Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Психически тормоз. Какви са правата ни?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Права на човека  > Психически тормоз. Какви са правата ни?

Психически тормоз. Какви са правата ни?

Извършването на психически тормоз е възможно да се случва вкъщи, на работното място, на улицата – от съседи, от познати или от непознати. Всъщност, психическият тормоз е един от най – често срещаните видове тормоз. Неговите последици могат да бъдат много сериозни, макар и често да са подценявани. Сред тях са чувството на страх, безсилие, притеснение, нервно напрежение, тъга и др. под. Тези последици в правото се наричат неимуществени вреди и подлежат на обезщетяване по справедливост по преценка на съдилищата. От друга страна, не е важно само обезщетяването на жертвите на психически тормоз, но и неговото фактическо прекратяване.

На въпроса за извършен психически тормоз от бивш/настоящ партньор или роднина няма да се спираме подробно днес. Тази тема вече сме разглеждали подробно както в платформата „Обясни ми правото„, така и в секцията „Домашно насилие и сексуален тормоз„. Тези от вас, които нямат време да прочетат статията „Домашно насилие. Как да го разпознаем?„, могат да чуят как могат да се защитят от психически тормоз вкъщи във видеото „Обясни ми правото: Домашно насилие„. Наказателноправните въпроси на домашното насилие също вече сме разглеждали. Можете да ги намерите в темата „Коментар на промените в Наказателния кодекс във връзка с домашното насилие„.

По отношение на извършения психически тормоз при условията на домашно насилие законът предвижда доста сериозна правна защита. Защита от такъв тормоз е предоставена и на работното място в рамките на приложението на Закона за защита от дискриминация. Не по този начин стоят нещата в случаите, в които този вид тормоз е извършен извън работното място или домашната среда.

Ето защо днес ще разгледаме както средствата за защита от тормоз на работното място, така и извън него.

Що се отнася до темата за психически тормоз, осъществяван при нарушение на правилата за обществения ред в етажна собственост, можете да се запознаете с един от казусите, по които специалистите на кантората са работили и с чието съдействие е спечелено делото. Това можете да направите в статията „Психически тормоз от съседи. Спечелено дело“.

Психически тормоз на работното място

Извършването на психически тормоз на работното място въз основа на защитените от закона признаци представлява дискриминация. Според Закона за защита от дискриминация,

Забранява се тормозът въз основа на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

Кога е налице „тормоз“ на работното място?

Тормоз е всяко нежелано поведение въз основа на горните признаци. Това поведение може да бъде изразено физически, словесно или по друг начин. В контекста на психическия тормоз, той най – често се извършва словесно, макар и да може да приеме всякакви други форми. Наличието на извършен по друг начин психически тормоз ще се преценява за всеки конкретен случай.

В обхвата на определението за тормоз на работното място се включва и специфичната цел или резултат от неговото извършване. Те се състоят в накърняване достойнството на лицето и създаване на враждебна, принизяваща, унизителна, обидна или застрашителна среда. Такъв тормоз може да бъде извършен от колега/ръководител или от клиент. За да се потърси, обаче, защита по реда на Закона за защита от дискриминация, необходимо е още той да е извършен в рамките на работното място.

Отговор на въпроса кога тормозът е извършен на работното място Законът за защита от дискриминация не съдържа. Затова, можем да потърсим определение на термина „работно място“ в друг нормативен акт. Така, според Кодекса на труда,

„Работно място“ е помещение, цех, стая, нахождение на машина, съоръжение или друго подобно териториално определено място в предприятието, където работникът или служителят по указание на работодателя полага труда си в изпълнение на задълженията по трудовото правоотношение, както и място, определено от предприятие ползвател. При извършване на надомна работа и работа от разстояние работно място е домът на работника или служителя или друго помещение по негов избор извън предприятието.

Така, например, психическият тормоз на работното място може да се изразява под формата на обидни коментари за външния вид, образованието, квалификацията и др. Той може да се осъществи и чрезю непрекъснато подаване на сигнали до ръководители за несъществуващи нарушения или в заплахи за такива сигнали.

Защита при тормоз на работното място

Както при сексуалния тормоз, за който говорихме в статията „Сексуален тормоз – как да го разпознаем„, както и във видеото „Обясни ми правото: Сексуален тормоз„, средствата за защита на жертвите на тормоз на работното място, в т.ч. и психически тормоз, са три.

Първо, ако служител стане обект на тормоз на работното си място, той може да уведоми работодателя. Последният, от своя страна, е длъжен да извърши проверка и да предприеме всички необходими действия за прекратяване на тормоза. В случай, че лицето, което го упражнява е работник/служител в същото предприятие, работодателят следва и да му наложи дисциплинарно наказание.

Ако работодателят не предприеме мерки за прекратяване и преустановяване на тормоза или предприетите мерки не са достатъчни, пострадалият работник може да се обърнем към Комисията за защита от дискриминация. Ако тя установи нарушение от страна на работодателя на горното задължение, ще му наложи имуществена санкция.

ВАЖНО!!! Комисията за защита от дискриминация няма правомощия да присъжда обезщетения за претърпени неимуществени вреди от упражнения тормоз.

Третата възможност за защита е по съдебен ред чрез подаване на искова молба до съответния съд. Единствено той има правомощия, освен да наложи глоба на работодателя, съответно на лицето, извършило тормоза, да присъди и обезщетение за претърпените негативни емоции, вследствие на упражнения тормоз. Според техния обем и интензитет, съдът ще определи размера на справедливото обезщетение.

Психическият тормоз, осъществен извън работното място и домашната среда

Както видяхме по – горе, а и от предишните ни статии и видеа, законът предоставя ясно определена защита срещу осъществяването на тормоз, в т. ч. психически и сексуален, на работното място и в домашна среда. Тази защита не винаги е достатъчно ефективна, но най – малкото е законово определена.

Доста по – различно стоят нещата в случаите на извършен психически тормоз навсякъде другаде извън работното място и домашната среда. Това е така, защото липсва изрична правна уредба, която да осигурява защита в подобни случаи.

ВАЖНО!!! Психическият тормоз на работното място, който не е извършен въз основа на някой от защитените признаци по – горе, също няма се квалифицира като такъв по Закона за защита от дискриминация. Същото се отнася и за случаите, в които такъв тормоз е осъществен от бивш или настоящ партньор, с който постралият не се (е) намира(л) в брачна връзка или във фактическо съжителство.

Така, например, психическият тормоз може да бъде извършен от съсед, който непрекъснато подава сигнали до домоуправителя за несъществуващи нарушения. Или пък постоянно звъни на вратата ни с обиди, претенции, заплахи, скандали и др. Психическият тормоз може да бъде осъществен от (не)познат по телефон или по интернет. Той може да се изразява в заплахи за разпространение на (интимни/голи) снимки, на опозоряващи обстоятелства, на споделени тайни и др.

В зависимост от характера, обема, интензитета и целта на действията, представляващи психически тормоз, той може да бъде квалифициран и като престъпление. Това се отнася за случаите, когато е осъществена заплаха с престъпление (убийство, телесна повреда, накърняване на имущество и др.). Това ще се отнася и за случаите, когато психическият тормоз се осъществява с цел пострадалият да се разпореди със свое право, напр. да даде определена сума пари, да продаде имот и др. или да извърши нещо против волята си.

Как да се защитим?

В зависимост от това дали осъщественият психически тормоз съставлява престъпление или не съществуват две възможности за защита – гражданскоправна и наказателноправна.

ВАЖНО!!! При липсата на изрична правна уредба, квалификацията на осъществените актове, представляващи психически тормоз, ще се прави за всеки конкретен случай. Съобразно тази квалификация се определя и подходящият правен ред за предприемане на действия по защита.

ГРАЖДАНСКОПРАВНА ЗАЩИТА

Гражданскоправната защита срещу действия, представляващи психически тормоз, се осъществява в случаите, в които те не съставляват престъпление. Тя се реализира по реда на търсене на отговорност за непозволено увреждане.

ВАЖНО!!! По същия ред се търси и заплащането на неимуществените вреди при установяване на тормоз на работното място и в домашна среда.

Според закона,

Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму.

