Семейно и наследствено право

Отказ от наследство. Как и кога?

Оказва се, че сме наследили огромни и непосилни за нас парични задължения, а в наследствената маса активи няма. Какво следва да предприемем? 

В такъв случай трябва да имаме предвид, че имаме право да се откажем от наследството. Отказ от наследство означава едностранно формално неоттегляемо волеизявление на наследника, с което той отказва да приеме полагащия му се дял от наследствената маса в своята правна сфера. Нужно е да се подчертае, че всеки отказ от наследство обхваща наследството в цялост като съвкупност от наследими права (имуществени, неимуществени, такива с комплексен характер), а не само задълженията на наследодателя. 

Съгласно Закона за наследството (ЗН) наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават. 

Наследникът не е обвързан от срок, в който следва да заяви своя отказ от наследство. Ако се забави твърде дълго, обаче, всеки, който има интерес, може да поиска от съда да определи срок, в който наследникът следва да заяви дали приема или се отказва от наследството. Отказ от наследство се прави преди наследството да бъде прието (като следва да имаме предвид, че наследството се смята за прието и ако теглите пари от сметката на своя наследодател). 

Не е възможен частичен отказ от наследство (например – искаме да запазим правото си на собственост върху автомобил, но се отказваме от задълженията на наследодателя ни по банковия му кредит). Отказът обхваща и евентуално открити впоследствие права, част от наследствената маса, за които наследникът не е знаел към момента на подаване на заявлението за отказ. 

Какво е необходимо, за да се направи отказ от наследство?

Отказ от наследство може да се направи с писмено заявление до районния съд, в района на който е открито наследството. Наследството се открива в момента на смъртта по последния постоянен адрес на починалото лице (например, ако това е гр. София, компетентният съд е Софийски районен съд (СРС) ). Необходимо е да бъде извършена нотариална заверка на подписа на заявлението от нотариус. 

Към заявлението следва да се приложат:
1. препис – извлечение от акт за смърт;
2. удостоверение за наследници;
3. вносна бележка за платена държавна такса. 

При завеждането на заявлението получавате входящ номер, по който впоследствие можете да правите справки за движението му.

Какви са последиците при отказ от наследство?

Ако подадените документи са редовни, отказът от наследство се вписва в особена книга на съда, след като се разгледа от съдия. След това получавате готовото удостоверение. 

След вписване на отказа се счита, че наследникът не е имал права върху наследството и не е бил наследник. Последица от така направения отказ от наследство е уголемяване на дяловете на останалите наследници, които са от същото коляно като отказалия се.

Важно е да се знае, че при отказ от наследство кредиторите на лицето, което се е отказало от него, могат да искат унищожаване на отказа в своя полза, доколколкото не могат да се удовлетворят от имуществото на наследника. 

Този конститутивен иск се предявява в едногодишен срок от узнаването на отказа, но не по – късно от три години след отказа и за да бъде уважен не се изисква субективен елемент – знание за увреждането. Ако получите препис от искова молба на това основание, следва веднага да потърсите адвокатска помощ!

Може ли дете да извърши отказ от наследство? Защо има противоречива практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроса?

Аналогични казуси дават повод за различни решения по въпроса от страна на различните състави на ВКС. Фактическата обстановка е следната: имуществото на починал наследодател – баща – съдържа множество пасиви и задължения, които детето няма правен интерес да наследи, поради което е подадено заявление за отказ от наследство. 

Ключови в този смисъл се явяват две от разпоредбите на Семейния кодекс (СК), според които:


1. Извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се допуска с разрешение на районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интереса на детето. 

2. Дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения от ненавършило пълнолетие дете са нищожни. По изключение обезпечаване на чужди задължения чрез залог или ипотека може да се извърши по горния ред при нужда или очевидна полза за детето или при извънредни нужди на семейството. 

