Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Получаване на заплахи. Как да се защитим?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Получаване на заплахи. Как да се защитим?

Получаване на заплахи. Как да се защитим?

Получаване на заплахи

Как да постъпим, когато сме изправени пред случай на получаване на заплахи? Отговор на този въпрос ще потърсим в днешната статия.

Заплахата, всъщност, сама по себе си е закана, която може да предизвика основателен страх у заплашения. В практиката се приема, че при отправяне на такава закана, не е задължително лицето действително да се е изплашило. Достатъчно е да съществува основание да се приеме, че заплахата би могла да се осъществи.

Кога е налице случай на получаване на заплахи?

Получаване на заплахи е налице тогава, когато някой се закани с престъпление против личността или имота на другиго. Наравно с това, получаване на заплахи ще има и тогава, когато заканата се отнася до личността или имота на близките на заплашеното лице. Тази закана може да бъде отправена устно, писмено, по електронен път или по какъвто и да е друг начин, който позволява възприемането ѝ от заплашения.

Престъпление е всяко общественоопасно деяние, което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо. Така например, всяка закана с убийство, нанасяне на побой, разрушаване или подпалване на къща, вила, апартамент, автомобил е заплаха с престъпление.

ВАЖНО!!! Често срещани са случаите на получаване на заплахи за разгласяване на чувствителна информация за дадено лице или пък например, на негови интимни снимки. При тези обстоятелства няма да е налице заплаха с престъпление. Разбира се съществуват някои рядко срещани изключения от това правилно. Сред тях са случаите, когато чувствителната информация е получена при упражняване на занятие (напр. по време на психотерапевтична сесия) или е събрана чрез използване на специални разузнавателни средства, или е неправомерно придобита от архива на Министерството на вътрешните работи. 

В случаите, в които заканата не е с престъпление, нейният характер се преценява за всеки конкретен случай. Тази преценка е необходима с оглед предприемане на най – адекватните средства за защита. В повечето случаи може да се касае за упражняване на психически тормоз, който при определени обстоятелства представлява домашно насилие.

Повече по тази тема можете да прочетете в статията „Домашно насилие. Как да го разпознаем?“. А ако пък не разполагате с достатъчно време за четене, можете да чуете повече във видеото от „Обясни ми правото: Домашно насилие„.

Разграничение

Важно е да се прави разлика между обикновената заплаха с престъпление и заплахата с престъпление, която има и особена цел. Във втория случай, когато е налице заплаха с насилие, разгласяване на позорящи обстоятелства, увреждане на имущество или друго противозаконно действие с тежки последици за заплашения или негови ближни, направено с цел да го принуди да се разпореди с вещ или със свое право, или да поеме имуществено задължение, ще бъдем изправени пред изнудване.

Да дадем пример:

Получаване на заплахи (заплаха с престъпление) ще бъде налице, когато съседът Ви дойде при Вас и Ви каже: „Ако още веднъж паркираш на моето място, ще ти запаля колата“.

Изнудване ще бъде налице тогава, когато някой поиска да му продадете имота си за много ниска сума със заплаха, че ако откажете, ще Ви пребие.

Защита при получаване на заплахи съгласно Наказателния кодекс

Както вероятно вече се досетихте, отправянето на заплахи, които могат да възбудят основателен страх, е престъпление. В зависимост от характера и степента на заплахата, то може да бъде престъпление от частен или от общ характер.

Престъпление от частен характер

Нека първо с няколко думи обясним какво означава „престъпление от частен характер“. Такова е налице, когато наказателното производство за неговото разкриване, преследване и наказване се образува по тъжба на пострадалия до съда. В почти всички случаи на получаване на заплахи е налице престъпление от частен характер. Има и няколко изключения, които ще разгледаме по – долу.

И така, как да се защитим, в случай че към нас са отправени заплахи?

