Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Организирана престъпна група. Ръководене и участие

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Организирана престъпна група. Ръководене и участие

Организирана престъпна група. Ръководене и участие

организирана престъпна група

Българското законодателство предвижда редица престъпления, които, ако са извършени от лица, действащи по поръчение на организирана престъпна група или в изпълнение на решение на такава, се наказват по – тежко, отколкото в обикновените случаи. Сред тях са умишленото убийство, причиняването на телесна повреда, отвличането, вкл. и с цел отвлеченото лице да бъде предоставено за развратни действия, сводничеството, създаването и разпространението на порнографски материали, трафикът на хора, националният и трансграничен трафик на наркотици, грабежът, иманярството, изнудването, контрабандата, прането на пари и др.

Изхождайки от обстоятелството, че самото образуване на организирана престъпна група, ръководенето на такава или участието в нея разкрива висока степен на обществена опасност, Наказателният кодекс въздига тези деяния в самостоятелни престъпления. Именно на тях ще се спрем в днешната статия.

Кога е налице организирана престъпна група?

Понятието „организирана престъпна група“ има законова дефиниция. Според Наказателния кодекс, такава е налице при едновременното наличие на следните предпоставки:

  1. структурираност на сдружението;
  2. трайност;
  3. участие на три или повече лица;
  4. специална цел на създаване на сдружението, а именно съгласувано извършване на престъпления в страната и чужбина;
  5. за престъпленията, за извършването на които е сформирана групата да се предвижда наказание лишаване от свобода повече от три години.

Какви са условията, при наличието на които може да се приеме, че всяка една от тези предпоставки е изпълнена? 

На първо място, сдружението е структурирано, когато е налице вътрешна организация, разкриваща особени връзки между членовете, йерархия или разпределение на функциите по ръководство и участие в него.

На второ място, по отношение на предпоставката „трайност“ на съществуващата организирана престъпна група е важно да се отбележи, че тук не става въпрос единствено за прилагане на критерия „време“ при преценката за изпълнението ѝ. Съдебната практика е категорична, че сдружението е трайно, когато връзките между членовете могат да се определят като такива, дори и самото то да съществува от относително кратък период от време.

На трето място, най – важният елемент от понятието за организирана престъпна група е участието на три или повече лица. За да бъде налице тази предпоставка, необходимо е да се докаже, че тези лица се намират в особени организационни връзки помежду си и че съзнават участието си в сдружението. Съдебната практика приема, че за наличието на този елемент не е необходимо всички лица да се познават помежду си. Достатъчно е всяко от лицата да съзнава, че членува в такава група.

В практиката, най – честата причина за постановяване на оправдателни присъди по обвинения за образуване, ръководене или участие в организирана престъпна група е именно липсата на три или повече лица.

На четвърто място, необходимо е тези три или повече лица, които се намират в трайно структурирано сдружение помежду си да участват в него с цел извършване на престъпления. За да се ангажира наказателна отговорност за образуване, ръководене или участие в такава организация, не е необходимо осъществяването на престъплението да е започнало, а още по – малко да е завършило.

Накрая, необходимо е за престъпленията, чието извършване се цели от групата, да се предвижда лишаване от свобода повече от три години.

Липсата на която и да е от тези предпоставки винаги води до липса на организирана престъпна група, съответно до липса на престъпление.

ВАЖНО!

Извършването на престъпление по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група често се бърка с действия при условията на обикновено съучастие. Когато, обаче, бъде установено такова наказанието за извършеното престъпление ще се определи по основния състав на престъплението, т.е. то ще бъде по – леко.

За да бъде налице организирана престъпна група, за чието образуване или ръководене, както и за участието в която да може да се ангажира наказателна отговорност, необходимо е прокуратурата да установи, че тази група има за цел извършване на две или повече престъпления. Под „две или повече престъпления“ не се има предвид „две или повече по вид“, а се разбира „две или повече“ по брой. Тоест, ако групата е организирана с цел извършване два или повече пъти на дейност по разпространение на наркотични вещества и са налице останалите признаци, описани по – горе, то тогава ще може да се приеме, че е налице организирана престъпна група.

