Права на човека, Договорно право

Психически тормоз. Какви са правата ни?

Извършването на психически тормоз е възможно да се случва вкъщи, на работното място, на улицата – от съседи, от познати или от непознати. Всъщност, психическият тормоз е един от най – често срещаните видове тормоз. Неговите последици могат да бъдат много сериозни, макар и често да са подценявани. Сред тях са чувството на страх, безсилие, притеснение, нервно напрежение, тъга и др. под. Тези последици в правото се наричат неимуществени вреди и подлежат на обезщетяване по справедливост по преценка на съдилищата. От друга страна, не е важно само обезщетяването на жертвите на психически тормоз, но и неговото фактическо прекратяване.

На въпроса за извършен психически тормоз от бивш/настоящ партньор или роднина няма да се спираме подробно днес. Тази тема вече сме разглеждали подробно както в платформата “Обясни ми правото“, така и в секцията “Домашно насилие и сексуален тормоз“. Тези от вас, които нямат време да прочетат статията “Домашно насилие. Как да го разпознаем?“, могат да чуят как могат да се защитят от психически тормоз вкъщи във видеото “Обясни ми правото: Домашно насилие“. Наказателноправните въпроси на домашното насилие също вече сме разглеждали. Можете да ги намерите в темата “Коментар на промените в Наказателния кодекс във връзка с домашното насилие“.

По отношение на извършения психически тормоз при условията на домашно насилие законът предвижда доста сериозна правна защита. Защита от такъв тормоз е предоставена и на работното място в рамките на приложението на Закона за защита от дискриминация. Не по този начин стоят нещата в случаите, в които този вид тормоз е извършен извън работното място или домашната среда.

Ето защо днес ще разгледаме както средствата за защита от тормоз на работното място, така и извън него.

Що се отнася до темата за психически тормоз, осъществяван при нарушение на правилата за обществения ред в етажна собственост, можете да се запознаете с един от казусите, по които специалистите на кантората са работили и с чието съдействие е спечелено делото. Това можете да направите в статията “Психически тормоз от съседи. Спечелено дело”.

Психически тормоз на работното място

Извършването на психически тормоз на работното място въз основа на защитените от закона признаци представлява дискриминация. Според Закона за защита от дискриминация,

Забранява се тормозът въз основа на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

Кога е налице “тормоз” на работното място?

Тормоз е всяко нежелано поведение въз основа на горните признаци. Това поведение може да бъде изразено физически, словесно или по друг начин. В контекста на психическия тормоз, той най – често се извършва словесно, макар и да може да приеме всякакви други форми. Наличието на извършен по друг начин психически тормоз ще се преценява за всеки конкретен случай.

В обхвата на определението за тормоз на работното място се включва и специфичната цел или резултат от неговото извършване. Те се състоят в накърняване достойнството на лицето и създаване на враждебна, принизяваща, унизителна, обидна или застрашителна среда. Такъв тормоз може да бъде извършен от колега/ръководител или от клиент. За да се потърси, обаче, защита по реда на Закона за защита от дискриминация, необходимо е още той да е извършен в рамките на работното място.

Отговор на въпроса кога тормозът е извършен на работното място Законът за защита от дискриминация не съдържа. Затова, можем да потърсим определение на термина “работно място” в друг нормативен акт. Така, според Кодекса на труда,

“Работно място” е помещение, цех, стая, нахождение на машина, съоръжение или друго подобно териториално определено място в предприятието, където работникът или служителят по указание на работодателя полага труда си в изпълнение на задълженията по трудовото правоотношение, както и място, определено от предприятие ползвател. При извършване на надомна работа и работа от разстояние работно място е домът на работника или служителя или друго помещение по негов избор извън предприятието.

Така, например, психическият тормоз на работното място може да се изразява под формата на обидни коментари за външния вид, образованието, квалификацията и др. Той може да се осъществи и чрезю непрекъснато подаване на сигнали до ръководители за несъществуващи нарушения или в заплахи за такива сигнали.

Защита при тормоз на работното място

Както при сексуалния тормоз, за който говорихме в статията “Сексуален тормоз – как да го разпознаем“, както и във видеото “Обясни ми правото: Сексуален тормоз“, средствата за защита на жертвите на тормоз на работното място, в т.ч. и психически тормоз, са три.

