Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Осъждане в чужбина. Трансфер на осъдения в България

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Осъждане в чужбина. Трансфер на осъдения в България

Осъждане в чужбина. Трансфер на осъдения в България

осъждане в чужбина

Глобализацията на света доведе и до глобализация на престъпната дейност, което пък от своя страна увеличи случаите на осъждане в чужбина на български граждани за извършени от тях престъпления на територията на чужда държава. Когато наложеното наказание е лишаване от свобода, законодателството предвижда възможност неговото изтърпяване да се осъществи на територията на Република България.

Именно процедурата по признаване на чуждестранна присъда и трансфер на осъдени в чужбина български граждани е предмет на настоящата статия.

Признаване на чуждестранна присъда при осъждане в чужбина – случаи от кантората

Първият случай касае български гражданин, осъден в Република Унгария за незаконно превеждане през границата на страната на голяма група нелегални мигранти от Близкия Изток. Престъплението е извършено в условията на участие в организирана престъпна група, сформирана за системно извършване на такива деяния. Наложеното наказание лишаване от свобода осъденият изтърпява в унгарски затвор. Със съдействието на кантората е подадено заявление за трансфер на осъденото лице за изтърпяване на остатъка от наказанието в затвор по постоянния му адрес в Република България.

Българският съд е изпратил искане до унгарските власти за предоставяне на съдебното решение, с което е наложено наказанието с цел активиране на процедурата по признаване на присъдата и привеждането ѝ в изпълнение на територията на Република България.

Въпреки задължението си да съдействат на българския съд, унгарските власти умишлено забавят процеса, като междувременно, българският затворник е подложен на регулярни побои от страна на надзиратели и едновременно с това е лишен въобще от възможността да излиза от килията си. Поради неизпълнението на задълженията на унгарските власти за предоставяне на исканите от българския съд документи е подадена заявка за съдействие пред европейското звено за сътрудничество по наказателни дела.

Вторият случай касае български гражданин, осъден в Република Гърция за трансграничен трафик на наркотици. Наложено му е наказание лишаване от свобода, което той изтърпява в гръцки затвор. Със съдействието на кантората е подадено заявление за трансфер на осъдения за изтърпяване на останалата част от наказанието в затвор по постоянния му адрес. Към настоящия момент делото е разгледано от българския съд, затворникът е прехвърлен на територията на Република България, като предстои подаване на молба за условно предсрочно освобождаване.

Условия за признаване на чуждестранна присъда при осъждане в чужбина и трансфер на осъденото лице

За да бъде призната и приета за изпълнение една присъда, постановена в друга държава членка на Европейския съюз е необходимо деянието, за което спрямо българския гражданин е постановено осъждане в чужбина, да съставлява престъпление и съгласно българското право. Това е т. нар. двойна наказуемост.

Такава не се изисква за 32 вида престъпления, когато предвиденото за тях наказание в държавата, издала присъдата, е лишаване от свобода за срок не по – кратък от три години. Тези престъпления са:

1. участие в организирана престъпна група;
2. тероризъм;
3. трафик на хора;
4. сексуална експлоатация на деца и детска порнография;
5. трафик на наркотици;
6. на оръжия, боеприпаси и взривни вещества;
7. корупция;
8. измама;
9. пране на пари;
10. фалшифициране на пари;
11. компютърни престъпления и престъпления, свързани с компютри;
12. престъпления против околната среда;
13. незаконно прекарване през държавна граница;
14. убийство, тежка телесна повреда;
15. трафик на човешки органи и тъкани;
16. отвличане, противозаконно лишаване от свобода и задържане на заложници;
17. расизъм и ксенофобия;
18. организиран или въоръжен грабеж;
19. трафик на културни ценности и антики;
20. мошеничество;
21. рекет и изнудване;
22. подправка на изделия и пиратство;
23. подправка на административни документи и търговия с тях;
24. подправка на платежни инструменти;
25. незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа;
26. незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали;
27. трафик на противозаконно отнети превозни средства;
28. изнасилване;
29. палеж;
30. престъпления против мира и човечеството;
31. незаконно отвличане на летателни средства или кораби;
32. саботаж.
За да бъде осъществен трансфер на лице, по отношение на което е постановено осъждане в чужбина, необходимо е единствено неговото писмено изразено съгласие да изтърпи остатъка от наказанието си на територията на Република България. Това изискване отпада, когато постановеното спрямо него решение включва заповед за експулсиране или когато преди изтърпяване на наказанието, лицето е избягало на територията на Република България.

