Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Претърсване от полиция. Как да се защитим?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Претърсване от полиция. Как да се защитим?

Претърсване от полиция. Как да се защитим?

Претърсване от полиция

Съдържание

Осъществяването на претърсване от полиция и изземването на предмети в хода на това претърсване са два от най – често срещаните способи за доказване на извършени престъпления.

Тъй като и в двата случая действията се извършват при сериозно засягане на конституционно и международно утвърдените основни права на зачитане на личния и семеен живот и на неприкосновеност на собствеността, за да бъдат законосъобразни, те трябва да бъдат извършени при стриктно спазване на условията и правилата, предвидени в Наказателно – процесуалния кодекс.

Не са редки случаите, в които, при осъществяване на претърсване от полиция, правилата на закона се оказват нарушени. Именно тогава възниква въпросът за защитата на лицата, потърпевши от тези незаконни действия.

Кога се пристъпва към извършване на претърсване от полиция?

Претърсване от полиция може да бъде осъществено, когато е налице достатъчно основателно предположение, че в конкретно помещение се намират предмети, документи или компютърни информационни системи, съдържащи данни, които биха могли да имат значение към образувано наказателно производство за извършено престъпление.

Две са основните цели на претърсването.
Първата е да се открият и изземат тези документи, предмети или компютърни информационни системи, които имат значение за водено наказателно дело.
Втората цел е да се издири лице или труп.

Когато определя условията за осъществяване на претърсване от полиция, по отношение на тези действия, законът борави с относително абстрактното словосъчетание „достатъчно основание да се предполага“. Причината за това се състои в огромния набор от възможни данни, които не могат да бъдат изчерпателно изброени, но пък могат да представляват такова основание. Ето защо дали конкретно претърсване и изземване е извършено при наличие на „достатъчно основание да се предполага“, че в претърсваното помещение се намират вещи, имащи значение за определено наказателно дело, се преценява за всеки отделен случай.

Къде може да се извърши претърсване на полиция?

Когато регламентира осъществяването на  претърсване от полиция, законът посочва и мястото, на което това може да се случи. Това е „помещение“.

Такова помещение, в което може да се извърши претърсване от полиция е жилище, автомобил, склад, офис, магазин, мазе, таван и и изобщо всяко обособено пространство, в което могат да се съхраняват предмети, документи и компютърни информационни системи, както и да се укриват лица или трупове.

Практиката показва, че най – често, претърсваните помещения са собственост на обвиняемия по наказателното дело или се обитават от него.

ПРИМЕР
При повдигане на обвинение за притежание или разпространение на наркотици се извършва претърсване от полиция в дома или квартирата на заподозрения или обвиняемия. Целта е да бъдат открити и иззети наркотични вещества. Това се прави, тъй като преценката дали да се повдигне обвинение за притежание или за разпространение се прави въз основа на откритото количество наркотици.

Претърсване може да бъде извършвано и в помещения, чиито собственици или ползватели не са пряко обвързани със самото престъпление, но по някаква причина имат отношение към наказателното дело. Това могат да бъдат наемодатели, работодатели, близки и роднини на заподозрения или обвиняемия и др.

При какви условия се извършва претърсване от полиция?

Както беше посочено по – горе, извършването на претърсване от полиция представлява съществено принудително засягане на конституционно и международно закрепени основни човешки права и поради тази причина може да се осъществява само в предвидените от закона случаи по предвидените от закона правила.

Първото и основно правило е наличието на съдебно разрешение преди извършване на претърсване. Това означава, че никой държавен орган не може да претърсва помещения и да иззема вещи от тях без предварително разрешение на съда. Това разрешение се издава само по конкретно дело и за конкретно помещение.

Законът допуска едно единствено изключение от правилото за предварително съдебно разрешение. Това е възможно в случаите на неотложност, когато няма друга възможност за събирането и запазването на доказателствата. В този случай претърсването може да бъде извършено и без разрешение от съда, но протоколът от действието трябва да бъде одобрен от него в рамките най – много на 24 часа.

Практически проблем
Именно при извършване на действия по претърсване при условията на неотложност се допуска най – сериозен полицейски произвол. Обикновено, когато не са налице основания за получаване на предварително разрешение от съда, полицията намира „оправдание“, с което да обоснове неотложност и извършва претърсването без разрешение. Тази практика не би била толкова често срещана и успешно прилагана, ако съдилищата отказваха да одобряват протоколите за такива действия, когато не са извършени според условията на закона. Това, обаче не се случва и съдът в мнозинството от случаите дава формално одобрение без изобщо да обърне внимание дали действително са били налице условията за извършване на претърсване, поради неотложност.

Второ важно условие за законосъобразност на извършено претърсване от полиция и изземване на вещи е присъствието на т.нар. „поемни лица“, чиято роля е да обезпечат обективността на осъществяваното действие.

По отношение на спазването на това условие също често в практиката се допуска произвол, тъй като се ползват неграмотни лица или такива, намиращи се в нетрезво състояние, които присъстват само формално и само формално поставят подписите си. Присъствието на такива поемни лица следва да се приравни на отсъствието на такива, респективно протоколите за извършените действия да бъдат изключени от материалите по наказателното дело.

Третото важно условие е претърсването да се извърши в присъствието на лицето, което използва помещението или на пълнолетен член на семейството му. Когато това не е възможно, претърсване от полиция се извършва в присъствие на домоуправителя или на представител на общината или кметството.

ВАЖНО!!! Законът забранява извършването на действия по време на претърсване и изземване, които не се налагат от тяхната цел. Принудително отваряне на помещения и хранилища е допустимо само при отказ да бъдат отворени доброволно. Органите, извършващи претърсването за длъжни да избягват ненужни повреди.

В случай че присъствалия собственик или ползвател на помещението има възражения по повод извършеното претърсване, може да ги отрази в протокола.

Претърсване от полиция. Как да се защитим? 3

Как да се защитим при незаконно извършване на претърсване от полиция?

Защитата срещу незаконно извършване на претърсване от полиция зависи както от качеството на потърпевшия, така и от нейната цел.

Най – сериозно се поставя въпросът за защитата на обвиняемия срещу незаконно претърсване от полиция. Когато бъде внесено обвинение пред съд, всички действия по събиране на доказателствата се проверяват в съдебните заседания. Ако се установи незаконосъобразност на някое от тях, то не се взима предвид при постановяване на присъдата.

Всъщност, незаконно извършените претърсване и изземване са сред честите причини наказателни производства за извършване на престъпления да приключват с оправдателни присъди, поради липса на достатъчно доказателства.

Освен възможността за отпадане на протоколите за извършените действия при незаконно претърсване от полиция и изземване на вещи и постановяване на оправдателна присъда, съществува и възможност да се търси парично обезщетение за причинените с незаконните действия неудобства. Това става винаги по съдебен ред.

Обезщетение може да иска както лицето, което е собственик на претърсеното помещение, така и този, който е само негов ползвател.

В заключение

По отношение на условията и основанията за извършване на претърсване от полиция и изземване на предмети, документи и компютърни информационни системи, българският наказателнопроцесуален закон е изключително прецизен. Основните проблеми често възникват в неговото прилагане от държавните органи, като във всички случаи на превратно приложение, законът предвижда съответни възможности за защита.

_______________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата на обвиняемите и подсъдимите по наказателни дела, можете да намерите в секцията „Наказателно право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя правна помощ от утвърдени адвокати по наказателни дела.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час.

No Comments

Leave a Comment