Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Приемане на наследство по опис – адвокат наследствено право

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Семейно и наследствено право  > Приемане на наследство по опис – адвокат наследствено право

Приемане на наследство по опис – адвокат наследствено право

Приемане на наследство по опис

Приемане на наследство по опис – същност и особености

Често пъти, при смърт на конкретно лице, неговите наследници следва да бъдат особено внимателни към наследството, което това лице е оставило. Това е така, защото наследствената маса освен права, съдържа в себе си и всички задължения на наследодателя. Така в практиката много често се случва, че ако просто се приеме наследството, пасивите в него могат да се окажат по – големи от активите и това да доведе до неблагоприятни последици за наследникa. Именно поради тази причина е важно да се прецени добре какво именно да се предприеме като действия преди приемането на наследството.

В подобна ситуация е най- добре да се обърнете към добър адвокат по семейно и наследствено право, за да Ви представи всички възможности, като с оглед спецификата на конкретната ситуация, да се вземе най – обоснованото решение.

Наследникът разполага със субективно право да приеме или да се откаже от наследството. От своя страна, приемането на наследството може да се направи изрично или мълчаливо. Възможно е и приемане на наследство по опис.

Повече информация за отказа от наследство можете да откриете в статията ни „Отказ от наследство. Как и кога?“.

В настоящата статия ще бъде разгледан въпроса за приемане на наследство по опис.

Наследникът разполага с възможността да приеме наследство по опис. В този случай, той ще ограничи отговорността си до това, което е приел като наследствено имущество.  Съставянето на опис на наследеното имущество води до отграничаване на имуществото, което наследодателят е притежавал към момента на смъртта си от имуществото на призования към наследяване. Като правна последица от това наследникът отговаря за дълговете на наследодателя до размера на полученото имущество.

Правна същност на приемане на наследство по опис

Приемането на наследството по опис представлява едностранен формален писмен акт, с който призованият към наследяване упражнява своето субетивно правно на наследяване. Той упражнява това свое субективно право чрез волеизявление.

НБ!!!! Приемането на наследството по опис е задължително и за наследник с право на запазена част, който е преявил искане за възстановяването ѝ, когато упражянва това право спрямо лице извън кръга на наследниците по закон.

За да бъдат запазени интересите на недееспособните лица, на държавата и на обществените организации ЗН изисква те да приемат наследството единствено по опис, без да са обвързани с тримесечния срок, определен от чл. 61, ал. 1 ЗН. Тяхната отговорност е винаги ограничена и не може да надхвърли размера на полученото имущество.

Съгласно друга разпоредба на закона, наследникът може да се ползва от приемането по опис, извършено от другите сънаследници, което обаче не го лишава от правото да приеме наследството направо или да се откаже от него.

Срокове за приемане на наследство по опис

Срокът, в който следва да се подаде заявлението за приемане на наследство по опис до компетентния районен съд е 3 месеца от узнаването за смъртта на наследодателя от страна на наследника. Законът предоставя възможност посоченият срок да бъде удължен с още три месеца. В последната хипотеза обаче е необходимо от страна на наследника да се докаже, че не е успял да предприеме необходимите действия по приемане на наследството поради особени непредвидени обстоятелства. Срокът може също така да бъде и възстановен, като отново следва да бъде доказано какви са причините срокът да бъде пропуснат.

Необходими документи за приемане на наследство по опис

За започване на процедурата по приемане на наследство по опис пред компетентния районен съд е необходимо да бъдат представени следните документи:

–          Молба за вписване на заявление за приемане на наследство по опис. Молбата следва да съдържа цялото имущество, което е известно на наследника и което е собственост на наследодателя. Това имущество е както движими вещи, така също и недвижими имоти.

–          Документи за самоличност или негов заверен препис на наследника;

–          Препис- извлечение от акт за смърт на лицето, което се наследява;

–          Удостоверение за наследници;

–          Ако в наследствената маса е включен недвижим имот следва да бъде представено и Удостоверение от отдел „местни данъци и такси“ към общината по местонахождението на недвижимия имот (данъчна оценка на имота);

–          Документи за платена държавна такса, която е в общ размер на 25 лева;

Съдебно производство по приемане на наследство по опис

Компетентен да разгледа молбата за приемане на наследството по опис е районният съд, в чийто район е открито наследството. Съставя се опис, чрез който се определя какъв е конкретният обем на оставеното наследство, а също така и чрез този опис се изяснява въпросът за отговорността, която наследникът носи пред кредиторите. Съгласно изискванията на Закона за наследството е налице задължение за наследника, който приема наследството по опис, да посочи пред съда всички известни нему наследствени имоти, които следва да бъдат вписани в описа.

Ако в последствие се установи, че това не е направено, наследникът губи изгодите, които са свързани с приемане на наследството по опис. Ако някой има възражение относно принадлежността на имуществото това възражение се вписва в описа и след това възникналия спор се разрешава по исков път.

Описът се извършва по законоустановен ред. Компетентен е районният съд, но той може да възложи извършването на описа на общината или кметството. Ако е такава ситуацията след като се състави протокол същият следва да бъде изпратен на районният съд. По искане на молителя районният съд може да възложи извършването на описа и на съдебен изпълнител.

Описът представлява изготвянето на протокол, в който се посочва датата на извършването му, описание на всички вещи поотделно, като е необходимо да им се направи оценка. При извършването на описа могат да присъстват наследниците на починалия и кредиторите. След като се опишат вещите те се предават срещу подпис на наследниците или на един от тях. Ако наследници няма или пък последните не желаят да приемат описаните вещи те се предават на трето лице за пазене.

Правни последици от приемане на наследство по опис

Според разпоредбите на Закона за наследството след приемането на наследството по опис от страна на кредиторите на наследодателя могат да бъдат предприети действия както спрямо имуществото на наследодателя, така и спрямо личното имущество на наследника, който е приел наследството по опис. Може да се вземе от страна на наследника само такава стойност, на която е полученото по опис наследство. За наследника, който е приел наследството по опис е налице запрет да се разпорежда с наследствената маса преди да е ликвидирал дълговете на наследодателя си.

Закона за наследството налага ограничение за наследника, което ограничение е в интерес на кредиторите и заветниците- забранява се отчуждаването на недвижими имоти до пет години от откриване на наследството, а на движими вещи- до три години, освен ако се поиска и получи разрешение от районен съдия. Ако от приелия по опис наследство не се спази това ограничение, то след това той ще отговаря неограничено пред кредиторите на наследството.

Отношения с кредиторите на наследството

В тримесечен срок от приемането на наследството по опис кредиторите на наследодателя или заветниците разполагат с правомощието да искат отделяне на двете имуществени маси- това на наследодателя от това на наследника. Това води до отпадане на опасността да се смесят двете имуществени маси и да се застрашават интересите на различните имуществени общности- тази на наследодателя и на наследника.

____________________________________________________________________________________

Още подобни теми можете да откриете в секцията „Семейно и наследствено право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя висококвалифицирана правна помощ в сферата на семейното и наследственото право, вкл. и в процедури по приемане на наследство по опис.

Правни консултации на място в кантората или по телефон се предоставят само с предварително записан час. Предоставяме правна помощ на територията на цялата страна.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

ИЛИ

 

No Comments

Leave a Comment