Принудително изпълнение

Принудително-изпълнение

Какво е принудително изпълнение?

Принудителното изпълнение е част от изпълнителното производство, което започва с издаването от съда на изпълнителен лист или заповед за изпълнение и се провежда от съдебния изпълнител (държавен или частен). Всъщност, целта на изпълнителното производство е да удовлетвори претенцията на един кредитор към неговия длъжник, който отказва доброволно да погаси задължението си. Принудително изпълнение може да се иска за заплащане на определена сума, за извършване на определено заместимо действие (т. е. действие, което може да бъде извършено не само от длъжника, но и от друго лице), както и за незаместими действия (т. е. действие, което може да бъде извършено само лично от длъжника) и бездействия. В областта на принудителното изпълнение адвокатска кантора „Петкова“ предлага:

  • Консултации във връзка със започнати изпълнителни производства (когато е получена покана за доброволно изпълнение или са наложени запор или възбрана);

  • Представителство пред изпълнителните органи;

  • Обжалване на действията на съдебния изпълнител;

  • Изготвяне на възражения срещу издадени заповеди за изпълнение;

  • Изготвяне на молби за издаване на изпълнителен лист, заповед за изпълнение и за започване на принудително изпълнение;

  • Правна помощ и съдействие при разпореждане със запорирано или възбранено имущество.

Image