Първо, ако служител стане обект на тормоз на работното си място, той може да уведоми работодателя. Последният, от своя страна, е длъжен да извърши проверка и да предприеме всички необходими действия за прекратяване на тормоза. В случай, че лицето, което го упражнява е работник/служител в същото предприятие, работодателят следва и да му наложи дисциплинарно наказание.

Ако работодателят не предприеме мерки за прекратяване и преустановяване на тормоза или предприетите мерки не са достатъчни, пострадалият работник може да се обърнем към Комисията за защита от дискриминация. Ако тя установи нарушение от страна на работодателя на горното задължение, ще му наложи имуществена санкция.

ВАЖНО!!! Комисията за защита от дискриминация няма правомощия да присъжда обезщетения за претърпени неимуществени вреди от упражнения тормоз.

Третата възможност за защита е по съдебен ред чрез подаване на искова молба до съответния съд. Единствено той има правомощия, освен да наложи глоба на работодателя, съответно на лицето, извършило тормоза, да присъди и обезщетение за претърпените негативни емоции, вследствие на упражнения тормоз. Според техния обем и интензитет, съдът ще определи размера на справедливото обезщетение.

Психическият тормоз, осъществен извън работното място и домашната среда

Както видяхме по – горе, а и от предишните ни статии и видеа, законът предоставя ясно определена защита срещу осъществяването на тормоз, в т. ч. психически и сексуален, на работното място и в домашна среда. Тази защита не винаги е достатъчно ефективна, но най – малкото е законово определена.

Доста по – различно стоят нещата в случаите на извършен психически тормоз навсякъде другаде извън работното място и домашната среда. Това е така, защото липсва изрична правна уредба, която да осигурява защита в подобни случаи.

ВАЖНО!!! Психическият тормоз на работното място, който не е извършен въз основа на някой от защитените признаци по – горе, също няма се квалифицира като такъв по Закона за защита от дискриминация. Същото се отнася и за случаите, в които такъв тормоз е осъществен от бивш или настоящ партньор, с който постралият не се (е) намира(л) в брачна връзка или във фактическо съжителство.

Така, например, психическият тормоз може да бъде извършен от съсед, който непрекъснато подава сигнали до домоуправителя за несъществуващи нарушения. Или пък постоянно звъни на вратата ни с обиди, претенции, заплахи, скандали и др. Психическият тормоз може да бъде осъществен от (не)познат по телефон или по интернет. Той може да се изразява в заплахи за разпространение на (интимни/голи) снимки, на опозоряващи обстоятелства, на споделени тайни и др.

В зависимост от характера, обема, интензитета и целта на действията, представляващи психически тормоз, той може да бъде квалифициран и като престъпление. Това се отнася за случаите, когато е осъществена заплаха с престъпление (убийство, телесна повреда, накърняване на имущество и др.). Това ще се отнася и за случаите, когато психическият тормоз се осъществява с цел пострадалият да се разпореди със свое право, напр. да даде определена сума пари, да продаде имот и др. или да извърши нещо против волята си.

Как да се защитим?

В зависимост от това дали осъщественият психически тормоз съставлява престъпление или не съществуват две възможности за защита – гражданскоправна и наказателноправна.

ВАЖНО!!! При липсата на изрична правна уредба, квалификацията на осъществените актове, представляващи психически тормоз, ще се прави за всеки конкретен случай. Съобразно тази квалификация се определя и подходящият правен ред за предприемане на действия по защита.

ГРАЖДАНСКОПРАВНА ЗАЩИТА

Гражданскоправната защита срещу действия, представляващи психически тормоз, се осъществява в случаите, в които те не съставляват престъпление. Тя се реализира по реда на търсене на отговорност за непозволено увреждане.

ВАЖНО!!! По същия ред се търси и заплащането на неимуществените вреди при установяване на тормоз на работното място и в домашна среда.

Според закона,

Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму.

За разлика от постановките на наказателното право, във всички случаи на непозволено увреждане вината се предполага до доказване на противното. Това означава, че извършителят на психическия тормоз ще трябва да докаже, че вредите, които са възникнали, заради действията му, не са причинени виновно.

