Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Оспорване на дарение. Какво трябва да знаем?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Договорно право  > Оспорване на дарение. Какво трябва да знаем?

Оспорване на дарение. Какво трябва да знаем?

 

Дарението е едно от най – удобните и евтини средства за прехвърляне на имущество. То е особено често използвано за сделки между роднини. От друга страна, много хора смятат, че като дарят имотите си само на едно от децата си, ще лишат от наследство другото, като наказание за това, че не се държи с тях така, както очакват. Поради това, сред често задаваните въпроси към кантората е този за оспорване на дарение.

Същност на дарението

Дарението е вид едностранен договор. С него дарителят прехвърля веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема. Казваме, че дарението е едностранен договор, тъй като поначало за дарения не възникват никакви задължения.

Дарението може, обаче, да бъде направено под условие или да бъде скрепено с някаква тежест. Например, баща дарява на дъщеря си жилище, при условие, че завърши висшето си образование. В случай че условието не бъде изпълнено, дарението няма да произведе действие.

Форма на дарението

В зависимост от предмета на дарението, то може да бъде както формален, така и неформален договор.

Според закона, във всички случаи на дарение на недвижим имот, то трябва да се осъществи под формата на нотариален акт.

Дарението на движими имущества трябва да стане в писмена форма с нотариално заверени подписи или чрез предаване. Ценните книги се даряват по надлежния начин за прехвърлянето им в зависимост от техния вид.

Оспорване на дарение

Оспорване на дарение е възможно както преживе, така и след смъртта на дарителя.

В зависимост от основанията, оспорване на дарение е възможно както по реда на Закона за задълженията и договорите, така и по реда на Закона за наследството. В единия случай е възможна неговата отмяна, а в другия – намаляване или компенсиране. Ето защо двете възможности ще разгледаме поотделно в изложението.

Оспорване на дарение по реда на Закона за задълженията и договорите

Отмяната на дарението е възможна именно по този ред. Основанията, обаче, са изключително ограничени.

От една страна, дарението може да бъде отменено като нищожно. Общо основание за неговата нищожност е неспазването на предвидената форма, за която по – горе споменахме.

Специалните основания за нищожност на дарението са две.

На първо място, нищожно е дарението, когато то или мотивът, единствено поради който то е направено са противни на закона или на добрите нрави. Например, родители даряват на сина си вила, за да се разведе със съпругата си.

На второ място, дарението е нищожно и когато условията или тежестта са невъзможни. Например, баща дарява на дъщеря си жилище, при условие, че за една година завърши 4 висши образования.

От друга страна, оспорване на дарение и искане на неговата отмяна е възможно на няколко изрично изброени от закона основания. Те са:

1. когато дареният умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия/ата съпруг/а или неговото дете, или е съучастник в такова престъпление. Независимо от наличието на тези обстоятелства, ако дареният се окаже невменяем, дарението няма да подлежи на отмяна. По същия начин ще стоят нещата и ако деянието е извършено при условията на неизбежна отбрана, уплаха и смущение, по непредпазливост или при условията на случайно деяние;

2. когато дареният набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по – малко от три години. Изключение от това правило е налице, в случаите в които престъплението се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена;

3. когато дареният отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае.

Особеност при основанието „дареният отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае“

Причината да се спрем малко по – подробно на това основание е, че то е и най – често срещано в практиката при оспорване на дарение.

За да бъде налице това основание за отмяна на дарението, трябва да бъдат едновременно налични няколко обстоятелства.

На първо място, необходимо е дарителят обективно да се нуждае от издръжка. Това означава, че ако например той просто иска да води луксозен начин на живот, който поначало не може да си позволи и иска дареният да му го осигури, това не е основание за отмяна на дарението.

На второ място, необходимо е дарителят да не може да си осигури издръжка чрез собствените доходи и имоти. Така, например, няма да е налице основание за отмяна на дарението, в случай че дарителят не получава доходи от труд или пенсия, но има недвижимо имущество, което може да продаде или да даде под наем.

На трето място, необходимо е дареният да отказва издръжка при липса на обективни причини за това. Така, например, ако той не разполага със свободни финансови средства, с тези средства издържа своите деца или родители, или изплаща кредити, няма да бъде налице основание за отмяна на дарението.

Изключения

Горните основания за оспорване на дарение и неговата отмяна не се отнасят до обичайните или възнаградителните дарове.

Като пример за „обичаен дар“ можем да дадем подарък за сватба.

Възнаградителен дар, например, е налице, когато дадем пари на съседа, заради това, че ни е помогнал с ремонта на жилището ни.

Срок за оспорване на дарение и летимирани лица

В случай че са налице основания за нищожност на дарението, възможностите за неговото оспорване не са обвързани с никакви срокове. Оспорването може да се направи от всяко едно лице, което има правен интерес от отмяната.