За разлика от постановките на наказателното право, във всички случаи на непозволено увреждане вината се предполага до доказване на противното. Това означава, че извършителят на психическия тормоз ще трябва да докаже, че вредите, които са възникнали, заради действията му, не са причинени виновно.

ВАЖНО!!! За да е налице подлежащ на обезщетение психически тормоз, необходимо е извършените действия да са „непозволени“, т.е. да противоречат на закона. Не е задължително те да съставляват престъпление или административно нарушение. Така, например, няма да бъде налице психически тормоз, а оттам и непозволено увреждане, когато съсед подава сигнали до домоуправителя за действителни нарушения от страна на друг живущ в етажната собственост. Напротив, психически тормоз, а оттам и непозволено увреждане ще бъде налице, когато сигналите са подадени при ясното съзнание от страна на съседа, че нарушения не съществуват, но пък желанието му е да навреди на пострадалите, като стане причина да бъдат викани регулярно от домоуправителя за даване на обяснения. Същото се отнася и за случаите, в които сигналите са до държавни и общински органи.
Непозволено увреждане ще има, например и тогава, когато се осъществяват заплахи за разпространение на снимки/опозоряващи обстоятелства с цел да се създаде психически дискомфорт за пострадалия.

Кои вреди подлежат на обезщетяване?

Извършителят на психическия тормоз ще бъде длъжен да обезщети всички преки и непосредствени вреди, които са възникнали от неговите действия. Тези вреди могат да бъдат имуществени. Сред тях ще бъдат, например, платените такси и хонорари за правна помощ и защита. На обезщетение подлежат и пропуснатите ползи. Така, например, вследствие на упражнения тормоз, у пострадалия може да е възникнал страх за излизане от дома му. По този начин той е пропуснал свои професионални ангажименти, които са щели да му донесат финансови изгоди. Тези пропуснати изгоди следва да бъдат заплатени от извършителя на тормоза. За целта е важно, обаче, да се докаже, че пропускът се намира в пряка и непосредствена връзка с осъществените незаконосъобразни действия.

Подлежащите на обезщетение вреди могат да бъдат и неимуществени. Те се състоят в преживяните страх, стрес, нервно напрежение, притеснение, както и във всякакви други отрицателни емоции. Обезщетението за тези вреди се определя от съда по справедливост. Преценката зависи от характера, степента, обема, честотата и интензитета на действията, които представляват психически тормоз.

Така, например,

колкото по – дълго и често във времето са отправяни заплахи за разпространение на снимки/позорящи обстоятелства, толкова по – голям ще бъде размерът на присъденото обезщетение.

Как да потърсим обезщетение?

Търсенето на обезщетение става чрез подаване на искова молба до съответния компетентен съд. В нея следва да се посочат подробно обстоятелствата, при които е извършен психическия тормоз.

НАКАЗАТЕЛНОПРАВНА ЗАЩИТА

Както споменахме по – горе, някои действия, представляващи психически тормоз, могат да осъществяват признаците на престъпление. В зависимост от тяхното естество, ще се прецени дали може да се прибегне до наказателноправна защита. В тези случаи се подава подробна и аргументирана жалба до съответната прокуратура.

ВАЖНО!!! В случаите, в които осъщественият психически тормоз съставлява престъпление, искането за обезщетение може да се направи в съдебната фаза на наказателния процес. Това става чрез подаване на граждански иск. Подробно ще говорим за него в следващите ни теми.

Пример

1. Г-н А. заплашва г-жа Б., че ще разпространи нейни интимни снимки, ако не му даде 5 000 лв. Налице е изнудване.
2. Г-н В. системно изпраща текстови съобщения до г-н Г., че ще запали колата му, ако продължи да я паркира на „неговото“ паркомясто. Налице е заплаха с престъпление.

В заключение

Психическият тормоз може да предприеме множество форми – от много леки и безобидни до много тежки, съпроводени със сериозни последици. Ето защо този вид тормоз не бива да се подценява. В зависимост от това дали е осъществен в рамките на работното място, домашната среда или където и да било другаде, правните средства за защита се различават. Във всички случаи, обаче, извършителят ще има задължение да обезщети пострадалия за причинените вреди.

Търсенето на отговорност за осъществен психически тормоз има двояка функция. От една страна, пострадалият ще получи определена парична сума, която да го възмезди за претърпените негативни емоции. От друга страна е налице и предупредителната роля на тази отговорност към извършителя, който ще трябва да поправи поведението си към спазването на законите. Поради това е изключително важно психическият тормоз да бъде своевременно разпознат, а пострадалият да потърси адекватна и ефективна защита на правата си.

________________________________________________________________________

Още интересни теми, четете в секциите „Права на човека„, „Наказателно право“ и „Договорно право„.

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя висококвалифицирана правна помощ и защита на пострадали от тормоз на работното място, в домашна среда, както и при непозволено увреждане и извършено престъпление.

79 Comments

 • Рени Кръстева-Стоилова
  Отговор 14.01.2021 at 9:35

  Здравейте жертва съм на психически турмоз , от стран на една жена която смята парко мястото пред блока си за нейна лична собственост. Първоначално ми дигаше чистачките, след това
  почна да ми обръща огледалата. Вчера ме беше затапила и започна да ме заплашва и обижда , че ако продължа да спирам
  там ще стане по- лошо. Аз и казах, че това място е общинско и колкото има тя право да спира на него, толкова и аз. Има колеги който също са си патили от нея. Замеряли са им колите с яйца и са ги заплашвали като мен. Можете ли да ме насочите към коя съдебна институция мога да се обърна спрямо ситуацията .

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 15.01.2021 at 9:33

   Здравейте.
   По казуси, свързани с психически тормоз, компетентен за разглеждането им е съответния районен съд по местоизвършването на тормоза. Сезирането става чрез подробна фактически и правно аргументирана искова молба, изготвена по реда и при спазване на изискванията на Гражданския процесуален кодекс.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 • Аз
  Отговор 19.05.2021 at 10:58

  Здравейте, жертва съм на системен тормаз от страна на една жена,която ве обижда, унижава и поставя под въпрос моето морално състояние. Прави го публично на работното ми място като това което пише се вижда от мойте приятели,роднини и хората,с който работа. Изпитвам страх,защото тя постоянно ме обижда и заплашва под всякаква форма. Фалира бизнеса ми и ме срина. Моля,за съвет как да постъпя

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 19.05.2021 at 19:20

   Здравейте.
   При упражняване на психически тормоз, можете да се обърнете към съответния съд за защита. Кои е този съд зависи дали конкретно осъщественият тормоз е престъпление или не.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Мария
  Отговор 22.06.2021 at 13:53

  Здравейте ! Жертва съм от страна на бащата на детето ми . Излъга ме ,че не е семеен ,че е приключил с ангажимента към предишната му съпруга ,докато не забранях . От там ме затвори вкъщи под предтекст ,че ще убия детето от коронавирус ,ако се виждам с хора ( лекар е) съобщи ми,че е женен в 6-тият месец на бременноста ми ,но и да беше в първият аз пак нямаше да махна детето . Каза ,че ще каже на семейството си и ще поиска развод ,след което това никога не стана . Майка му и сестра му ,не спираха да ми се обаждат и да ми казват да си търся работа ,да не стоя той да ме храни . Да не купувам нищо за бебето ,защото му харча парите . Обиждаха ме по всевъзможни грозни начини ,а той само им пригласяше . Започна да ме води по терапии и всеки лекар ,който му казваше ,че съм наред с главата и е нормално да съм гневна ,той сменяше . Държи ме без пари ,защото той не е длъжен да ме храни ( само детето си е длъжен . Ежедневно от мен се изискваше да дезинфекцирам по 3 пъти апартамента ,да е излъскан до блясък и да съм му сготвила . Както и имах камери вкъщи и нямах право детето да го оставям извън ръцете си ,защото всяка секунда плач ,означавало ,че убивам детето ни . Стоеше нощем над мен и ме караше на бебе на 10 дни да правя 6 часови паузи на хранене в противен случай ме биеше зад врата ,защото така не оставяли следи .
  Мога ли да потърся правата си ,имам още хиляди случки

