Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Полицейска регистрация. Какви са правата ни?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Административно право  > Полицейска регистрация. Какви са правата ни?

Полицейска регистрация. Какви са правата ни?

Снемане на полицейска регистрация

Когато говорим за лични данни, обработвани от МВР, е необходимо да бъде направено разграничение между полицейска регистрация и обработване на лични данни в информационните фондове на Министерството на вътрешните работи

Кога се извършва полицейска регистрация?

Извършването на полицейска регистрация представлява специфичен вид обработване на лични данни на конкретна категория лица – привлечени като обвиняеми за извършено умишлено престъпление от общ характер, което обработване се осъществява по силата на закона, без да е необходимо и въпреки съгласието на субектите на данни. Когато лицето не съдейства на органите на МВР, събирането на данните се извършва принудително. Извършването на полицейска регистрация е последица не от осъждането на лицето с влязла в сила присъда, а от извършването на умишлено престъпление от общ характер, т.е. ако дадено лице е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер, задължително се извършва полицейска регистрация, макар и да няма постановена и влязла в сила присъда

Полицейската регистрация, след като бъде извършена, може да бъде снета, което по същество представлява изтриване на личните данни на лицето, което да ограничи занапред обработването им. Основанията за снемане са изрично посочени в законодателството ни. Това са случаите, в които: 

1. регистрацията поначало е извършена в нарушение на закона;

2. наказателното производство е прекратено, с изключение на случаите на прекратяване при одобрено от съда споразумение за решаване на делото;

3. наказателното производство е приключило с оправдателна присъда; 

4. лицето е освободено от наказателна отговорност с налагане на административно наказание; 

5. лицето е починало. 

Снемането на полицейска регистрация се извършва със заповед на министъра на вътрешните работи по мотивирано писмено искане на лицето или неговите наследници, или по служебен път. В съдебната ни практика категорично е прието, че основанията за снемане на полицейска регистрация са изчерпателно изброени, т.е. полицейска регистрация не може да бъде снета на различно основание от посочените (например при настъпила реабилитация). Това означава, че обработването на личните данни, събрани от извършената полицейска регистрация, не е ограничено със срок, но е ограничено от целта, за която се извършва, която е обяснена по-подробно в изложението по-долу.  

Полицейска регистрация. Какви са правата ни? 9

Какво представлява обработването на лични данни в информационните фондове на МВР?

Личните данни, които се събират в информационните фондове на МВР, са във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Това могат да бъдат данни както на обвиняем за престъпление, така и на пострадали от престъпления и на всички други лица, които имат връзка с провеждането на наказателното производство.

 Следователно, за разлика от полицейската регистрация, при обработването на данни в информационните фондове на МВР, субектите на данни са по-широк кръг лица. Основанията за изтриването на данните от информационните фондове на МВР също са различни от основанията за снемане на полицейската регистрация и зависят от качеството на субекта на данните. 

Какви са целите за обработване на лични данни от МВР?

Целта на обработването на данните е от изключително важно значение, тъй като при отпадането на целта, отпада и основанието за обработване на данните, което носи със себе си като последица изтриването на обработваните лични данни. Целта на обработката на данни от полицейската регистрация е защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Обработката на данни в информационните фондове на МВР, освен за посочените за полицейската регистрация цели, се извършва и за разкриване на престъпления, което е още една разлика между двата вида обработка на лични данни. 

В случай че лицето установи, че данните му не се обработват само и единствено за посочените цели, то може да иска и органите са длъжни да ограничат обработката на личните данни. 

