Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Принудително изпълнение. Можем ли да се „отървем“?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Принудително изпълнение  > Принудително изпълнение. Можем ли да се „отървем“?

Принудително изпълнение. Можем ли да се „отървем“?

След като вече обсъдихме теоритично какво е „частен съдебен изпълнител“ и какви са неговите правомощия е време да поговорим по същество има ли начин да се „отървем“, в случай че срещу нас бъде започнато принудително изпълнение. Твърде често, длъжниците по изпълнителни дела мислят, че нямат възможност за защита. Още по – често, обаче, това далеч не е така. Особено, когато се отнася до „стари кредити“ или поръчителство по кредит. В последния случай повечето от поръчителите успяват да получат адекватна защита. Това е така, тъй като много често кредиторите искат извършване на изпълнителни действия само по отношение на главния длъжник, но пропускат да реализат правата си и спрямо поръчителя, като по този начин изпускат сроковете да го направят по – късно. Защо това е така? Нека видим!

Защита от принудително изпълнение по време на извънредно положение.

Давност на задължението

Предмет на днешната статия ще бъдат давността на задължението и давността при принудително изпълнение. Тези давностни срокове са важни именно с оглед успешната реализация на защитата на длъжника в изпълнителното производство. И така, какво представлява давността на задължението?

Давността на задължението, най – просто казано, е един период от време, в който кредиторът не упражнява своите права по неговото събиране. Законодателят е предвидил такива срокове, поради факта, че един длъжник не може да бъде задължен за неопределен период от време, особено, ако кредиторът се е дезинтересирал от правото си да събере своето вземане. Независимо дали става въпрос за задължения по кредит, за комунални услуги (ток, вода, парно), за наеми или за други периодични плащания (сметки за мобилни телефони, интернет, кабелна/сателитна телевизия), тези срокове съществуват. В зависимост от вида на задължението, обаче, те са с различна продължителност. Давностните срокове за задължения, произтичащи от договорни основания, са два вида – общи и специални.

Обща погасителна давност

В случай че принудително изпълнение е започнато въз основа на изпълнителен лист, издаден след съдебно решение, давността е петгодишна. Това е общата погасителна давност. Нарича се „обща“, защото се отнася до всички вземания, за които в закона не е предвиден друг срок. Ето защо, петгодишна ще бъде и давността, с която ще се погасяват напр. и задълженията по банков/бърз кредит. Така, за да има основание да се анализира дали е налице възможност за прекратяване на принудително изпълнение, поради изтичане на общата погасителна давност, изпълнителното дело следва да е образувано преди най – малко 5 години в посочените случаи.

Специална погасителна давност

Специалната погасителна давност е тригодишна и ще бъде налице, когато е започнато принудително изпълнение въз основа на заповед за изпълнение на определените в закона задължения, за които тя се отнася. Те са:

 1. вземанията за възнаграждение за труд, за които не е предвидена друга давност;
 2. вземанията за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор;
 3. вземанията за наем, за лихви и за други периодични плащания.

Най – голям интерес за практиката, а и за темата на днешната статия, представлява т. 3 и по – точно т.нар. „други периодични плащания“. Отговор на въпроса кои плащания са периодични дава Върховният касационен съд, като казва следното:

Понятието „периодични плащания” се характеризира с изпълнение на повтарящи се задължения за предаване на пари или други заместими вещи, имащи единен правопораждащ факт, чиито падеж настъпва през предварително определени интервали от време, а размерите на плащанията са изначално определени или определяеми без да е необходимо периодите да са равни и плащанията да са еднакви.

Казано по – просто, периодични плащания са всички задължения към „Топлофикация„, „Софийска вода„, „ЧЕЗ„, всички мобилни оператори, доставчиците на интернет и т. н. Именно те, в изпълнителния процес, образуван въз основа на изпълнителен лист по заповед за изпълнение, се погасяват с тригодишна давност. Това означава, че за да може да се обсъжда въпроса за наличието на основания за защита по принудително изпълнение, изпълнителното дело трябва да е било образувано преди най – малко три години.