С едно свое определение по частно гражданско дело, ВКС отменя като неправилни обжалваното определение на едно от окръжните съдилища в страната и потвърденото с него определение на първоинстанционния съд и постановява вписване на отказа на детето от наследството на своя баща в особената книга на съответния районен съд. В определението си ВКС сочи, че е допустимо да бъде направен отказ от наследство от името на малолетен наследник, респективно непълнолетен наследник да се откаже от наследството със съгласието на своя родител или попечител, тък като отказът от наследство не представлява отказ от права по смисъла на СК. 

Отказът от наследство е разгледан не като отказ от конкретни права върху определено имущество, а като изявление, с което призованото към наследяване лице изразява воля да не приеме наследството, т.е. да не придобива права върху притежаваната от наследодателя съвкупност от права, задължения и фактически отношения, доколкото такива действително са били притежавани от наследодателя. 

От друга страна, с друго определение по частно гражданско дело, различен състав на ВКС постановява, че отказът от наследство представлява отказ от права по смисъла на СК и затова районният съд не може да уважи молба за вписването му, направен от името на малолетен или непълнолетен наследник. Този състав на ВКС подчертава, че относимите разпоредби на СК са императивни правни норми, направеното в тях изброяване на правни действия е изчерпателно, което изключва възможността същите да бъдат тълкувани разширително. Посочва се още, че приемането на наследство от недееспособни лица е предмет на изрична правна уредба в ЗН, съгласно която те приемат наследството само по опис.

В заключение

Отказът от наследство може да има много сериозни последици за имуществото на детето. Налице е необходимостта интересите на детето да бъдат охранявани чрез извършване на преценка от независим правораздавателен орган, тъй като малолетното дете не извършва действието лично, а чрез законния си представител. Ние смятаме, че именно интересите на детето са водещи и са основна ценност, а за да се вземе решение по такъв казус районният съд следва да съпостави стойността на активите на наследството, ако има такива, със стойността на задълженията на наследодателя. 

Тъй като обаче относимите разпоредби на СК са императивни и не следва да бъдат тълкувани разширително, то отказ от наследство на дете следва да бъде уреден изрично в тях, а към настоящия момент не е. Ние поддържаме тезата, че отказът от наследство не е отказ от права и не е нищожен по смисъла на СК. Необходимо е ВКС да уеднакви практиката си, като постанови тълкувателно решение, за да няма противоречие по въпроса, като то, според нас, трябва да е в смисъл, че съдът чрез охранителното производство законосъорбазно може да преценя във всеки конкретен случай в интерес на детето ли е вписването на отказ от наследство и само тогава да разпореди вписване. 

АВТОР: Радина Атанасова

______________________________________________________________

Адвокатска кантора „Петкова“ предлага специализирана правна помощ в областта на семейното и наследственото право

Адвокатска кантора “Петкова”
работно време: 10:00 ч. – 18:00 ч. (понеделник – петък) 
адрес: гр. София, бул. “Христо Ботев” № 48, ет. 2, офис 207
email: office@petkovalegal.com
тел.: +359 885 47 77 57

36 thoughts on “Отказ от наследство. Как и кога?”

 1. Здравейте, майка ми и вуйчо ми са се отказали от наследствен апартамент на баща им в полза на втората му съпруга.
  Възможно ли е да се анулира отказът им и в какъв срок на давност
  Също ние внуците имаме ли някакъв наследствен дял или само децата и съпругата му?
  Благодаря

