Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Падане на заледен тротоар. Обезщетение

Падане на заледен тротоар. Обезщетение

Падане на заледен тротоар

През снежните месеци сериозна пречка пред нормалното и безопасно придвижване на пешеходците по общинските улици и тротоари е фактът, че те не се почистват изобщо, не се почистват редовно или не се почистват достатъчно добре. Вследствие на това, много често се стига до падане на заледен тротоар или улица, което води до навяхвания, охлузвания и дори счупване на крайници – състояния, причиняващи душевен и физически дискомфорт, а в повечето случаи – и до сериозни финансови загуби за заплащане на операции и лечение, както и пропуснати ползи, поради невъзможност за работа.

Принципът на справедливостта забранява тези вреди да останат в тежест на пострадалия, поради което предвижда тяхното възстановяване. Кой, обаче, носи отговорност за получените наранявания, вследствие на падане на заледен тротоар?

Случай от практиката на съдилищата за присъждане на обезщетение за падане на заледен тротоар

Дама, пострадала при падане на заледен тротоар осъди община за заплащане на обезщетение в размер на 12 000 лв.

Движейки се по силно заледен непочистен тротоар, пешеходка се похлъзва и пада, вследствие на което чупи кост на крака си, съответно завежда и спечелва дело за обезщетяване на претърпените от нея имуществени вреди за лечение, както и неимуществените вреди – болката и страданието, вследствие на счупването.

Кой има задължение да се грижи за предотвратяване на възможността за падане на заледен тротоар или улица?

Улиците и тротоарите, намиращи се в рамките на населените места са собственост на съответната община и именно тя, в качеството си на собственик, има задължението да се грижи за тяхното обезледяване чрез прилагане на различни средства, сред които са смесите анти – лед, морската сол за пътища, техническата сол и много други.

В изпълнение на това свое задължение, общините обикновено обявяват обществени поръчки, с които възлагат на частни компании да извършват дейностите по зимна поддръжка и почистване на пътните платна, тротоарите и спирките на градския транспорт.

Често срещана хипотеза е общината да задължи гражданите да поддържат и почистват алеите и тротоарите, които са прилежащите към притежаваните от тях недвижими имоти (къщи, блокове, магазини и т.н.). В тези случаи тя има правомощие да упражнява контрол за спазването на тези задължения, както и да налага съответни санкции, когато те не са изпълнени.

Кой носи отговорност за претърпените вреди от падане на заледен тротоар или улица?

Общината е тази, която носи отговорност за вреди от падане на заледен тротоар или улица и това се отнася и за трите изброени по – горе хипотези на изпълнение на задължението за зимно почистване и поддръжка на пътните платна, тротоарите и спирките на градския транспорт.

Това означава, че ако общината се е заела самостоятелно с поддържането и почистването на улиците и тротоарите през зимния сезон, но гражданин пострада от падане на заледен тротоар или улица, нейната отговорност ще бъде пряка и непосредствена, тъй като ще бъде налице незаконосъобразно бездействие от нейна страна при наличие на законово задължение за действие.

Фактът, че дейностите по зимно почистване и поддръжка е възложено чрез обществена поръчка на частна компания, която не е извършила необходимото почистване, опесъчаване или осоляване, не променя субекта, който носи отговорност за вреди, причинени от падане на заледен тротоар или улица. Това е така, тъй като, както беше отбелязано по – горе, общината е тази, която е собственик на пътищата и тротоарите в рамките на населените места, а и възложител по обществената поръчка и като такъв, тя има задължението да контролира нейното изпълнение. Тоест, ако гражданин пострада от падане на заледен тротоар или улица, то отново ще бъде налице бездействие на общината.

ВАЖНО! В тези случаи общината има възможност да прекрати договора по обществената поръчка, да наложи финансови санкции за неизпълнение, да задължи частната компания да преустанови бездействието си, но не може да ѝ прехвърли отговорността.

Същото се отнася и за случаите, в които общината е издала наредба, с която е задължила гражданите да участват в зимното почистване и поддръжка на тротоарите и улиците, които са прилежащи към имотите им. При тази хипотеза отново отговорност ще носи общината.

Кои вреди подлежат на обезщетяване и по какъв начин се определя обезщетението за падане на заледен тротоар или улица?

Вследствие на падане на заледен тротоар или улица могат да настъпят две категории вреди – имуществени и неимуществени.

Имуществените вреди могат да бъдат преки загуби и/или пропуснати ползи. Преки загуби са налице, когато пострадалият се лишава от парични средства, с които заплаща лечението си /операции, медикаменти и др./. За пропуснати ползи пък говорим тогава, когато вследствие на увреждането, пострадалият е пропуснал да се снабди с парични средства, които би получил, ако не беше станал жертва на падане на заледен тротоар или улица. Такива загуби са например възнаграждения по различни граждански договори, които той не е могъл да изпълни, вследствие на увреждането, когато то е довело до такава невъзможност. Преки загуби ще бъдат налице и по отношение на разликата между трудовото възнаграждение и сумите, получавани при ползване на болничен.

Неимуществените вреди, които подлежат на обезщетяване са претърпените от пострадалия болки и страдания, които неизменно възникват вследствие на увреждането.

ВАЖНО!!! Непосредствено след падане на заледен тротоар или улица, пострадалият следва да се отправи към местната служба „Съдебна медицина“, където да получи съдебно – медицинско удостоверение за получените увреждания. Когато се касае за по – тежки травми като изкълчвания, навяхвания и счупвания, необходимо е да се извика линейка или незабавно да се посети най – близкия спешен травматологичен център.

Законът не предвижда единен размер на обезщетенията, които следва да бъдат заплатени. Този въпрос се решава от съда, следвайки два критерия.

Първият се отнася до определяне на размера на имуществените вреди. Този размер следва да се докаже от пострадалия със съответни разходооправдателни и други документи, удостоверяващи сумата, която той е платил, съответно – пропуснал да получи.

Вторият се отнася до определя размера на неимуществените вреди. Този размер също подлежи на доказване от страна на пострадалия. Всъщност, на доказване подлежат вида и интензитета на претърпените неимуществени вреди, като при тяхната преценка, съдът определя обезщетението по справедливост.

Отговорност на общината за вреди, причинени от падане на заледен тротоар или улица – какъв е редът за реализирането ѝ?

Търсенето на обезщетение за претърпените вреди, вследствие на падане на заледен тротоар или улица става по съдебен ред.

ВАЖНО!!! Ефективната защита и своевременното, и правилно проведено доказване е от съществено значение за успешния изход на заведеното дело. Ето защо, препоръчително е ползването на услугите на адвокат, който има опит във воденето на дела за търсене на обезщетение за незаконосъобразни действия или бездействия на общините.

__________________________________________________________________________________________________

Интересни случаи от работата на нашите специалисти, както и от спечелените ни дела, можете да намерите в секцията „Новини“.

Еднолично адвокатско дружество разполага с опитни специалисти в сферата на търсене на отговорност на държавата и общините за вреди, причинени на граждани от незаконосъобразни действия, бездействия и актове на служители от тяхната администрация.

За контакт:

работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час.

No Comments

Leave a Comment