Защита на лични данни

Принципи при обработване на лични данни

И при извършването на полицейска регистрация, и при обработването на данни в информационните фондове на МВР е необходимо да бъдат спазвани основните принципи на обработката на лични данни, които са предвидени както в европейското, така и в националното ни законодателство. Съгласно тези принципи, личните данни трябва да:

1. се обработват законосъобразно и добросъвестно – обработването е законосъобразно, когато се извършва от компетентен орган за определените цели;

2. се събират за конкретни, изрично указани и законни цели и да не се обработват по начин, който е несъвместим с тези цели – целите на обработването трябва да са точно определени и предвидени в закона;

3. са подходящи, относими и да не надхвърлят необходимото във връзка с целите, за които данните се обработват – не трябва да се събират и обработват данни, които не са необходими за постигане на определените цели;

4. са точни и при необходимост да са поддържани в актуален вид; трябва да се предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват;

5. се съхраняват във вид, който позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимия за целите, за които те се обработват – при отпадането на целта на обработването, данните трябва да бъдат изтрити, като бъде преустановено обработването занапред;

6. се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки. 

Търговско наименование

С какви права разполага лицето при обработка на лични данни?

Като видове обработка на лични данни и при полицейската регистрация, и при обработването на данни в информационните фондове на МВР, субектът на данните /лицето, чиито данни се обработват/ разполага с редица права, които са му гарантирани от европейското и националното законодателство и които органите на МВР са длъжни да му предоставят. Това са:

Право на информация – лицето разполага с правото да получи информация за администратора на личните данни /органът на МВР, който обработва личните му данни/, за длъжностното лице по защита на данните, ако има такова, за целите, основанието и срока (ако такъв е предвиден) на обработването, за правото на жалба до компетентен орган, за правото да иска достъп до, коригиране или изтриване на лични данни и ограничаване на обработването на лични данни.

Право на достъп – лицето има право да получи от администратора на личните данни потвърждение дали се обработват лични данни, които го засягат, като в случай че се обработват има право на достъп до личните му данни.

Право на коригиране – лицето може да поиска от администратора да коригира личните му данни, когато са неточни или да ограничи обработването им, когато точността на данните не може да бъде проверена.

Право на изтриване или ограничаване на обработването – когато обработването на данните е незаконосъобразно, лицето има право да поиска тяхното изтриване. Когато поради законен интерес на администратора личните данни не могат да бъдат изтрити, се ограничава тяхното обработване.

В случай че лицето, чиито данни се обработват, сметне че данните се обработват незаконосъобразно, и извън предвидените цели, той може да направи тези свои възражения пред органа, който ги обработва /в настоящия случай органите на МВР/, може да подаде и жалба пред Комисия за защита на личните данни, както и да упражни правата си по съдебен ред. 

Полицейска регистрация. Какви са правата ни? 10

В заключение

Може да се приеме, че субектът на данни разполага с редица права по повод обработването на негови лични данни от органите на МВР, вкл. и при извършване на полицейска регистрация, чрез използването на разнообразни средства за защита, като решението кой точно способ за защита да се използва зависи от конкретиката на всеки случай. 

____________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата и задълженията на гражданите във връзка с полицейски действия, можете да намерите в секцията „Административно право„. 

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ при нарушаване на правата, свързани със защитата на личните данни.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3 
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Полицейска регистрация. Какви са правата ни? 11

3 Comments

 • Николай Чичев
  Отговор 13.02.2023 at 12:08

  Здравейте, длъжен ли съм да се съглася с така наречената полицейска/криминална/регистрация,при положение, че не съм криминално проявен,но ме привличат като обвиняем за попълване на декларация с невярно съдържание, което е също и маловажно поради ред причини, които съм описал и дори съдействувал за това?,и какви са последствията,ако откажа? Благодаря предварително!

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 13.02.2023 at 21:06

   Здравейте.
   Системното събиране за полицейска регистрация на биометрични и генетични данни от всяко лице, привлечено като обвиняем, противоречи на изискването за гарантиране на засилена защита при обработването на чувствителни лични данни, освен ако събирането на тези данни е, от една страна, абсолютно необходимо за постигането на конкретните преследвани цели, и от друга страна, че тези цели не могат да бъдат постигнати чрез мерки, които засягат в по-малка степен правата и свободите на съответното лице.
   Подробни правни консултации по индивидуални казуси предоставяме само с предварително записан час. Записването на часове става чрез обаждане на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Оставаме на разположение.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

 • Николай Чичев
  Отговор 13.02.2023 at 12:08

  Моля за съвет относно темата!

Leave a Comment