  1. Здравейте.
   Отказът от наследство може да бъде оспорен на множество основания.
   Като пример мога да дам следните случаи:
   1. когато е направен под условие, срок или е частичен (не е възможно отказът да засяга само конкретно имущество от наследствената маса; той трябва да се отнася до цялото наследство);
   2. когато е направен, след като наследството вече е било прието (обикновено в практиката, приемането на наследството става чрез т.нар. конклудентни действия);
   3. при наличие на което и да било от общите основания, предвидени за недействителност на сделките
   и много други.
   Сроковете зависят от конкретното основание за оспорване на отказа и без да бъде разгледан конкретния случай, не може да се даде становище съществува ли възможност, от гледна точка на сроковете, отказът да се оспори.
   На последния Ви въпрос, внуците наследяват по закон, когато няма преживели наследници от по – горен ред.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 2. Моят случай е следния нямам никакво наслетцво от починалият ми баща не съм живял при него от 3 годишен доиде ми писмо от банка ДСК че дължа. 36 лева и единствената ми опция е отказ от наслетцтво дотук мине ясно от работата му ми се обадиха че давали 1000 за погребението му и имал да получавал някакви пари от взъмо спомагателна каса и още някакви предполагам последна заплата и евентуално отпуск въпросът ми е имам ли право да вземам тези средства от работата му щом ще се отказвам от наслетцтво и това да ми попречи от самият отказ благодаря

  1. Здравейте.
   Не е възможен частичен отказ от наследство.
   Ако желаете да се ползвате от активите на наследството, но не и от пасивите, можете да приемете наследството по опис. Така, при евентуално принудително изпълнение за задължения на починалия Ви баща, то ще се извърши само по отношение на наследеното имущество, но и по отношение на Вашето.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 3. Здравейте,

  В моят случай наследството от баща ми са предимно дългове, тъй като преди години баба ми по бащина линия направи дарение на имот в полза на брат ми с цел баща ми да не наследи съответния имот след смъртта ѝ. Ако след отказ от наследство и на двамата наследници (и аз, и брат ми), то кредиторите заведат дело за унищожаване на отказа за наследство и спечелят, ще се вземе ли предвид дарението в полза на брат ми при решаване как да се разпредели погасяването на задълженията или няма никакво отношение? Също така възможно ли е, ако се заведе такова дело от кредиторите, то да не спечелят?

  Поздрави,
  Н. Георгиева

  1. Здравейте.
   Не, дарението в полза на брат Ви няма как да се вземе предвид, тъй като то не е част от наследствената маса, оставена от баща Ви.
   По отношение на въпроса Ви дали е възможно едно дело да бъде спечелено или не, това може да се каже и то без претенции за точност, едва след подробен анализ на конкретния казус и наличните по него материали.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 4. Здравейте,моя казус е следният:Аз и брат ми сме наследници на починалият ни баща,с който не сме имали връзка от 42 години,когато ни уведомиха че е починал ние подадохме документи за отказ от наследство и получихме удостоверение за това.Преди някоко дни брат ми е получил писмо от съдия изпълнител че дължи определена сума като наследник и е получил запор над заплатата си.Въпроса ми е следният при положение че имаме такъв документ какво трябва да направим.по скоро той,аз за сега не съм получила нищо?

  1. Здравейте.
   Можете да изпратите запитването си на имейл office@petkovalegal.com или да си запишете час за консултация на тел. +359 885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 5. Здравейте! Вчера ми се обадиха от полицията, че баща ми е починал, с който не поддържам връзка от години. Ако реша да отида да го разпозная аз ли поемам всички разноски по погребението или ще бъде служебно? Ако погребението е служебно ще получа ли смъртен акт, за да мога да се откажа от наследство? От полицията ни казаха че само трябва да отидем с брат ми до някое районно управление и да дадем писмени показания, че не сме поддържали връзка с него. Когато отидем в районно управление ще ни покажат ли снимки за разпознаване? В нашия случай каква е процедурата по организиране на погребение и отказ от наследство? Хубав ден!

  1. Здравейте.
   Разпознаване се извършва само по отношение на трупове с неустановена самоличност. Ако случаят не е такъв, няма да се налага разпознаване.
   Относно погребението, служебни погребения се извършват извършват за лица, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги, регистрирани в службите за социално слаби и покойници, за които има прокурорско разпореждане за извършване на служебно погребение. Тъй като, от представената от Вас информация, баща Ви има живи роднини, вероятността да се разреши служебно погребение е малка.
   По отношение на останалите Ви въпроси относно процедурата по организиране на погребение и отказ от наследство, можете да се обадите на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. за записване на час за подробна консултация.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

   1. Здравейте! От полицията ще ми дадат ли негови вещи и това което са намерили в него, ако ги взема това означава ли че приемам наследството му. Аз искам да направя консултация с вас, но дали е удобно по телефон и да заплатя по банков път ца консултациятя.

