ищецът да има интерес от завеждането им и да може да го установи. Останалите искове са уредени в специалните закони, а сред тях са ревандикационният иск, негаторният иск и искът за определяне на граници на имот. В настоящата статия ще се спра именно на последния.

Иск за определяне на граници на имот

Подобен иск следва да бъде заведен, когато границата между два съседни недвижими имота са неясни, трудно определими или спорни между собствениците на имотите и не могат да бъдат поставени по тяхно общо съгласие. В подобни случаи законодателят е предоставил възможността на всеки един от съседите чрез подаването на искова молба пред съда да реши този спор.

Иск за определяне на граници на имот може да бъде заведен заедно с ревандикационен иск. Това ще се налага в случаите, когато ищецът по делото смята, че част от неговия недвижим имот се владее от ответника като при определянето на границите между двата имота ответникът е завладял част от неговия имот. В подобна хипотеза следва да се направи обективно съединяване на двата иска, за да възвърне отново ищецът владението върху собствения си имот, ако действително неговите претенции са основателни.

Предпоставки за завеждане на иск за определяне на граници на имот

При завеждането на иск за определяне на граници на имот, за да бъде същият допустим, е необходимо да не е приложим административен ред за установяването на границите между имотите по реда на Закона за устройството на територията (ЗУТ) или по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). В посочените хипотези е възможно да се иска изменение в подробните устройствени планове или в кадастралните карти и кадастралните регистри, ако са налични достатъчно данни, че границите между имотите са определени в резултат на непълноти и грешки при изготвянето на кадастралния план.

Искът за определяне на граници на имот е допустим единствено и само, ако става дума за имоти извън територията на населените места и селищните образувания. Ако се спори за граници в населени места, редът за отстраняване на грешки и непълноти в кадастралната карта и кадастралния регистър е посочен в Закона за кадастъра и имотния регистър. Ако е налице спор за права в хипотезата, когато има непълноти и грешки, те следва да се отстранят след решаването на спора по съдебен ред.

Страни в производството по определяне на граници на имот

Страни по иска за определяне на граници на имот могат да бъдат само собственици на съседни недвижими имоти, като имотите следва да не са урегулирани.

Ищецът в производството, каквато е и принципната постановка в гражданския процес, за да предяви този иск следва да има правен интерес от това. На практика това означава, че той следва да е лице, което е собственик на недвижим имот, за който със съседния имот има спор за граници. В процеса на доказване той следва да установи правото си на собственост върху имота,   че липсва граница или тя е неизвестна и неясна, както и каква е действителната граница.

Ответник в производството е собственикът на съседния имот. В това производство всяка една от страните може да влезе в процесуалното качество както на ищец, така също и на ответник. Предметът на спора е такъв, че всяка страна носи тежестта на доказване и следва да докаже и да установи всички факти и обстоятелства, които са от значение за доказване на правото и на собственост до границите, в които твърди, че се простира нейния имот.

Предмет на иска за определяне на граници на имот

Със завеждането на иска за определяне на граници на имот се цели установяването на точното място, където следва да мине границата между двата имота, като и двете страни в делото имат еднакъв интерес от установяването на тези спорни обстоятелства.

Този иск може да бъде предявен пред районния съд по местонахождението на недвижимия имот. Този иск не се погасява по давност. По тези дела най- често се назначава експертиза, като в заключението си вещото лице ще определи точното местоположение на границата. Изготвя се скица с означение на имотите и границите между тях.

Решение по иска за определяне на граници на имот

Широко застъпено е становището в съдебната практика, че посоченият иск е установителен такъв, като с решението по него се установява къде именно е границата между двата имота. В теорията обаче няма категоричен отговор на въпроса дали това е иск за установяване на факти (местоположението на границата) или представлява спор относно пространствените предели на правото на собственост.

Решението по това дело може да има и конститутивно действие. Това ще бъде така, когато в хода на съдебното производство се установи, че има разлика между площта по документи и действителната, която се установява при извършването на експертизите.

________________________________________________________________________________

Още интересни теми в сферата на имотното право можете да откриете в секцията „Вещно право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ разполага с опитни специалисти по имотно право, които могат да окажат необходимото съдействие при определяне на граници на имот, както и при всякакви нарушения на собствеността.

Правни консултации на място в кантората или по телефон се предоставят само с предварително записан час. 

За контакт

работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

ИЛИ 

No Comments

Leave a Comment