Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Принудително лечение при алкохолизъм. Как и кога?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Принудително лечение при алкохолизъм. Как и кога?

Принудително лечение при алкохолизъм. Как и кога?

Принудително лечение при алкохолизъм адвокат

Неофициална статистика от 2022 г. сочи, че зависимите от алкохол или наркотици българи наброяват между 200 хил. и 300 хил. души или казано иначе, грубо между 3% и 4,5% от цялото население на България страда от зависимост от психоактивни вещества.

Системната злоупотреба и зависимостта от алкохол често могат да доведат до сериозни физически и психически нарушения, които зависимият или не осъзнава изобщо, или макар да разбира, че е загубил контрол върху употребата си, не желае да се лекува доброволно, защото смята, че може да се справи сам.  В този случай логично неговите близки си задават въпроса възможно ли е да бъде назначено принудително лечение при алкохолизъм.

Какво представлява зависимостта от алкохол?

Зависимостта от алкохол не се различава по нищо от всички останали зависимости, освен по отношение на използваната субстанция. Тя е включена в Международната класификация на болестите като психическо разстройство вследствие на употреба на психоактивни вещества.

Зависимостта от алкохол и наркотици е предмет на пространни медицински изследвания от повече от столетие, а науката я е дефинирала като психическо разстройство, характеризиращо се със загуба на волеви контрол върху употребата. Установено е, че това заболяване прогресира с времето и може да доведе до тежки физически и ментални увреждания, сред които са цирозата на черния дроб, алкохолната епилепсия и делириум тременс.

Зависимостта е хронично заболяване, което често рецивира, вкл. и при дълги периоди на въздържание. При алкохолна зависимост е възможно да се постигне пълна трайна ремисия.

Кога се смята, че е налице зависимост от алкохол?

За установяване наличието на зависимост от алкохол, Световната здравна организация е създала редица критерии, които се прилагат при преценка дали конкретен пациент страда от синдром на зависимост от алкохол. За да може да бъде поставена такава диагноза, необходимо е да се установи наличието на три или повече от утвърдените от СЗО критерии за една година назад спрямо момента на провеждане на изследването.

Критериите са общо шест на брой и се дефинират, както следва:

 1. наличие на усещане за вътрешен неопредолим натиск за употреба на алкохол;
 2. затруднен контрол върху приема на алкохол по отношение на началото, края или нивото на употреба;
 3. абстинентни прояви при намаляване на приеманото количество или при преустановяване на употребата, както и употреба на алкохол или друго психоактивно вещество с цел облекчаване на тези прояви;
 4. повишен толеранс;
 5. отпадане на алтернативни удоволствия или интереси извън употребата на алкохол;
 6. продължаване на употребата, въпреки наличието на очевидни вредни последици (напр. приемане на лекарства за чернодробна цироза едновременно с алкохол).

Съществува ли процедура за принудително лечение при алкохолизъм?

За да бъдат налице възможности  за започване на процедура за принудително лечение при алкохолизъм установяването на алкохолната зависимост не е достатъчно. Това е така, тъй като освен нея, законът изисква наличието на редица други условия преди да позволи да се пристъпи към ограничаване на свободата на зависимия, която свобода е и негово основно човешко право.

И така, за да може да се започне процедура за принудително лечение при алкохолизъм и тя да бъде завършена успешно, необходимо е, на първо място, зависимостта да е довела до психическо заболяване, което в значителна степен засяга психическите функции на пациента или да е предизвикала трайна психична увреда.

За настаняване за принудително лечение при алкохолизъм необходимо е, на второ място, пациентът да представлява опасност за себе си или за околните, поради възможността да извърши престъпление. Предвид, че се касае само „възможност“, а не за извършено деяние, преценката е в известна степен субективна и се прави от експерт – психиатър в рамките на съдебното дело за решаване на въпроса за започване на принудително лечение при алкохолизъм.

Когато зависимият вече е извършил престъпление, решението за настаняване за принудително лечение при алкохолизъм се взима от наказателния съд, който решава въпроса за вината и отговорността при постановяване на присъдата.

Как се започва процедура за настаняване за принудително лечение при алкохолизъм?

Инициирането на процедурата за настаняване за принудително лечение при алкохолизъм обикновено става по аргументирана молба на близките на пациента до съответно компетентния прокурор. За целта препоръчително е участието на адвокат – специалист в работата със зависими от алкохол, доколкото правилното изложение на относимите факти и снабдяването с цялата необходима документация би улеснило експертите, които в рамките на образуваното впоследствие съдебно производство ще изготвят екпертизата за състоянието на зависимия, а правилно изготвената експертиза скрепява успеха на процедурата по настаняване за принудително лечение при алкохолизъм. 

Тази процедура може да бъде инициирана и от ръководителя на лечебното заведение, в което зависимият от алкохол е настанен, когато е изпаднал в спешно състояние, чието овладяване е било необходимо (напр. получен тежък гърч вследствие на алкохолна епилепсия).

Какви са правата на зависимия от алкохол, срещу когото е инициирана процедура по настаняване за принудително лечение при алкохолизъм?

Много често, макар и пациентът да страда от алкохолизъм, не са налице предпоставките за неговото настаняване, тъй като той няма трайни психически отклонения или, ако има, не представлява опасност за себе си или околните, поради липса на риск да извърши престъпление. В този случай не е изключено близките просто да са отчаяни от състоянието му и да се намират в невъзможност да се грижат за него, но пък едновременно с това принудителното лекуване да не е в полза на зависимия.

Във всички случаи при започване на процедура за настаняване за принудително лечение при алкохолизъм, зависимият има право на защита, тъй като при успешно провеждане на делото, крайният резултат е практическо лишаване от свобода чрез въдворяване на стационарно лечение в лечебно заведение с рестриктивен режим. Ето защо и законът предвижда задължително участие на защитник – адвокат. В случай че зависимият не упълномощи адвокат по свой избор, който да специализира в областта на работа със зависимости, съдът ще назначи служебен защитник.

Основно право на зависимия в процеса по настаняване за принудително лечение при алкохолизъм е да бъде изслушан лично от съда. Ако не желае да се яви или по някакъв начин препятства изслушването си, може да се постанови принудително довеждане чрез служителите от „Охрана на съдебната власт“.

Зависимият от алкохол има право също и да възразява срещу искането за задължително настаняване за лечение, както и да представя доказателства в своя подкрепа.

____________________________________________________________________________________________________________

Повече информация относно правата и правните възможностите на зависимите от психоактивни вещества и техните близки можете да откриете в секциите „Наказателно право“ и „Права на човека„.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е единственото в България специализирано адвокатско дружество за предоставяне на правна помощ на зависими от психоактивни вещества. Адвокатите имат богат опит при защита на зависими от психоактивни вещества, които са извършили престъпление.

За контакт:

работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3

тел. 0885 47 77 57

email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората предоставяме само с предварително записан час. 

4 Comments

 • Ангел Ангелов
  Отговор 19.01.2023 at 18:01

  Кой определя обективно дали даден индивид попада в 6-те критерия за да е алкохолик/чка? Коя комисия или кой авторизиран орган по алкохолизма? С уважение!

 • Вивиан Мишева
  Отговор 05.10.2023 at 15:32

  И колко време трае тази процедура?
  Ако човекът е в краен стадий и е пред летален изход, ще дочака ли това принудително лечение?
  Никъде не прочетох, че при опасност за живота е наложително принудително лечение. Мое съседко момче си замина.

Leave a Comment