Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Подкуп и корупция. Обвинение и защита

Подкуп и корупция. Обвинение и защита

Подкуп

Думата „корупция“ произхожда от латински език /corruption/ и в буквален превод означава разваленост, изхабеност, лошо състояние, а второто й значение е лъжливост, разваляне, подкупване. В юридически смисъл речниците отбелязват, че става дума за „подкуп“. Етимологичното значение на думата „корупция“ показва, че това е едно по-общо понятие, което е свързано със състоянието на разпад на ценностите в обществото. Корупцията е обществено явление, което се появява в онези обществени условия на разпад, на развала, на разруха, когато са нарушени нормалните връзки между членовете на обществото.

Престъплението, което в най-голяма степен съдържа в себе си признаците на корупционно поведение е подкупът, който без съмнение е най-острата проявна форма на корупция и именно той ще бъде разгледан в настоящата статия.

Видове подкуп

В Наказателния кодекс са уредени два вида подкуп: пасивен и активен. Тези две прояви са фактически свързани, но са юридически разграничени и за тях има различен наказателноправен режим.

Пасивен подкуп

Пасивният подкуп представлява получаване от длъжностно лице на неследваща му се облага във връзка със службата му. Предвиденото наказание е лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.

Извършител на това престъпление може да бъде само длъжностно лице, което трябва да бъде и орган на власт. Подкупът може да бъде приет също и арбитри, вещи лица, защитници или повереници.

Предмет на подкупа може да е всяка облага, предимно обаче става дума за дар или друга имотна облага. Най-често предмет на подкупа са пари, ценности или въобще други вещи, които са оценяеми в пари.

Важно! Не всяко получаване на материална облага означава непременно, че е извършено престъпление. Незначителните материални облаги като бонбони, цветя и др., при които доминира емоционалният елемент, не могат да бъде предмет на подкупа. Облагатa при това престъпление винаги е неследваща се на длъжностното лице, т.е. тя не му се полага и за нейното получаване няма законно основание.

Престъплението може да бъде извършено по няколко начина, първият от които е приемане на облага. Това е класическа форма на подкупа, при която длъжностното лице получава съответната имотна облага – пари, вещи, други ценности или изменение на някакво правоотношение (опрощаване на вземане, създаване на задължение и т.н.). Облагата трябва да е получена във връзка със службата на длъжностното лице.

Друга форма на изпълнително деяние е приемане на предложение или обещание за облага. В тази хипотеза извършителят приема за в бъдеще да получи облагата, за да извърши или да пропусне да извърши нещо, свързано със службата му.

Третата форма на изпълнително деяние е когато длъжностното лице поиска дар или облага. В случая се касае за едностранно недвусмислено изявление на извършителя, с което дава да се разбере, че желае получаването на такава облага. В този случай няма координиране на волите с насрещното лице – достатъчно е да има волеизявление от длъжностното лице, като е без значение дали другото лице се е съгласило да даде облагата или не. Тази форма на изпълнително деяние е най-отдалечена по време спрямо останалите, тъй като самото изявление на длъжностното лице е въздигнато в престъпление.

Подкупът е користно престъпление и може да бъде извършено само с пряк умисъл. Длъжностното лице не само трябва да съзнава, че получава дар или друга имотна облага, която не му се следва, но прави това, за да извърши или да не извърши действия по служба.

Важно! Не всяко получаване на облага от длъжностно лице ще представлява престъпление. Онова, което прави получаването на облага от длъжностното лице престъпно е връзката на това действие с неговата служба, като в случая се касае за получаване на облага с цел извършване на законосъобразно действие по служба. Ако облагата е получена от длъжностното лице, за да наруши служебните си задължения, ще е налице по-тежко наказуемо деяние, за което се предвижда наказание лишаване от свобода до осем години и глоба до десет хиляди лева.

Активен подкуп

Вторият вид подкуп е активният подкуп, който представлява огледален образ на пасивния подкуп.

Извършител на това престъпление може да бъде всяко наказателно отговорно лице, което се насочва към длъжностното лице, за да му въздейства чрез даване на дар във връзка с неговото поведение при изпълнение на службата му.

Предметът на престъплението отново е дар или каквато и да е облага.

Подкупът в неговата активена форма ще е налице, когато лицето даде дар или каквато и да е облага, респективно предложи или обещае такова даване. Важна е връзката между облагата и поведението на длъжностното лице – облагата трябва да се дава на длъжностното лице във връзка с извършване на действие или бездействие по служба.

Това престъпление е по-тежко наказуемо, когато облагата се дава във връзка с нарушаване на служебните задължения от страна на длъжностното лице.

Наказанието, което е предвидено в законодателството е лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.

По-тежко наказание се предвижда, ако подкупът се дава на определена категория лица. Така, ако подкупът се дава на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател, или на полицейски орган, или на разследващ полицай, наказанието е лишаване от свобода до десет години и глоба до петнадесет хиляди лева.

Важно! Наказателният кодекс предвижда възможност извършителят на това престъпление да не бъде наказан, когато даващият облагата да е бил изнуден от длъжностното лице да стори това и незабавно и доброволно е съобщило на властта.

Защита

Наказанието, предвидено по основния състав на подкупа, е лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева. Тъй като не е предвиден най-нисък предел на лишаването от свобода, принципно е възможно при множество или изключителни смекчаващи вината обстоятелства определеното наказание лишаване от свобода да бъде заменено с пробация.

При повдигнато обвинение за това престъпление не е възможно да бъде сключено споразумение. Възможно е обаче при чисто съдебно минало на дееца и при условие, че съдът наложи наказание до три години лишаване от свобода, да бъде постановена условна присъда.

Защитната линия се преценява за всеки конкретен случай, след внимателно запознаване с материалите по делото.

Други корупционни престъпления.

Наказателният кодекс въздига в престъпление и посредничеството, и провокацията към даването или получаването на подкупа.

Посредничеството към даване или получаване на подкупа е уредено като самостоятелно престъпление и се осъществява чрез предприемане на действия, при които извършителят създава условия за връзка между едно лице, което дава или ще даде облага, и едно длъжностно лице, което приема или ще приеме определената неследваща му се облага. Извършител може да бъде всяко наказателно отговорно лице. Посредничеството се изразява в умишлено допринасяне за склоняване или улесняване на даването/вземането на подкупа от други лица, без обаче тези лица да са предприели действия по извършване на престъплението.

Съставът на това престъпление се прилага, ако не осъществява признаците на друго по-тежко престъпление. Това означава, че в случая се касае за неуспяло подбудителство или помагачество към даването или получаването на подкупа. В случай, че лицата, които са склонени или улеснени да извършват това престъпление, предприемат действия по даване/вземане на дара или облагата, онзи, който е създал условията и връзката между тях, ще отговаря като съучастник в престъплението.

При провокацията към подкуп деецът създава условия или обстановка, за да предизвика подкуп – активен или пасивен. За разлика от посредничеството, при провокацията деецът действа с една специфична цел – да изобличи и да бъде компрометиран онзи, който би дал или би взел подкуп. От субективна страна деецът действа при предумишлена форма на вината, тъй като преднамерено създава обстановката, за да предизвика извършването на подкуп.

Наказанието, което се предвижда за посредничеството и провокацията към подкуп е лишаване от свобода до три години, като за посредничеството към подкуп е предвидено и едновременно приложимо наказание глоба в размер до пет хиляди лева.

___________________________________________________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани със защитата при повдигнато обвинение за извършено престъпление, можете да откриете в секцията „Наказателно право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е водеща международна правна кантора, която разполага с опитни и квалифицирани адвокати по наказателно право, класирани в престижната класация legal500.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации и поемане на представителство се осъществяват само с предварително записан час.
Адвокатите от кантората предоставят правна помощ на територията на цялата страна, както и на територията на Република Турция. 

No Comments

Leave a Comment