В случай че има общ предварителен сговор за извършване само на едно престъпление, то е налице обикновено съучастие, а не организирана престъпна група.

Организирана престъпна група. Ръководене и участие 5

Образуване или ръководене на организирана престъпна група – наказания и защита

На първо място, законът предвижда наказателна отговорност за лицата, които образуват организирана престъпна група. „Образуването“ маркира дейността по създаването, даването на начало на такава група. То може да се състои в набиране на участници, съгласуване на волята на конкретно определени лица относно вида на престъпленията, за извършването на които групата се сформира, създаване на условия за „работа“ на групата и др. под.

За да бъде ангажирана наказателна отговорност за образуване на организирана престъпна група, необходимо е деянието да е довършено, т.е. групата да е създадена. Ако въпреки положените усилия за образуването ѝ това не се е случило, на организатора все пак може да бъде повдигнато обвинение, но за опит. В този случай, при определяне размера на наказанието съдът ще трябва да вземе предвид стадия, до който опитът е стигнал, както и причината той да не бъде довършен. В случай че от доказателствата по делото се установи, че организаторът по своя воля се е отказал от довършване на образуването на групата, той няма да бъде наказан.

На второ място, законът предвижда наказателна отговорност и за лицата, които ръководят вече образуваната организирана престъпна група. „Ръководенето“ представлява дейност по оглавяване, направляване на действията на членовете на групата. Тя най – често се изразява в поставяне на задачи и даване на указания по изпълнението им.

Любопитно! В практиката често пъти подходът на прокуратурата е да повдига обвинение едновременно за образуване и за ръководене на организирана престъпна група, приемайки че лицето, което я образува, впоследствие я ръководи. Този подход се приема за неправилен, тъй като наказателното обвинение не може да почива на предложения. Съдебната практика приема, че е допустимо да се повдигне обвинение и за двете деяния едновременно, но само ако събраните доказателства сочат, че именно лицето, което е образувало престъпната група я е и ръководило.

Двете деяния по образуване или ръководене на организирана престъпна група са предвидени в една и съща законова разпоредба. Поради това еднакво е и наказанието за извършването им – лишаване от свобода от три до десет години.

Така предвидените наказания показват, че не е възможно организаторът или ръководителят да бъдат освободени от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Не е възможно и при признаването им за виновни, наложеното наказание лишаване от свобода да бъде заменено с пробация.

Възможно е, обаче, при откриване на множество или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства, съдът да наложи наказание по – ниско от три години лишаване от свобода. Установяването и доказването на тези обстоятелства в практиката се осъществява от защитника – адвокат.

Също така, при чисто съдебно минало може да бъде постановена условна присъда. Това и възможно, ако решаващият съд прецени, че за поправянето на организатора или ръководителя и за превъзпитанието му към спазване на законите не е необходимо той да изтърпи ефективно наказание лишаване от свобода.

Участие в организирана престъпна група – наказания и защита

За разлика от образуването и ръководенето, простото участие в организирана престъпна група е по – леко наказуемо. Предвиденото в закона наказание е лишаване от свобода от една до шест години

„Участието“ е свързано с изпълнение на част от дейност, която е възложена за съвместно изпълнение на някои или на всички членове на групата или която цели постигането на единен резултат.

Пример от практиката
Организирана престъпна група, образувана с цел разпространение на наркотични вещества, която се състои от 10 души. На три от лицата е възложена задача да бъдат „улични дилъри“. На други трима е възложена дейност по събиране на задълженията на неизрядни „клиенти“, както и по проследяване и отстраняване на конкуренция. На двама е възложено снабдяването с веществата чрез осъществяване на контакт с доставчиците и физическото доставяне на „стоката“. Това са участниците в групата. Отчитането на спечелените пари става пред двама души, които едновременно с това определят кой от останалите осем лица какви задачи следва да изпълнява. Това са ръководителите.

Предвиденото в закона наказание показва, че ако подсъдимият бъде признат за виновен, не е възможно да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Също така не е възможно, при произнасяне на осъдителна присъда, наложеното наказание лишаване от свобода да бъде заменено с пробация.

