Права на човека

Права-на-човека

Права на човека

Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права“.

Член 1 от Всеобщата декларация за правата на човека

Въз основа на този принцип, прогласен от Всеобщата декларация за правата на човека за Организацията на обединените нации, приета през 1948 г., Конституцията на Република България урежда свободата и равенството на българските граждани, а Законът за защита от дискриминация обявява забраната за пряка и непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна. Независимият специализиран държавен орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите е Комисията за защита от дискриминация.

В сферата за защита правата на човека, адвокатска кантора „Петкова“ предлага:

  • Правни консултации при съмнение за извършен акт на пряка или непряка дискриминация;

  • Изготвяне на жалби и сигнали до Комисията за защита от дискриминация;

  • Представителство пред Комисията за защита от дискриминация;

  • Процесуално представителство пред съдилищата в София и страната по искове на лица, чиито права във връзка с равенство в третирането, са нарушени, в т.ч. искове за:

установяване на нарушението;

осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по – нататъшни нарушения;

обезщетение за вреди;

  • Изготвяне на жалби до Съда по правата на човека в Страсбург;

  • Правни консултации и процесуално представителство при защита правата на ЛГБТИ общността, в т.ч. и при:

процедури за смяна на пола по административен ред;

осиновяване на дете от еднополова двойка;

тормоз и дискриминация по признак сексуална ориентация;

сключване и признаване на еднополови бракове.

Image