Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Принудително лечение на наркомани. Възможно ли е?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Принудително лечение на наркомани. Възможно ли е?

Принудително лечение на наркомани. Възможно ли е?

Принудително лечение на наркомани адвокат

Делата за принудително лечение на наркомани без те да са извършили престъпление са изключително рядко срещани в българската практика и това обстоятелство се корени най – вече в широко разпространеното и фундаментално неразбиране на зависимостта от наркотици като заболяване.

Зависимостта от наркотични вещества е класифицирана в Международната класификация на болестите, 10-та ревизия в раздел „Психически и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества“. Според диагностичните указания в тази класификация съществен признак на зависимостта е субективното усещане за принуда да се приемат наркотици, а нейното осъзнаване може да се наблюдава едва при опити да бъде преустановен или намален приема на вещества. Ето защо, много често, именно поради липса на осъзнаване на проблема, близките на зависимия се питат възможно ли е да се пристъпи към принудително лечение на наркомани.

Какво представлява зависимостта от наркотици?

Отговор на този въпрос дава психиатричната наука. Множеството и пространни изследвания на темата стигат до извода, че зависимостта от наркотици е  психическо разстройство, a системната злоупотреба с наркотици може да доведе до отключване на редица други психически заболявания.

Самата зависимост от наркотици е психическо разстройство, което е хронично по своя характер, влошава се с времето и се характеризира с висок риск от рецидив дори и в случаите, в които пациентът не е употребявал дълго време. Тоест, болният може да изпадне в състояние на ремисия, но към настоящия момент не е налице открито трайно лечение.

Какви са признаците на зависимостта от наркотични вещества? 

Психиатричната наука е дефинирала няколко признаци, по които може да се прецени дали един пациент страда от зависимост от наркотици. За да може да се постави сигурна диагноза „зависимост от наркотици“, необходимо е три или повече от тези признаци да са били едновременно налице по отношение на конкретен пациент през последната година.

 1. наличие на силно до непреодолимо желание или субективно усещане за вътрешна принуда да се приемат наркотици;
 2. намален или отпаднал контрол върху започването, преустановяването или количеството на употребеното вещество;
 3. наличие на симптоми на отнемане (остарелият термин е „абстиненция“), когато употребата е преустановена или намалена;
 4. заместване на предпочитания наркотик с друг вид или с друго психоактивно вещество (напр. алкохол или лекарства) при опит за преустановяване или намаляване на употребата;
 5.  повишен толеранс към дозата на наркотика;
 6. отпадане на интерес към други дейности, различни от употреба;
 7. продължаване на употребата, въпреки търпяните вредни последици.

Възможно ли е настаняване на задължително лечение на наркомани?

Самостоятелно разгледана зависимостта от наркотици не е основание за предприемане на принудително лечение на наркомани. Това е така, тъй като принудителното лечение като рестриктивна мярка представлява форма на лишаване от свобода, поради което, за да може да бъде предприета, необходимо е да са налице няколко съществени условия за това.

Първата група изисквания на закона касаят психическото състояние на зависимите. За да може спрямо тях да бъде започната процедура за принудително лечение на наркотмани, необходимо е да е налице едно от следните състояния:

 1. отключено психическо заболяване вследствие на системната злоупотреба с наркотици, което да е довело до сериозно нарушение на психичните функции. Известно е, че системната употреба на наркотични вещества може да доведе до психози (особено при злоупотребата със стимуланти), както и до тежки личностни разстройства;
 2. наличие на трайна психична увреда в резултат от зависимостта.

Втората група изисквания се отнася до последиците от наличието на зависимост от наркотични вещества. За да може да се пристъпи към принудително лечение на наркомани, необходимо е пациентите, вследствие на зависимостта да имат такива отклонения, заради които могат да извършат престъпление, с което да застрашат себе си, близките си или други хора въобще.

Често пъти зависимите от наркотици могат да прибягнат към самонараняване, поради отчаяние от невъзможността да се преустанови употребата. Също така се наблюдава непредизвикана агресия към близките, често поради техния отказ да ги снабдяват със средства за закупуване на наркотици или поради опитите им да подтикнат зависимия да спре да употребява. Накрая, зависимостта от наркотици е криминогенен фактор и като такъв може да доведе до възможност за извършване на престъпления, най – често такива против собствеността, с цел снабдяване със средства.

При наличието на така изброените признаци може да се прибегне до активиране на процедура за принудително лечение на наркомани.

Наркоман адвокат

Съществува ли процедура за принудително лечение на наркозависими?

Съществуват две законовоуредени процедури за принудително лечение на наркомани.

Първата процедура се провежда по реда на Закона за здравето и тя има повече превантивен характер, т.е. в общия случай принудително лечение на наркомани по този ред се постановява, когато пациентът все още не е извършил престъпление от общ характер, но има вероятност да го направи. Именно тази процедура ще бъде предмет на настоящата статия.

Втората процедура се провежда по реда на Наказателно – процесуалния кодекс. В този случай принудително лечение на наркомани се провежда под формата на прилагане на принудителни медицински мерки след извършено престъпление. Провеждането на тази процедура е възможно както, когато извършителят е оправдан за извършеното престъпление, поради това, че вследствие на зависимостта от наркотици е изгубил способността си да разбира свойството и значението на постъпките си и да ръководи поведението си, но и когато е признат за виновен, поради това, че зависимостта не е засегнала толкова съществено неговите психични и познавателни функции. Тази процедура ще бъде предмет на отделен коментар.

Искане за принудително лечение на наркомани може да бъде подадено от две категории лица.

Първо това може да се случи по искане на прокурор след като бъде сезиран от близките на зависимия с мотивирана молба. В този случай е препоръчително молбата да бъде изготвена от адвокат със специализация и опит в работата със зависимости, тъй като от съществено значение за успешното провеждане на процедурата, едновременно със съблюдаването на основните права на зависимия, е правилното и систематизирано представяне на относимите факти, както и на съществената медицинска документация, снабдяването с каквато е възможно да бъде необходимо преди изготвяне на молбата за започване на процедура за принудително лечение на наркомани. 

Второто лице, което може да инициира процедура за принудително лечение на наркомани е ръководителят на лечебното заведение, в което зависимият е настанен с цел овладяване на спешно състояние. Често пъти такова спешно състояние е психозата, която се проявява вследствие на злоупотреба със стимуланти (обикновено амфетамини). В този случай ръководителят на лечебното заведение може да вземе решение да задържи пациента за срок до 24 часа за провеждане на лечение, а в изключителни случаи – до 48 часа и то само с разрешение на съдия. Ако установи необходимост от по – продължително лечение вследствие на зависимост, ръководителят на лечебното заведение може да поиска от съда да постанови принудително лечение на наркомани, приети за овладяване на спешното състояние.

Съдебни дела за принудително лечение на наркомани се провеждат пред съответния районен съд.

Защита на зависими, спрямо които е поискано принудително лечение 

Както беше посочено по – горе, постановяването на принудително лечение на наркомани в съществена степен засяга основното човешко право на свобода и сигурност, тъй като то се провежда стационарно в определеното от съда лечебно заведение. Ето защо тези дела се гледат от наказателния съд при задължително участие на прокурор и на адвокат – защитник.

В случай че лицето, спрямо което е активирана процедурата за принудително лечение на наркомани не си упълномощи адвокат, ще му бъде назначен служебен. С цял избягване на възможността за неоправдано задължително лекуване, препоръчително е за защитник да бъде ангажиран адвокат със специализация и опит в работата със зависимости.

Основните права на зависимия в процедурата за принудително лечение на наркомани са:

 1. да бъде защитаван от адвокат;
 2. да направи възражение срещу искането за принудително лечение и да представи доказателства в своя подкрепа;
 3. да бъде изслушан лично и непосредствено от съда;
 4. да обжалва определението за назначаване на експертиза, както и за прекратяване на делото.

Делата за принудително лечение на наркомани са от категорията на бързите производства. Това е така, тъй като въпросът за това налице ли са предпоставките за настаняване или не се решава в рамките на около 24 дни.

______________________________________________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани със зависимостите от алкохол, наркотици и хазарт, както и с работата на кантората с хора, страдащи от зависимост, можете да откриете в секциите „Наказателно право“ и „Права на човека„.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е единственото в страната специализирано адвокатско дружество за предоставяне на висококвалифицирана правна помощ в полза на зависими и зависими извършители на престъпления.

За контакт

работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57

email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората предоставяме само с предварително записан час.

No Comments

Leave a Comment