Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Пострадал при ПТП. Какви са правата му?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Договорно право  > Пострадал при ПТП. Какви са правата му?

Пострадал при ПТП. Какви са правата му?

Пострадал при ПТП

„Войната по пътищата“ е една от основните причини за причиняване
на телесни повреди и преждевременна смърт. Пътно – транспортните произшествия (ПТП) са толкова много, че Министерството на вътрешните работи води подробна статистика за тях. В днешната статия ще говорим за това кой се счита за пострадал при ПТП, както и за това какви са неговите права и правни възможности за получаване на обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди.

Кой може да бъде пострадал при ПТП?

Пострадал при ПТП е лицето, което е претърпяло телесно увреждане в следствие на пътно-транспортно произшествие. Важно е пострадалото лице да няма вина за настъпването на ПТП. Виновният за катастрофата водач, дори и да е получил телесно увреждане или да е настъпила смъртта му, няма качеството на „пострадал“. Поради тази причина няма и право да бъде обезщетен за вредите, които е претърпял. Обратно, лицето, което не е виновно за настъпването на ПТП има редица права, от които може да се възползва. Кои са те?

Права на лицето – пострадал при ПТП

Сред множеството права на пострадалия при ПТП са правото на спешна медицинска помощ, правото на болничен, поради временна нетрудоспособност и т. н. Посочените права са сравнително ясни и не представляват особена трудност за разбиране и упражняване. Най – важното право, обаче, което е и предмет на днешната статия, е правото на обезщетение.

Вреди, подлежащи на обезщетяване

В правото съществуват две групи вредни последици, които подлежат на обезщетение от непозволено увреждане.

[!] Непозволеното увреждане е вид противозаконно действие, с което се нанасят вреди на лице, различно от причинителя. Тоест, когато водач на МПС, поради невнимание или поради неспазване правилата за движение, се забие в дърво и претърпи телесно увреждане или настъпи смъртта му, няма да бъде налице непозволено увреждане. Обратно, в случай че водач на МПС, поради неспазване правилата на движение, удари друго МПС/пешеходец/колездач или водач на друг вид ППС (напр. електрическа тротинетка) и от това настъпи телесна и/или имуществена вреда, то ще се приложат разпоредбите на института на непозволеното увреждане.

Както е видно от казаното по – горе, двете групи вреди от непозволено увреждане могат да бъдат имуществени и неимуществени.

Кои вреди са имуществени?

Имуществените вреди, които лицето – пострадал при ПТП може да претърпи, са материални. Материалните вреди винаги имат определена парична стойност. Така например, щетите, причинени на автомобила на невиновния водач струват определена сума пари, които той трябва да плати за ремонт. Имуществена вреда ще бъде налице и когато е необходимо да се плати лечението, рехабилитацията и възстановяването на лицето – пострадал при ПТП, в случай че вследствие на катастрофата е настъпило телесно увреждане.

Изобщо, имуществена вреда ще бъде налице винаги, когато, поради необходимостта от поправяне на материалите щети от ПТП, се намалява имущество на пострадалия. Или казано, още по – просто, когато лицето – пострадал при ПТП трябва да плаща определени суми пари, които не би се налагало да плати, ако не беше виновното поведение на водача, предизвикал катастрофата.

Кои вреди са неимуществени?

Неимуществените вреди са тези, които нямат ясна парична равностойност. Поради тази тяхна характеристика, съдът винаги ги присъжда „по справедливост“. Такива вреди са причинените вследствие на ПТП болки и страдания, получени поради настъпили телесни увреждания.

 

[!] Обезщетение за претърпени неимуществените вреди при настъпила смърт на лицето – пострадал при ПТП се дължи на неговите близки. Това е така, тъй като вследствие на неговата смърт, те преживяват дълбоки и неприятни емоции, които законът счита, че следва да бъдат компенсирани в пари.

Причинно – следствена връзка

За да се дължи обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди е необходимо да има особена причинно – следствена връзка. Такава ще бъде налице, когато посочените вреди са настъпили пряко и непосредствено, като последица от конкретното ПТП. Това означава, например, че ако едно лице е претърпяло телесно увреждане – травма при предходна катастрофа и тази травма се „обади“ при ново ПТП, то тя няма да бъде зачетена като „нова“, причинена при наличие на причинно – следствена връзка.

От кого лицето – пострадал при ПТП може да търси обезщетение?

Обезщетение за претърпените вреди лицето – пострадал при ПТП може да търси от застрахователната компания на виновния водач. Отговорността се ангажира във връзка със задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“.

За получаване на това обезщетение е необходимо лицето – пострадал при ПТП да представи няколко вида документи. Те са:

1. протокол от пътна полиция, с който е установена фактическата обстановка за настъпването на ПТП и вината за причиняването му или

2. влязъл в сила административен акт за налагане на санкция на виновния водач за нарушаване на законови правила, или

3.  влязла в сила присъда по отношение на виновния водач за извършено престъпление.

