Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Премахване на шумен климатик. Как и кога?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Вещно право  > Премахване на шумен климатик. Как и кога?

Премахване на шумен климатик. Как и кога?

Премахване на шумен климатик

Възможно ли е премахване на шумен климатик на съсед или на съседен офис?

В съвременния свят, в който животът е съсредоточен в рамките на големите градове в жилищни кооперации се оказва, че често се случва да възникне проблем с шумен климатик на съседи. Повечето хора смятат, че няма какво да се направи, за да намери този проблем решение и стоически понасят вредите от ексцесивния шум дори и когато той пречи на спокойния им сън.

Българското законодателство, обаче, не само, че определя допустимите нива на шум, но и урежда правния ред, по който електроуреди, издаващи шум над допустимите нива, могат да бъдат премахнати.

Премахване на шумен климатик. Как и кога? 5

Допустими нива на шум от климатик

Съгласно законодателството, допустимите нива на проникващ шум в помещения на жилищни сгради се определят според времето от денонощието, в което се създава шумът. Така, в рамките на деня, проникващият шум в помещения на жилищни сгради не следва да надвишава 35 Leq dB(А). Същото се отнася и за шума в рамките на вечерта. Проникващият шум през нощта не следва да надвишава 30 Leq dB(А). Установяването на обстоятелството дали конкретния климатик издава шум, който е по – силен от законово допустимия, се установява от експерт, който се назначава от съда при предявяване на претенция за премахване на шумен климатик.

Логично се поставя въпросът кога законът приема, че е ден, кога – вечер и кога – нощ. Законът не дава отговор на този въпрос, но може да се приеме, че за дневен период от време се счита часовият диапазон от 08:00 до 19:00 ч., за вечерен – от 19:00 до 22:00 ч., а за нощен – 0т 22:00 до 08:00 ч.

Възниква и въпросът какво означава терминът „проникващ шум“? Това е шумът, който се създава от източници, намиращи се извън помещението, в което той прониква.

Основания за премахване на шумен климатик

Както е известно, според българското право, собствеността е неприкосновена и поначало всеки човек може да предприема каквито действия намери за добре, когато се касае за собствения му имот. В това число влиза и свободата на избор да монтира климатика си там, където е удобно за него без, по принцип, други лица да имат право да посягат на собствеността му.

Това е правилото, но се допускат отклонения от него. Така, ако свободното упражняване на правото на собственост създава пречки за другите, които са по – големи от обикновените, засегнатите имат законов ред за реакция. Това се касае и за случаите, в които шумният климатик на съсед или съседен офис пречи на нормалното живеене в помещението, в което прониква шума, вкл. и на нормалния нощен сън.

Така се оказва, че централното основание за премахване на шумен климатик е налице тогава, когато произвежданият от него шум надвишава законоустановените нива и препятства нормалното ползване на помещението, в което шумът прониква.

Пример
Съсед е монтирал климатик в непосредствена близост до прозореца на спално помещение на съседен апартамент, като шумът от постоянното преустановяване и повторно започване на работата на външното тяло създава такъв шум, който пречи на ползвателите да спят спокойно. В този случай може да се стигне до осъждане на съседа за премахване на шумен климатик за негова сметка.

ВАЖНО! Следва да се отбележи, че независимо дали се касае за премахване на шумен климатик или на всякакъв друг шумен електроуред (например външно тяло на хладилна витрина) правните положения са напълно еднакви – стига да става въпрос за създаване на неудобства за другиго, които са по – големи от обикновените, собственикът е длъжен за своя сметка да ги отстрани. А ако не желае да го направи доброволно, той може да бъде принуден от съда чрез постановяване на съдебно решение, с което го задължава да пристъпи към премахване на шумен климатик или на друг създаващ прекомерен шум уред.

Премахване на шумен климатик. Как и кога? 6

Какъв е редът за премахване на шумен климатик?

Редът за премахване на шумен климатик е същият като при всеки друг проблем, изискващ защита на собствеността от противоправни посегателства, а именно чрез иск, подаден по съдебен ред. В рамките на така заведено дело съдът следва да установи дали нивата на шума, проникващ в помещения на засегнатото лице надвишават установените в закона граници и ако е така, дали се създават прекомерни неудобства на ползвателя на помещението. Доказването на възникналите неудобства се доказва с всички предвидени в закона средства за доказване, вкл. и чрез свидетелски показания.

_____________________________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани със защита правата и интересите на собствениците на движимо и недвижимо имущество, можете да откриете в секцията „Вещно право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ разполага с опитни специалисти по вещно и договорно право.

За контакт

работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации и поемане на представителство се осъществяват само с предварително записан час. 

No Comments

Leave a Comment