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 23.06.2021 at 12:55

   Здравейте.
   В случай че бащата е припознал детето и двамата сте вписани в акта му за раждане като родители, може да се потърси защита по реда на Закона за домашно насилие.
   Срокът за подаване на молба за защита е едномесечен, считано от последния акт на насилие, като в понятието „насилие“ се включват не само физическите посегателства, но и психическия тормоз, забраните за излизане, оставянето без пари и т.н.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Маги Стоянова
  Отговор 18.08.2021 at 23:36

  Здравейте! Жертва съм на маниакален психопат ,който има мания към мен и денонощно ме тормози на работното ми място и в дома ми.Постоянно ме преследва ,заплашва и унижава пред хората .Изнудва ме и разпространява мои интимни снимки сред близките ми и познатите ми.Контролира всяка моя крачка и определя какво трябва да правя .Ако не „слушам“ ме наказва със всевъзможни пакости и унижения. Немога нито да работя нито да излизам от вкъщи.Съсипа бизнеса ми и авторитета ми.Страхувам се за живота си и този на близките си.Може ли закона да ме защити или ще съм следващата жертва в новините?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 23.08.2021 at 14:34

   Здравейте.
   В случай че с насилника сте имали сключен граждански брак или сте живяли на семейни начала, или имате дете от него, защитата срещу посочените от Вас действия се осъществява по реда на Закона за защита от домашно насилие.
   В случай че посочените по – горе обстоятелства не са налице, защитата се осъществява по реда на Наказателния кодекс.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Даниела
  Отговор 14.09.2021 at 14:29

  Здравейте!
  Благодаря Ви за статията, само че моят въпрос е с малко по различен характер. Студентка съм във един български университет и не мога да завърша образованието си, заради един преподавател, който има психически отклонения, а това е известно на всички от факултета (включително и на декана), и независимо от това, преподавателя продължава да работи във университета и да тормози студентите си, като не ги оценява адекватно, или поставя оценки според настроенито си, а също така не допуска студенти до изпити без какви то и да било причини. Сигурна съм че ако се проверят документите на съответното лице, ще се установи че , то има някакви отклонения. Въпроса ми е в това дали такова лице има правото да работи като преподавател в университет, и след като се обърнах към декана, който не ми оказа никакво съдействие, тъй като “пази“ съответното лице или репутацията си? Не мога точно да кажа.Говорих лично и със ректора, без конкретно да упоменавам това че преподавателя възможно не е напълно адекватен. Всичко това ми причини много бессънни нощи и тревоги. Незнам към кого да се обърна, смятам вече да завърща във друг университет, но все пак ми се иска другите студенти да не попадат във същата ситуация

  Благодаря

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 18.09.2021 at 17:59

   Здравейте.
   В закона липсва изискване преподавателите да са психически здрави и това е нормално, и логично, доколкото подобно изискване би било форма на пряка дискриминация. Това е така, тъй като хората с психически заболявания не са автоматично негодни да работят. Негодността се преценява за всеки конкретен случай, като при установяване на негодност, определените в закона лица имат право да искат поставяне под запрещение на болното лице. Това са съпруга, близки роднини, от прокурора и от всеки, който има правен интерес от това. Малко вероятно е да може да се приеме, че студент е легитимиран да подаде такова искане относно преподавател, но би могло да се подаде сигнал до прокуратурата с изразяване на съмнения относно психическата годност на конкретния преподавател.
   Относно наличието на психически тормоз, за да може такъв да бъде установен, необходимо е да е налице някаква форма на противоправно поведение, което поне в изложените от Вас данни не се забелязва.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

   • Вени Арнаудова
    Отговор 20.10.2022 at 9:53

    Здравейте, адв. Петкова, позволявам си да предложа корекция на становището за липса на законово изискване за психическо здраве по отношение на преподавател. – на всички места, на които съм работила, се е изисквала медицинска карта, съдържаща становище на 5 ралични специалисти, с която се установява здарвословната ми годност за упражняване на съответната дейност. Включително за някои позиции се е изисквало да представям документ от психодиспансер, че не се водя на учет. Вярно е, че не съм била преподавател в университет, но според мен е логично за преподавателите да са приложими по аналогия такива изисквания.

    Кум студентката Даниела, мило момиче, ако на вас (или на група хора) ви се струва, че някой има психически отклонения, това е само мнение на неспециалисти. Има си кръг от лица, които могат да потърсят компетентно съдействие. Вие своите права можете да защите пред ръководството на университета. За целта е добре да се подготвите старателно по предмета и да поискате изпитване от друг преподавател по същия предмет или комисия, съобразно въртешните правила на уверситета. Успех!

 • Мерал Орхан
  Отговор 23.09.2021 at 23:11

  Здравейте от скоро се разделихме с жена ми от 12 г съвместно съжителство причината бе поредна изневяра от нейна страна,избухна скандал между нас .налице е вече е дело за домашно насилие срещу мен защото когато ме нападна тя ме дереше и хапеше и предпазвайки се от нея аз я отблъснах и в борбата между нас тя получи синина извади си мед свидетелство и сагата се започна.постоянно си измисля някакви неща и пуска жалби,разбирасе има кой да и се връзва но до кога не се знае.тя ме подлага на психически тормоз защото в момента е изритана от любовника си и е без изходица.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 28.09.2021 at 20:55

   Здравейте.
   Необходимо е да се организира защитата Ви чрез представителство по делото за домашно насилие с цел оневиняването Ви по делото, като при успешен изход може да се потърси отговорност чрез заплащане на обезщетение за осъществен психически тормоз.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Иво
  Отговор 30.09.2021 at 12:40

  Здравейте!

  Аз имам малко по-различен случай. Повечето хора гледам се оплакват от причинен тормоз в следствие на заплахи, обиди и преследване, което си е сериозно само по себе си, но има безрой начини човек да се предпази от нежелана комуникация, но доколкото разбирам емоционален и психичен тормоз може да бъде под формата на пренебрежение. Бившия ми приятел се раздели с мен чрез блокиране и тотален отказ за какъвто и да е било вид на комуникация, което за мен е системен тормоз вече 7ми месец. Ходя на терапия постоянно, започнах да изпитвам физическа болка в гърдите и корема, паник атаки, липса на желание и мотивация за всичко – работа, учене, битовизми и т.н. Започнах да си успокоявам вечерно време с мисли за самоубийство, които от друга страна ме плашат защото искам да живея, но не намирам никакво удоволствие от нищо. Вчера бях ва психиатър, от който имам амбулаторен лист в който е описано моето състояние и диагноза на разтройтво в адаптацията. Изписани са ми лекарства за сън и антидепресанти, въпроса е че пренебрежението ще продължи, както и насилието от него, а аз се чуствам безпомощен да направя нещо по въпроса. Опасявам се, че ако подам оплакване в полицията за тормоз ще ми се изсмеят в лицето. Какви са ми правата в такъв случай, когато липсва на комуникира от даден човек е в неговото си право да не иска, но на мен това ми влияе зле на здравето и какво мога да направя?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 30.09.2021 at 18:00

   Здравейте.
   Нямате никакви права в описания случай, тъй като нежеланието за комуникация с Вас не е правонарушение.
   От друга страна, всякакви опити от Ваша страна да установите контакт с човека, който не желае да комуникира с Вас представлява действие, което може да бъде определено като психически тормоз от Ваша страна. Подобни действия, в зависимост от интензитета им, могат да се определят или като обикновено непозволено увреждане, или като престъпление, в случай че преследваният човек почувства заплаха за живота и здравето си.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Oni
  Отговор 01.10.2021 at 21:50

