Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Противоепидемични мерки до момента. Акценти и коментар

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Административно право  > Противоепидемични мерки до момента. Акценти и коментар

Противоепидемични мерки до момента. Акценти и коментар

В условията на усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 у нас, бяха предприети множество противоепидемични мерки, които да го ограничат. С нарастването на броя на заболелите, обаче, компетентните органи започнаха да действат хаотично, издавайки заповеди, съдържащи противоепидемични мерки, които бяха отменяни след няколко часа, допълвани многократно или уточнявани в рамките на телевизионни брифинги. 

Тези обстоятелства доведоха до масово объркване на гражданите по отношение на това кои действия са забранени и какви са санкциите за тях, както и какви правила следва да се спазват.

Ето защо в настоящата статия ще поставим акцентите върху предприетите противоепидемични мерки, който ще поддържаме актуален ежедневно до края на обявеното извънредно положение, както и ще предоставим кратък правен коментар относно последиците от тези мерки. Всяка от предприетите противоепидемични мерки, която представлява особен обществен интерес или поставя проблеми в приложението си, ще бъде коментирана отделно в секцията „Извънредно положение“.  

Забележка. Всички противоепидемични мерки за момента са със срок на действие до 13 април 2020 г. в съответствие с решението на Народното събрание за обявяване на извънредно положение от 13 март 2020 г.   

Противоепидемични мерки, свързани с дейности на обществени места

С въведените противоепидемични мерки с цел ограничаване разпространението на заболяването COVID – 19 у нас, се засягат в най – голяма степен дейностите, осъществяване на открити и закрити обществени места. 

Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно – хигиенните изисквания. В обектите за бързо хранене и хранителните магазини на територията на бензиностанции не се допуска консумация на място. 

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, който предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейности, трябва да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция най – малко 1 – 1,5 м. между лицата. 

Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно – развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес зали и други).  

Преустановява се посещението на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места. По – подробна информация относно мерките и санкциите за неспазването им по отношение на дейностите на обществени места се съдържа в статията „Глоба за разходка при извънредно положение.

Важно е да се отбележи, че с едно от прессъобщенията си, Министерството на здравеопазването съобщи, че е позволено разхождането на домашни любимци в парковете, но за момента това изключение не е предвидено формално в общ административен акт, поради което и формално не съществува и все пак може да бъде наложена глоба. 

Забранява се на лица под 60-годишна възраст  да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 08:30 до 10:30 ч. всеки ден.

Създава се задължение за всяка община да създаде организация за функционирането на кооперативните и фермерски пазари, като се отчете конкретната специфика като разположение, капацитет и брой на участващи производители за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител. 

Въз основа на горния анализ и с цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач могат да се прилагат допълнително следните практики:

1. разширяване площта на фермерските пазари и поставяне на информационни табели за спазване на мерките;
2. въвеждане на заграждения с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара;
3. осигуряване на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти;
4. предпазване на хранителните продукти от вторично замърсяване при предлагането им:
5. спазване на дистанция от минимум 2 м. между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите;
6. ползване на предпазни средства от продавачи и потребители“
7. спазване на лична хигиена и дезинфекция. 

Самата формулировка „могат да се прилагат“ означава, че гореизброените седем практики не са задължителни за приложение, а са препоръчителни. Конкретните мерки за създаване на организация и функциониране на пазарите са обект на преценка от страна на съответната община. 

Без да се отменя горното задължение на общините за създаване на организация за функционирането на коорперативните пазари с друга заповед на министъра на здравеопазването се преустановява тяхното функциониране, както и функционирането на всички цветни борси, считано от 17.04.2020 г. до 19.04.2020 г. 

Коментар! Първоначално, министърът на здравеопазването беше разпоредил затварянето на фермерските и кооперативните пазари, считано от 16.04.2020 г. до второ нареждане. В този си вид така приетата противоепидемична мярка беше поредната безумица, плод на хаоса и паниката на правителството, която се предприе без достатъчно обмисляне и поради факта, че държавата не успява да се справи с организацията на дейностите по спазване на дистанция. С нанесено изменение в своята заповед, министърът разпореди пазарите да преустановят работа от 17.04. до 19.04.2020 г. (Великденските празници). Всички разбират идеята да се избегне голямо струпване на хора, свързано с пазаруване за празника, но преустановяването на работата на пазарите не преодолява този проблем, тъй като както в първоначалния ѝ вид, така и в сегашния, тази противоепидемична мярка практически не само, че не води до предотвратяване на струпвания, но и създава условия за такива. Единствената разлика е, че те няма да се случват на пазарите, а в големите търговски вериги. 