    1. Здравейте.
     Час за консултация можете да си запишете на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
     Възможни са плащания по банков път.
     Поздрави,
     адв. Силвия Петкова


     Адвокатска кантора “Петкова”
     За контакт:
     тел. 0885 47 77 57
     email: office@petkovalegal.com

 6. Здравейте
  Сестра ми е теглила банков кредит който не плаща. Кредитът е прехвърлен на съдия изпълнител. Въпросът ми е могат ли да вземат апартамента на майка ми и в който аз и тя имаме дял от починалия ни баща. Също така може ли майка ми да я лиши от този дял или тя сама да се откаже. Благодаря

  1. Здравейте.
   Всяко последващо разпореждане с имущество може да бъде обявено за недействително по искане на кредитора.
   В случай че посоченият от Вас апартамент е единствено жилище на сестра Ви, не може да бъде отнет. В случай че тя има и друго имущество, може да бъде продадена на публична продан само нейната част от апартамента. Лишаване и отказ от вече получено наследство не е възможен.
   Възможно е, обаче, да са налице основания за прекратяване на принудителното изпълнение, започнато по отношение на сестра Ви. Становище дали съществуват такива може да се направи само след преглед на изпълнителното дело при самия ЧСИ.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 7. Здравейте,
  Баща ми почина преди година и майка ми твърди, че той не е притежавал дял от имота в който живяха последните 15 г., тъй като той е нейн наследствен от баща и. Какъв е редът да проверя това обстоятелство и мога ли в общината в която живея или трябва да направя проверка в района в който се намира имота. Благодаря предварително!

  1. Здравейте.
   Действително, когато имотът е наследствен, той не влиза в семейната имуществена общност и баща Ви няма как да е имал дял от него.
   Проверките, свързани със собствеността на имоти, се правят в Имотния регистър. Възможно е проверката да се извърши онлайн.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 8. Аз и двете ми дъщери искаме да се откажеме от наследството на починалия съпруг.Можели аз да подам заявление във съда от тяхно име с нотар.пълномощо?И още,той има съвсем пресен кредит към банка,трябва ли да се притеснявам,че въпреки направен отказ,банката може да запорира моята сметка?

  1. Здравейте.
   Да, възможно е да подадете заявление от името на дъщерите Ви за отказ от наследство, ако бъдете изрично упълномощена от тях за това с пълномощно с нотариална заверка.
   След вписване на отказа от наследство, роднините на починалия вече нямат качеството наследници и не отговарят за неговите задължения, както и не могат да се ползват от имотите му.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 9. Здравейте, мога ли да се откажа от наследство от все още жив родител? Баща ми, с когото не поддържам връзка, има някакви дългове, за които ме тормозят множество агенции и полиция по телефона, тъй като не могат да го открият, и ме заплашват, че ако не им помогна аз ще трябва да ги плащам някой ден. Нямам нищо общо нито с него, нито с тези неща, та възможно ли е да подам такова заявление още сега и да спра тормоза.

  1. Здравейте.
   Не е възможен отказ от неоткрито наследство.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 10. След смърта на моята майка аз ,баща ми и брат ми сме нейни наследници тя имаше запор на заплатата получихме последната заплата майка и беше подписала споразумение да внася по 50 лв за кредита на съдебен изпълнител ние продължихме да плащаме една година.но месец след смърта на мама аз и баща ми се отказах ме от наследството и при нотариус в полза на брат ми сега мен търсят за този кредит могат ли да ми запорират заплатата при този отказ

  1. Здравейте.
   Отказът от наследство се прави само пред съд. Всеки друг отказ е невалиден, съответно сте задължена по кредита и заплатата Ви подлежи на запор.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 11. Здравейте мога ли да се откажа от наследство приживе на наследодателите?