Доколкото, обаче, както споменахме, давностните срокове са уредени като защита на длъжника при липса на интерес от събиране на вземането от страна на кредитора, то предприемането на определени действия от негова страна прекъсват давността. Това означава, че считано от момента на предприемане на определени действия от страна на кредитора, започва да тече нова давност. В този случай, изтеклите до момента срокове се считат за неизтекли. Кои действия, обаче, са от естество да прекъснат давността?

Действия, прекъсващи давността на задължението

Тези действия са изрично и изчерпателно определени в закона. Те са:

 1. признаване на вземането от длъжника;
 2. предявяване на иск или възражение или на искане за започване на помирително производство (ако искът или възражението или искането за започване на помирително производство не бъдат уважени, давността не се смята прекъсната);
 3. предприемане на действия за принудително изпълнение.

Интерес за днешната тема представлява т. 3. Така, например, подаването на молба за издаване за заповед за изпълнение не прекъсва давността. От своя страна, молбата, отправена до частния съдебен изпълнител за образуване на изпълнителното производство, прекъсва давността на задължението.

Давност при принудително изпълнение

Самото принудително изпълнение има своя (условно казано) давност, която е двегодишна. Този двегодишен срок отново е свързан с дезинтересирането на кредитора по отношение на исканията за предприемане на изпълнителни действия. Тези искания всъщност се изразяват в периодично подаване на молби до частния съдебен изпълнител за извършване на изпълнителни действия спрямо длъжника. Неподаването на такива молби в продължение на две години е основание за прекратяване на изпълнителното дело по силата на закона. В този случай, когато двугодишният срок е настъпил, ЧСИ е длъжен да издаде постановление, с което да констатира прекратяването. Това, обаче, се случва изключително рядко. Ето защо, в повечето случаи е необходимо самият длъжник да подаде молба до ЧСИ за прекратяване на принудителното изпълнение на това основание.

Каква е връзката между давността на задължението и давността при принудително изпълнение?

Именно тази връзка е „вратичката“, която може да помогне на длъжника ефективно да се защити срещу принудителното изпълнение. При преценката на основанията за активиране на тази защита, първо се прави анализ за наличието на двугодишната давност. Ако при справка по изпълнителното дело се установи, че тя е изтекла, следващата стъпка е да се провери кога е извършено последното валидно изпълнително действие. На въпроса кои са валидните изпълнителни действия отговорихме в статията „ЧСИ. Ръководство за „употреба“. Именно от деня на извършване на последното изпълнително действие започва да тече тригодишната, съответно петгодишната давност на задължението.

Нека илюстрираме казаното с пример.

Казус

Въз основа на искова молба от Банка А, съдът постановява съдебно решение, с което осъжда Иван Петров да плати задължение в размер на 50 000 лв. На база това решение, Банка А се сдобива с изпълнителен лист от 09.07.2010 г. и на 03.12.2010 г. подава молба до ЧСИ за започване на принудително изпълнение. В същия ден ЧСИ разпорежда да се насрочи опис на движимите вещи в дома на Петров. На 14.12.2010 г. ЧСИ разпорежда да се запорира трудовото възнаграждение на Петров. На 30.03.2011 г. ЧСИ разпорежда да се наложи запор на всички банкови сметки на длъжника.

Банка А подава молба до ЧСИ за налагане на нов запор на трудовото възнаграждение на Петров на 23.04.2012 г. Молба от Банка А за изпълнение по отношение на Петров е подадена отново на 10.11.2015 г. На 14.09.2016 г. ЧСИ е разпоредил нов запор по банковите сметки на длъжника. На 25.10.2019 г., когато Петров трябва да получи месечната си заплата разбира, че върху нея е наложен запор и получава с 250 лв. по – малко.

Анализ на казуса

С подадената молба от 03.12.2010 г. за образуване на изпълнителното дело е прекъсната давността на задължението. От същия ден е и молбата за извършване на изпълителни действия по отношение на Петров. Следващата такава молба Банка А депозира едва на 10.11.2015 г., дълго след изтичане на двугодишната давност при принудително изпълнение. Това означава, че към 03.12.2012 г. изпълнителното дело е прекратено по силата на закона и всяко изпълнително действие след тази дата е невалидно. Последното валидно изпълнително действие е от 23.04.2012 г. Тъй като при прекратяване на изпълнението по силата на закона въз основа на изтичане на двугодишния срок, новата давност на вземането започва да тече от датата на последното валидно изпълнително действие, това означава, че към 23.04.2017 г. петгодишната давност на задължението също е изтекла и то не подлежи на принудително изпълнение.

Тоест, задължението на Петров към Банка А вече не може да бъде събрано от ЧСИ, а изтеглените 250 лв. от трудовото му възнаграждение подлежат на връщане.

В заключение

Така, макар и на пръв поглед да изглежда доста сложно, всъщност защитата от принудително изпълнение е напълно възможна. Тя е и необходима, защото е недопустимо да се остави длъжникът да живее цял живот в страх кога ЧСИ ще му вземе „всичко“. Този страх се появява най – вече, когато длъжникът види как за годините, в които е текло изпълнителното дело, дългът е нараснал двойно, тройно, а дори и повече. В крайна сметка, обаче, при адекватна и навременна правна помощ*, длъжникът има добри шансове да прекрати всякакви възможности за предприемане на последващи принудителни изпълнителни действия спрямо него.

_____________________________________________________________

* Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“  предоставя правна помощ, защита и съдействие в случаите на принудително изпълнение.

За контакт:
адрес: гр. София, ул. “Три уши” № 2, ет. 3
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

47 Comments

 • Михайлова
  Отговор 17.11.2020 at 18:35

  Добър ден! Искам да попитам за дълг към МТЕЛ, който според мен е изтекъл. Преди може би 10-тина години мъжът ми беше на този оператор, след преместване при друг телеком му остана това задължение. Беше търсен и от колекторски фирми. И вчера имаме оставено съобщение от ЧСИ да се яви да се запознае с решението на делото. НЯМАМ ДУМИ. МОЛЯ ЗА ПОМОЩ!
  БЛАГОДАРЯ И ЛЕКА ВЕЧЕР!

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 18.11.2020 at 9:28

   Здравейте.
   Дали за задължението е изтекла погасителната давност не е от значение само изминалото време, но и дали давността е спирана и прекъсвана през това време. Поради това, не може да се прецени, на база представените от Вас данни, дали давността е изтекла. За целта е необходимо да се направи справка по изпълнителното дело.
   Можете да се свържете с кантората на тел. 0885 47 77 57 и на email: office@petkovalegal.com
   Поздрави.

 • Ели Георгиева
  Отговор 10.12.2020 at 17:29

  Здравейте, Адвокат Петкова! В далечната 2007 година бях управител на ЕООД, но бях направила генерално пълномощно на бившия ми съпруг и той движеше делата. Чрез кредит към Уникредит закупи багер, който впоследствие се оказа с нередовни документи и невъзможност да бъде регистриран. Бившия ми съпруг върна на продавача багета и кредита остана неизплатени.. През 2010 година закрихме ЕООД – то поради несъстоятелност. Двамата се разведохме и всеки си пое по пътя.. През 2015 година работодателя, при когото работих ме извести, че са получили известие за запор на работното ми възнаграждение. По това време живеех на квартира и работодателя ми прати отказ на запора към ЧСИ.. Отговор не получи никакъв.. И пари не ми бяха удържани…. До 1.12.2020 г. На тази дата получих известие от банката, към която си получавам трудовото възнаграждение, че от картата ми са изтеглени 983 лв и преведени по сметка на ЧСИ… Основанието за това е изпълнителен лист от 2013 година.. Моля Ви за съвет.. Имам ли шанс да си търся правата.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 11.12.2020 at 11:06

   Здравейте.
   По изпълнителни дела са важни не само годините, но и датите на извършване на всяко конкретно действие. Често пъти по такива дела има извършвани действия, за които длъжникът не знае, но те са валидни и прекъсват давностните срокове. В тази връзка, без да се направи справка по документите по конкретното дело и при конкретния ЧСИ, не може да се даде становище как следва да се постъпи.
   За повече подробности, можете да се свържете с нас на имейл адрес: office@petkovalegal.com (денонощно) или на тел. 0885 47 77 57 всеки делничен ден от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави.

   • Ели Георгиева
    Отговор 11.12.2020 at 11:14

    Благодаря Ви!

 • Kristian Sanchez
  Отговор 08.02.2021 at 23:23

  здравейте а човек с 3 заема от 3 различни банки точно 100 хил лева и Виваком сметка от 2000 лв общо 102 хил лева какво следва нямам нищо на мое име живея в чужбина не смятам да се връщам парите ги няма и 1 година не плащам плащах отначало откакто влезна Ковид спрях всичко какви последици може да имам сам съм нямам брак имам едно дете в чужбина и така мнения ?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 09.02.2021 at 15:55

   Здравейте.
   След като не заплащате задълженията си, вероятно срещу Вас ще бъде образувано изпълнително дело, в рамките на което съдебният изпълнител ще потърси Ваше имущество, въз основа на което да потърси изпълнение на задълженията Ви. Предвид, че Вие нямате такова имущество, възможно е кредиторът да поиска да бъде издадена Европейска заповед за запор на банкови сметки, ако пребивавате в държава – членка на Европейския съюз и имате банкови сметки там.
   В случай на Вашата смърт, детето Ви става Ваш наследник, съответно то ще наследи задължението, но ще може да се откаже от наследството, за да избегне принудителното изпълнение.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

   • Kristian Sanchez
    Отговор 09.02.2021 at 15:58

    Благодаря за отговора ви ще запазя вашите данни след 10 години ако имам нужда ще се свържа с вас Бъдете жива и здрава

   • Kristian Sanchez
    Отговор 09.02.2021 at 16:04

    искам също да попитам мога ли да излизан и влизам в България без проблем запор за излизане имат ли право да ме издирват затвор и така мога ли да вадя документи мои лични когато влизам в България това пропуснах благодаря

 • Бахтенур Закир
  Отговор 02.03.2021 at 15:31

  Здравейте имаме доста кредити към банка и бързи пари които не можахме да си ги платим фалирахме от всяка дей имаме запор на жилището което също е ипотека? Чси не ни остават имота ни е за по публична продан. Имали вероятност да я продават имали начин да си я пазим къщата

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 02.03.2021 at 18:24

   Здравейте.
   Когато жилището е ипотекирано, несеквестируемостта му отпада и подлежи на принудително изпълнение чрез публична продан.
   Запазването на жилището може да стане единствено чрез заплащане на задължението, сключване на споразумение за неговото отсрочване или разсрочване, или чрез даване на друго равностойно обезпечение.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 • Мари
  Отговор 18.03.2021 at 21:51

  Станах поръчител. Длъжниците спряха да плащат и изчезнаха. На държавна работа съм и от 2 години имам запор. Имам ли шанс да се спася?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 21.03.2021 at 13:00

   Здравейте.
   Има множество основания, на които отговорността на поръчителя може да отпадне, които обаче са общи и преценката за наличието на някое от тях става за всеки конкретен случай. Дали във Вашия съществува някое от тях може да се прецени само след преглед и анализ на материалите по изпълнителното дело, което се води срещу Вас. Това обикновено става чрез проверка на място при ЧСИ, тъй като рядко се предоставя копие от изпълнителното дело на длъжника.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 • Светла Гаделева
  Отговор 21.03.2021 at 12:09

  Здравейте! Имам съощение от ЧСИ за доброволно плащане 20% или вземане на движими вещи от мен. Имам църз кредит за мебели необходими за да живея. Изплатих половината от него с инвалидната с пенсие, която е единствен доход за мен. Поради обжалване на ТЕЛК до НЕЛК на 01.02.20г беше спряна пенсията ми и аз няма как да плащам. Отново е обжалван 12.20г. От две госини съм безработна без обезщетения. Имам всички докувенти и писма доказващи влошаване на моето здраве и причината за състоянието ми. Тъй като нямам къщи , влогове, коли и др. дъщеря ми ми даде постоянен адрес на нейната къща.ЧСИ МОЖЕ ЛИ ДА ВЛЕЗЕ В НЕЙНИЯ ДОМ И ДА ЗВЕВЕ КАКВОТО СИ ИСКА. КАК ДА СПРА ИЗЗЕМВАНЕ НА ВЕЩИ. КАК ДА НАПИША ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ТОВА , ДОКАТО НЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ НЕЛК ДА НОВОТО НЕЛК РЕШЕНИЕ. МОЛЯ ВИ ЗА ПОМОЩ!

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 21.03.2021 at 14:08

   Здравейте.
   Описът на движими вещи може да се направи само в жилище, което принадлежи на длъжника.
   Относно въпроса Ви как да спрете опис и публична продан на движими вещи и как да напишете възражение срещу това, това са въпроси, които са предмет на изучаване на цял предмет „Изпълнителен процес“ в рамките на магистратура по право, т.е. няма как да Ви дам еднозначен отговор. Необходимо е да се направи преглед и анализ на конкретния казус с конкретните документи по конкретното изпълнително дело, за да се прецени може ли изобщо да се потърси преустановяването на насрочените изпълнителни действия и ако да, какъв е най – подходящият начин да се направи това. Това става чрез преглед на делото на място при ЧСИ от страна на специалист в сферата на принудителното изпълнение.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 • Елена Димитрова
  Отговор 16.04.2021 at 14:58

  Здравейте,адв.Петкова.
  Моят казус е следния:
  През 2010 год.станах гарант с ипотека на наш близък,за да изтегли кредит.От 2014 год.той спря да плаща и се покри.За да не загубя дома си погасявах кредита,като на всяка вносна бележка изписвах моето име,защото след това ще го съдя.През април 2018 год.от банката ми съобщават че съм в просрочие,защото вноските от януари и февруари са запорирани от ЧСИ(въпросния господин е дължал пари и на друг и са го пуснали на ЧСИ)
  От банката настояваха да платя отново тези две вноски заедно с лихвите за просрочие. Казах им,че няма как да стане това,след като аз имам вн.бележки от мое име,че съм платила,още повече,че аз като човек който от 5 год.изплаща чужд кредит не съм уведомена за запора.Пуснах молба с входящ номер към банката,че желая да ми бъдът предоставени копие на договор,разплащателен план и т.н Отговора им беше,че ако желая такива документи да си ги изискам по съдебен път.Така и направих.Съответно спрях да плащам.Сега банката е пуснала въпросния господин на ЧСИ.
  Моето име не е вписано в изпълнителтото дело,а само имота ми като гаранция.Заплатих 20% от сумата по изпълнителтия лист,за да не се извърши опис на имота ми,въпреки всичко го разбиха(пропуснах да спомена,че живея в чужбина),като аз ги уверих,че ще им осигуря достъп до имота още преди да платя.Само три дни след това аз правя пълно погасяване на ИК заедно с разходи разноски на банката и ЧСИ.Това се случва миналия петък. В понеделник 12.04 ми се обажда юрист консулта на банката и ми заявява,че ако аз не пусна молба до районен съд,че се отказвам не само от тази си претенция а и занапред срещу банката,тя не само няма да прекрати производството срещу мен(то даже не и срещу мен)ами и ще нареди на ЧСИ да премине към продажба на имота,въпреки,че съм платила всичко.Та въпроса ми към вас е:
  Възможно ли е банката да не прекрати изпълнителтото дело,въпреки,че е извършено пълно погасяване,и другото дали ЧСИ наистина може да извърши продажбата.
  Изключително ще съм ви задължена,ако ми отговорите скоро,защото всеки час за мен е важен.Благодаря ви предварително.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 16.04.2021 at 21:46

   Здравейте.
   По принцип е възможно банката да не поиска прекратяване на изпълнителното дело, въпреки пълното погасяване, но това не означава, че нямате право на защита. Напротив.
   Предвид факта, обаче, че въпросите, свързани с изпълнителни производства се решават за всеки конкретен случай, не е възможно да Ви бъде отговорено въз основа единствено на факти без да бъдат прегледани всички документи, свързани с казуса, вкл. и изпълнителните дела. При всички случаи, преди да бъде извършен такъв преглед, важно е да не извършвате никакви действия под натиска на банката, а още по – малко отказ от исковите си претенции, тъй като това води до абсолютна невъзможност същите да бъдат предявени в следващ момент.
   Можете да се обадите на тел. 0885 47 77 57 за уточнява на час за преглед на наличната документация и за даване на становище по вече конкретно документираните данни.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 • Джеси
  Отговор 17.04.2021 at 14:05

  Не съм изплащала телефона си от една година заради пандемията какво може да ми направят нали не може да ме вкарат в затвора? Страх ме е и не знам какво да правя!

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 17.04.2021 at 16:12

   Здравейте.
   За парични задължения към частни субекти не се предвижда лишаване от свобода.
   Възможно е да Ви бъде образувано изпълнително дело за принудително събиране на задълженията, като в рамките на това дело могат да Ви бъдат наложени запори на банкови сметки и вземания (най – вече на вземания за заплата), както и да се възбранят Ваши имоти и да бъдат продадени на публична продан.
   Относно това може ли да се направи нещо и какво да бъде то, не може да се даде конкретен отговор без да бъдат прегледани и обсъдени конкретните обстоятелства по конкретния случай.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Криси димитрова
  Отговор 02.06.2021 at 20:36

  Здравейте,адв. Петкова. Нашия казус е следния:
  Мъжът ми тегли заем от банка 2013г,плаща няколко вноски,след което спира да плаща. На 10.10.2013 въз основа на издаден изпълнителен лист по гражданско дело от 2013г, е образувано изпълнително дело 2016г. Налага му се запор на заплатата. Съответно плаща отново 2 вноски и спира. От 2016г до 2021 не е получавал нови писма. Кога може да говорим за давност?

  Благодаря

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 03.06.2021 at 12:57

   Здравейте.
   Когато става въпрос за образуване на изпълнителни дела, отговори относно давността могат да се дадат само след преглед на конкретното дело.
   Кантората разполага с опитен специалист по изпълнителен процес.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

   • Криси Димитрова
    Отговор 03.06.2021 at 14:25

    Здравейте,благодаря за отговора. Как става процедурата с проверката по делото,понеже не сме от София. И вие бихте ли помогна ли за такава евентуална проверка?

 • Стойчо
  Отговор 26.06.2021 at 9:13

  Добър ден.Казусът ми е следния.Наложи ми се да замина инцидентно и ме нямаше 27 месеца.През това време тъй като съм дължал 315лв. на EVN за електроенергия ми спират тока.Върнах се вчера и си платих тока.Касиерката ми каза след като платих да звънна на един тел.номер и да си кажа клиентския номер и да ми начислят такса включване.Звъннах но от EVN ми казаха че няма да ми пуснат тока защото са дали вземането на ЧСИ и дължа 1300лв.разноски по делото.Как да постъпя?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 28.06.2021 at 20:00

   Здравейте.
   Във всички случаи на изпълнителни дела, необходимо е да се направи справка при съдебния изпълнител. За целта е необходимо записване на час за среща за съставяне на договор за правна помощ и пълномощно.
   Можете да си запишете час на тел. +359 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Елвис
  Отговор 28.07.2021 at 9:40

  Здравейте,
  Получих писмо от чси за изпълнение за задължение към виваком от 2017г. За 82лв.
  В писмото пише че дължа 900 лв също така пише,че съм сключил споразумение за доброволно плащане,но не съм заплатил .Какво да правя?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 28.07.2021 at 12:10

   Здравейте.
   Можете да оспорите размера и основанието на задължението по съдебен ред.
   Подробното разглеждане на казуси и консултирането относно възможности за защита от страна на специалисти на кантората става след предварително записан час на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Красимира
  Отговор 28.07.2021 at 18:34

  Здравейте, можете ли да дадете съвет как да ростъпя. Роръчител съм на лице А от 2011г. Заем за жилище. Този човек не е плащал, аз живеех във чужбина 10 години прибрах се август месец 2020г. Сега от 3 месеца работя,и ЧСИ ми прави запор на банковата сметка не на запор на заплата.моля кажете какво да правя това законно ли е

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 28.07.2021 at 19:01

   Здравейте.
   Поръчителят отговаря солидарно за задължението на главния длъжник, което означава, че изпълнението може да се насочи и към двамата. В практиката това се прави, когато главният длъжник не плаща. Това се е случило и с Вас.
   Тъй като поръчителят се ползва с особена закрила, за да се прецени дали и по какъв начин можете да бъдете защитена, необходимо е да се направи справка на място при ЧСИ, както и да се прегледа документацията, свързана с кредита.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Ники
  Отговор 05.08.2021 at 15:40

  В случай че принудително изпълнение е започнато въз основа на изпълнителен лист, издаден след съдебно решение, давността е петгодишна.

  Здравейте, искам да попитам тези 5 години от коя дата се гледат от датата на Съдебното Решение, от датата на изпълнителния лист или от датата на изпълнителното дело.

  Благодаря!

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 11.08.2021 at 12:01

   Здравейте.
   Датата на издаване на съдебното решение и датата на издаване на изпълнителния лист в посочения от Вас случай (почти) винаги съвпадат, така че давността започва да тече от датата на издаване на съдебното решение/изпълнителния лист.
   Нова давност започва да тече от датата на всяко действие, с което същата е прекъсната. Кое действие прекъсва давността се определя за всеки конкретен случай, според материалите по случая.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Здравейте,искам до попитам,тъй като имам наложен запор за сума от 6000лв. работодалят ми удържаже 4 години,всеки месец по 120 лв. напуснах и се нърнах след месец. Вече нямах запор , “уж” и отново днес дойде писмо за принудително спиране за същата сума. Възможно ли е работодателят да е укривал запора ми и сумите,който си ми спирани 4 год. да не са стигали до ЧСИ.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 11.08.2021 at 12:05

   Здравейте.
   Не е възможно, тъй като при неизпълнение на запора работодателят подлежи на глоба. Възможно е, обаче, да е станала грешка при отчитането на получените суми. Повече информация може да се събере при преглед на материалите по изпълнителното дело.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Найден Найденов
  Отговор 30.08.2021 at 17:42

  Здравейте,има изпълнително дело срущу баща ми,не от банка а от частно лице(лихвар),по негово настояване баща ми му внасяше суми всеки месец по личната му сметка,не през чси,за годините няма действия от страна на чси към нас,сумата е върната с горница от 10 000лв.пуснахме молба до чси и до съда за прекратяване на изпълнителното дело,съдът реши че за тези 8 г.сме му плащали само лихви в размер на 53 000,и пак си му дължим 42 000,има ли шанс да се прекрати делото като не е имало никакви действия по него от 2014г.от страна на чси?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 30.08.2021 at 22:13

   Здравейте.
   На въпроси, свързани с изпълнителни дела, може да се даде отговор само след преглед на конкретната документация по случая. Можете да се възползвате от услугите на кантората с предварително записан час на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Stoianova
  Отговор 10.09.2021 at 19:18

  Здравейте, трябва да се направи справка по дело, което се намира при ЧСИ. Каква е процедурата? Мога ли аз лично (физическо лице срещу, което е повдигнато делото) да ида при ЧСИ и да поискам да видя документите по делото ми? Това колко ще ми струва? или документите при ЧСИ могат да се гледат само от юрист?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 12.09.2021 at 21:40

   Здравейте.
   Във връзка с качеството си на длъжник по делата, имате право да се запознаете с материалите по него и нямате задължение да ползвате правна помощ. Изпълнителните дела разкриват сериозни юридически особености и много хора, които са прочели някоя и друга статия в интернет и са решили, че това е достатъчно, за да се справят самостоятелно с проблемите си с ЧСИ, допускат фатални грешки, вкл. и чрез подаване на молби за прекратяване на делото, като по този начин позволяват на взискателя (кредитора) да преобразува делото и да поднови давността. Подновяването на давността означава, че изтеклата до момента не се зачита и започва да тече нова такава.
   Специалистите на кантората са работи по множество дела, по които са оставали по няколко месеца до изтичането на давността, а длъжниците, въз основа на прочетена информация в интернет, поради незнание и неразбиране на материята, са допуснали давността да бъде подновена.
   При ползване на правна помощ, действително се заплащат възнаграждения, но в случай че се окаже, че задължението е погасено по давност и се заведе т.нар. отрицателен установителен иск за давност, платените адвокатски възнаграждения и държавни такси се възстановяват. Едновременно с това, търсеният резултат от този иск е прекратяване на изпълнителното дело и препятстване на последващото му преобразуване. Това е така, поради факта, че ако съд потвърди, че задължението е погасено по давност, то кредиторът повече не може да го търси от длъжника по принудителен ред.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Светла Ласкова
  Отговор 20.09.2021 at 10:57

  Здравейте,имам въпрос към вас,тъй като четох доста,но не намирам отговор.Имам запор на сметките ,ако получа обезщетение по съдебно дело/не е за издръжка/,дали има вероятност ЧСИ да си вземе неговата сума
  Благодаря

 • Георги
  Отговор 03.01.2022 at 2:00

  Здравейте адв. Петкова.Значи в НАП имам образувано изпълнително дело от 2008 г. И към това дело само ми присъединяват неплатени публични задължения.През 2018г. три задължения и през 2019г. едно.От кога трябва да смятам 5 годишната давност.На задълженията е изтекла.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 06.01.2022 at 9:19

   Здравейте.
   На въпроса Ви не може да се отговори еднозначно, тъй като 5-годишната давност подлежи на прекъсване с предприемане на всяко изпълнително действие за събиране на задължението. Без наличие на документите по делото няма как да се прецени от кой момент за кое задължение е започнала да тече давност, както и изтекла ли е тя. Тоест, необходим е преглед на материалите по изпълнителното Ви дело, за да се даде становище по въпроса Ви.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Михайлов
  Отговор 01.04.2022 at 0:27

  Здравейте дължа към кредиторски фирми имам техника на изплащане как да постъпя след като съм пенсионер с заболяване епилепсия туберозна склероза от 26г. Пенсията ми е 156лв

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 03.04.2022 at 23:06

   Здравейте.
   Поначало, когато са поети парични задължения, те следва да се изпълняват, тъй като никой няма задължение да предоставя услуга или стока без да получи дължимото заплащане. Възможностите за заплащане следва да се преценяват преди поемане на задължението.
   След като вече сте поел задължени, което не можете да плащате задълженията за закупената техника, можете да поискате да я върнете на търговеца, като понесете финансовата отговорност за развалянето на договора, както и за изхабяването на вещта, поради ползването ѝ. Разбира се, търговецът не е длъжен да приеме подобно връщане и има право да иска цялото задължение. В случай че не плащате доброволно поетото задължение, вземанията Ви подлежат на запориране, недвижимото Ви имущество – на възбрана и публична продан, а движимите вещи в дома Ви – на опис и продажба на търг с оглед погасяване на задължението. Във всички случаи, при прекомерност на неустойки, лихви и други подобни допълнителни „тежести“ към задължението, както и при съмнения за неравноправни клаузи в договора за продажба, те могат да бъдат оспорени пред съда.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Анита Кънчева Йорданова
  Отговор 06.06.2022 at 11:48

  Здравейте. Имам следния проблем- запорирана е сметка ми и днес говорих с ЧСИ точно за какво става въпрос. Уведомите ме, че е за дело от 2015 година, което е възстановено 2020 година, като сумата е 1340 лева. О ясниха ми, че сега трябва да платя 240 лева и след това по 130 лева на месец, да напиша молба и да ми бъде вдигнат запора. Въпрос ми е дали това задължение не би трябвало да е отпаднало по давност?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 09.06.2022 at 20:49

   Здравейте.
   Не е възможно да се направи преценка дали едно задължение е отпаднало по давност без да се прегледа документацията по делото.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Еднолично адвокатско дружество “ Силвия Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Велизар Петков
  Отговор 15.12.2022 at 12:39

  Здравейте. Преди години имах вземане-даване с едни „приятели“, чак сега ме потърсиха с изпълнителен лист от 2006г.!!! и си искат сумите по него, само едно не разбирам защо не ходят при ЧСИ, а ми пращат този изпълнитлен лист на вайбър и ми казват „Ще плащаш ли?“ Да им плащам ли? Поздрави г-жо Петкова.

 • Катя
  Отговор 08.10.2023 at 14:40

  Здравейте аз искам да попитам бащами преди 15 години е станал поръчител на един негов приятел той спрял да плаща идваше писмоа на бащами от ЧСИ но бащами преди 2 години почина сега идват писмата на мен на майка ми на двамата ми братя братята ми са болни със телково решение може ли да им спират пенсиите интересно ми е длъжника е богат имаси 2 къщи 2 коли злато имаси доста умущество магазини защо от него не си търсят парите той е в Германия неможели да му слагат забрана да не може да напусне България да му правят запор на всичко как можем да се отървем от ЧСИ какви са ни правата моля за информация

Leave a Comment