Процедура по признаване на чуждестранни присъди при осъждане в чужбина и трансфер на осъденото лице

Процедурата по признаване на чуждестранна присъда при осъждане в чужбина и трансфер на осъденото лице започва обикновено именно по негова молба до съответно компетентния български съд, който изпраща искане за предоставяне на съдебното решение и придружаващата го документация до съда, наложил наказанието лишаване от свобода.

След като получи съдебното решение и придружаващата го документация, българският съд е длъжен в 14-дневен срок да насрочи открито съдебно заседание, в рамките на което да се произнесе дали ще признае и приеме за изпълнение постановената присъда.

ВАЖНО! При произнасяне на решението си българският съд е длъжен да намали наложеното при осъждане в чужбина наказание, ако максимално предвидения срок в българското законодателство е по – висок от постановения с чуждестранната присъда. Например, ако българското законодателство предвижда наказание от десет до двадесет години лишаване от свобода за убийство, а наложеното наказание чуждата държава е доживотен затвор, българският съд ще намали наказанието на двадесет години. Във всички случаи изтърпяното до момента на признаването наказание ще бъде приспаднато.

ВАЖНО! Възможно е наложеното при осъждане в чужбина наказание да не съответства по вид с предвидените в българското законодателство наказания за това престъпление. В този случай българският съд ще го приспособи, но не може да наложи такова, което е по – тежко по вид или срок от това, което вече е наложено от чуждата държава.

По искането за признаване на чуждестранна присъда при осъждане в чужбина съдът следва да се произнесе незабавно.

Осъденото лице се трансферира за изтърпяване на признатата и приета за изпълнение присъда в ден и час, които са предварително уговорени между компетентните органи на чуждата държава, произнесла присъдата и компетентния български национален орган. Трансферът трябва да се осъществи в срок не по – късно от 30 дни, считано от датата, на която Република България е приела присъдата за изпълнение с окончателно съдебно решение.

Възможно е прехвърлянето на осъденото лице да е възпрепятствано от редица непредвидени обстоятелства (напр. затваряне на граници, поради извънредна епидемична обстановка). За тези обстоятелства органите на издаващата държава са длъжни да уведомят незабавно Република България и да уговорят нова дата за осъществяване на трансфера.

ВАЖНО! В някои случаи на осъждане в чужбина компетентните органи на издаващата държава злоупотребяват с изключението, свързано с възпрепятстването на трансфера, поради непредвидени обстоятелства. Тогава, българските власти изискват съдействие от звеното за сътрудничество по наказателни дела или от дипломатическите представителства на Република България в съответната издаваща държава.

В заключение 

Процедурата по признаване и приемане за изпълнение на чуждестранна присъда при осъждане в чужбина, както и за трансфер на осъденото лице в държавата му по произход може да се тълкува като форма на спазване на забраната за изтезанията, нечовешкото и унизително отношение, предвидени в Европейската конвенция за защита правата на човека.

Това е така доколкото, на първо място, често затворникът не знае езика в осъдилата го държава, което води то това, че той е изцяло лишен от възможност за комуникация с останалите затворници.

Освен това, тази процедура допринася и за осигуряване правото на защита и на справедлив процес в полза на осъдения, доколкото при осъждане в чужбина, той рядко има възможност да упълномощи адвокат по наказателно право по свой избор, а вместо това му се назначава служебен защитник, избран от съответните списъци на осъдилата го държава.

_______________________________________________________________________________________________________

С работата на кантората и множеството спечелени от нас дела можете да се запознаете в секцията „Новини“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ разполага с квалифицирани адвокати по международно наказателно право с опит в сферата на признаване на чуждестранни присъди при осъждане в чужбина и трансфер на осъдените лица за изтърпяване на остатъка от наказанието в Република България.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час.

1 Comment

Leave a Comment