Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Правна защита от СПАМ. Как да постъпим?

Правна защита от СПАМ. Как да постъпим?

Как и кога законът предоставя възможност за осъществяване на правна защита от СПАМ?

Често пъти физическите и юридическите лица (граждани и фирми) получават т. нар. „непоискани търговски съобщения“ на електронния си адрес или чрез обаждания по телефона от страна лица и компании, предлагащи различни услуги, напр. почивки, застраховки, казино бонуси, кредити, оферти от мобилни оператори и др. под. 

Изпращането на такива съобщения, както и осъществяването на телефонни обаждания без изричното съгласието на техния получател в повечето случаи представлява нарушение, което подлежи на правна защита от СПАМ.

Какво е СПАМ и как да го разпознаем?

СПАМ е всеки вид непоискано търговско съобщение. То може да бъде рекламно или друг вид съобщение, представящо пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лицето, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

Според закона, не представляват търговски съобщения самостоятелното използване на:
1. информация, осигуряваща директен достъп до дейността на лицето, като наименованието на неговия домейн или адрес -на електронна поща;
2. съобщения за стоките, услугите или репутацията на лицето, информацията за които е събрана по независим начин, без за това да е заплатено. В този случай, обаче е възможно да бъде налице злоупотреба с лични данни, за което ще говорим малко по – надолу в статията.

По отношение на търговските съобщения, които са част от услуга или предоставят услуга на информационното общество, законът предвижда определени изисквания и те са:

1. да бъдат лесно разпознаваеми като търговски;
2. да позволяват ясна идентификация на физическите или юридическите лица, от името на които са направени;
3. да определят ясно и недвусмислено условията за ползване на промоционални предложения, като отстъпки, премии, подаръци, ако включват такива;
4. да осигуряват лесен достъп до ясни и недвусмислени условия за участие в състезания и игри с обявени награди, ако съдържат такава информация;
5. да съдържат и друга информация, в зависимост от вида на съобщението, която е предвидена в закон по отношение на него.

Непредоставянето на горната информация представлява нарушение, което се наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв. 

Правна защита от СПАМ на юридически лица

Правната защита от СПАМ може да се раздели на защита, осъществявана по отношение на юридически лица и такава, осъществявана по отношение на физически лица. 

Законът предвижда, че доставчикът на услуги, който изпраща непоискани търговски съобщения по електронната поща без предварително съгласие на получателя, е длъжен да осигури ясното и недвусмислено разпознаване на търговското съобщение като непоискано още с постъпването му при получателя. 

Отделно от това, законът забранява изпращането на непоискани търговски съобщения до юридически лица, вписани в регистъра на Комисията за защита на потребителите, както и до потребители, които не са дали съгласие за това. Глобата за такова нарушение е от 250 до 1500 лв. На юридическото лице или потребителя ще се дължи обезщетение от виновния търговец – нарушител, което може да бъде търсено по съдебен ред. 

Така стигаме до извода, че правната защита от СПАМ на юридически лица става, на първо място, чрез вписване в регистъра на лицата, нежелаещи да получават непоискани търговски съобщения. В случай на изпращане на такива съобщения въпреки вписването в регистъра, нарушителят подлежи на глоба и изплащане на обезщетение. 

Правна защита от СПАМ на потребители

По смисъла на закона, „потребител“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по потребителски договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност. 

В този случай не е необходимо потребителят да е вписан в какъвто и да било регистър. За ангажиране на административнонаказателната отговорност на търговеца, изпращащ непоисканите търговски съобщения, е достатъчно потребителят да не е дал предварително съгласие за изпращането им. 

ВАЖНО!!! Възможно е потребителят да е дал съгласие за получаване на такива съобщения, напр. за промоционални кампании на онлайн магазини, без да е разбрал. Това се случва често при регистрация за поръчка в онлайн магазин, в който системата на сайта автоматично отваря прозорец за даване на съгласие за получаване на известия. В случай, че потребителят е натиснал бутон „разрешавам“, той ще получава търговски съобщения, но те няма да са „непоискани“. Във всички случаи, обаче, е необходимо да бъде предоставена възможност от страна на търговеца потребителят да се откаже от получаването на такива съобщения. 

Правна защита от СПАМ при директен маркетинг

Според закона, осъщестяването на повиквания, съобщения или изпращането на имейл за целите на директния маркетинг или реклама се позволяват само при предварително получено съгласие на потребителя, на когото следва да се предостави техническа възможност да го оттегли по всяко време. 

За събирането на личните данни на потребителя е необходимо да бъдат стриктно спазени разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните (GDPR). 

Когато потребителят е клиент на търговеца, изпращащ съобщения за целите на директния маркетинг и реклама, законът предвижда особени правила. 

Така, всяко лице, което е получило при търговска сделка за предоставяне на продукри или услуги данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с потребителя по електронен път, може да използва тези данни за изпращане на съобщение за маркетинг и реклама на негови сходни продукти или услуги, като дава възможност на всеки потребител безвъзмездно и по лесен начин:
1. да изразява несъгласие в момента на сключване на сделката;
2. да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения, когато това не е направено в момента на сключване на сделката.

Търговецът е длъжен да се съобрази с отказа на потребителя да получава съобщения за маркетингови цели. 

Изпращането на съобщения за маркетингови и рекламни цели се забранява дори и да са спазени горните две условия в няколко изрично изброени от закона случаи и те са:

1. ако не може да се идентифицира лицето, което ги изпраща;
2. ако съобщението не включва валиден адрес, на който получателят може да изпрати заявка за отказ от получаване на съобщения;
3. съобщението

а) не е лесно разпознаваемо като търговско;
б) не позволява ясна идентификация на физическите или юридическите лице, от името на които са направени;
в) не определят ясно и недвусмислено условията за ползване на промоционални предложения, като отстъпки, премии, подаръци, ако включват такива; и
г) не осигурява лесен достъп до ясни и недвусмислени условия за участие в състезания и игри с обявени награди, ако съдържат такава информация. 

4. съобщението насърчава потребителите да посетят уебсайтове, които не отговарят на горните четири изисквания. 

В заключение

Масовото нерегламентирано изпращане на непоискани търговски съобщения, както и осъществяването на телефонни обаждания без съгласието на потребителя е често срещана практика и сериозен проблем, който се разкрива в световен мащаб. 

С навлизането на новите технологии, българският законодател беше принуден да актуализира нормативната уредба и да развие подробни правила за получаване на съгласие, ред за неговото оттегляне, защитата на личните данни и правната защита от СПАМ, като към настоящия момент компетентните институции гледат изключително строго на тези нарушения и налагат сериозни наказания за тях.

_______________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата на потребителите, можете да намерите в секцията „Защита на потребителите“

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ по потребителски спорове, по казуси за нарушения по Закона за защита на личните данни, както и предлага пълно правно решение за онлайн магазини чрез въвеждане на GDPR и правила за спазване на потребителското право. 

No Comments

Leave a Comment