Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Претърсване и изземване. Условия и защита

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Претърсване и изземване. Условия и защита

Претърсване и изземване. Условия и защита

Претърсване и изземване

Извършването на претърсване и изземване е способ за събиране на доказателства с цел доказване на извършени престъпления. Като всяко едно действие, свързано с наказателния процес, то трябва да отговаря на определени изисквания за законосъобразност, доколкото е от естество да доведе до засягане на основните права на лицето, чието помещение (жилище, склад, офис, др.) или моторно превозно средство е обект на претърсване и изземване.

Претърсването на лице се нарича „обиск“ и то няма да бъде предмет на настоящата статия. Днес ще разгледаме единствено извършването на претърсване и изземване от помещение или моторно превозно средство.

Условия за законосъобразност на претърсването и изземването

Наказателно – процесуалният кодекс предвижда няколко задължителни условия, без спазването на които извършването на претърсване и изземване ще бъде незаконосъобразно.

На първо място, такова условие е наличието на достатъчно основание да се предполага, че в някое помещение (вкл. моторно превозно средство) се намират предмети, документи или компютърни информационни системи, които имат значение за водено досъдебно производство. Това означава, че задължително условие за законосъобразно извършване на претърсване и изземване е наличието на образуван наказателен процес. Когато такъв не е налице, обичайно се касае за полицейска проверка на лични вещи, превозни средства или помещения, в който случай възможностите на полицейските органи за извършване на такива действия са силно ограничени.

Претърсването може да бъде извършено с цел откриване на лице или труп, които са свързани с наказателното производство.

На второ място, условие за законосъобразност на действията по претърсване и изземване е разрешението на съда, което е дадено по искане на наблюдаващия прокурор. Законът, обаче, предвижда изключение от това правило, като постановява, че извършване на претърсване и изземване е възможно и в условията на неотложност без съдебно разрешение, когато това е единствената възможност за своевременно събиране и запазване на доказателствата, които имат отношение към конкретния наказателен процес.  В този случай е необходимо последващо съдебно одобрение.

ВАЖНО! Това изключение в практиката се е превърнало в недопустимо правило, тъй като повечето действия по претърсване и изземване се извършват „в условията на неотложност като единствена възможност за събиране и запазване на доказателства“ без реално такива условия да са налице. Често срещано в практиката оправдание за наличието на неотложност е получаването на „оперативен сигнал“/“оперативна информация“, която никога не става достояние нито на обвиняемия, нито на защитата. Причината за това обикновено се корени във факта, че такъв сигнал/информация не съществува, а полицейски служители са извършвали незаконно наблюдение над задозряно в престъпление лице.

Със съдействието на кантората бяха подадени две жалби до Европейския съд по правата на човека именно, поради наличието на тази незаконна практика, както и двете са приети за разглеждане и по тях предстои решение.  

Проблем възниква и по отношение на последващото съдебно одобрение, което във всички случаи се дава формално без да се изследват подробно условията за наличие на неотложност при извършване на действията, тъй като то се свежда единствено до преценка на изпълнението на минималните изисквания за законосъобразност. В това отношение задължение на упълномощения по наказателното дело защитник  – адвокат по наказателни дела е да иска от съда, разглеждащ делото в съдебната му фаза, да се произнесе по повод цялостната законосъобразност на протоколите.

Третото съществено изискване е участието на поемни лица. Това е още едно от условията, които практиката е превърнала във формалност. Това, обаче, означава, че протоколите от извършените действия по претърсване и изземване са невалидни, тъй като не са събрани по законоустановения ред, съответно техните констатации не следва да се използват при постановяване на присъдата. Това е така, тъй като поемните лица имат ролята на обективни наблюдатели на извършваните действия, като тяхното участие е предвидено с цел намаляване на възможностите за произвол и осигурявнето на справедлив процес.

Липсата на което и да е от горните условия води до незаконосъобразност на извършеното претърсване и изземване. 

Защита срещу незаконно претърсване и изземване

Предвидените в закона правни средства за защита срещу незаконно претърсване и изземване могат да се упражнят по няколко начина в зависимост от това чии права са засегнати от това действие.

На първо място, с извършването на претърсване и изземване се засягат правата на обвиняемия/подсъдимия, доколкото именно това са действията, иницииращи наказателния процес срещу него и изграждащи обвинителната теза. Защитата се осъществява в рамките на съдебната фаза от процеса чрез разпит на поемните лица, за да се установи присъствали ли са реално по време на извършване на действията и възприели ли са ги лично и непосредствено или тяхното присъствие е било формално. В случай че действията са извършени в условията на неотложност, необходимо е да се изследва тяхното реално наличие и дали не е налице заобикаляне на закона.

Втората категория лица, чиито законни права и интереси могат да бъдат засегнати чрез извършване на претърсване и изземване са собствениците на помещенията, обект на претърсване, както и собствениците на предметите, документите или компютърните информационни системи, които са иззети. Те могат да бъдат физически или юридически лица.

В този случай защитата се осъществява чрез завеждане на иск срещу прокуратурата за обезщетение за претърпените вреди, които могат да бъдат имуществени, напр. поради обезценяване на иззети активи, поради изземване на техника, необходима за работата на компанията и др., както и неимуществени, напр. поради нарушаване на правото на личен и семеен живот на физическите лица, на правото на собственост, на доброто име на лицето или компанията и др. Размерите на обезщетенията варират според интензитета и времетраенето на причинените вреди.

Вместо заключение: случаи на незаконно претърсване и изземване от практиката на кантората

Предвид богатият опит на кантората в представителството по наказателни дела сме се срещали с множество случаи на извършване на незаконно претърсване и изземване, като ще споделим трите най – фрапиращи от тях.

Случай 1: След извършено незаконно наблюдение от страна на полицейски служители възникват съмнения, че наблюдаваното лице разпространява наркотични вещества. Вследствие на това униформени полицаи разбиват един от прозорците в дома на лицето и влизат без предварително съдебно разрешение. Тъй като единият от полицаите твърди, че е видял как лицето изхвърля през друг прозорец предмети, извършва се оглед около жилищната сграда, в която се извършват действията. В съседен двор се откриват около 20 гр. тревиста маса, която впоследствие се оказва марихуана, която се изземва и се отбелязва в протокола за оглед, отразяващ действия „по неотложност“.

Протоколът е представен на съответния съд за одобрение, но искането е отклонено като недопустимо, тъй като огледът не е действие, което подлежи на последващо одобрение. Това обстоятелство изключва възможността да се одобри и изземването, като протоколът в тази част е невалиден.

Случай 2: Извършено е претърсване и изземване при условията на неотложност, като в помещението са открити акцизни стоки без бандерол. Протоколът за извършеното действие е представен пред съда в законоустановения срок и е формално одобрен, поради съответствието му с минималните изисквания за законосъобразност. По време на разпита на поемните лица в съдебната фаза на процеса се оказва, че едно от тях е възрастен човек с проблеми със зрението и слуха, който изрично посочва, че нито е наблюдавал действията, нито открива свой подпис в протоколите, нито пък впоследствие е разпитван от разследващ полицай, въпреки че има протокол за неговия разпит.

Второто поемно лице пък посочва, че не е чело протоколите за претърсване и изземване, тъй като от дете е живял в чужбина, наскоро се е върнал в България и не може да чете добре на български език. Освен това посочва, че при проведения разпит не той е диктувал съдържанието му, а това е правил друг полицай, а самото поемно лице е било принудено просто да подпише продиктуваното от полицая. Отново отбелязва, че не е чело протокола, поради вече посочената причина.

Протоколите са невалидни.

Случай 3: Извършено е претърсване и изземване в помещение в условията на неотложност, в което са намерени подправени печати на няколко държавни органи, както и подправени документи. Съдът е одобрил протокола, поради наличие на минималните изисквания за законосъобразност. В съдебната фаза на процеса при разпита на поемните лица те обясняват, че изобщо не са присъствали в помещението, а са пушили цигари навън и единствено са подписали протокола за извършените действия след изготвянето им.

Протоколите са невалидни.

__________________________________________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с работата на кантората във връзка с извършени престъпления, можете да откриете в секцията „Наказателно право“.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час. 

No Comments

Leave a Comment