  Здравейте!
  От скоро /м. Януари 2021г./ съм собственик на имот. Тъй като новазакупената къща се нуждае от ремонт и довършване съответно се правят строителво мантяжни дейности. От остатъчна купчинка / около 2-3 чувала пясък / започнаха и проблемите ми с една от съседките ми. Претендипа че и пречи тази купчинка а тя дори не е от към нейната страна, нито пречи на преминаване по улицата а се намира точно на оградата ми и почти до другите ми съседи. От тази купчиня започна и психическият тормаз върху мен! Телефонно обяждане със цаплаха „…не му карай да звъня на Х и да ведиш кякво те чакаот тук на татък и какво ще ти се случи…“ икакво ли още не. По време на обяждането домен бе прекият ми ръководител и чу разговорът , ав стаята бе и чистачката на сградата в която работя. След обаждането аз бях като попарена и изпаднах в нервна криза.
  Прикрих от семейството ми близо 3 седмици за случилото се, но нещата неотшумяха. При всяко ходене до имота ми винаги имаше разпри и каквили не обиди от нея, ав последствие и клевети и т.н. Тъй като лецето е на длъжност управител на банка и кара служебен автомобил започна всеке път когато идва в имотя си да спера пред собствените ми порти и да пречи целенасочено. Многократна бе молена да я премества а тя постоянно заявяваше „щу преча нарочно“. След подяване на сигнали до 112 и фишове, пускани жялби от мен нещата бяха спрели за окола 2 седмици и сега пак се започна.
  Тъй като съм със ТЕЛК 80% от 2005г. заради автоимунно заболяване,което се активира от стрес, тъкмо влизайки в ремисия от месец юни и в близост до сбъдването на мечтата ми да имам дете, изследванията ми се влушиха заради причиненият ми стрес имам ли право да заведа иск за нанесен псехически тормоз от лицето ?
  Има още кякво да напиша, но просто не се издържа вече. Лицето има прекалено много връзки в местния град и всички адвокяти отказаха да съдействат, едва ли не е непоклатима а обикновените хора кято мен са нищожества, че ремонтните дейности неставят за 1 ден или 1 месец при хора като мен, е това вече е проблем …

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 05.10.2021 at 18:02

   Здравейте.
   Да, имате право да заведете дело за психически тормоз.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Теодоси Досев
  Отговор 07.10.2021 at 11:41

  Здравейте,
  Брат ми иска да закупи моя дял от наследствен имот,но все още не сме стигнали до споразумение. Започна от няколко дни да изпраща това което си пишем относно сделката на съпругата ми, като се опитва да и внуши че сме се отнесли непочтенно с него и че сме получили при предишни сделки неоснователно и незаконно пари,които той не ни е дължал а доброволно ни ги е привел. След тези негови действия съпругата ми е много разтревожена,започна да получава паник атаки ,не може да спи,с високо кръвно е .
  Какво ще ме посъветвате в този случай на предприема?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 08.10.2021 at 19:15

   Здравейте.
   Можете да заведете гражданско дело за психически тормоз.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Николай Г.
  Отговор 12.10.2021 at 16:12

  Здравейте, брат ми осъществява продължителен психически тормоз върху мен чрез постоянни обидни смс-и , агресивни емайли., десетки обаждания ежедневно, без провокация от моя страна. При помолване от моя страна да ограничи контактите с мен това не става. Това става и при работно време, работя от вкъщи. При блокиране на телефона, става още по-лошо, използва нови телефони. Той е болен от шизофрения, живее на друго място. Какво може да се предприеме в този случай? Благодаря

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 16.10.2021 at 13:58

   Здравейте.
   Може да бъде образувано дело по реда на Закона за защита от домашно насилие, вкл. и като се иска издаване на ограничителна заповед. При нарушаване на такава заповед, нарушителят подлежи на задържане, както и на образуване на наказателно дело. Нарушаването на ограничителна заповед, издадена по реда на Закона за защита от домашно насилие е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба. Доколкото предоставяте данни, че брат Ви страда от психическо заболяване, в случай че се установи, че той е невменяем, съдът може да постанови принудително лечение.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Светлана Кацарова
  Отговор 21.10.2021 at 1:32

  Здравейте!От 3 октомври 2021 година ,ежедневно една госпожа,която не познавам,а и не искам да познавам,публикува във фейсбук снимки на съпруга ми и техни лични разговори,от днес вече и мои няколко реда,сменени с нея.Утре щяло да има и мои снимки/не знам от къде ги е взела,при положение,че моето решение е да няма мои снимки никъде/..В ужас съм.От 35 години съм с паническо разстройство/с множество фобии/,което лекувам с лекарства.Не искам личния ми живот да е изложен на показ,не искам близките и приятелите ми да са свидетели на психическия тормоз,който ми налага госпожата.Увеличих дозата на лекарствата,но едва се справям със себе си.Много Ви моля,помогнете ми.Как да се избавя от нея?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 21.10.2021 at 18:29

   Здравейте.
   Можете да заведете дело срещу нея пред Комисията за защита от дискриминация или пред съответния местно компетентен районен съд.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Нина И.
  Отговор 21.10.2021 at 22:26

  Здравейте,
  Разведена съм по взаимно съгласие от няколко месеца, детето на 9 години остана при мен. Като подписвахме документите, посочихме стандартните дни за виждането и сумата на издържка. Основната причина за развод от моя страна беше постоянен психически тозмоз, среднощни скандали и заплахи, поради които преди развод няколко години не живеехме заедно. След развода това продължи, макар че най-вече по телефон и месънджири, защото с детето живеем в друг град. Баща на детето в момента не работи, но с помоща от семейството му си плаща издържките. Аз нямам никакъв проблем той да се вижда с детето, макар то и да не се чувства комфортно с него, но за да се видят се налага или ние да пътуваме при него или той да идва у нас, при което всеки път се опитва да ме скланя към интимен контакт. Поради тази причина известно време не сме идвали при него и забраних да идва у нас, след което той започна пак да ме заплашва, че ако не дойдем, ще ме съди за това, че не му давам да се вижда с детето. След това отидохме за един ден у тях без да си позволя да остана сама с него (той живее с майката си), след което успях да си тръгна с детето без да се стига до поредното принудване. След което пак започна да ми звъни привечер и да ме тормози, псува и заплашва, че ако искам той да не се вижда с детето, трябва да имаме интимен контакт редовно или ще ме съди. Изключих си телефона, но той продължи да пише и в месинджър и да ме заплашва. Понеже не искам да се стига до съд заради моите действия, не мога да му блокирам номера/месинджъра или да не се виждаме, но се уморих от целия този тормоз. Какви са моите права и какви трябва да са ми действията в този случай? Не искам да забранявам да се виждат не само, защото не желая да се стига до съда, а и защото той си му е бащата, макар че детето и да се опасява от него като вижда какво се случва и се притенява за мен. Не се чувствам в безопасност като се виждаме, а и не знам дали няма да направи нещо на детето, когато не сме заедно (до сега не го е тормозил, наказвал го няколко пъти физически като беше по-малък, но не е било нещо извънредно). Има ли как да потърся защита или да поискам административно наказание, за да се осъзнае и да спре с това поведение, ако наистина иска да си вижда детето. Съгласна съм и да не плаща никаква издържка, само да спре това всичко.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 31.10.2021 at 17:28

   Здравейте.
   Възможно е да се потърси защита по реда на Закона за защита от домашно насилие.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

  • Петров
   Отговор 09.01.2024 at 8:51

   Подлежа на системен тормоз на работа от страна на ръководителите ми и явно и от самия собственик като към мен се отправят клевети и не истини с които ми направиха дисциплинарно наказание – предупреждение за уволнение. Въпреки това тормоза не спира. Правят ми се не уместно забележки за неща които се случват зад гърба ми и нямам как да ги видя и и ми се обяснява , че са мои задължение в съшото време другите ми колеги допускат същите или ппвече грешки но към тях не се оправя забележка дори и да има някакво нарушение на правилата. Работя в цех като технолог . Всеки ден се променя реда на работа и човек почва да се обърква кое за кога е било в съшото време нямаме изложена документация със съответната технология която да спазваме . В конкретния случай нашето ОТК която се пада и някаква началничка си позволява на висок тон дори и да ми ВИКА и злепоставя пред персонала с което накърнява достойството ми и ме унижава и това вече е втора поредна година и понякога нервите ми не издържат. Няколко пъти съм заплашван със саморазправа от нейната сестра и от самата нея. От отдел пакетаж също и работодателя не предприема нищо а точно обратното. Какво мога да направя, за да се защитя и при необходимост да съдя работодателя ми за нехайство му и съответно ръководителите ми за клевети и системен тормоз вече, две години. В следствие на това имам здравословни проблеми които ми пречат да си свърша работата нормално за което също ме обвиняват. Постоянно лъжат и клеветят пред собственика от което търпя и финансови загуби и здравословни, изпадам в депресии , паник атаки …
   Какъв съвет бихте ми дали в такъв случай. Какво е разумно и какво трябва да направя за да се защитя !

