Петър Бозов 1

Сфери на дейност

> Процесуално представителство по наказателни производства и административно наказатално право – оспорване на наказателни постановления, електронни фишове и актове за установяване на административно нарушение (АУАН).

> Съдействие на пострадали от ПТП и воденето на преговори с цел постигането на адекватно на телесните повреди обезщетение.

> Оказване на правна помощ и представителство при задържане под стража.

> Производства по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Водене на дела по време изтърпяване на наказания – реабилитация, условно предсрочно освобождаване, както и водене на дела във връзка с условията в помощенията за лишаване от свобода.

> Производства по налагане на възпитателни мерки по реда на Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН)

Петър Бозов

Адвокат

Магистър по право от УНСС.

Магистър по Права на човека от СУ Климент Охридски.

Зачислен докторант към катедра “Наказателноправни науки” към УНСС.

Автор на множество статии в областта на наказателнопроцесуалното право и по-специално в областта на човешките права и задържането под стража.

Стажант в Комисия по помилвания към Президента на Република България.

Капитан и участник в най-престижното междууниверситетско състезание по решаване на наказателноправни казуси – бронзов медалист.

Адвокат Петър Бозов приема работата си винаги лично като всеки успех му носи силно удоволетворение.