ВАЖНО!!! За да е налице подлежащ на обезщетение психически тормоз, необходимо е извършените действия да са “непозволени”, т.е. да противоречат на закона. Не е задължително те да съставляват престъпление или административно нарушение. Така, например, няма да бъде налице психически тормоз, а оттам и непозволено увреждане, когато съсед подава сигнали до домоуправителя за действителни нарушения от страна на друг живущ в етажната собственост. Напротив, психически тормоз, а оттам и непозволено увреждане ще бъде налице, когато сигналите са подадени при ясното съзнание от страна на съседа, че нарушения не съществуват, но пък желанието му е да навреди на пострадалите, като стане причина да бъдат викани регулярно от домоуправителя за даване на обяснения. Същото се отнася и за случаите, в които сигналите са до държавни и общински органи.
Непозволено увреждане ще има, например и тогава, когато се осъществяват заплахи за разпространение на снимки/опозоряващи обстоятелства с цел да се създаде психически дискомфорт за пострадалия.

Кои вреди подлежат на обезщетяване?

Извършителят на психическия тормоз ще бъде длъжен да обезщети всички преки и непосредствени вреди, които са възникнали от неговите действия. Тези вреди могат да бъдат имуществени. Сред тях ще бъдат, например, платените такси и хонорари за правна помощ и защита. На обезщетение подлежат и пропуснатите ползи. Така, например, вследствие на упражнения тормоз, у пострадалия може да е възникнал страх за излизане от дома му. По този начин той е пропуснал свои професионални ангажименти, които са щели да му донесат финансови изгоди. Тези пропуснати изгоди следва да бъдат заплатени от извършителя на тормоза. За целта е важно, обаче, да се докаже, че пропускът се намира в пряка и непосредствена връзка с осъществените незаконосъобразни действия.

Подлежащите на обезщетение вреди могат да бъдат и неимуществени. Те се състоят в преживяните страх, стрес, нервно напрежение, притеснение, както и във всякакви други отрицателни емоции. Обезщетението за тези вреди се определя от съда по справедливост. Преценката зависи от характера, степента, обема, честотата и интензитета на действията, които представляват психически тормоз.

Така, например,

колкото по – дълго и често във времето са отправяни заплахи за разпространение на снимки/позорящи обстоятелства, толкова по – голям ще бъде размерът на присъденото обезщетение.

Как да потърсим обезщетение?

Търсенето на обезщетение става чрез подаване на искова молба до съответния компетентен съд. В нея следва да се посочат подробно обстоятелствата, при които е извършен психическия тормоз.

НАКАЗАТЕЛНОПРАВНА ЗАЩИТА

Както споменахме по – горе, някои действия, представляващи психически тормоз, могат да осъществяват признаците на престъпление. В зависимост от тяхното естество, ще се прецени дали може да се прибегне до наказателноправна защита. В тези случаи се подава подробна и аргументирана жалба до съответната прокуратура.

ВАЖНО!!! В случаите, в които осъщественият психически тормоз съставлява престъпление, искането за обезщетение може да се направи в съдебната фаза на наказателния процес. Това става чрез подаване на граждански иск. Подробно ще говорим за него в следващите ни теми.

Пример

1. Г-н А. заплашва г-жа Б., че ще разпространи нейни интимни снимки, ако не му даде 5 000 лв. Налице е изнудване.
2. Г-н В. системно изпраща текстови съобщения до г-н Г., че ще запали колата му, ако продължи да я паркира на “неговото” паркомясто. Налице е заплаха с престъпление.

В заключение

Психическият тормоз може да предприеме множество форми – от много леки и безобидни до много тежки, съпроводени със сериозни последици. Ето защо този вид тормоз не бива да се подценява. В зависимост от това дали е осъществен в рамките на работното място, домашната среда или където и да било другаде, правните средства за защита се различават. Във всички случаи, обаче, извършителят ще има задължение да обезщети пострадалия за причинените вреди.

Търсенето на отговорност за осъществен психически тормоз има двояка функция. От една страна, пострадалият ще получи определена парична сума, която да го възмезди за претърпените негативни емоции. От друга страна е налице и предупредителната роля на тази отговорност към извършителя, който ще трябва да поправи поведението си към спазването на законите. Поради това е изключително важно психическият тормоз да бъде своевременно разпознат, а пострадалият да потърси адекватна и ефективна защита на правата си.

________________________________________________________________________

Още интересни теми, четете в секциите “Права на човека“, “Наказателно право” и “Договорно право“.

Адвокатска кантора “Петкова” предоставя висококвалифицирана правна помощ и защита на пострадали от тормоз на работното място, в домашна среда, както и при непозволено увреждане и извършено престъпление.

20 thoughts on “Психически тормоз. Какви са правата ни?”

