Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Припознаване на дете. Същност и оспорване

Припознаване на дете. Същност и оспорване

Припознаване на дете

Способът за установяване на произход от родител – майка или баща, се нарича припознаване на дете. За да се извърши това действие, необходимо е припознаващият да направи едностранно формално изявление, че детето произхожда от него.

Този метод за установяване на произход на дете е предоставен от закона най – вече за случаите, в които двамата родители нямат сключен граждански брак. Той може, обаче, да бъде използван и тогава, когато бъде оборена презумпцията за майчинство или за бащинство. Най – често в практиката се прибягва до оспорване на презумпцията за бащинство. 

При извършване на припознаване на дете, в полза на припознаващия възниква качеството „родител“, като той се вписва в акта за раждането на детето. В този случай се приема, че припознаващият има това качество от момента на раждането на детето. В негова полза възниква и пълния обем родителски права и задължения, уредени в закона. 

Лишаване от родителски права

Същност на способа за установяване на произход "припознаване на дете"

Правната регламентация за припознаване на дете е уредена в Семейния кодекс.

 

Всеки родител може да припознае своето дете. Могат да бъдат припознати и заченати деца, като в този случай припознаването може да се извърши само от бащата. Целта е да бъдат обезпечени наследствените права на нероденото дете, тъй като съгласно Закона за наследството, заченатият има право да наследява починал възходящ. 

 

Припознаване на дете е възможно и по отношение на починали деца, които са оставили низходящи (свои деца). В този случай припознаването също се допуска с цел обезпечаване на наследствени права. 

 

Законът не поставя ограничение във възрастта на лицето, което се припознава. Това означава, че припознаване на дете може да се извърши и спрямо пълнолетни лица. Единственото условие за това е лицето да е с неустановен или успешно оспорен произход от бащата или от майката.  

 

Спорен остава въпросът дали е възможно припознаване на дете от лице, което няма биологична връзка с него. 

 

Действително, буквалното тълкуване на закона води до извод, че само лице, което е биологичен родител на детето, може да го припознае, но преобладаващата съдебна практика приема друг по – целесъобразен подход, като допуска припознаване на дете да се извърши и от лице, което няма биологична връзка с него. 

 

ВАЖНО!!! За извършване на акта на припознаване не се изисква съгласието на другия родител. 

 

Що се отнася до реда за извършване на припознаване на дете, то се осъществява лично с писмено заявление пред длъжностното лице по гражданското състояние или с декларация с нотариално заверен подпис, подадена до длъжностното лице по гражданското състояние. Заявлението може да се подаде и чрез управителя на лечебното заведение, в което се е родило детето. 

 

Длъжностното лице по гражданското състояние има задължение да съобщи припознаването в 7-дневен срок от извършването му, ако той е известен. Припознаването се извършва и на детето, ако то е навършило четиринадесет години, както и на Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето. Това съобщаване е необходимо, тъй като от този момент започват да текат законово определените срокове за оспорване на извършеното припознаване на дете. 

 

ВАЖНО!!! Припознаващият може да иска унищожаване на припознаването поради грешка или измама (порок във волята). Това може да стане в едногодишен срок от припознаването. Припознаването може да бъде унищожено и в случай че то е направено, поради заплашване. Това може да стане в едногодишен срок от прекратяване на заплашването. В случай че припознаващият е бил недееспособен (напр. поради разстройство на съзнанието), унищожаването на припознаването може да се иска в едногодишен срок от придобиване на дееспособност.

Припознаване на дете

Оспорване на припознаване на дете

 

Както беше отбелязано по – горе, за осъществяване на акта на припознаване на дете, не се изисква съгласието на другия родител. Впрочем, не се изисква и съгласието на детето. Поради тази причина законът предоставя възможност за оспорване на извършеното припознаване. 

 

Лицата, които имат право на оспорване на припознаването са:
1. другият родител;
2. детето, ако е навършило четиринадесет години;

3. дирекция „Социално подпомагане“; 

4. всяко лице, което твърди, че е родител на припознатото дете;

5. от прокурор, когато е налице обществен интерес. 

 

Редът за оспорване на припознаването е административен и съдебен. 

 

Семейният кодекс предоставя и правни способи за оспорване на припознаването от другия родител, от навършилото четиринадесет години дете, от Дирекция „Социално подпомагане“, както и от всяко лице, което твърди, че е родител на припознатия и от прокурора при наличие на обществен интерес.

 

Припознаването може да бъде оспорено по административен и по съдебен ред.

 

Оспорване по административен ред то може да бъде извършено от другия родител или от навършилото четиринадесет години дете. Срокът за това е тримесечен от съобщението за извършеното припознаване. Оспорването става чрез подаване на писмено заявление до длъжностното лице по гражданското състояние. 

 

Оспорване по административен ред може да бъде извършено и по инициатива на Дирекция „Социално подпомагане“, ако това е в интерес на детето. 

 

ВАЖНО!!! Ако припознаването не бъде оспорено в посочения срок, то се вписва в акта за раждане. 

 

В случай че припознаването бъде оспорено, припознаващият може да предяви иск за установяване на произход. 

 

Законът предвижда особена хипотеза на недопустимост на оспорване на припознаването от страна на другия родител. Първото условие е припознаването да е извършено преди да е съставен акт за раждане на детето. Второто условие е другият родител да е заявил пред длъжностното лице по гражданското състояние лично или чрез управителя на лечебното заведение, в което детето е родено, че няма да оспорва припознаването. В този случай припозналият се вписва в акта за раждане веднага, а последващо оспорване от страна на другия родител не е възможно. 

 

Втората възможност за оспорване на припознаване на дете е по съдебен ред. Тя може да бъде използвана от детето, ако към момента на извършване на припознаването, то е било малолетно. Срокът за това е едногодишен от навършване на пълнолетие или от узнаването на припознаването, ако то е станало по – късно. 

 

Припознаване по съдебен ред може да извърши и всяко лице, което твърди, че е родител на припознатото дете. Това става чрез иск, предявен в едногодишен срок от припознаването. 

 

_____________________________________________________

 

Още интересни теми, свързани с правилата, определящи семейните отношения, можете да намерите в секцията „Семейно и наследствено право“

 

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ и съдействие при припознаване на дете и оспорване на припознаването. 


За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Припознаване на дете. Същност и оспорване 3

No Comments

Leave a Comment