В рамките на периода 17.04. – 19.04. се разрешава функционирането на самостоятелни търговски обекти за хранителни стоки в обособени помещения, както и на аптеките на територията на тези пазари, но при строго спазване на санитарно – хигиенните и противоепидемични мерки. Казано по – просто, преустановява се работата на закритите и открити части от пазарите, където са разположени сергиите на производители и търговци.   

На следващо място, като допълнение към въведените до момента противоепидемични мерки се възлага и задължение за носене на маска за лице за еднократна или многократна употреба или на друго средство, покриващо носа и устата. Задължението се отнася до всички, които се намират в закрити или на открити обществени места. За целите на заповедта такива места са транспортните средства за обществен транспорт, търговските обекти, парковете, църквите, манастирите, храмовете, залите, улиците, автобусните спирки и др. Повече информация относно обективната приложимост на това задължение, както и потенциалната законосъобразност на наложените санкции, можете да намерите в статията „Задължение за носене на маска като противоепидемична мярка“

Противоепидемични мерки, свързани със здравеопазването

Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения. 

Разкриват се временни звена за граниен здравен контрол на граничните контролно – пропускателни пунктове Гюешево, Видин, Връшка чука, Маказа – Нимфея и Илинден – Ексохи. 

Забранява се износът на лекарства на хининова основа. 

Противоепидемични мерки в сферата на образованието

Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение. 

Допуска се провеждането на учебни практики и стажове за курсантите от Академията на Министерство на вътрешните работи, свързани със сигурността и опазване на обществения ред в условията на обявено извънредно положение.

 

Противоепидемични мерки, свързани с работа

Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заболявания.  

Допуска се в големите търговски центрове тип МОЛ да работят доставчиците на платежни услуги при спаване на горните санитарно – хигиенни изисквания. 

Противоепидемични мерки по отношение на децата

Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини. 

Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, незавивисмо от правно-организационната им форма. 

Противоепидемични мерки, свързани с осигуряване на производството и реализацията на хранителни продукти

Разпорежда се да се даде възможност за достъп на стопаните до обработваемите земеделски площи. Да се даде достъп на земеделските производители за реализация на пазара на произведената от тях продукция (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция) при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от COVID – 19.

За осигуряване на непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопанските животни, по преработката на суровини и производство на фуражи, при налагане на карантина на контактните здрави лица, работещи в животновъдни ферми, преработвателните предприятия, същите могат да продължат работа с нарочно предписание, като могат да напускат дома си с цел придвижване до работното място, което гарантират с лично подписана декларация, като работодателят осигурява условия на работа, които не застрашават околните лица. Задълженително е спазването на всички изисквания за лична хигиена, използване на лични предпазни средства и дезинфекция.

 

Противоепидемични мерки, свързани с ограничение на свободното движение

Временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 00:00 ч. на 18.03.2020 г. на лица, пристигащи от Китайската народна република, Ислямска република Иран, Бангладеш, Република Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република Непал, Демократична социалиситическа република Шри Ланка, Кралство Испания, Италия, Република Корея, Северна Корея, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Германия, Нидерландия и Швейцария, с изключение на български граждани. 

Контролът е предоставен на министъра на външните работи, министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ и регионалните здравни инспекции.

Въвежда се задължителна изолация на няколко категории лица. На първо място, на задължителна домашна изолация (карантина) и лечение за срок от 28 дни от датата на потвърдителното лабораторно изследване подлежат следните потвърдени случаи на COVID – 19:
1. асимптоматични лица (открити като контактни или в хода на проведени епидемиологични проучвания);
2. лица с леки клинични оплаквания (телесна температура по – голяма от 38 градуса по Целзий, кашлица, неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно – чревни симптоми, като гадене, повръщане и/или диария, без промени в психичния статус (т.е. без объркване или летаргия) и без придружаващи хронични заболявания или имунокомпрометиращи състояния и др.

На второ място, на изолация хоспитализация в лечебните заведения подлежат следните потвърдени случаи на COVID – 19:
1. възрастни лица на възраст 60 години или повече, независимо от клиничното протичане на заболяването;
2. лица с придружаващи заболявания или имунокомпрометиращи заболявания, независимо от клиничното протичане на заболяването;
3. лица с тежко клинично протичане като задух или затруднено дишане, появата на храчки или хемоптое;
4. лица с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия, независимо от клиничното протичане на заболяването.

Тази категория лица се поставят в задължителна домашна изолация (карантина) за срок от 28 дни, считано от датата на дехоспитализация.  

Под карантина се поставят и още няколко категории лица. 