Защитата, както казахме по – горе се осъществява чрез подаване на частна тъжба до съда. Срокът за това е шестмесечен от деня на получаване на заплахата. Тоест, ако съседът ни е казал на 12.01.2020 г., че ще запали колата ни, ако още веднъж паркираме на мястото му, то частната тъжба трябва да бъде подадена най – късно на 12.07.2020 г. В случай че пострадалият почине преди изтичането на този срок, тъжбата може да бъде подадена от неговите наследници до изтичането му. Компетентен е съдът по местоизвършване на престъплението. Тоест, ако живея в София и съседът е отправил заплахата пред входа на блока, тъжбата си трябва да подам пред Софийски районен съд.

е сВАЖНО!!! В наказателното производство за престъпления от частен характер контролът върху неговия ход се намира изцяло в зависимост от волята на тъжителя. Тоест, то започва по негова инициатива и може да се прекрати по негова инициатива. Тъжителят може да поиска наложеното наказание да не се изпълнява, преди реалното му изпълнение да е започнало. Доказателствената тежест също се намира у тъжителя. Това означава, че е негова отговорността да докаже, че е била отправена закана с престъпление. Той следва да докаже и че заканата е била от естество да предизвика основателен страх, че може да бъде реализирана.

Престъпление от общ характер

Макар и в повечето случаи заканата с престъпление да е от частен характер, съществуват и изключения. Те са налице, когато заканата е отправена:

1. към длъжностно лице или представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му;

2. към лице, ползващо се с международна защита;

3. от лице, което се занимава с охранителна дейност или от служител в организация, която извършва охранителна или застрахователна дейност. Заканата може да бъде отправена и от лице, което действа по поръчка на такава организация или се представя, че действа по нейна поръчка;

4. от лице от състава на Министерството на вътрешните работи или от лице, което се представя за такова;

5. от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на група, занимаваща се с рекети или на организирана престъпна група.

Най – често срещаните случаи на получаване на заплахи, като престъпления от общ характер са заканите с убийство и заканата с престъпление, извършена при условията на домашно насилие. Повече за особеностите на втория случай, можете да видите в статията „Коментар на промените в Наказателния кодекс във връзка с домашното насилие„.

ВАЖНО!!! Както в случаите на наказателно преследване от частен характер, така и при това от общ характер, пострадалият може да иска от съда да забрани на заплашващия непосредствено да го доближава. Освен това и в двата вида производства, заплашеният може да иска присъждане на обезщетение. То ще покрие претърпените от престъплението имуществени и неимуществени вреди. Имуществените вреди ще обхванат платената държавна такса, в случай на престъпление от частен характер. При престъпление от общ характер, те ще обхванат платения адвокатски хонорар. Неимуществените вреди от своя страна ще обхванат претърпените негативни емоции: притеснените, стрес, страх и др.

Защита от полицията

Твърде често, лицето, което е обект на заплахи не иска да се обръща към съда. В този случай може да потърси съдействие от полицията. Това може да стане чрез подаване сигнал на телефон 112 или в най – близкото РУ на МВР. В този случай е необходимо заплашеният да даде подробна информация къде, кога и при какви обстоятелства е била отправена заплахата. 

Ако органите на МВР преценят, че са налице основания да се предполага, че лицето, срещу което е подаден сигнала ще извърши престъпление или нарушение на обществения ред, те ще му отправят писмено или устно предупреждение, което се удостоверява с протокол. Ако отправянето на заплахи продължи, полицейските органи могат да задържат заплашващия за срок до 24 часа.

ВАЖНО!!! В този случай не може да се търси обезщетение за претърпени вреди.

В заключение

Случаите на получаване на заплахи могат да бъдат безобидни. Съответно безболезненото им решаване между заплашения и заплашващия не е изключено. Твърде често, обаче, заплахите са доста сериозни и могат да разклатят спокойствието на заплашения за дълъг период от време. От друга страна, липсата на ответна реакция от страна на заплашеното лице може и да мотивира заплашващия да продължи противоправното си поведение. Ето защо познаването на средствата за защита и навременната реакция могат както да прекратят отправянето на заплахите, така и да предотвратят тяхното реално изпълнение.

_______________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с престъпленията и защитата от тях, можете да прочетете в секцията „Наказателно право„.

Адвокатска кантора „Петкова“ осъществява висококвалифицирано правно съдействие по наказателни дела от общ и частен характер.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

1 Comment

Leave a Comment