По друг начин стоят нещата, в случаите в които са налице някое от трите основания за отмяна. Тогава, правото на оспорване на дарение се погасява с изтичането на една година, откакто на дарителя са станали известни основанията за отмяна. До изтичането на този срок искът може да бъде предявен и от наследниците на дарителя, ако той е починал преди това.

ВАЖНО!!! Възможно е в договора за дарение да бъде предвидена клауза, съгласно което дарителят се отказва от правата си да иска отмяна на дарението. Тази клауза, обаче, е нищожна и не може да породи действие. Тоест, независимо от нейното наличие в договора за дарение, тя не е пречка все пак дарителят да се възползва от правата си за оспорване на дарение.

ВАЖНО!!! Възможно е при приключване на оспорването и до уважаване на искането за отмяна на дарението, да се окаже, че неговият предмет да е продаден на трето лице. В този случай, ако исковата молба за отмяна е вписана преди продажбата, физическото връщане на имота, ще бъде възможно. Ако, обаче, продажбата е станала преди вписване на исковата молба за отмяната, тогава правото на купувача върху имота няма да бъде засегнато. Това, обаче, не означава, че дарителят ще остане с „празни ръце“. В този случай дареният дължи обезщетение за онова, с което се е обогатил. В конкретния пример, дареният ще трябва да предаде на дарителя сумата, която е получил от продажбата.

Оспорване на дарение по реда на Закона за наследството

Оспорване на дарение е възможно след смъртта на дарителя, когато се окаже, че той се е разпоредил преживе с имуществото си, накърнявайки запазената част на своите наследници. В този случай дарението не може да се отмени напълно, но може да се намали.

Оспорване на дарение. Какво трябва да знаем? 2

Кои лица имат право на запазена част от наследството и в какъв размер?

Запазената част е частта от наследството, с която наследодателят не може да се разпорежда със завещание или с дарение.

На първо място, право на запазена част имат низходящите (деца/внуци/правнуци) на наследодателя. Размерът на запазената им част зависи от техния брой, както и от това дали е налице друг наследник със запазена част. Така, запазената част на низходящите, когато наследодателят не е оставил съпруг е, както следва:
1. при едно дете или низходящи от него – 1/2;
2. при две и повече деца или низходящи от тях – 2/3.

На второ място, право на запазена част имат и родителите на наследодателя или преживелият от тях. Тя е в размер на 1/3.

На трето място, право на запазена част има и преживелият съпруг. Тя е в размер на 1/2, когато наследява сам и 1/3, когато наследодателят е оставил и родители. Когато наследодателят е оставил низходящи и съпруг, запазената част на съпруга е равна на запазената част на всяко дете.

В случай че направените от наследодателя дарения накърняват горните запазени части, даренията ще подлежат на намаляване с описаните размери.

Право да се възползват от възможността за оспорване на дарение и да искат намаляването му до размера на разполагаемата част, имат наследниците със запазена част.

Ред и срок за оспорване на дарение

По реда на Закона за наследството оспорване на дарение е възможно в петгодишен срок от смъртта на наследодателя. Това става по съдебен ред.

ВАЖНО!!! Накърняване на запазена част ще има само в случаите на безвъзмездно разпореждане с имуществото на наследодателя – при завещание и дарение. Това означава, че при всякакви други видове възмездни прехвърляния, няма да бъде налице такова накърняване.

В заключение

Макар дарението да е често срещан начин за прехвърляне на имущество, то разкрива известни недостатъци. Ето защо е необходимо, преди взимане на решение кой прехвърлителен способ да се използва, отчуждителят да се запознае както със същността на дарението, така и с останалите възможности за прехвърляне на имот. Особено силно това се касае за случаите, в които е налице друг мотив за прехвърлянето, извън дарственото намерение.

_____________________________________________________________________
Още интересни теми, свързани с права, задължения и оспорвания по различните видове договори, можете да намерите в секцията „Договорно право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предлага специализирана правна помощ и представителство при неизпълнение на договорни задължения, както и при оспорване валидността на договори.

За контакти:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час. 

82 Comments

 • Жената Настева
  Отговор 08.03.2021 at 18:22

  Искам да се откажа от дарението което направих на внучката си на част от апартамент който наследих от майка ми.Как е възможно това?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 08.03.2021 at 20:43

   Здравейте.
   Начините за оспорване на дарение са подробно описани по – горе в статията.
   За да Ви дадем адекватен съвет възможно ли е да се откажете от дарението, което сте направила, както и по какъв начин може да стане това, необходимо е наш специалист да разгледа подробно казуса Ви. Това става след предварително записан час на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 • Елена Михайлова
  Отговор 27.05.2021 at 19:09

  Дарявам имоти на двете си деца и после се омъжвам. При моята смърт преди тази на мъжа ми,дали и мъжът ми има право върху дарените имоти преди брака.
  Моля за отговор на имейл nfsg.evasileva@gmail.com

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 03.06.2021 at 12:39

   Здравейте.
   Доколкото извършването на дарението е акт на разпореждане с имущество, то дарените имоти към момента на сключване на брака не са Ваша собственост и съпругът Ви няма отношение към тях.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Пелагия
  Отговор 07.06.2021 at 15:33

  Здравейте, интересуваме дали ако на дарението което е направено в горния десен ъгъл липсват данни( няма дата, вх номер и всякакви номера) дали е валидно законово? Един вид ако нотариуса не е вписал дарвнието дали въпреки това то е валидно?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 08.06.2021 at 10:58

   Здравейте.
   Нотариална форма на договорите за дарение е налице в случаите, в които се дарява МПС или недвижим имот. Тази форма е условие за валидност. Тоест, ако е дарен недвижим имот и дарението не е изготвено във формата на нотариален акт, тогава дарението е нищожно. Същото се отнася и за договорите за дарение на МПС, които не са изготвени с нотариална заверка на подписа и съдържанието.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Росица Атанасова
  Отговор 23.06.2021 at 17:29

  Здравейте,моите родители,дариха мен с апартамент а на брат ми му дариха вила.
  Но се случи нещо много лошо брат ми почина.
  Сега има ли опасност съпругата на брат ми да да оспори дарението.Защото те искаха апартамента в който аз живея от 12 години.
  Майка ми е жива още и живее при мен.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 28.06.2021 at 21:16

   Здравейте.
   Съпругата на брат Ви може да има претенции само към вилата, която му е дарена от родителите Ви, доколкото тя е негов наследник.
   Тя няма отношение към дарения на Вас апартамент.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

   • Росица Атанасова
    Отговор 29.06.2021 at 23:19

    Благодаря

 • Димитрова
  Отговор 29.06.2021 at 13:03

  Здравейте,мога ли имот който ми е дарен без никакви допълнителни условия да го продам докато дарителите са живи?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 29.06.2021 at 14:19

   Можете.


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Росица Маринова
  Отговор 02.07.2021 at 10:52

  Здравейте,
  Родителите ми приживе са дарили апартамента си в полза на племенника ми без мое знание и съгласие. Мога ли да оспора дарението?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 06.07.2021 at 10:34

   Здравейте.
   Всяко дарение подлежи на оспорване при наличието на някое от изчерпателно изброените в закона основания за това. Следва да се има предвид, че при накърняване на запазена част от наследството, при смъртта на дарителите, дарението подлежи на намаляване с цел попълване на запазената част.
   Дали във Вашия конкретен случай съществува такова основание, може да се каже само след подробен преглед на казуса и документацията по него. Това става в предварително записан час на тел. +359 885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Мария Петрова
  Отговор 04.07.2021 at 20:38

  Здравейте,
  с мъжа ми бяхме съсобственици на къщата, в която живея. Мъжът ми почина миналата година. Имам три деца и внуци. Мога ли да даря моя дял от къщата на единия внук, така че никой от децата ми и останалите внуци да не могат да оспорят това дарение?
  Благодаря Ви предварително за отговора!

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 06.07.2021 at 11:13

   Здравейте.
   Приживе можете да се разпореждате със собственото си имущество така, както намерите за добре. На намаляване, поради запазена част спрямо наследниците по закон подлежат безвъзмездните прехвърлителни способи. Това означава, че всеки друг прехвърлителен способ, използван преживе (напр. покупко – продажба, прехвърляне на недвижим имот със задължение за издръжка и гледане и др.), не може да доведе до накърняване на запазена част. Кой е най – подходящият прехвърлителен способ във Вашия случай може да се прецени след изясняване на плюсовете и минусите на всеки от тези способи спрямо конкретния случай (в т.ч. и личността на внука, на който искате да прехвърлите имота). Това е необходимо с цел максимална защита на Вашите права приживе.
   Това обсъждане става с предварително записан час на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Валентина Петрова
  Отговор 05.07.2021 at 21:40

  Здравейте дарен ми е имот и сега искат да развалят дарението но в нотарялният акт не пише условия за дарението „гледане.издръжка ……“ могат ли да го развалят? Благодаря предварително

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 06.07.2021 at 11:15

   Здравейте.
   Всяко дарение подлежи на разваляне при наличието на конкретно определени в закона основания. Дали във Вашия случай такива основания са налице, може да се каже само след преглед на документацията по случая, в т.ч. нотариалния акт и твърденията в исковата молба, ако такава е подадена срещу Вас за оспорване на дарението.
   Консултации и поемане на представителство по дела става с предварително записан час на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Надежда
  Отговор 05.07.2021 at 21:57

  Здравейте, със съпруга ми купихме апартамент във брака. Апартамента е на неговото име. Може ли той да ми го препише под формата на дарение за да е изцяло моя? Идеята е, че трябва да си имам недвижимия имот в България за да мога да кандидатствам за българско гражданство, тъй като си имам само руско. Ако не е дарение, какви са други възможности за прехвърлене на този апартамент на мое име, без той да има претенции и права на него?
  Благодаря много предварително за отговор,
  Поздрави,
  Надежда

