Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Порнографски материал в интернет. Обвинение и защита

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Порнографски материал в интернет. Обвинение и защита

Порнографски материал в интернет. Обвинение и защита

Порнографски материал в интернет

Съвременният технологичен свят дава възможности за много по – лесно и достъпно създаване на всякакви дигитални материали, а още по – лесно и достъпно е тяхното разпространение. Същите тези технологии улесняват и злоупотребите със създадените образи, особено когато се касае за голи или интимни снимки и видеоклипове. Обичайно се касае за снимки и видеоклипове, заснети уж за лично ползване, но впоследствие станали обект за разпространяване на порнографски материали с цел отмъщение или изнудване от страна на обиден или наранен бивш партньор. Не са редки и случаите на създаване и разпространение на порнография с деца или с хора, които изглеждат като деца.

Случай от кантората

Млада жена била в дългогодишна връзка със своя партньор, като вследствие на годините заедно, тя му имала достатъчно голямо доверие, за да му позволи да заснеме серия от видеоклипове на половите им контакти. С времето, обаче, двамата партньори започнали да се отдалечават емоционално, вследствие на което връзката им приключила, като инициатор на „края“ била именно младата жена. Бившият ѝ партньор месеци наред я молил да се върне при него, но тя категорично отказвала.

В крайна сметка, наранен и обиден, бившият ѝ партньор качил в сайт за порнография поредица от видеоклипове на полово сношение, в които се вижда само нейното лице. Със съдействието на кантората беше подаден сигнал до прокуратурата за иницииране на разследване и налагане на наказание.

Кога говорим за порнографски материал?

Порнографията е криминализирана в Наказателния ни кодекс, който предвижда наказание за този, който създава, излага, представя, излъчва, предлага, продава, дава под наем или по друг начин разпространява порнографски материал. Законът дава легална дефиниция на понятието „порнографски материал“ – това е всеки материал, който е неприличен, неприемлив или несъвместим с обществения морал материал и чието съдържание изобразява реално или симулирано блудствено действие, съвкупление, полово сношение, включително содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм, както и похотливо показване на половите органи на лице.

Субект на това престъпление може да бъде всяко наказателноотговорно лице.

Това престъпление може да бъде извършено по разнообразни начини – от създаване и предлагане до излъчване, продаване и разпространение по всякакъв друг начин. Изброяването на различните форми, чрез които може да бъде извършено престъплението, не е изчерпателно. С напредването на информационните технологии, все по – лесно става разпространението на порнографски материал в Интернет и публикуването в различни сайтове и социални мрежи.

Извършители на престъплението при формите на изпълнително деяние създаване и представяне на порнографските материали могат да бъдат режисьорите, сценаристите, авторите, актьорите, операторите или продуценти. Лицата, които само улесняват създаването или представянето на материалите като гримьори, фризьори, осветители и други, ще са помагачи.

Престъплението е умишлено и може да бъде осъществено само с форма на вина пряк умисъл.

Наказание за разпространение на порнографски материал. Защита.

Наказанието, което се предвижда за разпространение на порнографски материал, е лишаване от свобода до една година и глоба от хиляда до три хиляди лева. Ако разпространението е осъществено чрез информационна или съобщителна технология или по друг подобен начин (напр. чрез интернет в сайт или социална мрежа), тогава лишаването от свобода е за срок до две години, като едновременно с него също се налага глоба от хиляда до три хиляди лева.

Защитата при обвинение за разпространение на порнографски материал зависи от всеки конкретен случай, като се съобразяват обстоятелствата по всяко дело, като своевременното ангажиране на добър и опитен адвокат по наказателно право е препоръчително.

Обобщено, основните линии на защита при подобно обвинение могат да бъдат няколко.

На първо място, при обвинение за разпространение на порнографски материал може да бъде приложен институтът на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание в случай, че лицето не е осъждано за престъпление от общ характер и не е освобождавано от наказателна отговорност досега, а причинените от престъплението имуществени вреди, ако има такива, са възстановени.

На второ място, ако не са налице предпоставките за освобождаване от наказателна отговорност, то е възможно при изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства определеното наказание лишаване от свобода да бъде заменено с пробация. Също така е възможно съдът да не наложи по – лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода – а именно глобата.

На следващо място, присъдата може да бъде и условна, ако деецът е с чисто съдебно минало и ако съдът намери, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето на осъдения не е наложително да изтърпи наказанието.

Възможно е да бъде постановена и оправдателна присъда, ако не се установи, че деянието е извършено, че не е извършено от подсъдимия или че не е извършено от него виновно, както и когато деянието не съставлява престъпление. Важно е да се отбележи, че разпространението на порнографски материал може да бъде извършено само с пряк умисъл и в случай, че не се докаже субективната страна на престъплението, то присъдата следва да бъде оправдателна.

Коя от изброените защитни линии ще бъде приложима за вашия казус се решава конкретно, след запознаване с материалите по случая и след предварително записан час за консултация с нашите специалисти.

По – тежко наказуеми (квалифицирани) състави

Законът урежда няколко квалифицирани състава на разпространението на порнографски материал, които са по-тежко наказуеми.

По – тежки наказания се предвиждат за разпространение на порнографски материали с деца, т.е. в които участват лица, ненавършили 16 години. В този случай наказанието е лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.

Наказание лишаване от свобода до шест години и глоба до осем хиляди лева се предвижда, ако за създаването на порнографския материал е използвано лице, ненавършило 18-годишна възраст, или лице, което изглежда като такова, или лице, което не разбира свойството или значението на извършеното. Под лице, което изглежда като непълнолетно, следва да се разбира пълнолетно лице, което по естествените си външни признаци изглежда като ненавършило 18 години или на което му е придаден вид на непълнолетно чрез изкуствено изменение на някои признаци, за което е използван грим, например, или специфични похвати при заснемане.

Тези хипотези са по – тежко наказуеми, защото при тях се създава предпоставка за мотивация на потребителите на порнографските материали да проявяват интерес към детска порнография, което от своя страна е и по – укоримо. Същото наказание е предвидено и когато деянието е извършено от две или повече лица и е извършено повторно.

Квалифициран състав е налице и ако деянието е извършено по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група. Интересен факт е, че този квалифициращ състав не винаги ще е приложим. Поначало организирана престъпна група е структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години. По основния състав наказанието за разпространение на порнографски материал е до една година лишава от свобода и глоба. Следователно в този случай, квалифициращият признак „по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група“ ще е неприложим и ще се приложат правилата на обикновеното съучастие.

Квалифицираният състав за разпространение на порнографски материал по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група ще бъде приложим в случаите, в които групата е създадена с цел създаване или разпространение на порнографски материали, когато за тяхното създаване е използвано непълнолетно лице или лице, което изглежда като такова, тъй като тогава предвиденото наказание е лишаване от свобода повече от три години, съответно ще може да се приложат правилата на ОПГ.

Автор: мл. адв. Ивета Вълева

______________________________________________________________________________________________

Еднолично адвокатсо дружество „Силвия Петкова“ е специализирана адвокатска кантора по наказателно право, предоставяща правна помощ както в полза на обвиняеми и подсъдими, така и в полза на пострадали. Кантората разполага висококвалифицирани адвокати с богат опит и утвърдена практика.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час. 

No Comments

Leave a Comment