 1. Здравейте жертва съм на психически турмоз , от стран на една жена която смята парко мястото пред блока си за нейна лична собственост. Първоначално ми дигаше чистачките, след това
  почна да ми обръща огледалата. Вчера ме беше затапила и започна да ме заплашва и обижда , че ако продължа да спирам
  там ще стане по- лошо. Аз и казах, че това място е общинско и колкото има тя право да спира на него, толкова и аз. Има колеги който също са си патили от нея. Замеряли са им колите с яйца и са ги заплашвали като мен. Можете ли да ме насочите към коя съдебна институция мога да се обърна спрямо ситуацията .

  1. Здравейте.
   По казуси, свързани с психически тормоз, компетентен за разглеждането им е съответния районен съд по местоизвършването на тормоза. Сезирането става чрез подробна фактически и правно аргументирана искова молба, изготвена по реда и при спазване на изискванията на Гражданския процесуален кодекс.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 2. Здравейте, жертва съм на системен тормаз от страна на една жена,която ве обижда, унижава и поставя под въпрос моето морално състояние. Прави го публично на работното ми място като това което пише се вижда от мойте приятели,роднини и хората,с който работа. Изпитвам страх,защото тя постоянно ме обижда и заплашва под всякаква форма. Фалира бизнеса ми и ме срина. Моля,за съвет как да постъпя

  1. Здравейте.
   При упражняване на психически тормоз, можете да се обърнете към съответния съд за защита. Кои е този съд зависи дали конкретно осъщественият тормоз е престъпление или не.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 3. Здравейте ! Жертва съм от страна на бащата на детето ми . Излъга ме ,че не е семеен ,че е приключил с ангажимента към предишната му съпруга ,докато не забранях . От там ме затвори вкъщи под предтекст ,че ще убия детето от коронавирус ,ако се виждам с хора ( лекар е) съобщи ми,че е женен в 6-тият месец на бременноста ми ,но и да беше в първият аз пак нямаше да махна детето . Каза ,че ще каже на семейството си и ще поиска развод ,след което това никога не стана . Майка му и сестра му ,не спираха да ми се обаждат и да ми казват да си търся работа ,да не стоя той да ме храни . Да не купувам нищо за бебето ,защото му харча парите . Обиждаха ме по всевъзможни грозни начини ,а той само им пригласяше . Започна да ме води по терапии и всеки лекар ,който му казваше ,че съм наред с главата и е нормално да съм гневна ,той сменяше . Държи ме без пари ,защото той не е длъжен да ме храни ( само детето си е длъжен . Ежедневно от мен се изискваше да дезинфекцирам по 3 пъти апартамента ,да е излъскан до блясък и да съм му сготвила . Както и имах камери вкъщи и нямах право детето да го оставям извън ръцете си ,защото всяка секунда плач ,означавало ,че убивам детето ни . Стоеше нощем над мен и ме караше на бебе на 10 дни да правя 6 часови паузи на хранене в противен случай ме биеше зад врата ,защото така не оставяли следи .
  Мога ли да потърся правата си ,имам още хиляди случки

  1. Здравейте.
   В случай че бащата е припознал детето и двамата сте вписани в акта му за раждане като родители, може да се потърси защита по реда на Закона за домашно насилие.
   Срокът за подаване на молба за защита е едномесечен, считано от последния акт на насилие, като в понятието “насилие” се включват не само физическите посегателства, но и психическия тормоз, забраните за излизане, оставянето без пари и т.н.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 4. Здравейте! Жертва съм на маниакален психопат ,който има мания към мен и денонощно ме тормози на работното ми място и в дома ми.Постоянно ме преследва ,заплашва и унижава пред хората .Изнудва ме и разпространява мои интимни снимки сред близките ми и познатите ми.Контролира всяка моя крачка и определя какво трябва да правя .Ако не “слушам” ме наказва със всевъзможни пакости и унижения. Немога нито да работя нито да излизам от вкъщи.Съсипа бизнеса ми и авторитета ми.Страхувам се за живота си и този на близките си.Може ли закона да ме защити или ще съм следващата жертва в новините?