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 06.07.2021 at 11:25

   Здравейте.
   В случай че бракът е валиден в Република България и не е избран режим на имуществени отношения, прилага се режима на общност, което означава, че независимо на чие име е имотът, другият съпруг притежава 1/2 ид. ч. от него. Това е така, тъй като се предполага, че двамата съпрузи имат общ принос в придобиването му.
   По отношение на въпроса Ви, има възможност съпругът Ви да Ви прехвърли изцяло имота, като това може да стане чрез всеки законово допустим прехвърлителен способ. Това може да бъде чрез покупко – продажба, чрез дарение, чрез прехвърляне на недвижим имот със задължение за издръжка и гледане и др. Кой е най – подходящият прехвърлителен способ във Вашия случай, може да се реши след подробно обсъждане на случая. Това става с предварително записан час на тел. 0885 47 77 57 при работно време от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Ана
  Отговор 10.07.2021 at 1:21

  Здравейте адвокат Петкова искам да попитам ние сме на идеални части брат ми има 6/8 аз и сестра ми по 1/8 мога ли да обжалвам след като са минали 16 години

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 10.07.2021 at 10:35

   Здравейте.
   От изложеното от Вас не става ясно какво точно искате да обжалвате.
   Можете да изпратите запитване по имейл на адрес office@petkovalegal.com или да си запишете час за консултация на тел. 0884 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

   • Ана
    Отговор 14.07.2021 at 12:18

    Здравеите адвокат Петкова искам да ви попитам маика ми прживе е преписала на брат ми 6/8 от имота на мен и сестра ми остават по 1/8 можем ли да обжалваме това неино решение след като са минали 16 години от както го е направила това дарение и 14 години от както е починала. Ние не сме знаели до тази година защото всичко се е пазело в таина. БЛАГОДАРЯ ВИПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ОТГОВОРА

    • адв. Силвия Петкова
     Отговор 20.07.2021 at 9:39

     Здравейте.
     Правото Ви да искате възстановяване на запазена част е отдавна погасено, тъй като са изтекли повече от 5 години от смъртта на наследодателя.
     В случай, че т. нар. от Вас „преписване“ е станало чрез дарение, то може да бъде оспорено на посочените в статията основания в едногодишен срок от узнаването им. Дали във Вашия случай е налице някое от основанията за оспорване на дарението, може да се прецени едва след подробно обсъждане на казуса и преглед на наличната документация по него.
     Поздрави,
     адв. Силвия Петкова


     Адвокатска кантора “Петкова”
     За контакт:
     тел. 0885 47 77 57
     email: office@petkovalegal.com

 • Ана
  Отговор 14.07.2021 at 12:24

  Здравеите адвокат Петкова искам да ви попитам маика ми прживе е преписала на брат ми 6/8 от имота на мен и сестра ми остават по 1/8 можем ли да обжалваме това неино решение след като са минали 16 години от както го е направила това дарение и 14 години от както е починала. Ние не сме знаели до тази година защото всичко се е пазело в таина. БЛАГОДАРЯ ВИПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ОТГОВОРА

 • Николай
  Отговор 20.07.2021 at 11:06

  Здравейте адвокат Петкова,
  Дарих на малолетната си дъщеря етаж от къща, без земя. Не сме в добри отношения с настойтиника /майката/ и етажа е обявен за продан.
  Видно от закона, на този етап нямам вариянт да оспоря и разваля дарението. Въпросите са ми два: Първо- мога ли след години ако изпадна в затруднено положение да потърся издръжка при положение, че имота вече е продаден? и Второ-мога ли по някакъв начин да спра продажбата, при положение че няма поставено условие в договора за дарение, имайки в предвид , че е етаж от къща, без земя ?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 24.07.2021 at 15:37

   Здравейте.
   След като вече сте дарил имота, Вие нямате контрол върху него, тъй като той не е Ваш. Това е така, тъй като единствено собственика на имота има право да взима решения във връзка с него.
   Законът повелява, че дарителят има право да развали дарението, в случай че се нуждае от издръжка, а дареният не му я дава. В случай че имотът е продаден, дареният ще дължи равностойността на имота в пари.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • ЕЛЕНА
  Отговор 27.08.2021 at 18:23

  Родителите ми, прехвърлена къщата си на моят племенник чрез дарение преди 10 години. Баща ми почина преди 8. Майка ми е жива. Две деца сме. Мога ли да оспорвам дарението след нейната смърт. Освен това купиха къща на село на името на брат ми, и му сториха апартамент пак на негово име. Де факто купувача само на брат ми, не и на мен. Имам ли право на нещо.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 27.08.2021 at 20:40

