Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Права на човека

Кога да потърсим адвокат по правата на човека за представителство пред съда в Страсбург?

Препоръчително е да потърсим добър адвокат по правата на човека за осъществяване на представителство пред съда в Страсбург в случаите, в които имаме съмнение, че е извършено нарушение на някое от нашите основни човешки права. 

Те са уредени най – вече в Европейската конвенция за защита правата на човека, като най – често нарушения на основния човешки права се извършват в контекста на наказателното преследване. Сред тях са нарушенията на правото на свобода и сигурност чрез незаконно задържане от полицията, прокуратурата или от съда или чрез поставяне под карантина; правото на справедлив съдебен процес; забраната за изтезанията, често извършвана под формата на полицейско насилие или лишаване от храна и медицински грижи в затворите; осигуряването на ефективни правни средства за защита и др. 

Опитен адвокат по правата на човека ни е необходим и в случаите, в които станем жертва на дискриминация и сексуален тормоз или пък когато бъдат нарушени правото ни на изразяване на мнение и свободата на събранията, често нарушавани по време на протести; правото на личен и семеен живот; свободното придвижване; правото на собственост; правото на свободни избори и др.  

Права на човека и представителство пред съда в Страсбург

„Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права“. (чл. 1 от Всеобщата декларация за правата на човека)

Въз основа на този принцип, прогласен от Всеобщата декларация за правата на човека за Организацията на обединените нации, приета през 1948 г., Конституцията на Република България урежда свободата и равенството на българските граждани, а Законът за защита от дискриминация обявява забраната за пряка и непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна. Независимият специализиран държавен орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите е Комисията за защита от дискриминация.

В сферата за защита правата на човека, Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предлага:

– правни консултации при съмнение за извършен акт на пряка или непряка дискриминация от опитен адвокат по правата на човека;

– изготвяне на жалби и сигнали до Комисията за защита от дискриминация;

– представителство пред Комисията за защита от дискриминация;

– процесуално представителство от адвокат по правата на човека пред съдилищата в София и страната по искове на лица, чиито права във връзка с равенство в третирането, са нарушени, в т.ч. искове за:

• установяване на нарушението;

• осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по – нататъшни нарушения;

• обезщетение за вреди;

– изготвяне на жалби и представителство пред съда в Страсбург по правата на човека;

– правни консултации и процесуално представителство от адвокат по правата на човека при защита правата на ЛГБТИ общността, в т.ч. и при:

• процедури за смяна на пола по административен ред;

• осиновяване на дете от еднополова двойка;

• тормоз и дискриминация по признак сексуална ориентация;

• сключване и признаване на еднополови бракове.

Защо да изберете нас?

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на принципите на доверие, лоялност, ерудиция и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Ние имаме богат опит в успешното осъществяване на правна помощ и защита на правата и интересите на гражданите срещу институционален произвол, в т.ч. и полицейски, осъществяван най – често чрез извършване на незаконни обиски, претърсвания, изземвания, последователни проверки на пътя и налагане на неоправдани административни наказания при нарушаване на правото на справедлив процес.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е лидер в предоставянето на специализирана и висококачествена правна защита срещу всички видове незаконно лишаване от свобода, вкл. и при незаконосъобразно поставяне под карантина. Ние сме сред малкото специализирани адвокатски кантори в страната, които осъществяват комплексно правно обслужване при защита на правата на човека и представителство пред съда в Страсбург. Нашите специалисти са работили по множество знакови дела от сериозен обществен интерес, сред които са и незаконните задържания на протестиращи мирни граждани, незаконното поставяне под карантина на пристигащи от други държави и исканията за парични обезщетения за такива действия.

Права-на-човека