 • К.Й.
  Отговор 31.10.2021 at 18:13

  Здравейте, има един човек който не спира от близо 3 години да прави измислени профили във различните онлайн платформи и да ми пише. Нямам абсолютно никаква семейна връзка с него, този човек е с психични отклонения. Непрестанно пише разни глупости, преди година ми заля колата с боя, удряше нощно време по прозорците когато живеех на първия етаж на една сграда. Разпространява мои снимки. Това е че той на живо не говори нищо знам кой е този човек , единственото което искам е да спре да ми досажда. Какво мога да направя имам някои чатове но нямам цяла информация. Към кого да се обърна този човек да спре защото ще стане лошо не искам да живея под тормоз.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 01.11.2021 at 10:51

   Здравейте.
   Възможно е да се заведе гражданско дело за психически тормоз, в рамките на което да се поиска обезщетение за претърпени неимуществени вреди.
   В случай че този тормоз предизвиква основателен страх за живота и здравето Ви, може да се заведе и наказателно дело за следене.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Ваня Я.
  Отговор 29.11.2021 at 21:22

  Здравейте ,
  Наскоро се случи неприятен инцидент сестра ми беше в кома за около месец ,трудното премина изписаха я в добро състояние е физически но НЕ и психически .Помни за доста кратък период от време (минути ) понякога е адекватна понякога не .Съпруга и я кара да подписва документи за имущество и чрез този случай попада в спор с цялото ни семейство, защото ние не позволяваме защото не е в добро психическо състояние да осмисли какво подписва.Майка ми се грижеше за сестра ми в апартамента който прибивава съпруга и които е под наем ,след спора той я изгони и в момента не ни позволява да я виждаме и да се чуваме с нея а тя не е в психическо състояние да разбере какво се случва .Моля кажете ми какво право имаме и какво да направим в този случай ,като по закон съпруга има повече права над съпругата си от колкото собствената и Майка която я е създала ,страховете ни са че той може да я натъпче с хапчета който да подтиснат нейната умствена дейност или нещо по лошо защото те не са били под добри взаимоотношения и са били пред развод преди случая

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 02.12.2021 at 18:17

   Здравейте.
   Възможно е да бъде подадена молба за защита от домашно насилие.
   Освен това, независимо от факта, че има подписани документи, в случай на спор, може да се твърди временна невменяемост по време на полагане на подписите, съответно тези документи да отпаднат. Това се решава и преценява според всеки конкретен случай.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Здравейте искам да ви обясня за моя случай за тормоз от съседи .Перди години над мене се нанесе съсед който е полицай прави 3години ремонт и тогава още не спазваше реда но аз не сам му правила забележка.След това му се роди 1 дащеря която в момента е на 7 години .До тук нямаше нищо лошо но проблемите започнаха когото му се родиха 2 близнака момче и момиче и почнаха да ходят и ги гледа майка му .Започнаха много да тропат и силно и го правят нарочно защото аз като сам под тях се чува бабата или бащата как ги карат нарочно да хватлят тежки предмети не знам дори дали ги хварлят те.Аз обичам децата и сам й купувала и давала много неща и играчки и за ядене сладки неща . Но тука около 2_3 месеца нещата се много влошиха като не знам как го прави явно ме подслушва и вижда какво правя и започнаха да ме обиждат че сам луда като започна да се храня и бабата ме калне да пукна и т.н че сам нещастница и дори и заплахи бабата отправя кам мене а аз нищо не сам им направила а напротив много сам им помагала .За това моята молба кам вас е да ми кажете какво да правя при това положение защото аз не сам добре сас здравето имам много заболявания кам които влиза и стрес и страхова невроза и не се издаржа на този психически тормоз и мисля че никой няма право да навлиза в личното пространство и житие на човека .За това много ви моля за съвет и да ми помогнете

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 06.01.2022 at 9:23

   Здравейте.
   Възможно е завеждането на дело за обезщетение за причинените неудобства. За целта е необходимо да се докаже както нарушението (вдигането на шум извън регламентираните за това часове), така и самото увреждане (видът и степента на причинените неудобства). Това може да стане по много различни начини, като напр. свидетелски показания на други съседи, протоколи за предупреждение, съставени от полицията и т.н.
   По отношение на заплахите, ако те са свързани с извършване на някакво неправомерно поведение (напр. нанасяне на побой), може да се подаде тъжба до съда за извършено престъпление.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Карамфила Петрова
  Отговор 21.01.2022 at 15:00

  Здравейте. Имам следния проблем.Майка съм на две деца на 4 и на 6г. Децата ми не са от-най буйните ,но като всяко дете понякога притичват вкъщи. Кооперацията в която живя е с много тънка плоча и всичко се чува. Съседът под нас постоянно чука по тавана и стените когато чуе децата да притичват, доти това да се случи за секунди. Имам чувството ,че ни дебне и го прави нарочно. Започва да ни псува ,дори ако чуе сутрин,когато се оправяме да излизаме и говорим.Няколко пъти се е случвало да ни загася тока и да ни пъха буклуци в ключалката. Същият този съсес много често дори след 22ч.Пуска музика толкова силно,че пода ни започва да се тресе. Има внучка на 7г,когато детето е нагости тича без съображение с часове в 24ч се чува мейду 14 и 16ч. Никога не съм викала полиция ,дори не съм си позволила да направя забележка.Дете е и знам за какво става въпрос. Пък и нямам право,да казвам на хората ,как да ходят,говорят или какво да правят в дома си.Но явно съседът ми си мисли,че може да ни казва ние какво д аправим. В следствие на този Тормоз, започнах да изпитвам стра, да ходя на психолог и да премина на антидепресанти.Това продължава вече 2 години. Сзпаднах в депресия и изпитвам безпокойтвто в собствения си дом ,дори и при излизане ,ако се размина със съседа. Моля ви да ме посъветвате какви права имам и какво мога да предприема за да ни остави намира.Благодаря предварително за отделеното време.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 22.01.2022 at 18:16

   Здравейте.
   Налице са две възможности за защита:
   По отношение на изречените срещу Вас обиди може да бъде заведено наказателно дело от частен характер. Това става директно пред съда с подаване на тъжба в шестмесечен срок от изричане на обидата.
   По отношение на вдигането на шум, тропането по тавана и другите действия, съставляващи психически тормоз е възможно да се подаде искова молба за търсене на обезщетение за претърпените притеснения.
   Във всеки един от двата случая е необходимо твърдените от Вас обстоятелства да бъдат доказани.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • С. Е.
  Отговор 04.02.2022 at 13:17

  Здравейте
  Имам следния проблем
  През 2010 година като пътник на задната седалка претърпях ПТП в Германия в последствие на което съм инвалид 76 процента от България.Бях турист там.Извършени са спешни операции и лечение в Германия.
  След години заведохме дело срещу застр. компания в Германия с помощи на мой познат който е роден и живеещ в Германия понеже аз не разбирам немски ми предложи да ми помогне.Дадох му пълномощно.Той се свързваше с моя адвокат в Германия там минахме през всички процедури лекари той попълваше всички документи и след 5 години стремеж ми остана да мина от една болница и пак му подписах и изпратих пълномощно от телефона.
  С това пълномощно адвоката е привел моите пари от застр компания в неговата банкова сметка без да имам хабер,аз пък мисля че имам да мина от последен преглед
  След като разбрах след месец се свързах с адвоката и ми каза че парите са преведени в сметката на упълномощителя
  Отворихме дело за измама че не съм получил парите и след липса на доказателства делото приключи.В този случай какво може да се направи.От България може ли да отворим ново за дело измама

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 05.02.2022 at 17:35

   Здравейте.
   На територията на Европейския съюз действа принципът ne bis in idem, т.е. не може да се образува досъдебно производство на територията на няколко държави за едно и също престъпление, когато компетентните органи на една държава вече са го прекратили.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Йоан
  Отговор 18.02.2022 at 12:48