   Здравейте.
   Дарението може да бъде отменено на следните общи основания, когато дареният:
   а) умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта;
   б) набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена, и
   в) отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае.
   Право да иска отмяна на дарението има дарителят приживе или от наследниците му след неговата смърт.
   Дарението подлежи на намаляване след смъртта на дарителя в случай че накърнява запазена част на наследник по закон.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Георги петев
  Отговор 01.09.2021 at 18:46

  Здравейте адвокат петкова
  Моят казус е малко по странен от останалите,ще започна така майка ми купи парцел на който парцел започнахме строеж аз,жена ми и майка ми но се стигна до там че с на майка парите обекта обекта е на първа плоча след това всичко останало до края на строежа поемам аз и жена ми, и майка ми иска да ми направи дарение на имота и да оточни какви пари ми е дала а апартамента в който живеем да дари на брат ми (който майка ми сама го оценява на сумата която е вложила в строежа започнат с мен)и въпросът ми е следният той може ли да претендира за моят имот след време който като се завърши ще струва много повече от неговият и неговите деца след време те могат ли да претендират или жена му
  Благодаря предварително

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 01.09.2021 at 22:27

   Здравейте.
   Не може да се даде еднозначен отговор на въпроса Ви без да бъде направен преглед на документацията по него.
   Като принцип може да се каже единствено, че дяловете на майка Ви в описания от Вас обект, след смъртта ѝ ще бъдат наследени по равно от Вас и брат Ви. Съответно брат Ви или неговите наследници, могат да претендират частта, която представлява негово наследство от майка Ви.
   От друга страна, ако извършеното дарение на апартамент в полза на брат Ви накърнява Ваше запазено право, то ще подлежи на намаляване.
   Моля да имате предвид, че подробни консултации по правни казуси специалистите на кантората предоставят след подробно запознаване със случая и наличните документи. Това става само с предварително записан час. Часове се записват на тел. 0885 47 77 57 при работно време от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Лили Атанасова
  Отговор 27.09.2021 at 1:40

  Привет!

  Адвокат Петкова,

  Валиден ли е Нотариален акт, в който като основание за издаване на акта – е написано „дарение“, без да е уточнено от кого и кога то е направено?
  Благодаря за отговора и вниманието Ви предварително!

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 28.09.2021 at 21:00

   Здравейте.
   Не предоставяме становища относно валидност на актове въз основа на кратко описание, с чието подробно съдържание не сме се запознали.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Николова
  Отговор 28.09.2021 at 11:07

  Здравейте адв.Петкова!

  На 20.10.2006 год. получавам от баба ми и баща ми дарение на дворно място заедно с построена в същото дворно място двуетажна жилищна сграда от два апартамента на всеки етаж свързани с два самостоятелни входа от които единият от към улицата, а другият от противоположната западна страна /двуетажна къща/, заедно с избено помещение под същите апартаменти, свързано със самостоятелен вход откъм запад.
  В нотариалният акт не е описан таван, може би защото когато е строена къщата е служил като подпокривно пространство. Това подпокривно пространство беше отремонтирано на стая и тераса, като за целта е променен /подменен изцяло самия покрив без нарушаване на необходимата по закон височина, но промените не са узаконени-няма документация и не е вписано в нот.акт. До тавана и терасата има достъп по вътрешни стълби.
  На 31.10.2011г. дарявам на малолетната си дъщеря първият етаж от жилищната сграда, без земя, избеното помещение не е упоменато в нотариален акт. В този момент бяха направени промени в отделните етажи, като първият етаж нямаше достъп до маза и таван, имаше обособен килер като складово помещение.
  На 13.09.2021г. дъщеря ми продава дареният от мен етаж.
  Искам да попитам при тези обстоятелства избеното помещение и промененото по предназначение между покривно пространство общи части ли са ? Новите собственици могат ли да имат претенции. И вторият ми въпрос: как мога да си узаконя и променя статута на подпокривното пространство , което в действителност е направено през 2005-2006 година.

  Предварително Благодаря!

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 28.09.2021 at 21:03

   Здравейте.
   Не предоставяме подробни становища по казуси, по които не ни е предоставена в подробности наличната по случая документация.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Мария
  Отговор 23.10.2021 at 19:18

  Здравейте, бащи ми има втори брак, дядо му е дарил1/2 от апартамент, въпросът ми е след смърта на баща ми втората му съпруга ще наследили част от това дарение, което е направено преди бракът им.Благодаря за вниманието .

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 31.10.2021 at 17:24

   Не.

   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Камелия
  Отговор 02.11.2021 at 10:36

  ЗДРАВЕЙТЕ!!!!!! Очаквам да ми бъде направен запор върху МПС . Ако избера да направя дарение, възможно ли е ако ми нправят запор, дарението да бъде развалено от ЧСИ. Тоест кой начин е по сигурен – дарение или покупко продажба? Благодаря Ви предварително.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 07.11.2021 at 22:09

   Здравейте.
   Кредиторът може да иска да бъдат обявени за недействителни спрямо него действията, с които длъжникът го уврежда, ако длъжникът при извършването им е знаел за увреждането. Когато действието е възмездно, лицето, с което длъжникът е договарял, трябва също да е знаело за увреждането. Недействителността не засяга правата, които трети добросъвестни лица са придобили възмездно преди вписване на исковата молба за обявяване на недействителността.
   Знанието се предполага до доказване на противното, ако третото лице е съпруг, низходящ, възходящ, брат или сестра на длъжника.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Цецка
  Отговор 09.11.2021 at 22:17

  Можели дядо ми да дари на пра внуците си земята и да лиши внуците си от наследство след като ние сме пряко наследници на неговия син и си плаща ме данъци,а имаме и протокол че имота се води на дядо ми и татко ми .

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 15.11.2021 at 18:21

   Здравейте.
   Лишаването от наследство на наследници по закон не е възможно, тъй като законът предвижда в тяхна полза запазена част. В случай че тази запазена част бъде накърнена, тя подлежи на възстановяване по съдебен ред.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Георги Георгиев
  Отговор 16.11.2021 at 1:43

  Здравейте, баба ми и дядо ми ми прехвърлиха имот (апартамент), но чрез нотариус покупко продажба без право на пребиваване, може ли да бъде успорвано по някакъв начин от майка ми вуйчо ми? И има ли вариянт за прекратяване от тяхна страна вече нещо? Благодаря предваротелно!

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 21.11.2021 at 20:39

   Здравейте.
   Като общо положение, договорът за покупко – продажба може да бъде оспорен от всяко лице, което има правен интерес, ако счита сделката за недействителна.
   Сделката може да бъде недействителна на множество основания, като нищожност, поради липса на форма, унищожаемост, поради сключването ѝ при крайна нужда и явно неизгодни условия, недействителност, поради симулация и много други.
   Конкретен отговор може да се даде само след преглед на наличната по случая документация, в т.ч. и на самия договор за покупко – продажба.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Мария Иванова
  Отговор 23.11.2021 at 0:14

  Здравейте, дъщеря ми е дарена с апартамент от майка ми. Майка ми е обявена за изчезнала от 15.06.2017 год. Баща ми и единствения ми брат са починали преди тази дата. Брат ми има деца. Може ли дъщеря ми да продаде апартамента без да наплаща запазената част на другите наследници?
  Благодаря

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 24.11.2021 at 7:46

   Здравейте.
   След като има дарение, дареният имот не влиза в наследствената маса, освен ако бъде оспорено.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Мария Георгиева
  Отговор 25.11.2021 at 0:41

  Здравейте, адвокат Петкова.
  Преди повече от 10 години със съпруга ми построихме вила, за която тогава трябваше да бъде издаден нотариален акт на името на свекърва ми и фактически това сега е нейна собственост.
  Обмисляме тя да я прехвърли на съпруга ми. Как е най-добре да стане това ? Мислех си за дарение, но прочетох всички коментари по-горе и сега се колебая. Свекърва ми е вдовица много преди нотариалният акт да бъде издаден. Съпругът ми има сестра, с която не са в добри отношения и това е което мен ме притеснява.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 02.12.2021 at 18:10

   Здравейте.
   В случай че с дарението се засяга запазена част от наследството на наследник по закон, то след смъртта на наследодателя, засегнатият наследник може да иска възстановяване на запазената част.
   Неоспорими на подобно основание са възмездните сделки: покупко – продажба, както и договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Румен
  Отговор 22.12.2021 at 21:13

  Здравейте, през 96годинасъсбившата съпруга дарихме апертамента на нашият син с право на доживотно ползване от двамата или по отделно, през 2013почива дареното лицо след пет години почина и един от дарителите (майката)при този случай мога ли да претендирам за възстановяване на собствеността?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 28.12.2021 at 17:08

   Здравейте.
   Правото на ползване се погасява автоматично със смъртта на неговия ползвател. Не е необходимо предприемането на допълнителни действия.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Бисерка Ханджиева
  Отговор 03.01.2022 at 18:42

  Здравейте,родителите ми ,които вече са покойници са дарили през 1990 год.два имота на най малкия ти брат,който почина на 05.07 2021 год.Ние сме 9 деца вече останахме 8 и след неговата смърт намерихме нотариален акт за това Дарение.До тогава ние не сме знаели за съществуването на този документ.Той има една припозната дъщеря,която се явява негова наследничка и преди няколко дена ходила на село и заевила на 2 ма от братята ми че си е прехвърлила имотите на нейно име.За тях това е единствено жилище.По закона за наследство ние останалите братя и сестри имаме ли право на Запазена част и можем ли да си върнем някаква част от имота!Благодаря ви предварително!

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 06.01.2022 at 9:15

   Здравейте.
   Децата на починалия имат запазена част, която не може да се накърнява със завещателни разпореждания и дарения. В този случай децата, чиято запазена част е накърнена, имат право да заведат иск за възстановяване на запазената част.
   Процедурата се провежда изцяло по съдебен ред. Тоест, Вие и останалите Ви братя и сестри можете да заведете иск да си върнете тази част от наследството, която е запазена във Ваша полза като наследници на родителите Ви по закон.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • М.Я
  Отговор 07.01.2022 at 15:19

  Здравейте,адв.Петкова!Вуйчо ми и вуйна ми имаха апартамент придобит по време на брака.От брака нямат деца.Вуйчо ми почина 2010г.Преди смъртта даряват и двамата частите на сина на вуйна ми от първия брак срещу издръжка и гледане,като впоследствие се отказват писмено от тази клауза.Той имаше две сестри,които починаха 2012 и 2013г.В момента наследници сме аз и братовчед ми.Можем ли да имаме претенции към дялове от апартамента и има ли давностен срок,предвид,че той е починал 2010г.Благодаря ви предварително!

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 10.01.2022 at 9:27

   Здравейте.
   Не може да се даде еднозначен отговор на въпроса Ви без преглед на документите по случая, както и без достатъчно информация по случая, в т.ч. и дали вуйна Ви е жива или е починала.
   Като общо положение може да се отбележи на първо място, че е възможно да се окаже, че писменият отказ от клаузата за издръжка и гледане е недействителна. Така може да се окаже, че и самото прехвърляне на имота е невалидно, съответно наследяването ще се случи по общия ред. Оспорването е безсрочно.
   Ако писменият отказ от клаузата за издръжка и гледане е действителен, което е относително малко вероятно, дарението може да се оспорва на следните основания, когато дареният:
   а) умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта;
   б) набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена, и
   в) отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае.
   Тия разпоредби не се отнасят до обичайните и възнаградителните дарове.
   Искът може да се предяви в едногодишен срок откакто на дарителя са станали известни основанията за отменяване на дарението. До изтичането на този срок искът може да бъде предявен и от наследниците на дарителя, ако той е починал преди това.
   Дарението може да се оспорва и когато са засегнати запазени части на наследник, като с такива разполагат съпругът и децата, т.е. от представените от Вас данни не може да се приеме, че са налице такива наследници.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Владислава
  Отговор 31.01.2022 at 11:09

  Здравейте!Дядо ми дарява имот на майка ми с доглеждане.Той почина скоро и в негови наследници излизат баба ми и брат му.Майка ми не е биологично негово дете,а той няма други.Брат му има ли начин да отмени дарението и да го оспорва? Много благодаря за отговора!

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 31.01.2022 at 12:48

   Здравейте.
   Прехвърлянето на недвижим имот със задължение за издръжка и гледане не е дарение, а форма на възмезден двустранен договор.
   Този договор може да се оспорва от наследниците на починалия, само и единствено ако лицето, на което е прехвърлил имота със задължение за издръжка и гледане не го е издържал и не го е гледал.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Христо Иванов
  Отговор 14.02.2022 at 12:40

  Здравейте адв. Петкова,
  Може ли да ми помогнете за този казус. Майка ми почина ,има дарен апартамент от баща и и майка и. Тя има законен втори съпруг който живее в апартамента. Дядо ми иска да развали дарението което е направил ,тъй като е дарил дъщеря си но тя не е жива в момента. Как може да стане това в момента? Благодаря ви.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 16.02.2022 at 16:02

   Здравейте.
   Основанията за оспорване и отмяна на дарение се преценяват за всеки конкретен случай след преглед на конкретната документация по казуса и конкретните обстоятелства. Тоест, без наличната документация и подробностите по случая няма как да Ви отговоря на въпроса как конкретно следва да се оспори дарението.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Ирена
  Отговор 22.02.2022 at 4:01

  Баща ми преди 5 години ми преписа имот чрез дарение, а сега реши ,че иска да промени договора като 50/50 на мен и на сестра ми . Има ли право след като имам нотариален акт а той и се е отказал от правото си на ползване на имота?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 27.02.2022 at 13:01

   Здравейте.
   В статията по – горе, подробно са описани основанията за отмяна на дарение. Наличието или липсата им, съответно възможностите за отмяна на конкретно дарение, могат да бъдат преценени само след преглед на наличната документация по случая.
   Това става в рамките на консултация само след предварително записан час на място в кантората или по телефон след предварителното ѝ изпращане по имейл и заплащане на съответна такса.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Таня
  Отговор 18.03.2022 at 18:39

  Здравейте имаме ли шанс да спечелим дело ако сме изпуснали срока от 5 години
  Успаорване на наследство

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 18.03.2022 at 19:50

   Здравейте.
   Всеки един правен казус се решава според конкретните обстоятелства и конкретната документация. Не може да Ви се даде отговор Вашият конкретен казус какви шансове има без преглед на наличните документи.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Бойко Григоров
  Отговор 06.04.2022 at 23:51

  Здравейте, ако дарителя е психично болен какъв е реда за обжалване на дарението ?
  Нужна ли е някаква експертиза преди подпис за дарение?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 07.04.2022 at 9:31

   Здравейте.
   Редът за оспорване на дарение, направено от лице, страдащо от психично заболяване, се оспорва по реда оспорване на всички други дарения, т.е. по съдебен ред.
   За повече сигурност преди сключване на дарението, може да се направи психиатрична експертиза, която да установи дали дарителят е могъл да разбира свойството и значението на постъпките си и да контролира поведението си. Въпреки това в рамките на производството по оспорване на дарението, могат да бъдат оспорени и резултатите от експертизата. Дали това оспорване ще бъде успешно зависи от конкретния случай, както и от качеството на ангажираната защита.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Тони Стоянов
  Отговор 09.04.2022 at 5:49

  Здравейте искам да попитам след като баща ми почина и наследих 50 процента от площа на три апартамента и направих дарение на майка ми след нейната смърт наследявам ли по закон цялата площ

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 15.04.2022 at 13:09

   Здравейте.
   Ако сте единствен наследник, да.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Гинка Йорданова
  Отговор 16.04.2022 at 14:15

  Преди 30г. със съпруга ми дарихме 2/3 идеални части от недвижим имот на малолетните си тогава деца, за което съжаляваме. НА сме подписали като дарители и като надарени, от името на децата си. Действителен ли е този договор, подписан от едни и същи лица? Възможни ли са анулиране, поправки и изменения в този договор със съгласието на децата, или единствен начин е децата да ни дарят обратно техните дялове?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 21.04.2022 at 14:46

   Здравейте.
   Не е възможно да се предостави отговор на въпроса Ви без да бъде направен преглед на относимата документация.
   Преглед и становище по документация се осъществява само с предварително записан час. Записването на часове става на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Никол
  Отговор 07.07.2022 at 1:15

  Здравейте.Баба ми са 3 сестри и 1 брат .Вземат си нивите ,разделят ги ,но баба ми се отказва от своя дял в полза на брат си.Доста време е минало,откокто баба ми е починала.Може ли ние внуците да претендираме да си върнем тези ниви

 • Таня
  Отговор 23.08.2022 at 12:41

  Здравейте, моя казус е следния. Родителите ми дариха недвижим имот на мен. Но единият от тях има право да го ползва докато е жив.
  Дали след като той също има право аз мога да продам недвижимия имот или трябва да имам разрешително, че мога?

 • Илияна Иванова
  Отговор 24.10.2022 at 16:08

  Здравейте, адв.Петкова,
  преди 20г. моите баба и дядо даряват баща ми /който почина наскоро/ с апартамент, когато той вече е във втори брак, от който няма деца. След смъртта на родителите си, той преди 5г., прехвърля чрез покупко-продажба този имот на втората си съпруга с право на ползване. От АВ е видно че имат и някакъв брачен договор с невидимо съдържание. Предполагахме за дарението, но не и за продажбата. Аз съм единствено дете на баща ми и имам 1 син. Възможно ли е някакво оспорване? Благодаря Ви предварително!

 • Мария Владова
  Отговор 01.11.2022 at 14:49

  Здравейте! Възможно ли е да бъде направено дарение под условие за пожизнено ползване на надарения, а ако/когато той почине, собствеността да остане на дарителя и/или неговите наследници?

 • Методиева
  Отговор 16.11.2022 at 15:29

  Здравейте, адв. Петкова!
  От баща ми, който почина миналата година, наследихме (аз, майка ми и сестра ми) 1/2 ид.части от имот. Същият е дарен от брата на баща ми преди 30 години. Междувременно получихме оферта за строеж срещу обезщетение, за което чичо ми разбра.
  Въпросът ми е: може ли чичо ми и неговите наследници да оспорят дарението.
  Предварително благодаря!

 • Десислава Пеева
  Отговор 22.11.2022 at 10:58

  Здравейте, може ли да се направи дарение и какъв данък ще се дължи, когато дарението се прави от втората съпруга на починалия родител?

 • Кирил Георгиев
  Отговор 16.12.2022 at 21:28

  Здравейте,

  Моята баба ми дари 1 етаж от 3 етажна къща с условието да я гледам. Другият и внук живее на 2рият етаж, но тя е в лоши отношения с него, той може ли да оспори дарението?
  Може ли съвет, как да се защитя при евентуално успорване от негова страна – да пазя касовите бележки от лекарствата и комуналните сметки който и плащам?

 • Никола
  Отговор 26.12.2022 at 16:27

  Здравейте, имам дарен имот от родителите си. Години след това сестра ми проявява претенции за имота–не по съдебен път. Единият от дарителите е покойник, другият е все още жив. Имам нотариален акт на мое име. След смъртта и на другият дарител в качеството си на наследник сестра ми има ли право над имота? Ако е да, каква част от имота и се полага?

Leave a Comment