По аналогия на образуването и ръководенето на организирана престъпна група, при осъждане за участие в такава е възможно да бъде наложено наказание лишаване от свобода под предвидения в закона минимален размер, ако се установят многобройни или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства. И тук, в практиката това установяване се прави от защитника – адвокат, ако той е достатъчно опитен и квалифициран.

Ако при произнасяне на осъдителна присъда, съдът наложи наказание не по – тежко от лишаване от свобода до три години, при чисто съдебно минало на подсъдимото лице, възможно е изпълнението на това наказание да бъде отложено, т.е. да бъде постановена условна присъда.

 

Организирана престъпна група. Ръководене и участие 6

Привилегии и по – тежко наказуеми състави

Както почти всяко престъпление, за образуването, ръководенето и участието в организирана престъпна група се предвиждат хипотези, в които тези деяния представляват по – ниска степен на обществена опасност, съответно са предвидени определени привилегии. Същевременно, има и хипотези, в които тези деяния разкриват по – висока степен на обществена опасност, която е отразена чрез предвидения по – висок размер на наказанието.

По – тежко наказуеми състави

В закона е предвиден един по – тежко наказуем състав за случаите, в които образуваната организирана престъпна група е въоръжена или създадена с користна цел, както и когато в нея участва длъжностно лице. Със същата разпоредба по-тежки наказания се предвиждат и когато групата е образувана с цел да върши едно или няколко от следните престъпления: отвличане, противозаконно лишаване от свобода, задържане на заложници с поставяне на условия, фалшификация на пари и вкарването им в обращание, пране на пари, незаконно прекарване на хора през границата, незаконно производство, внос и износ на оръжия и придобиване на такива, производство, разпространение и склоняване към употреба на наркотици.

Той съдържа в себе си два подсъстава.

Първият подсъстав предвижда наказание лишаване от свобода от пет до петнадесет години, в случаите в които лицето образува или ръководи организирана престъпна група, отговаряща на горните критерии.

Вторият подсъстав предвижда наказание лишаване от свобода от три до десет години за участниците в такава група.

Користната цел е налице, когато групата се е насочила към постигане на материална облага в полза на своите членове от извършването на престъпленията.

За „длъжностно лице“ пък се смята онова лице, на което е възложено да изпълнява срещу или без възнаграждение служба в някое държавно учреждение или ръководна работа, или друга работа, свързана с пазене или управление на имущество, което не е негова собственост.

Привилегии

Освен по – тежко наказуемите състави, законът предвижда и някои привилегии, чиято цел да послужат като стимул за участниците в организирана престъпна група да съдействат на компетентните държавни органи за нейното разкриване и за ангажиране на наказателна отговорност на лицата, членуващи в нея.

Първата привилегия е предвидена за онзи участник в групата, който доброволно се предаде на полицията или прокуратурата, като разкрие всичко, което му е известно за нея. Ако изпълни тези условия, той няма да бъде наказан. За да се активира тази възможност, обаче, необходимо е той самият или групата да не са извършили престъпление все още.

Втората привилегия е предвидена за случаите, в които от страна на групата вече са извършени престъпления. При тази ситуация участникът може да се предаде, както и да разкрие всичко, което му е известно за тази група, улеснявайки по този начин разкриването и доказването на тези престъпления. Това негово поведение ще се тълкува като изключително смекчаващо отговорността обстоятелство, което може да доведе на налагане на наказание под предвидения минимален размер.

Това са привилегиите, които се предоставят в полза на т.нар. информатори.

__________________________________________________________________________________________________________

Повече информация относно защитата на правата на обвиняеми и подсъдими за осъществени престъпления, както и за защитата на интересите на пострадали от такива, можете да намерите в секцията „Наказателно право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ разполага с екип от утвърдени адвокати по наказателно право, предоставящи квалифицирана правна помощ във връзка с повдигнати обвинения за извършени престъпления.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час. При задържане от полицията за срок до 24 часа, при прокурорско задържане за срок до 72 часа и при задържане под стража или домашен арест, кантората осигурява приоритетно незабавно обслужване и без предварително записан час.

No Comments

Leave a Comment