  Добър ден. Отизвесно време един човек не спира да ми пише че ще ми чшчупи рацете че като ме види ще ми изкара медицинско веднага че ще ми шчупи краката и още много подобни заплахи. Имам доказателства скрийншоти всичко. Не знам дали се брои за психически тормоз но ме е страх да излизам и навсякъде се оглеждам в страх. Ако имате решение на проблема моля пишете ми обратно.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 18.02.2022 at 20:02

   Здравейте.
   Описаното от Вас по – скоро касае закана с телесна повреда, което съставлява престъпление от частен характер. Защитата става по съдебен ред чрез подаване на тъжба.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Микаела
  Отговор 22.03.2022 at 13:25

  Здравейте,
  Моя случай е следния:
  Искам да попитам мога ли да подам молба ца психически тормоз от клинент в работна среда. Работата ми е свързана с говорене по телефона с клиенти, които в много от случаите си позволяват държание и отношение, което причинява стрес и напрежение в работен план.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 24.03.2022 at 20:39

   Здравейте.
   Зависи от поведението. Ако се осъществява чрез обиди, клевети или друго противоправно поведение, възможно е да се потърси защита, а видът на защитата ще се определи в зависимост от съдържанието на поведението.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Светлана Рачева
  Отговор 01.04.2022 at 23:28

  Здравейте, аз и моят син от 3 години живеем със заплахи и вече и изнудване. Извършват се от родителите на приятелката на моя син. Най-общо „Тръгвам си и ще ти взема детето“. От няколко дни се прибави „Ако не даваш пари и не правиш нова, коено ти кажем ще подам молба за родителски права“. Тя си признава, че винаги родителите й са искали да прави това, което тя не иска. Дори си признава, че не е искала детето, но те са я накарали. Подробностите са много и тук не мога да ги изложа. След последния им разговор той е в болничен и само говори, че с него ще се случи нещо.

 • Светлана Рачева
  Отговор 01.04.2022 at 23:29

  Моля за връзка с адвокат за домашно насилие от Варна.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 03.04.2022 at 23:00

   Здравейте.
   Специалистите на кантората работят на територията на цялата страна. Ангажирането на адвокат от нашата кантора става само с предварително записан час.
   Записване на часове е възможно с обаждане на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. Предоставяме консултации и по телефон след предварително заплащане на такса по банков път. Повече подробности можете да получите на посочения телефон или на имейл office@petkovalegal.com
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Бойка
  Отговор 02.04.2022 at 0:48

  Здравейте! Имам собствен магазин,в който работят още 3 жени с мен. От 3 години имам проблем със съсед,който живее срещу магазина ми. Непрекъснато ми изпраща проверки от различни държавни институции- НАП,Агенция по храните, инспекция по труда,Общината,Кат. Монтирал е камери срещу магазина ми и ме наблюдава непрекъснато,като използва записите,за да подава сигнали срещу мен и иска да съсипе бизнеса ми.Това ме изнервя много,държи ме под напрежение и не мога да работя спокойно. Преди 1седмица ми открадна и номера на колата. Подала съм жалби до институциите. Но мога ли да се защитя по друг начин ,имам ли някакви права срещу непрекъснатите проверки от институциите?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 03.04.2022 at 22:58

   Здравейте.
   Извън подаването на жалби до съответно компетентните институции, не съществува друг законов метод за защита. По – горе в статията са описани общите методи, които могат да бъдат използвани във Вашия случай. Допълнителни средства за защита са описани и в статията „Заснемане без наше съгласие“.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Lidia Vitanova
  Отговор 21.04.2022 at 8:53

  Мога ли да съдя съсед от съседна сграда за тормоз тъй като засели улично куче в междублоковото пространство. И не е първото и не говоря за ден или два. Тормозът е от няколко години. Общината като цяло не се справя щом по улиците са оставени на отглеждане бая кучета. Искам да съдя и общината.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 21.04.2022 at 14:41

   „За величието на една нация и моралния й прогрес може да се съди по отношението й към животните.“ Махатма Ганди
   Това е единственият отговор, който може да се даде на въпроса Ви.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Н Н
  Отговор 06.07.2022 at 11:14

  Здравейте, в случай на изнудване и заплахи за разпространяване на порнографско съдържание от човек, за който не знае нищо , освен че е българин, но не е в българия, има ли какво да се направи, за да се спре тормозът, който продължава вече 2 години може би, в началото е било искано от двете страни, но след поискване да се спре от едната се превръща в тормоз.

 • N
  Отговор 06.07.2022 at 12:38

  Здравейте, има ли какво да се направи при изнудване и заплашване за разпространяване на снимки от анонимен човек намиращ се извън българия в социалните медии

 • Полина Петрова
  Отговор 18.08.2022 at 7:40

  Здравейте,

  Бившият ми партьор, от който имам дете. Ме заплашва непрекъснато, че ще ме намери, ще ми отреже езика и какво ли още не, както и всякакви убиди. Звъни денощно по телефона, по всяко време. Мога ли да си изкарам ограничителна заповед?

 • Евелина
  Отговор 29.08.2022 at 16:39

  Здравей те,подлежа на тормоз от собствения си баща, заплахи за бой обиди унижения едва ли не аз съм малумна тъпа и тоя тормоз вече ми омръзна меси ми се за връзките с кой ще бъда няма и да бъда а съм на 33 години и не ме оставя да вземем решенията сама кое е лошо кое е добро за мен. Този тормоз го имам още от дете боя обидите страха, здравословното ми състояние е, много съм нервна и емоционално съм разстроена имам нужда от помощ това нещо да свърши искам да съм като всички други нормални хора а не да се съобразявам с неговите желания да живея живота както той иска. Имам ли право на нещо моля ви дайте ми съвет.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 30.08.2022 at 21:12

   Здравейте.
   Упражняването на психически тормоз от страна на баща може да се окаже форма на домашно насилие. Защитата се осъществява по съдебен ред, като при съществуване на непосредствена опасност за живота и здравето Ви, съдът ще забрани на баща Ви да Ви доближава непосредствено и ще го изведе принудително от съвместно обитаваното жилище, ако живеете заедно.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество “Силвия Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Марин. Б
  Отговор 26.09.2022 at 23:21

  Здравейте, от една година върху нашето семейство се упражнява психически тормоз от страна на съседите под нас, които са наематели там. Дори за най-малкия неволно предизвикан шум или моментно потропване от страна на децата ни станал след 22ч., когато вече си лягат, което евентуално да отнеме 20-30мин. те идват да звънят на вратата и да ни правят забележки, че сме вдигали шум. Имало е скандали и на всенародни празници, като Коледа и Нова година, че сме нямали право да празнуваме след 22ч. и т.н. Жена ми била пускала прахосмукачка всеки ден между 14 и 16ч. Истината, е че от последния огромен панаир направен от тях на Нова година ние всячески, се опитваме да даже да говорим по-тихо за да им пазим тишина, до там се докарахме. Децата се страхуват да ги срещат по стълбите… В крайна сметка, ние не можем да летим в дома си, нито пък да вържем децата си с въжета. Пак отбелязвам, че в никакъв случай в нашето се вдига шум повече от нормално-битовото съществуване на всеки в една етажна собственост. Това е сериозен тормоз. който вече ни се отразява изключително негативно. Има ли начин да се принудят да напуснат това жилище и как мога да потърся правата си? Благодаря Ви!

 • Боби Коларов
  Отговор 24.10.2022 at 16:12

  Здравейте. Преди 12 дена направих публичен коментар под публикация във Фейсбук, която беше достъпна за всички потребители и можеше да се коментира. Точно бях написал под публикацията….ХАУС…ПОДРЕЖДАНЕ ЛИ ПРАВИТЕ. СЛЕД ТОВА ПОТРЕБИТЕЛКАТА ЗАПОЧНА ДА МЕ ЗАПЛАШВА НА ЛИЧНИ ПО МЕСИНДЖЪР СЪС САМОРАЗПРАВА И ПОЛИЦИЯ. АЗ СЪМ КОМЕНТИРАЛ КАКВОТО КЪМ ВИДЯЛ В СТАЯТА, КОЯТО БЕШЕ РАЗХВЪРЛЕНО. ВЪПРЕКИ, ЧЕ БЯХ ПРАВ ,НЯКОЛКО ПЪТИ СЕ ИЗВИНИХ, НО ТОРМОЗА НЕ СПРЯ.

 • Стойка Димитрова
  Отговор 18.11.2022 at 9:48

  Здравейте, аз,майка ми и дядо ми сме жертви на пияния ми баща който убижда и се кара. Снощи той искаше да ме удари два пъти защото не съм затворила вратата на банята. Не го прави за първи път. Страхувам се за живота си но и живота на майка ми и дядо ми. Мога ли да поискам ограничителна заповед срещу пияния ми баща?

 • Росица Стоянова Димитрова
  Отговор 07.12.2022 at 13:15

  Здравейте! Жертва съм на постоянен психически тормоз от страна на колежка на работното място. С нея сме в една стая. Същата беше преместена при мен от друга стая не знам по каква причина. От както е дошла слуша постоянно радио по цял ден. Многократно съм отправяла молба за спирането му, тъй като моята работа е свързана със смятане, за което е нужно внимание. Спирането е за кратко за деня или за части от него. Настъпи момент, в който категорично поисках, същото въобще да не се пуща и от тогава тя постоянно ме предизвиква, било като блъска вратите на гардероба или нещо друго, говори по телефона изпращайки гласови пожелания за рожденни дни или подобни. Дори днес ме обвини, че съм и предизвикала нейното заболяване от гуша. Забранява да се отваря прозореца, защото била „болен човек“, говорела съм твърде много по телефона и много други, което предизвиква у мен нервно напрежение, при което не мога спокойно да си върша работата. Освен това има нейна приятелка, която настройва срещу мен. Веднъж се бях оплакала на прекия ми началник и отговорът беше „ще мълчиш“. На директора не съм се оплаквала, за мен това е обидно в смисъл дали ще ми обърне внимание, защото тя се ползва с това, че брат и е директор в съседно по бранш предприятие.
  Посъветвайте ме как да постъпя. Искрени благодарности.
  ,,

 • Иван Иванов
  Отговор 03.03.2023 at 15:21

  Хайде и аз да си опитам късмета ако позволите.

  Запознах се с едно момиче в началото на 2017-та, помежду ни имаше приятелство в което много се разбирахме и без абсолютно никакви драми и интриги помежду ни, много се разбирахме. В края на 2017-та тя смени работата си и не след дълго започна да ми се оплаква от поведението и отношението на нейните колеги които не ги познавам спрямо нея.

  Внезапно, абсолютно внезапно от Април 2018-та започна да ми търси вина и отговорност за думите, действията, поведенията и отношенията на нейните колеги които аз не ги познавам спрямо нея и с които никога не съм имал нищо общо. Започна да ме обвинява, че им спирам тока, водата, интернета и всякаква различна техника в техният им офис в когото тя работеше и в когото никога не бях влизал.

  Разбира се, когато тя ми търсеше чужда виан и отговорност, започнах да отричам. Но въпреки което тя си продължаваше да мисли и да вярва, че каквото става около нея, навсякъде около нея в нейният живот. То същото се дължи и е било причинявано от мен. Докато съм на вън с приятели, в къщи, на работа.. започнах да получавам постоянни обвинения за неща случили се около нея.

  За които неща случили се около нея разбирам по самите обвинения в моментите в които ми ги е отправяла към мен в търсене на и искане на обяснения ми от мен които аз и да искам, не съм можел да й дам. Така се изпокарахме със нея, постоянно обвинявайки ме, но и не ми позволявайки комуникация помежду ни, така че аз да разбера какви са й мотивите да вярва във което. От Април 2018 до Юли 2022 тя ме обвинява периодично в какви ли не глупости които дори и считам понякога за невъзможни. С същите си действия, госпожата ме вкара в депресия понеже аз не смеех да й отговарям, отвръщам и търпях поведението й разбирайки я и влизайки й в положение, че греши.

  Надявайки й се да се осъзнае или вразуми.

  През годините многократно съм се опитвал да осъществя контакт със нея след всяко нейно обвинение за да мога поне да разбера защо го прави. Но след всеки един пореден случай в който съм я търсил за да комуникирам с нея, тя ме обвинява още повече и още повече за неща случили се някъде около нея или за отношението думите и поведението, проблемите й на нея с лица които не ги познавам или техните проблеми с нея.

  Постоянно тя изискваше от мен да спра да правя неща които дори и никога не бях започвал да ги правя и не съм правил. Сега новото е, че се опитва чрез органите на МВР да ме принуди да спра да правя, нещо което никога не съм правил. През изминалите 5 години същата ми налага психически и емоционален тормоз постоянно обвинявайки ме в неща случвали се някъде около в нейното й ежедневие и живот без моя намеса или причина за което.

  Ходил съм във полицията, от там ми казват, че това били лични отношения и те нищо не били могли да направят. Но ето, че когато госпожата отиде във полицията на мен ми издадоха предупреждение да спра да правя каквото никога не съм правил. Като след като тя отива там в полицията след 4 години аз най накрая за първи път получавам и първото си обяснение, но не от нея, а от полицията.

  Предвид отношенията на непознати около и тяхното грубо отношение спрямо моето добро и дружелюбно спрямо нея винаги опитвал се да я подкрепям и да съм до нея в трудните за нея й моменти. Същата госпожица едностранно и без да ми казва за което е решила, че аз желая връзка с нея. И поради което същата мислейки това през годините това е бил нейният мотив, да ме обвинява във каквото всеки друг във нейното й ежедневие й го причинява.

  Тоест разбирайте ме така, Вие да отидете сега при нея и да я обидите. Тя на Вас веднага ще ви прости обидата, но ще дойде и ще ме обвини мен в което Вие на нея сте й направили без аз да съм имал пряка/косвена намеса или вина в което. Сега освен, че през изминалите няколко години тя ми налага психически и емоционален тормоз, мислейки си, че аз такъв й го налагам поради поведенията на непознати ми за мен около нея.

  Сега дори не мога и да търся комуникация с нея или да й кажа, че връзка не съм желал със нея както тя си е мислила, когато същата ме обвинява в нещо предвид предупреждението от полицията и която полиция нищо не може да направи по въпроса отностно нейния тормоз спрямо мен който тя извършва и ми налага от години спрямо мен в които аз търпя.

  И същото не заради мен, а заради най различни събития които тя навярно погрешно интерпретира поради липса на логично или научно обосновано обяснение в себе си и различни хора около нея чиято тя ги е оправдавала с години с мен, мислейки си, че аз съм искал връзка с нея, която връзка аз не съм желал никога.

  Моля Ви кажете ми как да подходя в този случай?

 • Ина Иванова
  Отговор 23.04.2023 at 13:34

  Здравейте.Във връзка съм от няколко години с мъж,с който имаме по едно дете от предишен брак.Съвсем наскоро родих дете от него и веднага започнаха проблемите с неговата майка.Имаше ги и преди това,но не бяха толкова обсебващи и маниакални,преди да родя.Непрекъснат тормоз,ако не правя това, което казва тя,а дори не живеем заедно.Говори срещу мен на сина си,настройва го и той се прибира в къщи,кара се с мен заради майка му и непрекъснато ме обижда,че аз съм лудата и имам проблем,който трябва да лекувам.За да ми отмъсти и нарани се държи лошо с голямото ми, дете.Крещи на главата ми докато държа бебето в ръце,защо не слушам какво ми се каже и иска от мен.От безпомощност се свързах с бившата му жена за да рабера дали е имала същият проблем.Тя в прав текст ми каза,че причината за раздялата им е именно тази жена.Че когато са се карали,приятелят ми и е казвал да ходи да се извини на майка му.Дори се е стигнало до там,че тя и е предложила да легне между тях на спалнята,защото само това не е правела.Карали са се с нея,тя се е затваряла в стаята да плаче,а те в другата стая са гледали детето,по начина по който те искат.Не са и издържали нервите и в един момент си е тръгнала.
  Проблема е,че в момента искат да направят същото и с мен.
  Живеем в жилище,което купихме заедно с кредит и е и на двамата на името.Сега съм и с малко бебенце и той знае,че достатъчно ме е оплел и трудно ще си тръгна.Заплашва ме,че щели да си пуснат връзките,да ми вземат детето,като ме изкарат психично болна.В 21ч вечерта ми каза да ставам и да си заминавам,след като съм с две деца,едното на един месец.
  Ако продължа да живея по този начин наистина ще полудея.Той се караше с мен да не работя,за да съм зависима финансово.Винаги драми ако искам да изляза с приятелки.Нон стоп ме дебне с кой говоря,какво говоря.Дори преди време ме беше следил.Заплашва ме,че ще видя какво ще ми се случи.Освен мен тормози и моето и неговото дете,не искам един ден да тормози и бебето,като порастне.
  Вчера си тръгна от вкъщи и каза,че се прибира у тях(при майка му),все още не се е прибрал без да го интересува имам ли пари и какво се случва с детето.Мисля,че за пореден път направи своя избор,като си разбива семейството заради нея.
  Моля дайте ми съвет какво да правя и от къде да тръгна,защото не желая тези хора да продължават да ме съсипват и да съсипят и живота на бебето един ден.

 • Евгения Манева
  Отговор 02.05.2023 at 13:44

  Здравейте, преди 1 година и 2 месеца имах кратка връзка с еднин мъж, но той не искаше да приеме раздялата, започна да ме безпокои и аз се обърнах към полицията, написах жалба,имаше затишие, но сега отново кръйи покрай работното ми място и се усмихва като психопат, страх ме е, мога ли да направя нещо в този случай или е безмислено ?

 • Пламена Георгиева
  Отговор 12.07.2023 at 18:15

  Здравейте, адвокат Петкова! Какво е нужно на един обикновен човек да напише в жалбата си за психически тормоз и преследване в интернет, за да има тя положителен отговор от съда? Казаха ми, че трябвало да имам имената, адресите и егн на реалните лица и да докажа, че именно те стоят зад фалшивите профили, с които ме тормозят. Че трябвало аз да докажа всичко. Аз имам ай пи тата им до 3 двойка цифри еднакви на много различни профили от един единствен сайт за творчество, както и това, че се представят за мои близки и съученици влизайки в контакт с мен от реалните им снимки. Казаха ми-не било достатъчно и не било престъпление. Имам становище от психиатър за състоянието си и това не било достатъчно, имам и много свидетели както и множество материали които доказват тормоза. Моля Ви кажете ми това нормално ли е? И какво да направя? Трябва ли аз да доказвам нещо?

 • Яна Панайотова
  Отговор 17.09.2023 at 13:54

  Здравейте, моля ви да ми кажете и за моя казус дали има изобщо основания за действия:
  Съсед над мен има изключително амортизиран паркет, който скърца, скрибуца, трака в късните вечерни часове 22-00ч, после посреднощ отново около 3-4ч и/или 5-6ч, шума възниква спорадично, понякога през нощта може да продължи интензивно 30мин, понякога и един час с паузи по няколко минути; същевременно често влачат мебели по пода в тези вечерни часове около 22-23ч – например столове върху плочки, което създава един вибриращ силен шум; също така се случва посреднощ да изпуснат тежък предмет. Веднъж подадох сигнал през call.sofia сайта на общината, които го прехвърлили към полиция, от полицията ме съсипаха да ме викат в районни, отнасяха се с мен все едно съм престъпник, много груба жена районен инспектор се държа грубо и аз не понасям добре полицейски harassment, кеото напълно ме отказа да търся съдействие. В САЩ например има регулации за настилките в жилищни кооперации, които дори забраняват твърди настилки на определени етажи при опреден вид конструкция на плочите, където позволяват единствено мокети, явно именно за да обезопасят този вид шум. Аз се надявах че чрез общината ще мога да получа някакъв такъв вид инспекция и замерване на шума. Не съм човек, който ходи по лекари и съответно нямам протоколирани здравословните проблеми, които ми причинява това хронично безсъние, но вредите върху здравето ми и най-вече трудоспособността ми ескалират. Не съм викала полиция на чрез 112 през нощта, защото тази районна инспекторка тотално ме отказа че от полиция може да получиш помощ изобщо, по-скоро само допълнителна агресия, а и защото това не е шум от музика или от ремонт, който да е явен отвън, как да го установят, трябва да седнат в жилището ми за няколко часа, за да констатират нещо, или да влязат горе да се разходят на нощна тишина да замерят. Прочетох в интернет че по наредба шума през нощта не трябвало да е повече от 30дб, което се равнява на шепот или вентилатор според сайтове за примери за източници на нива на звук, т.е. това тропане, макар да не е константен шум, със сигурност е над позволението децибели, но като е спорадично през някакви часове в нощта какъв орган и как може да го констатира?
  Готова съм да ги съдя, ако юрист може ми очертае процеса как да се докаже и спечели дело (с минимално лично мое занимаване с полиция).

  п.с.може би е добре да отбележа:
  -жилището е собственост на родителите ми
  -не съм си сменила адресната регистрация с адреса на това жилище, тъй като бях дошла да живея временно за няколко месеца
  -няма етажна собственост и домоуправителя не изпълнява функциите си, разпитвах ги управителя и касиерката и не могат да ми разяснят дали има управителен съвет изобщо и със сигурност не можели да пишат те протоколи срещу този съсед, тези съседи не са лоши, просто са неадекватни и некомпетентни за отговорностите си, няма кой да съдейства от управа на сградата
  -апартаментът ми е даван под наем през годините и наемателите също са се оплаквали от това, една година апартамента не можеше да се отдаде, точно преди аз да се нанеса, така че на практика има и пропуснати ползи от наеми заради същия шум

  Поздрави,
  Я.П.

 • Иван
  Отговор 23.11.2023 at 10:25

  Здравейте,
  Работя в регионално министерство в малък град с пряк ръководител, който от години упражнява психически тормоз над мен. Ежедневни вербални скандали и обиди по отношение на моята квалификация, образование, обвинения че съм лошо организиран, и многократни натяквания за всяка малка грешка (което се случа изключително рядко), натоварване с задачи, които многократно надвишават 8 часа работен ден и т.н … отказ за повишение без официални и смислени аргументи за това (просто избира да повиши колеги с много по-малък стаж и ниска квалификация). Коментари „ако не ти харесва напусни“ са си ежедневие.
  Началникът на прекия ми ръководител е в София. Говорила съм (устно, без да подавам официален сигнал) пред 1-2 години с началник човешки ресурси в София. Отговора беше: „Нали разбираш, че твоите думи ще са срещу думите на началника ти? Ние нищо не можем да докажем…“.
  Според вас как да се защитя? Какви доказателства да събера – явно записки от мен за инциденти не биха се приели като доказателство. Ще се приемат ли аудио записи от телефон? Колегите, до колкото ги познавам, не са склонни да свидетелстват, защото се страхуват да не се прехвърли този тормоз и към тях (което се случва – този човек си вика и на други колеги). Целия екип си говори – „този лудия пак се разбесня“, но така си е от много години и хората или напускат или търпят. Друго което ме интересува как ще бъда защитен от началника си докато трае евентуално разследване и как ще бъда защитен за в бъдеще?

  Поздрави

 • Г.В.
  Отговор 08.01.2024 at 20:53

  Здравейте! От около година и половина аз и двама мой познати получаваме анонимни SMS с различни интриги между нас тримата. Отначало съобщенията бяха през няколко месеца, напоследък това стана ежедневие. Заплахи за момента няма, но съобщенията съдържат лична информация, която ни навежда на мисълта, че ни следи. За този период отношенията между нас се влошиха много в следствие на тези съобщения. Какво може да предприемем срещу този човек, които не знаем дали познаваме или не? Но искаме този тормоз да приключи.

 • Благовеста Пенпева
  Отговор 09.01.2024 at 10:27

  Здравейте и Честита Нова Година.
  Смятам, че съм жертва на психически тормоз от бившия ми партньор (разделени сме повече от година), който настоява да му давам кучето, което сме имали когато сме били заедно. Тогава той ме поемаше отговорност за домашния любимец, а и повече от година кучето живее с мен. Той обаче започна да иска да я взима против волята ми, като казва, че ако не му я дам „ще обърне другия край“ . Чувствам се притеснена, знае къде живея и работя, а доколкото го познавам е доста отмъстителен и незнам на какво е способен за да постигне своето. Как мога да се защитя в случая? Благодаря.

Leave a Comment