Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Причиняване на смърт по непредпазливост. Защита

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Причиняване на смърт по непредпазливост. Защита

Причиняване на смърт по непредпазливост. Защита

причиняване на смърт по непредпазливост

Причиняване на смърт по непредпазливост – същност, наказания, защита

Какво представлява непредпазливото убийство?

Отнемането на човешки живот е най-тежкото посегателство против личността, поради което в Наказателния кодекс освен умишленото такова, законодателят е криминализирал и случаите на причиняване на смърт по непредпазливост.

Разликата между умишленото убийство и това, което е осъществено в условията на причиняване на смърт по непредпазливост, е във формата на вината. Характерно за непредпазливото убийство е, че деецът не цели настъпването на смъртта. За разлика от умишленото убийство, където деецът или пряко цели умъртвяването, или допуска и се съгласява с този резултат, тук деецът не предвижда настъпването на смъртта или е сигурен, че тя няма да настъпи.

Непредпазливостта може да се прояви като небрежност или като самонадеяност. Когато смъртта е причинена поради небрежност, деецът не е предвиждал нейното настъпване, но в конкретния случай е бил длъжен и е могъл да я предвиди. Кога деецът е бил длъжен да предвиди настъпването на смъртта, се преценява според разпоредбите на действащото право. Преценката дали е могъл да предвиди резултата ще зависи от конкретната субективна възможност на лицето и от конкретната фактическа обстановка, която е позволила на дееца да направи необходимото заключение, изразяващо се в предвиждане на последиците.

Когато смъртта е причинена поради самонадеяност, деецът е предвиждал вероятното настъпване на смъртта, но е бил субективно уверен и сигурен, че тя няма да настъпи. В този случай, в съзнанието на дееца са формирани общи представи за възможното настъпване на общественоопасните последици от неговото деяние, но в същото време е уверен, че те няма да настъпят. Субективната увереност на дееца е за това, че смъртта няма да настъпи. Тази увереност обаче се оказва обективно необоснована именно заради неправилната преценка на значими фактори, като деецът е надценил определени обстоятелства или свои възможности, или е подценил други.

Важно! В закона е предвидено обстоятелство, което изключва наказуемостта на непредпазливо убийство, което е извършено от майка на своята недородена или току-що родена рожба. От тази привилегия може да се ползва само майката и то само ако деянието е извършено по време на раждане или непосредствено след него.

Наказания за причиняване на смърт по непредпазливост. Защита.

Наказанието, което се предвижда за причиняване на смърт по непредпазливост, е лишаване от свобода до пет години.

При причиняване на смърт по непредпазливост, макар и да не се касае за тежко престъпление, изключва възможността за прилагане на института за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Приложението на този институт е недопустимо, когато е причинена смърт. Формата на вина е без значение – може да бъде както умишлена, така и непредпазлива.

При причиняване на смърт по непредпазливост не е възможно и сключването на споразумение, тъй като законът изрично я изключва. Тук формата на вина също няма значение.

Възможно е обаче при наличие на изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства определеното наказание лишаване от свобода по обвинението за причиняване на смърт по непредпазливост да бъде заменено с пробация. Доказването на наличието на такива обстоятелства е задача на адвоката – защитник на обвиняемия.

Ако съдът наложи наказание до три години лишаване от свобода, по дела с обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост, е възможно да бъде поставена и условна присъда, ако са налице и останалите предпоставки за това. В случай обаче че съдът определи наказание в размер на предвидения в закона максимум (до пет години лишаване от свобода), то ще бъде постановено ефективно изтърпяване на наказанието.

Ако подсъдимият признае изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласи да не се събират доказателства за тези факти, той може да се ползва от възможността за провеждане на съкратено съдебно следствие пред първата инстанция. Съкратено съдебно следствие не се допуска само при умишлено причиняване на смърт, поради което при причиняване на смърт по непредпазливост на общо основание същото би било допустимо, ако са налице и останалите предпоставки за това. Привилегията, която подсъдимият ще може да ползва в тази хипотеза, е определеното от съда наказание лишаване от свобода да бъде намалено с една трета.

Разбира се, може да бъде постановена и оправдателна присъда, като за всеки отделен случай трябва да се направи конкретна и задълбочена преценка на събраните доказателства, за да се изгради правилна линия на защита.

До оправдателна присъда може да се стигне, ако е налице случайно деяние.

А кога е налице случайно деяние? – при липса на всички елементи на непредпазливата вина, взети заедно. За случайно деяние може да става въпрос, когато  деецът не е бил длъжен или не е могъл да предвиди настъпването на смъртта. В този случай, деянието няма да е извършено виновно, поради което и деецът ще бъде оправдан.

Квалифицирани случаи на причиняване на смърт по непредпазливост

По – тежко наказуемо е непредпазливото причиняване на смърт в случаите, в които:

  • смъртта е причинена с огнестрелно оръжие;
  • смъртта е причинена със силно действащо отровно вещество;
  • при причинена смърт на две или повече лица.

В тези хипотези наказанието е лишаване от свобода от една до шест години. Същото наказание се предвижда и за убийство при професионална непредпазливост.

Убийство при професионална непредпазливост

Професионалната непредпазливост не е някакъв трети вид непредпазливост. Тя също може да се прояви като небрежност или самонадеяност. Нарича се „професионална“, защото е свързана с упражняване на определени професии или дейности, които представляват източник на повишена опасност и се проявява в несъобразяване със специални правила, които са установени за упражняването на съответната професия или дейност. Несъобразяването с тези правила може да се дължи на незнание или на немарливо изпълнение.

Особено при убийството при професионална непредпазливост е, че субект може да бъде само лице, което е правоспособно да упражнява занятието/дейността. Липсата на правоспособност е квалифициращо обстоятелство, за което се предвижда и по-тежко наказание.

автор: мл. адв. Ивета Вълева

_________________________________________________________________________________

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя квалифицирана правна помощ от утвърдени адвокати по наказателно право в случаите на обвинение за причинаване на смърт по непредпазливост.

Нуждаете се от добър адвокат по наказателно право? Свържете се с нас!

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

или 

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час.

No Comments

Leave a Comment