До тук са изброени документите, които задължително трябва да бъдат представени. Всички останали документи, които следва да се дадат на застрахователя, са свързани с доказване на застрахователната претенция. Това могат да бъдат фактури за закупуване или ремонт на вещите, които са повредени или унищожени. Могат да бъдат договори/фактури за проведено лечение/рехабилитация.

 

Това, което трябва да се знае е, че застрахователят дължи изплащане на всички вреди, които са настъпили вследствие на ПТП, предизвикано от техния клиент и които са доказани чрез представяне на съответните документи. Не се изисква представяне на документи за претърпените неимуществени вреди. Това е така, тъй като, както споменахме по – горе, те поначало нямат паричен еквивалент и се определят по справедливост.

 

ВАЖНО!!!

Обърнете специално внимание на формуляра, в които застрахователят иска да попълните размерите на застрахователната си претенция. Често пъти исканото обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди се попълва отделно. Също много често, служителите на застрахователната компания инструктират лицето – пострадал при ПТП в графа „имуществени вреди“ да попълни единствено стойността на увредените вещи. За графа „неимуществени вреди“ оставят всички останали суми – за рехабилитация, за лекарства, пропуснати ползи, поради нетрудоспособност и т. н.

Така описаните вреди, обаче, са имуществени и следва да бъдат попълнени в графа „имуществени вреди“. В графа „неимуществени вреди“ се попълва само сумата, която лицето – пострадал при ПТП счита, че е справедливо да му бъде изплатена единствено за претърпените болки и страдания.

 

Защо правилното попълване на сумите в съответните графи е толкова важно? В повечето случаи застрахователите изплащат сума, която е далеч по – ниска от исканата. Поради това много често пострадалите при ПТП избират да потърсят защита на правата си по съдебен ред. Пред съда, обаче, не могат да бъдат поискани суми, които се различават от поисканите при предявяване на застрахователната претенция.

А този „трик“ на застрахователите служи за намаляване на възможността пострдалият да получи пълната сума за претърпените вреди, като по този начин си „помагат“ по не особено морален начин да платят по – малко пари. Затова е препоръчително, преди попълване на формуляра за застрахователната претенция, пострадалите да потърсят квалифицирана правна помощ с цел навременно „хващане“ на подобни трикове и осигуряване получаването на пълната сума на претърпените вреди.

Накратко за съпричиняването

Съпричиняване е налице, когато както единият водач, така и другият са извършили някакво нарушение на правилата за движение. Нека да разгледаме няколко примера.

Пример 1: На регулирано с пътни знаци кръстовище водач Х отнема предимство на водач У и реализира ПТП с него. Установява се, обаче, че водач У е употребил алкохол. Налице е съпричиняване.

Пример 2: Водач на МПС не пропуска пешеходец и реализира ПТП с него. Пешеходецът, обаче, сам не е спазил правилата на Закона за движението по пътищата. Налице е съпричиняване.

Какво е значението на съпричиняването? В случай че лицето – пострадал при ПТП е проявил виновно поведение, чрез което е допринесъл за настъпване на увреждането си, то отговорността на причинителя на катастрофата може да бъде намалена и дори изключена.

В заключение

В крайна сметка, колкото и внимателен да е човек на пътя, понякога се случват инциденти. Често пъти, виновният водач предлага пари на пострадалия, за да не вика полиция, за да избегне санкциите. Приемането на подобно предложение, обаче, никога не е в интерес на лицето – пострадал при ПТП. Това е така, поради няколко причини.

На първо място, вследствие на първоначалния шок от случилото се, човек не знае какви вреди е претърпял, нито какво би било необходимото предстоящо лечение. Да не говорим, че винаги е възможно да са налице „скрити“ травми, които могат да се установят само при рентгеново изследване или чрез изследване с компютърен томограф/ЯМР. Затова, с оглед запазване живота и здравето на пострадалия е важно да се извика линейка и да му се предостави спешна медицинска помощ.

На второ място, приемането на пари „на ръка“ от виновния водач и недокладването на инцидента изключва възможността той да бъде санкциониран за протиправното си поведение. По този начин няма как същият да бъде „превъзпитан“ към спазване на правилата, каквато е основната цел на санкцията, била тя административна или наказателна. Така е възможно след време той да причини друго ПТП, при което да настъпят и много по – сериозни последици.

От друга страна, доброто познаване на собствените права в качеството на пострадал при ПТП спомага за по – успешното им реализиране и избягване на допълнителни увреждания. Разбира се, винаги, когато са налице съмнения или въпроси относно правилното упражняване на тези права, е препоръчително да се потърси навременна правна помощ.

____________________________________________________

Още интересни теми, свързани с непозволеното увреждане, можете да намерите в секцията „Договорно право“.

Адвокатска кантора „Петкова“ разполага с опитни специалисти при водене на преговори със застрахователи, както и при процесуално представителство пред съд на пострадали от ПТП.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. + 359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час.

No Comments

Leave a Comment