На първо място, това са всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от държава с регистриран случай на COVID – 19. По отношение на тях се разпорежда поставянето им под карантина за срок от 14 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава. Това става с предписание на органите на граничния здравен контрол.   

На второ място, това са водачите на тежкотоварни автомобили, пристигащи от горните държави, които са български граждани. Тези от тях, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване в следващите дни, се поставят под карантина за периода на престой на територията на Република България. По време на карантинния период, водачите от тази категория имат право да се намират в кабината на тежкотоварния автомобил, да го управляват, да извършват товаро – разтоварителни дейности и да напуснат територията на страната преди да е изтекъл карантинния период, когато напускат територията за извършването на международен превоз. 

Водачите, които предвиждат отпътуване към някоя от горните държави, се поставят под карантина за 14-дневен срок в дома или в друго място, което са посочили за пребиваване с предписание на органите по граничен здравен контрол.

Времето на преминаване през територията на страната на българските граждани, водачи на тежкотоварни автомобили, които преминават транзитно, не може да надвишава 24 часа. 

На трето място, това са водачите на тежкотоварни автомобили, които не са български граждани, но са граждани на някоя от горните държави или пристигат от такава. На тях им се разрешава да влязат на територията на страната, да разтоварят превозваните стоки и товари и незабавно да отпътуват, като максималният срок за това не може да надвишава 24 часа. 

На четвърто място, това са всички близки контактни на потвърден случай на COVID – 19. Те се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване. По отношение на тези лица се осъществява и медицинско наблюдение за същия срок, който започва да тече от деня на последния контакт със заболялото лице. Поставянето под карантина се извършва с предписание на регионалната здравна инспекция. 

ВАЖНО!!! Поставените под карантина лица са длъжни да не напускат домовете си или мястото за настаняване, което са посочили до края на карантинния период. Ако след неговото изтичане симптоми не се проявят, карантината се преустановява. При поява на симптоми за COVID – 19, съответното лице има задължение да се свърже по телефон с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване или със съответната РЗИ за получаване на указания за предприемане на последващи действия.  

Временно се забранява влизането на територията на Република България на всички граждани на трети страни през всички гранични контролно – пропускателни пункове и с каквито и да е транспортни средства (въздухоплавателни, морски, железопътни, шосейни), които не са:
1. български граждани, членове на семействата на български граждани, лицата със статут на постоянно, дългосродно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства;

2. медицински специалисти, медицински научни работници и социални работници, когато целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия;

3. транспортен персонал, ангажиран с превоз на товари, екипажи на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен превоз и друг транспортен персонал при необходимост;

4. чуждестранни официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, служители на международни организации, военнослужещи и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения;

5. лица, пътуващи по хуманитарни причини;

6. граждани на държави членки на Европейския съюз и на страни по Шенгенското споразумение (вкл. Сан Марино, Андора, Монако и Ватикана) и граждани на трети страни, имащи пряко отношение към изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на Република България;

7. погранични работници и сезонни земеделски работници. 

Изключение се допуска и за гражданите и техните семейства от Европейския съюз и Шенгенското пространство. Остава в сила забраната за влизане в България по отношение на лица, пристигащи от Италия, Испания, Франция, Великобритания и Северна Ирландия, Германия, Нидерландия, Швейцария, Австрия, Белгия, Исландия, Лихтеншайн и Люксембург. Това не важи за български граждани и граждани със статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас. 

На гражданите, по отношение на които е в сила забраната за влизане на територията на България се разрешава транзитно преминаване с цел да се завърнат по домовете си. 

Създават се контролно – пропускателни пункове на входно – изходните пътища на областните центрове и на гр. Банско. Преминаване през тях се допуска само в следните случаи:
1. полагане на труд в съответното населено място;
2. здравословни причини на пътуващия или негови близки;
3. завръщане на настоящия или постоянния адрес, или на адрес, на който пътуващия временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;

4. необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те е различно от това на постоянния или настоящия адрес на пътуващия;
5. необходимост от снабдяване на себе си или лица, аз които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.  

Тези обстоятелства се удостоверяват със служебна бележка от работодател или служебен документ – карта, медицински документ, документ за самоличност или декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.

Въведено е приоритетно пропускане на служители:
1. на хранителни магазини и аптеки;
2. осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства;
3. в стратегически обекти;
4. на ВиК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества;
5. извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности.
Приоритетно се пропускат и превозни средства със специален режим на движение, както и лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ и медицинските специалисти.   

Като уточнение към така въведените противоепидемични мерки, се разпорежда още и че водачите на транспортни средства, превозващи сезонни земеделски работници до обработваемите селскостопански площи представят служебна бележка от работодателя на сезонните работници, в което е посочен маршрутът и списък на пътниците. 

Работодателите на сезонните работници са длъжни да им осигурят лични предпазни средства, а превозвачът има задължение да дезинфекцира транспортното средство преди отпътуването.

Лицата, обработващи собствени земеделски имоти, намиращи се извън населено място, в което живеят, за да преминат през КПП представят служебна бележка, издадена от кмета на съответната община или упълномощено от него лице, в която се намира обработваемият от тях имот.

Коментар! По отношение на това разпореждане, остава въпросът по какъв начин лице, живеещо в София, което обработва собствена земеделска земя, находяща се в Кюстендилска област ще излезе от София и ще влезе в Кюстендил, за да си взема служебна бележка от кмета на съответната община в област Кюстендил. Поставя се под съмнение и ефективността на тази мярка, тъй като много земеделски стопани ще трябва да се редят по опашки в общината, за да получат такива служебни бележки. 

С нова заповед, поради неспазването на предприетите до момента противоепидемични мерки по отношение на влизането и напускането на гр. София, министърът на здравеопазването наложи пълна забрана за това. 

Изключения се допускат за:
1. товарни автомобили, извършващи транспортни услуги. Необходимостта от пътуването се доказва със съответните транспортни документи;
2. превозни средства със специален режим на движение, в т.ч. автомобилите на РЗИ;
3. автомобили, превозващи медицински лица, които отиват на работа, както и хора, които се нуждаят от лечение. Във втория случай в декларацията се посочва лечебното заведение, в което тези лица отиват;

4. автомобили, обслужващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности;
5. доставчици на платежни услуги и оператори на електронни съобщителни мрежи;
6. служебни автомобили и автобуси, превозващи работници. В този случай в декларациите се посочва работното място и телефона на работодателя. 

За гражданите, които отиват и се връщат от работа с личен автомобил се допуска влизане и излизане от територията на гр. София в интервалите от 6:00 до 8:00 ч. и от 18:00 до 20:00 ч. В декларацията тези лица също посочват работното място и телефона на работодателя. 

Коментар! Отворен остава въпросът редно ли е министърът на здравеопазването да предприема по – строги противоепидемични мерки, ограничаващи в по – широка степен правото на свободно придвижване, поради това, че предприетите до момента не се спазват или държавата първо следва да осигури спазването на досегашните мерки и едва, ако те не са достатъчни, да предприема по – строги такива. 

Компетентни контролни органи и санкции

С измененията в Закона за здравето, направени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., контролът за спазването на въведените противоепидемични мерки е възложен на няколко категории държавни органи. 

Право да съставят актове за установяване на нарушение на въведените противоепидемични мерки имат държавните здравни инспектори, както и длъжностните лица, определени от директорите на РЗИ, на ОДМВР или от кметовете на общини. 

Наказателните постановления въз основа на тези актове се издават съответно от директора на РЗИ, на ОДМВР или от кмета на конкретната община. 

Предвидена е единна санкция за нарушение на всички изброени противоепидемични мерки, която е в размер на 5 000 лв. 

За нарушаването на противоепидемични мерки в условията на извънредно положение, свързано със смъртни случаи е предвидена и наказателна отговорност – лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петнадесет хиляди лева. Според един от основните принципи на правото, обаче, наказателната и административнонаказателната отговорност не могат да се кумулират. Това означава, че може да се приложи или само едната, или само другата. 

Към настоящия момент районните прокуратури в страната са образували множество досъдебни производства срещу лица, отклонили се от задължителната карантина като форма на противоепидемична мярка. От друга страна, компетентните административнонаказващи органи са наложили множество глоби за нарушаване на забраната за посещения в паркове и градски градини, като противоепидемична мярка. За момента не е ясно по какъв критерий нарушаването на една противоепидемична мярка води до ангажиране на наказателна отговорност под заплаха за лишаване от свобода, а нарушаването на друга противоепидемична мярка води до налагане единствено на глоба по административен ред. 

Липсата на законоустановен критерий за това, по аналогия с разграничението на административнонаказателната от наказателната отговорност при шофиране след употреба на алкохол, е един от сериозните нормативни пропуски в рамките на обявеното извънредно положение, който създава предпоставки за превратно тълкуване на закона и създаване на противоречива практика.  

_____________________________________________________________________

Информация за отделните видове права, задължения и средства за защита за нарушаването им в условията на извънредно положение, можете да намерите в секцията „Извънредно положение“. 

No Comments

Leave a Comment