  1. Здравейте.
   В случай че с насилника сте имали сключен граждански брак или сте живяли на семейни начала, или имате дете от него, защитата срещу посочените от Вас действия се осъществява по реда на Закона за защита от домашно насилие.
   В случай че посочените по – горе обстоятелства не са налице, защитата се осъществява по реда на Наказателния кодекс.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 5. Здравейте!
  Благодаря Ви за статията, само че моят въпрос е с малко по различен характер. Студентка съм във един български университет и не мога да завърша образованието си, заради един преподавател, който има психически отклонения, а това е известно на всички от факултета (включително и на декана), и независимо от това, преподавателя продължава да работи във университета и да тормози студентите си, като не ги оценява адекватно, или поставя оценки според настроенито си, а също така не допуска студенти до изпити без какви то и да било причини. Сигурна съм че ако се проверят документите на съответното лице, ще се установи че , то има някакви отклонения. Въпроса ми е в това дали такова лице има правото да работи като преподавател в университет, и след като се обърнах към декана, който не ми оказа никакво съдействие, тъй като ”пази” съответното лице или репутацията си? Не мога точно да кажа.Говорих лично и със ректора, без конкретно да упоменавам това че преподавателя възможно не е напълно адекватен. Всичко това ми причини много бессънни нощи и тревоги. Незнам към кого да се обърна, смятам вече да завърща във друг университет, но все пак ми се иска другите студенти да не попадат във същата ситуация

  Благодаря

  1. Здравейте.
   В закона липсва изискване преподавателите да са психически здрави и това е нормално, и логично, доколкото подобно изискване би било форма на пряка дискриминация. Това е така, тъй като хората с психически заболявания не са автоматично негодни да работят. Негодността се преценява за всеки конкретен случай, като при установяване на негодност, определените в закона лица имат право да искат поставяне под запрещение на болното лице. Това са съпруга, близки роднини, от прокурора и от всеки, който има правен интерес от това. Малко вероятно е да може да се приеме, че студент е легитимиран да подаде такова искане относно преподавател, но би могло да се подаде сигнал до прокуратурата с изразяване на съмнения относно психическата годност на конкретния преподавател.
   Относно наличието на психически тормоз, за да може такъв да бъде установен, необходимо е да е налице някаква форма на противоправно поведение, което поне в изложените от Вас данни не се забелязва.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 6. Здравейте от скоро се разделихме с жена ми от 12 г съвместно съжителство причината бе поредна изневяра от нейна страна,избухна скандал между нас .налице е вече е дело за домашно насилие срещу мен защото когато ме нападна тя ме дереше и хапеше и предпазвайки се от нея аз я отблъснах и в борбата между нас тя получи синина извади си мед свидетелство и сагата се започна.постоянно си измисля някакви неща и пуска жалби,разбирасе има кой да и се връзва но до кога не се знае.тя ме подлага на психически тормоз защото в момента е изритана от любовника си и е без изходица.

  1. Здравейте.
   Необходимо е да се организира защитата Ви чрез представителство по делото за домашно насилие с цел оневиняването Ви по делото, като при успешен изход може да се потърси отговорност чрез заплащане на обезщетение за осъществен психически тормоз.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 7. Здравейте!

  Аз имам малко по-различен случай. Повечето хора гледам се оплакват от причинен тормоз в следствие на заплахи, обиди и преследване, което си е сериозно само по себе си, но има безрой начини човек да се предпази от нежелана комуникация, но доколкото разбирам емоционален и психичен тормоз може да бъде под формата на пренебрежение. Бившия ми приятел се раздели с мен чрез блокиране и тотален отказ за какъвто и да е било вид на комуникация, което за мен е системен тормоз вече 7ми месец. Ходя на терапия постоянно, започнах да изпитвам физическа болка в гърдите и корема, паник атаки, липса на желание и мотивация за всичко – работа, учене, битовизми и т.н. Започнах да си успокоявам вечерно време с мисли за самоубийство, които от друга страна ме плашат защото искам да живея, но не намирам никакво удоволствие от нищо. Вчера бях ва психиатър, от който имам амбулаторен лист в който е описано моето състояние и диагноза на разтройтво в адаптацията. Изписани са ми лекарства за сън и антидепресанти, въпроса е че пренебрежението ще продължи, както и насилието от него, а аз се чуствам безпомощен да направя нещо по въпроса. Опасявам се, че ако подам оплакване в полицията за тормоз ще ми се изсмеят в лицето. Какви са ми правата в такъв случай, когато липсва на комуникира от даден човек е в неговото си право да не иска, но на мен това ми влияе зле на здравето и какво мога да направя?