  1. Здравейте.
   Не можете.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 12. Баща ми почина на 06.2017г. През 2021г получавам покана от съда да приема или да откажа неговото наследство тъй като банка е продала дълговете му на някаква фирма през 2018г. Баба ми неговата майка почина през 2020г като автоматично наследявам някакви дялове от имота в който тя живееше. Имам ли възможност да се откажа от наследството на баща ми (той не остави такова) за да не плащам тези задължения? С други думи наследството от баба ми (неговата майка) което получих автоматично след като тя почина след него може ли да е някаква пречка да се откажа от наследството на баща си? Имат ли двете наследства нещо общо?

  1. Здравейте.
   Двете наследства нямат общо и отказът от наследството на баща Ви не касае наследството от баба Ви.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 13. Здравейте брат ми го съдят може ли да направи отказ от наследство преди ЧСИ да образува изпълнително дело

 14. ЗДРАВЕЙТЕ! ОТКАЗЪТ ОТ НАСЛЕДСТВО ИМА ЛИ ОБЩО СЪС ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ И ПЕНСИОНИ ФОНДОВЕ? ТЯХ МОЖЕ ЛИ ДА Ги изтегли??

  1. Здравейте.
   Отказът от наследство обхваща цялото имущество на наследодателя.
   Що се отнася до застраховката „Живот“, тя се изплаща на лицето – ползвател, посочено в полицата.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 15. Здравейте, баща ми почина през 2005 г. На негово име има нотариален акт за апартамент, придобит от родителите му чрез покупко-продажба. В нот. акт е записано, че родителите му ще бъдат ползватели на апартамента пожизнено. Те също вече са починали. Аз съм единствена негова наследница, но през целия период досега не съм живяла в това жилище. Не желая да го обитавам и не претендирам за него. Нямам също и нотариален акт за него. Сестрата на баща ми ме изнудва за този апартамент, за да го вземе тя. Наследството е обявено още след смъртта на баща ми. Въпросът ми е мога ли да се откажа сега от това наследство и по какъв начин?

  1. Здравейте.
   Имате възможност да се откажете от наследството, като законът не допуска частичен отказ (т.е. само по отношение на конкретен имот). Отказът от наследство го засяга в неговата цялост. За целта се подава заявление до съответния районен съд.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 16. Здравейте,

  Преди една година майка ми почина . Преди ена седмица получих запор на банковите сметки за неизплатен заем . След като запорът вече е в сила мога ли все още да направя отказ от наследството.

  Благодаря!

  1. Здравейте.
   Отказ от наследство е възможен само, ако наследството не е било прието изрично или чрез конклудентни действия. Последните са налице при изтегляне на суми от банкови сметки, сделки с имоти от наследствената маса и др. подобни. Тоест, запорът на сметките на наследника за задължения на наследодателя сам по себе си не препятства отказа от наследството.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 17. Здравейте
  Наследих на наследство от майка си.
  Баща ми,брат ми и аз .За Една от къщите се води дело от съседи.
  Аз имам необслужен кредити (съдия изпълнител)
  Въпрос
  Какво да правя да приеме или откажа.?Какви ще са последствията ?

  1. Здравейте.
   Преценката дали да приемете наследството или да се откажете от него е изцяло Ваша и никой друг не може да направи този избор вместо Вас.
   Ако приемете наследството, то ще подлежи на принудително изпълнение за задължения на майка Ви, ако има такива, заедно с Вашето лично имущество. Ако се откажете от него – няма да имате ангажимент към задълженията на майка Ви.
   Имате възможност да приемете и наследството по опис, като по този начин на принудително изпълнение за задължения на майка Ви ще подлежи само наследеното имущество, но не и личното.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *