Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Отказ от наследство. Как и кога?

Отказ от наследство. Как и кога?

Оказва се, че сме наследили огромни и непосилни за нас парични задължения, а в наследствената маса активи няма. Какво следва да предприемем? 

В такъв случай трябва да имаме предвид, че имаме право да се откажем от наследството. Отказ от наследство означава едностранно формално неоттегляемо волеизявление на наследника, с което той отказва да приеме полагащия му се дял от наследствената маса в своята правна сфера. Нужно е да се подчертае, че всеки отказ от наследство обхваща наследството в цялост като съвкупност от наследими права (имуществени, неимуществени, такива с комплексен характер), а не само задълженията на наследодателя. 

Съгласно Закона за наследството (ЗН) наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават. 

Наследникът не е обвързан от срок, в който следва да заяви своя отказ от наследство. Ако се забави твърде дълго, обаче, всеки, който има интерес, може да поиска от съда да определи срок, в който наследникът следва да заяви дали приема или се отказва от наследството. Отказ от наследство се прави преди наследството да бъде прието (като следва да имаме предвид, че наследството се смята за прието и ако теглите пари от сметката на своя наследодател). 

Не е възможен частичен отказ от наследство (например – искаме да запазим правото си на собственост върху автомобил, но се отказваме от задълженията на наследодателя ни по банковия му кредит). Отказът обхваща и евентуално открити впоследствие права, част от наследствената маса, за които наследникът не е знаел към момента на подаване на заявлението за отказ. 

Какво е необходимо, за да се направи отказ от наследство?

Отказ от наследство може да се направи с писмено заявление до районния съд, в района на който е открито наследството. Наследството се открива в момента на смъртта по последния постоянен адрес на починалото лице (например, ако това е гр. София, компетентният съд е Софийски районен съд (СРС) ). Необходимо е да бъде извършена нотариална заверка на подписа на заявлението от нотариус. 

Към заявлението следва да се приложат:
1. препис – извлечение от акт за смърт;
2. удостоверение за наследници;
3. вносна бележка за платена държавна такса. 

При завеждането на заявлението получавате входящ номер, по който впоследствие можете да правите справки за движението му.

Какви са последиците при отказ от наследство?

Ако подадените документи са редовни, отказът от наследство се вписва в особена книга на съда, след като се разгледа от съдия. След това получавате готовото удостоверение. 

След вписване на отказа се счита, че наследникът не е имал права върху наследството и не е бил наследник. Последица от така направения отказ от наследство е уголемяване на дяловете на останалите наследници, които са от същото коляно като отказалия се.

Важно е да се знае, че при отказ от наследство кредиторите на лицето, което се е отказало от него, могат да искат унищожаване на отказа в своя полза, доколколкото не могат да се удовлетворят от имуществото на наследника. 

Този конститутивен иск се предявява в едногодишен срок от узнаването на отказа, но не по – късно от три години след отказа и за да бъде уважен не се изисква субективен елемент – знание за увреждането. Ако получите препис от искова молба на това основание, следва веднага да потърсите адвокатска помощ!

Може ли дете да извърши отказ от наследство? Защо има противоречива практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроса?

Аналогични казуси дават повод за различни решения по въпроса от страна на различните състави на ВКС. Фактическата обстановка е следната: имуществото на починал наследодател – баща – съдържа множество пасиви и задължения, които детето няма правен интерес да наследи, поради което е подадено заявление за отказ от наследство. 

Ключови в този смисъл се явяват две от разпоредбите на Семейния кодекс (СК), според които:


1. Извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се допуска с разрешение на районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интереса на детето. 

2. Дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения от ненавършило пълнолетие дете са нищожни. По изключение обезпечаване на чужди задължения чрез залог или ипотека може да се извърши по горния ред при нужда или очевидна полза за детето или при извънредни нужди на семейството. 

С едно свое определение по частно гражданско дело, ВКС отменя като неправилни обжалваното определение на едно от окръжните съдилища в страната и потвърденото с него определение на първоинстанционния съд и постановява вписване на отказа на детето от наследството на своя баща в особената книга на съответния районен съд. В определението си ВКС сочи, че е допустимо да бъде направен отказ от наследство от името на малолетен наследник, респективно непълнолетен наследник да се откаже от наследството със съгласието на своя родител или попечител, тък като отказът от наследство не представлява отказ от права по смисъла на СК. 

Отказът от наследство е разгледан не като отказ от конкретни права върху определено имущество, а като изявление, с което призованото към наследяване лице изразява воля да не приеме наследството, т.е. да не придобива права върху притежаваната от наследодателя съвкупност от права, задължения и фактически отношения, доколкото такива действително са били притежавани от наследодателя. 

От друга страна, с друго определение по частно гражданско дело, различен състав на ВКС постановява, че отказът от наследство представлява отказ от права по смисъла на СК и затова районният съд не може да уважи молба за вписването му, направен от името на малолетен или непълнолетен наследник. Този състав на ВКС подчертава, че относимите разпоредби на СК са императивни правни норми, направеното в тях изброяване на правни действия е изчерпателно, което изключва възможността същите да бъдат тълкувани разширително. Посочва се още, че приемането на наследство от недееспособни лица е предмет на изрична правна уредба в ЗН, съгласно която те приемат наследството само по опис.

В заключение

Отказът от наследство може да има много сериозни последици за имуществото на детето. Налице е необходимостта интересите на детето да бъдат охранявани чрез извършване на преценка от независим правораздавателен орган, тъй като малолетното дете не извършва действието лично, а чрез законния си представител. Ние смятаме, че именно интересите на детето са водещи и са основна ценност, а за да се вземе решение по такъв казус районният съд следва да съпостави стойността на активите на наследството, ако има такива, със стойността на задълженията на наследодателя. 

Тъй като обаче относимите разпоредби на СК са императивни и не следва да бъдат тълкувани разширително, то отказ от наследство на дете следва да бъде уреден изрично в тях, а към настоящия момент не е. Ние поддържаме тезата, че отказът от наследство не е отказ от права и не е нищожен по смисъла на СК. Необходимо е ВКС да уеднакви практиката си, като постанови тълкувателно решение, за да няма противоречие по въпроса, като то, според нас, трябва да е в смисъл, че съдът чрез охранителното производство законосъорбазно може да преценя във всеки конкретен случай в интерес на детето ли е вписването на отказ от наследство и само тогава да разпореди вписване. 

АВТОР: Радина Атанасова

______________________________________________________________

Адвокатска кантора „Петкова“ предлага специализирана правна помощ в областта на семейното и наследственото право

Адвокатска кантора “Петкова”
работно време: 10:00 ч. – 18:00 ч. (понеделник – петък) 
адрес: гр. София, бул. “Христо Ботев” № 48, ет. 2, офис 207
email: office@petkovalegal.com
тел.: +359 885 47 77 57

71 Comments

 • Димитър Димитров
  Отговор 29.12.2020 at 16:28

  Здравейте, майка ми и вуйчо ми са се отказали от наследствен апартамент на баща им в полза на втората му съпруга.
  Възможно ли е да се анулира отказът им и в какъв срок на давност
  Също ние внуците имаме ли някакъв наследствен дял или само децата и съпругата му?
  Благодаря

   • Лусия
    Отговор 01.09.2022 at 9:06

    Здравей те имам 1 въпрос сестрами се отказва от населението на маиками аз имам генерално пълномощно какво можем да направим за да прехвърлим на мен всичко

    • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
     Отговор 01.09.2022 at 9:35

     Здравейте.
     Отказът от наследство има за автоматична последица уголемяване на дяловете на останалите наследници. Не е необходимо да се прави нищо допълнително. За да си извадите нотариални актове на Ваше име за недвижимото имущество, необходимо е да бъде инициирана процедурата по издаването му по документи.
     Кантората разполога със специалисти в сферата на вещното право, които могат да окажат необходимото съдействие.
     Оставаме на разположение.
     Поздрави,
     Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


     Еднолично адвокатско дружество “Силвия Петкова”
     За контакт:
     тел. 0885 47 77 57
     email: office@petkovalegal.com

 • Стоил пенелски
  Отговор 17.04.2021 at 9:42

  Моят случай е следния нямам никакво наслетцво от починалият ми баща не съм живял при него от 3 годишен доиде ми писмо от банка ДСК че дължа. 36 лева и единствената ми опция е отказ от наслетцтво дотук мине ясно от работата му ми се обадиха че давали 1000 за погребението му и имал да получавал някакви пари от взъмо спомагателна каса и още някакви предполагам последна заплата и евентуално отпуск въпросът ми е имам ли право да вземам тези средства от работата му щом ще се отказвам от наслетцтво и това да ми попречи от самият отказ благодаря

 • Нели Георгиева
  Отговор 19.05.2021 at 1:22

  Здравейте,

  В моят случай наследството от баща ми са предимно дългове, тъй като преди години баба ми по бащина линия направи дарение на имот в полза на брат ми с цел баща ми да не наследи съответния имот след смъртта ѝ. Ако след отказ от наследство и на двамата наследници (и аз, и брат ми), то кредиторите заведат дело за унищожаване на отказа за наследство и спечелят, ще се вземе ли предвид дарението в полза на брат ми при решаване как да се разпредели погасяването на задълженията или няма никакво отношение? Също така възможно ли е, ако се заведе такова дело от кредиторите, то да не спечелят?

  Поздрави,
  Н. Георгиева

 • Лилия Крумова
  Отговор 20.05.2021 at 10:03

  Здравейте,моя казус е следният:Аз и брат ми сме наследници на починалият ни баща,с който не сме имали връзка от 42 години,когато ни уведомиха че е починал ние подадохме документи за отказ от наследство и получихме удостоверение за това.Преди някоко дни брат ми е получил писмо от съдия изпълнител че дължи определена сума като наследник и е получил запор над заплатата си.Въпроса ми е следният при положение че имаме такъв документ какво трябва да направим.по скоро той,аз за сега не съм получила нищо?

 • Кристина Георгиева
  Отговор 16.06.2021 at 8:11

  Здравейте! Вчера ми се обадиха от полицията, че баща ми е починал, с който не поддържам връзка от години. Ако реша да отида да го разпозная аз ли поемам всички разноски по погребението или ще бъде служебно? Ако погребението е служебно ще получа ли смъртен акт, за да мога да се откажа от наследство? От полицията ни казаха че само трябва да отидем с брат ми до някое районно управление и да дадем писмени показания, че не сме поддържали връзка с него. Когато отидем в районно управление ще ни покажат ли снимки за разпознаване? В нашия случай каква е процедурата по организиране на погребение и отказ от наследство? Хубав ден!

   • Кристина Георгиева
    Отговор 17.06.2021 at 20:53

    Здравейте! От полицията ще ми дадат ли негови вещи и това което са намерили в него, ако ги взема това означава ли че приемам наследството му. Аз искам да направя консултация с вас, но дали е удобно по телефон и да заплатя по банков път ца консултациятя.

 • Stefani
  Отговор 17.06.2021 at 14:39

  Здравейте
  Сестра ми е теглила банков кредит който не плаща. Кредитът е прехвърлен на съдия изпълнител. Въпросът ми е могат ли да вземат апартамента на майка ми и в който аз и тя имаме дял от починалия ни баща. Също така може ли майка ми да я лиши от този дял или тя сама да се откаже. Благодаря

 • Красимира Едрева
  Отговор 25.06.2021 at 11:50

  Здравейте,
  Баща ми почина преди година и майка ми твърди, че той не е притежавал дял от имота в който живяха последните 15 г., тъй като той е нейн наследствен от баща и. Какъв е редът да проверя това обстоятелство и мога ли в общината в която живея или трябва да направя проверка в района в който се намира имота. Благодаря предварително!

 • Татяна Масова
  Отговор 13.08.2021 at 6:33

  Аз и двете ми дъщери искаме да се откажеме от наследството на починалия съпруг.Можели аз да подам заявление във съда от тяхно име с нотар.пълномощо?И още,той има съвсем пресен кредит към банка,трябва ли да се притеснявам,че въпреки направен отказ,банката може да запорира моята сметка?

 • Алия
  Отговор 20.08.2021 at 21:49

  Здравейте, мога ли да се откажа от наследство от все още жив родител? Баща ми, с когото не поддържам връзка, има някакви дългове, за които ме тормозят множество агенции и полиция по телефона, тъй като не могат да го открият, и ме заплашват, че ако не им помогна аз ще трябва да ги плащам някой ден. Нямам нищо общо нито с него, нито с тези неща, та възможно ли е да подам такова заявление още сега и да спра тормоза.

 • Анче Галинова Накова
  Отговор 22.08.2021 at 22:06

  След смърта на моята майка аз ,баща ми и брат ми сме нейни наследници тя имаше запор на заплатата получихме последната заплата майка и беше подписала споразумение да внася по 50 лв за кредита на съдебен изпълнител ние продължихме да плащаме една година.но месец след смърта на мама аз и баща ми се отказах ме от наследството и при нотариус в полза на брат ми сега мен търсят за този кредит могат ли да ми запорират заплатата при този отказ

 • Костадин
  Отговор 14.09.2021 at 23:58

  Здравейте мога ли да се откажа от наследство приживе на наследодателите?

 • Светлозар Ганев
  Отговор 03.10.2021 at 23:27

  Баща ми почина на 06.2017г. През 2021г получавам покана от съда да приема или да откажа неговото наследство тъй като банка е продала дълговете му на някаква фирма през 2018г. Баба ми неговата майка почина през 2020г като автоматично наследявам някакви дялове от имота в който тя живееше. Имам ли възможност да се откажа от наследството на баща ми (той не остави такова) за да не плащам тези задължения? С други думи наследството от баба ми (неговата майка) което получих автоматично след като тя почина след него може ли да е някаква пречка да се откажа от наследството на баща си? Имат ли двете наследства нещо общо?

 • Али
  Отговор 04.10.2021 at 21:11

  Здравейте брат ми го съдят може ли да направи отказ от наследство преди ЧСИ да образува изпълнително дело

 • Мария
  Отговор 23.11.2021 at 21:10

  ЗДРАВЕЙТЕ! ОТКАЗЪТ ОТ НАСЛЕДСТВО ИМА ЛИ ОБЩО СЪС ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ И ПЕНСИОНИ ФОНДОВЕ? ТЯХ МОЖЕ ЛИ ДА Ги изтегли??

 • Славкова
  Отговор 30.11.2021 at 20:28

  Здравейте, баща ми почина през 2005 г. На негово име има нотариален акт за апартамент, придобит от родителите му чрез покупко-продажба. В нот. акт е записано, че родителите му ще бъдат ползватели на апартамента пожизнено. Те също вече са починали. Аз съм единствена негова наследница, но през целия период досега не съм живяла в това жилище. Не желая да го обитавам и не претендирам за него. Нямам също и нотариален акт за него. Сестрата на баща ми ме изнудва за този апартамент, за да го вземе тя. Наследството е обявено още след смъртта на баща ми. Въпросът ми е мога ли да се откажа сега от това наследство и по какъв начин?

 • Милен Денков
  Отговор 08.12.2021 at 10:34

  Здравейте,

  Преди една година майка ми почина . Преди ена седмица получих запор на банковите сметки за неизплатен заем . След като запорът вече е в сила мога ли все още да направя отказ от наследството.

  Благодаря!

 • Алина Раданова
  Отговор 06.01.2022 at 23:20

  Здравейте
  Наследих на наследство от майка си.
  Баща ми,брат ми и аз .За Една от къщите се води дело от съседи.
  Аз имам необслужен кредити (съдия изпълнител)
  Въпрос
  Какво да правя да приеме или откажа.?Какви ще са последствията ?

 • Петьо Павлов
  Отговор 18.01.2022 at 10:53

  Здравейте,
  Имам следния въпрос.
  Вуйчо ми почина преди почти три години. Той не е бил женен и няма деца. Притежаваше имот – къща на село, за която няма нотариален акт.
  Според ЗН и удостоверение за наследници негови наследници са:
  – сестра 1 /жива/;
  – сестра 2 /починала, респективно нейната дъщеря/;
  – еднокръвна сестра 1 /починала, респективно нейни син и дъщеря/;
  – еднокръвна сестра 2/починала, респективно нейни двама синове, единият от които е починал – респективно негови син и дъщеря/;
  Въпросът е следният. Понеже цитираните еднокръвни сестри и техните наследници нямат отношение към този имот, в добри отношения сме с тях и те са склонни да се откажат или прехвърлят своя дял на двете еднокръвни и едноутробни сестри, респективно на наследилите ги тях.
  Какъв би бил най-прецизният начин за това? Отказ от наследство от тяхна страна би ли довел до това? Искаме и в последствие да бъде издаден констативен нотариален акт за цитирания имот – селска къща, на преживялата сестра 1 и наследничката на сестра 2.
  Дано съм се изразил ясно и предварително Ви благодаря!

   • Петьо Павлов
    Отговор 19.01.2022 at 10:04

    Благодаря за бързия отговор!
    А доколко може да е проблем фактът, че е подадена вече декларацията по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти? Подадената декларация от един от съсобствениците на недвижимия имот ползва всички останали. Но пак казвам, че за този имот няма нотариален акт.

 • Daniel Mirchev
  Отговор 25.01.2022 at 12:20

  Адв Петкова,

  Благодаря Ви, за подробната информация и точните коментари.
  Прочетох закона и ми е странно защо е нужно да има смъртен акт и едва тогава да бъдат предприети действия.
  Трябва да има опция наследника(децата) да могат да се откажат от наследство и каквато и да е парична обвързаност с родителя докато е жив.

  Поздрави,
  Дидо

 • Павлина Колева
  Отговор 16.02.2022 at 19:38

  Здравейте, искам да разбера кой има право да наследи втората пенсия ако двама от тримата наследника имат отказ от наследство,пак ли се дели на три Мата по равно или всичко отива при детето което не се е отказало от наследство, благодаря

 • Щ. Кръстева
  Отговор 12.03.2022 at 16:11

  Здравейте! възможно ли е лице страдащо от шизофрения да направи отказ от наследство в полза на брат си (който не страда от такова заболяване), след като родителите починат. Или какво трябва и как да се откаже, дари или продаде на брат си, за да не се злоупотреби от други хора или институции предвид състоянието на лицето. За да не попадне в чужди ръце или в държавата, а да си остане в семейството- при брата в този случай въпросния имот имота.

 • Деница Павлова
  Отговор 21.03.2022 at 6:30

  Здравейте.Дъщеря ми се отказа от наследството на баща си веднага след като той почина.Сега обаче почина и неговия баща и се оказва ,че е наследила и задълженията на дядо си.трябва ли пак да се прави отказ от наследство от дядото .и защо въпреки ,че се е отказала от наследството на баща си продължават да идват призовки от частни съдия изпълнители по задължениея на баща и

 • Надя Петрова
  Отговор 21.03.2022 at 10:08

  Здравейте,
  Имаме следният казус:
  Баща ми почина наскоро. Той има втори брак, но няма деца от него.
  Наследници сме аз, брат ми и втората му съпруга. Къщата, която е купена от баба ми и дядо ми преди години и баща ми е бил единствен наследник, сега я наследяваме и тримата.
  Втората му съпруга иска да се откаже от наследството си в полза на мен и брат ми. Ако подаде до Районният съд Заявление за отказ от наследство, това ще означава ли, че се отказва и от добавките към пенсията, която ще получи като вдовица, или е валидно само за недвижимото имучество на което сме наследници?

 • Мария Георгиева
  Отговор 15.04.2022 at 15:24

  Здравейте. След смъртта на баща ми наследници сме аз, сестра ми и майка ми. Сестра ми обмисля възможността да се откаже от нейния наследствен дял. Аз и майка ми ще приемем своето наследство. Какви са правните последици за мен и майка ми? Наследството ще се разпредели само между нас двете или ще се включи като наследник някой от друг ред (сестрата на баща ми?)

 • Виктория Симеонова
  Отговор 30.08.2022 at 16:17

  Здравейте,

  Моля за коментар / съвет относно следния казус – С баща си не поддържам връзка от повече от 25 години. Не желая да получавам наследство от негова страна или каквито и да е било изгоди или задължения. Той има още 2 деца от втори брак, които в случай на смърт ще бъдат наследници заедно с мен.
  Смятам да се откажа от наследство . В такъв случай приключвам всякаква възможност да наследя от негова страна имот/кредит или каквото има зад гърба си нали ? Бихте ли ме посъветвали дали неговите 2 деца от друг брак могат да имат някакви претенции в бъдеще над моите имоти ( като мои роднини – доведени брат и сестра ) .

  Благодаря предварително !

 • Борислава Маноилова
  Отговор 26.09.2022 at 13:49

  Здравейте! Адв. С.Петкова! Приятно съм изненадана от възможността за въпроси в сайта Ви! Благодаря предварително за отделеното време и на моя въпрос. Става въпрос за следното: баба и дядо/по майчина линия/ са покойници от мн години. Имат една къща на село, която остава на майка и и сестра й и се води по 1/2 на двете. Майка ми си плаща данъците редовно. Сестра й обаче почина, двете й дъщери – също, сега съсобственици на другата 1/2 от къщата се явяват 5 човека. Не са подавали Декларация за наследници и не получават/плащат данъка на къщата.
  Бих искала да попитам какъв е реда те да се откажат от техните дялове от имота в полза на майка ми? И съответно какви документи и др следва да се представят в общината, за да се издаде Нот. Акт на името на майка ми?
  И едно допълнение – единият от 5-мата наследници е в чужбина и връзка няма да може да се осъществи. Може ли след отказ от наследство на 4-мата, майка ми да си извади Нот Акт и да е собственик на напр 90% от имота
  Благодаря Ви!

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 27.09.2022 at 10:33

   Здравейте.
   Във всички случаи на отказ от наследство, дяловете на отказалите се наследници уголемяват дяловете на неотказалите се. Задължително условие за законност на отказа от наследство е то да не е било прието, вкл. и чрез т.нар. конклудентни (мълчаливи действия). От наследството могат да се откажат толкова наследници, колкото желаят да го направят. Тоест, няма пречка отказът да бъде направен от 4-мата от 5-те наследници, като по този начин съсобственици ще бъдат майка Ви и петият наследник, намиращ се в чужбина.
   Кантората разполага със специалисти в сферата на имотното право. Работим с предварително записан час. Записването на часове става на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Оставаме на разположение.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество “Силвия Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

   • Борислава
    Отговор 29.09.2022 at 15:31

    Здравейте!
    Много Ви благодаря за изчерпателния и бърз отговор!

    С уважение!
    Борислава

 • Ангелина Рускова
  Отговор 02.10.2022 at 12:58

  Здравейте ! След смъртта на баща ми , който почина преди 12 г , наследихме с брат ми един гараж . Брат ми има заем и запор на половината гараж , възможно ли е да се откаже от наследството в моя полза при положение че не е подписвал никакви документи за наследство и са минали 12 г. Благодаря предварително.

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 05.10.2022 at 9:35

   Здравейте.
   Законът не изисква изрично приемане на наследството чрез „подписване на документи“. Подобно приемане е налице само, когато наследството се приема по опис. В обичайния случай приемането на наследството става чрез т. нар. конклудентни действия, които могат да се изразят, напр. в ползване на гаража.
   В случай че този гараж, в рамките на 12 г. е ползван от Вас, а брат Ви не е имал достъп до него, можете да пристъпите и към процедура по придобиването на цялата собставеност върху него по давност.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество “Силвия Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Мирослава
  Отговор 13.10.2022 at 16:27

  Здравейте,
  Бих искала да попитам ако на единствен наследник бъде прехвърлена партидата за Доброволен пенсионен фонд на починал родител, ще може ли наследника да се откаже от наследството или прехвърлянето на партидата се приема за разпореждане с наследството на починалия
  Благодаря предварително!

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 13.10.2022 at 22:02

   Здравейте.
   Прехвърлянето на партидата се счита за приемане на наследството, поради което последващ отказ е невъзможен.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество “Силвия Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Надя
  Отговор 14.10.2022 at 9:31

  Здравейте!
  Миналата година почина бащата на моят приятел и разбрахме че има голям кредит на негово име. Той се отказа от наследство поради тази причина, но от застрахотелното дружество с което работи фирмата му отказаха иска. Как да процедираме от тук нататък като той се е отказал от наследство?
  Благодаря предварително!

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 14.10.2022 at 21:13

   Здравейте.
   Не е възможно предоставяне на подробна конкретна консултация в рамките на отговор на коментар, доколкото в този формат се предоставя единствено обща информация относно законовите положения.
   Специалистите на дружеството предоставят такива консултации само с предварително записан час. Записването на часове става на тел. 0885 47 77 57 пр работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   Еднолично адвокатско дружество “Силвия Петкова”


   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Христо
  Отговор 18.10.2022 at 11:42

  Здравейте, бих искал и аз да попитам един въпрос. Предварително благодаря за отговора.
  Преди година майка ми почина. Наследници оставаме аз, баща ми и брат ми. Имаме една наследствена къща на майка ми(придобита по време на брака с баща ми), и една къща собственост на баща ми, придобита по време на брака с майка ми. Сега искаме да си разделим първата къща изцяло да е собственост на брат ми, а втората да е моя собственост. Какви са възможностите на мен и на брат ми да ги придобием като еднолични собственици?

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 20.10.2022 at 15:45

   Здравейте.
   Съществуват много начини, по които може да бъде разпределена собствеността между наследници на починало лице. Сред тях са отказът от наследство от страна на един от наследниците, доброволна делба, прехвърляне на имот чрез дарение, покупко – продажба, договор за издръжка и гледане и т.н.
   Най – подходящият метод за прехвърляне се преценява с оглед конкретния случай след подробно запознаване с обстоятелствата по него, гледните точки и желанията на участниците, а когато се касае за недвижимо имущество – и след преглед на нотариални актове и други относими документи.
   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ разполага с опитни специалисти по вещно право. Предоставянето на конкретни правни консултации се осъществява само с предварително записан час. Записването на часове става на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

 • Пламен Терзийски
  Отговор 23.02.2023 at 19:24

  Здравейте,
  имам следния казаус.Починала баба през 2021 на която съм наследник по бащина линия понеже и той е починал (2017).През последния месец разбрах ,че бабата е имала задължения към енерго фирма която я съди съответно съдят мен.Не съм бил оведомен навреме незнайно защо и вече съм осъден за тези дългове.
  За да няма странни въпроси защо чак толкова късно разбирам ще споделя че по принцип нямах контакт с баща си още от бебе още повече с бабата.Моя заблуда понеже имам отказ от наследство към баща ми бях с впечетлението ,че така изобщо нямам нищо общо с цялата негова рода.
  Въпросът ми е сега след влязло в сила решение на съда ако направя откъс сега от наследство към бабата има ли смисъл или е трябвало задължително преди делото?
  Никога не съм се възползвал от каквото и да е по линия на баща ми нито от бабата каквото и да е.

  Благодаря Ви предварително за отделеното време

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 01.03.2023 at 8:59

   Здравейте.
   Подробни инивидуални правни консултации предоставяме само с предварително записан час. Записването на часове става чрез обаждане на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

 • Виолета Симова
  Отговор 19.04.2023 at 17:24

  Здравейте ,свекъва ми и свекър ми си купуват апартамент ,свекър ми почина и наследници остават мъжа ми ,сестра му и свекърва ми .Сестра му се отказва от наследство и неиния дял се разпределя равномерно между съпруга ми и майка му .Сега свекърва ми иска да остави неиния дял на мъжа ми .Каква е процедурата?
  Може ли чрез отказ от страна на свекърва ми от имота както направи и сестра му ,или трябва да е с покупко продажба (дарение -тои не иска ) ?И ако е единствено с покупко продажба трябва ли да е разделен имота по между им офицялно ?
  Благодаря !

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 21.04.2023 at 19:54

   Здравейте.
   Преценката относно това кои са най – подходящите средства за прехвърляне на имущество, се прави единствено след детайлно запознаване с подробностите, касаещи конкретния случай.
   Кантората разполага с опитни специалисти в сферата на договорното и вещното право. Консултации предоставяме само с предварително записан час. Записването на часове става чрез обаждане на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Оставаме на разположение.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

Leave a Comment