  1. Здравейте.
   Нямате никакви права в описания случай, тъй като нежеланието за комуникация с Вас не е правонарушение.
   От друга страна, всякакви опити от Ваша страна да установите контакт с човека, който не желае да комуникира с Вас представлява действие, което може да бъде определено като психически тормоз от Ваша страна. Подобни действия, в зависимост от интензитета им, могат да се определят или като обикновено непозволено увреждане, или като престъпление, в случай че преследваният човек почувства заплаха за живота и здравето си.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 8. Здравейте!
  От скоро /м. Януари 2021г./ съм собственик на имот. Тъй като новазакупената къща се нуждае от ремонт и довършване съответно се правят строителво мантяжни дейности. От остатъчна купчинка / около 2-3 чувала пясък / започнаха и проблемите ми с една от съседките ми. Претендипа че и пречи тази купчинка а тя дори не е от към нейната страна, нито пречи на преминаване по улицата а се намира точно на оградата ми и почти до другите ми съседи. От тази купчиня започна и психическият тормаз върху мен! Телефонно обяждане със цаплаха “…не му карай да звъня на Х и да ведиш кякво те чакаот тук на татък и какво ще ти се случи…” икакво ли още не. По време на обяждането домен бе прекият ми ръководител и чу разговорът , ав стаята бе и чистачката на сградата в която работя. След обаждането аз бях като попарена и изпаднах в нервна криза.
  Прикрих от семейството ми близо 3 седмици за случилото се, но нещата неотшумяха. При всяко ходене до имота ми винаги имаше разпри и каквили не обиди от нея, ав последствие и клевети и т.н. Тъй като лецето е на длъжност управител на банка и кара служебен автомобил започна всеке път когато идва в имотя си да спера пред собствените ми порти и да пречи целенасочено. Многократна бе молена да я премества а тя постоянно заявяваше “щу преча нарочно”. След подяване на сигнали до 112 и фишове, пускани жялби от мен нещата бяха спрели за окола 2 седмици и сега пак се започна.
  Тъй като съм със ТЕЛК 80% от 2005г. заради автоимунно заболяване,което се активира от стрес, тъкмо влизайки в ремисия от месец юни и в близост до сбъдването на мечтата ми да имам дете, изследванията ми се влушиха заради причиненият ми стрес имам ли право да заведа иск за нанесен псехически тормоз от лицето ?
  Има още кякво да напиша, но просто не се издържа вече. Лицето има прекалено много връзки в местния град и всички адвокяти отказаха да съдействат, едва ли не е непоклатима а обикновените хора кято мен са нищожества, че ремонтните дейности неставят за 1 ден или 1 месец при хора като мен, е това вече е проблем …

  1. Здравейте.
   Да, имате право да заведете дело за психически тормоз.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 9. Здравейте,
  Брат ми иска да закупи моя дял от наследствен имот,но все още не сме стигнали до споразумение. Започна от няколко дни да изпраща това което си пишем относно сделката на съпругата ми, като се опитва да и внуши че сме се отнесли непочтенно с него и че сме получили при предишни сделки неоснователно и незаконно пари,които той не ни е дължал а доброволно ни ги е привел. След тези негови действия съпругата ми е много разтревожена,започна да получава паник атаки ,не може да спи,с високо кръвно е .
  Какво ще ме посъветвате в този случай на предприема?

  1. Здравейте.
   Можете да заведете гражданско дело за психически тормоз.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 10. Здравейте, брат ми осъществява продължителен психически тормоз върху мен чрез постоянни обидни смс-и , агресивни емайли., десетки обаждания ежедневно, без провокация от моя страна. При помолване от моя страна да ограничи контактите с мен това не става. Това става и при работно време, работя от вкъщи. При блокиране на телефона, става още по-лошо, използва нови телефони. Той е болен от шизофрения, живее на друго място. Какво може да се предприеме в този случай? Благодаря

  1. Здравейте.
   Може да бъде образувано дело по реда на Закона за защита от домашно насилие, вкл. и като се иска издаване на ограничителна заповед. При нарушаване на такава заповед, нарушителят подлежи на задържане, както и на образуване на наказателно дело. Нарушаването на ограничителна заповед, издадена по реда на Закона за защита от домашно насилие е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба. Доколкото предоставяте данни, че брат Ви страда от психическо заболяване, в случай че се установи, че той е невменяем, съдът може да постанови принудително лечение.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *