Публикации

придобиване по давност

Придобиване по давност на съсобствен имот

Правото на собственост може да възникне и чрез придобиване по давност на недвижим имот или на части от него.  Преди да разгледаме дали е възможно единия съсобственик да придобие по давност идеална част от имота от друг съсобственик е необходимо да изясним няколко понятия. Какво означават понятията „собственост“ и „съсобственост“ и какво е тяхното съдържание? Правото на собственост предоставя на неговия носител следните правомощия: 1. да владее вещта, респ. имота; 2. да ползва вещта, респ. имота; 3. да се разпорежда с вещта, респ. имота. Възможно е собственикът на дадена вещ да не упражнява всичките си правомощия непрекъснато. Той може да предостави ползването или владението на имота на друго лице, като по този начин му остава възможността само да се разпорежда. Правото на собственост поражда задължение за всички останали лица да се въздържат от действия, които пречат на титуляря да упражнява своите правомощия, посочени по-горе. Има случаи, обаче, в които правото на собственост е ограничено. Такива са случаите, в които други лица притежават права върху същата вещ, както е, например при съсобствеността. Съсобственост е налице, когато две или повече лица притежават право на собственост върху дадена вещ, респ. имот. Тя може да възникне при наследяване, при покупко-продажба от няколко лица или при съпружеска

Прочетете цялата публикация »
Телесна повреда при побой

Телесна повреда при побой. Обвинение и защита

Физическата саморазправа при възникнал словесен конфликт или конфликт на пътя е сред най – често срещаните причини да се стигне до нанасяне на телесна повреда при побой и до повдигане на обвинение за такова деяние. В зависимост от степента на ескалация на конфликта се стига и до нанасяне на различна по степен телесна повреда – лека, средна или тежка. Не са редки и случаите, в които нападнатият, с цел да се защити от друго агресивно лице, му нанася някакво увреждане, вследствие на което именно на него се повдига обвинение за причинена телесна повреда при побой.  Както при всяко едно престъпление, предвидено в Наказателния кодекс, линията на защита се изгражда за всеки конкретен случай, според конкретните обстоятелства по него, но съществуват общи положения и именно тях ще обсъдим в днешната статия, както и ще разкажем няколко интересни казуси от работата ни като адвокати по наказателно право в Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“.  Случаи от работата на кантората по случаи с повдигнати обвинения за телесна повреда при побой Първият случай касае обвинение за нанесена средна телесна повреда при побой.  Николай* се прибира от работа привечер с автомобила си. Кварталът му е малък и с тесни улички, от двете страни на които има паркирани други

Прочетете цялата публикация »
Претърсване от полиция

Претърсване от полиция. Как да се защитим?

Осъществяването на претърсване от полиция и изземването на предмети в хода на това претърсване са два от най – често срещаните способи за доказване на извършени престъпления.  Тъй като и в двата случая действията се извършват при сериозно засягане на конституционно и международно утвърдените основни права на зачитане на личния и семеен живот и на неприкосновеност на собствеността, за да бъдат законосъобразни, те трябва да бъдат извършени при стриктно спазване на условията и правилата, предвидени в Наказателно – процесуалния кодекс.  Не са редки случаите, в които, при осъществяване на претърсване от полиция, правилата на закона се оказват нарушени. Именно тогава възниква въпросът за защитата на лицата, потърпевши от тези незаконни действия.  Кога се пристъпва към извършване на претърсване от полиция? Претърсване от полиция може да бъде осъществено, когато е налице достатъчно основателно предположение, че в конкретно помещение се намират предмети, документи или компютърни информационни системи, съдържащи данни, които биха могли да имат значение към образувано наказателно производство за извършено престъпление.  Две са основните цели на претърсването. Първата е да се открият и изземат тези документи, предмети или компютърни информационни системи, които имат значение за водено наказателно дело. Втората цел е да се издири лице или труп.  Когато определя условията за осъществяване на претърсване

Прочетете цялата публикация »
лекарска грешка

Престъплението „лекарска грешка“. Защита

В съвременното общество, темата за допускане на лекарска грешка се засяга все по – открито както в публичното пространство, така и в нарастващия брой съдебни процеси срещу медици за извършени от тях престъпления.  Според Световната здравна организация, 2,6 млн. души умират, вследствие на лекарска грешка, нареждайки я сред 10-те най – често срещани причини за настъпване на смърт. Смята се четири от десет пациенти претърпяват увреждания при ползване на медицинска помощ. В България липсва статистика за броя на жертвите на лекарска грешка, но годишно около 600 дела се водят срещу лекари, поради опасения, че те са допринесли за увреждането или смъртта на пациенти. В действителност в България има доста повече ситуации, вкоито има съмнение за лекарска грешка, но много малко от тях стигатдо съдебната зала.  От друга страна, медицината е такава сфера на дейност, при която дори и при правилна диагноза и своевременно адекватно лечение лекарят не успява да се пребори за живота на пациента или да предотврати настъпването на увреждания. Дори и в такива ситуации не са редки случаите, в които се повдигат обвинения за причиняване на смърт и телесна повреда при условията на лекарска грешка, които при посочените условия са неоснователни.  Какво е „лекарска грешка“? Понятието „лекарска грешка“ няма

Прочетете цялата публикация »
обиск на лице

Обиск на лице. Кога е законосъобразен?

Извършването обиск на лице е често срещано действие в практиката на държавните органи, което се извършва срещу гражданите. Условията за законосъобразност на извършване на обиск на лице се съдържат в Закона за Министерството на вътрешните работи, а когато този личен обиск на лице се извършва в хода на образувано досъдебно производство по наказателно дело, то неговата правна уредба е в Наказателно – процесуалния кодекс.   Все повече обаче са случаите, в които тези органи превишават законните предели на своите правомощия и това води до произвол и  репресия върху гражданите. Ето защо в днешната статия обсъдим какво представлява действието „обиск на лице“, какви са условията за неговата законосъобразност, както и какви са средствата за защита при полицейски произвол. Обиск на лице по Закона за Министерството на вътрешните работи Обиск на лице по Закона за Министерството на вътрешните работи се извършва от полицейските органи. Други често използвани думи за това действие са „обискиране на лице“ или още „преджобване“ –  израз, използван в разговорната реч за маркиране на това действие. На практика, обискът представлява проверка на лице за наличието на незаконни вещи, документи или вещества и субстанции, които също са забранени от закона. Личният обиск винаги се извършва само и единствено от лице, което принадлежи

Прочетете цялата публикация »
Глоба за липса на гражданска отговорност

Глоба за липса на гражданска отговорност. Спечелени дела

Едно от най – често срещаните в практиката наказания по Закона за движението по пътищата е налагането на глоба за липса на гражданска отговорност. В повечето случаи това става с електронен фиш, но не са изолирани случаите, в които водачът се отбива от движение, нарушението се констатира от полицейските служители, извършващи проверката, като отново се стига до налагане на глоба за липса на гражданска отговорност, но в наказателно постановление.  Според Закона за движението по пътищата, органите на „Пътна полиция“ могат да налагат глоба за липса на гражданска отговорност в размер на 250 лв., когато нарушението е допуснато от физическо лице и 2000 лв. за нарушения на юридически лица.  Глоба за липса на гражданска отговорност – казусите Кодексът за застраховането предвижда задължение за всички собственици на моторни превозни средства, регистрирани на територията на страната, да сключат застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Неизпълнението на това задължение може да се изрази по един единствен начин и затова всички казуси, свързани с оспорване на наложена глоба за липса на гражданска отговорност са напълно идентични едни с други. В 100% от десетките случаи, по които са работили специалистите на кантората, пропускът за сключване на дължимата застраховка е бил плод на неумишлени действия от страна на собствениците на моторни

Прочетете цялата публикация »
Наказание на ученик

Наказание на ученик. Спечелено дело

Законът за предучилищното и училищното образование, приет през 2015 г., предвиди изчерпателен списък, от който може да се избере наказание на ученик за неспазване на училищната дисциплина.  Със съдействието на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ беше спечелено поредното дело, заведено по повод незаконосъобразно и несправедливо наложено наказание на ученик, което беше отменено от съда.  Наказание на ученик – казусът Иван* е първокласник с установени проблеми с адаптацията в училищна среда. Тези проблеми се изразяват най – вече в използване на груб език спрямо съучениците му и епизодични агресивни прояви. Била проведена една единствена среща между Иван, майка му и педагогическия съветник преди на майката да бъде предложено сама да премести детето в индивидуална форма на обучение.  Предвид изключително крехката възраст, в която детето има нужда от контакт с връстниците си, майката отказала това предложение. Вместо това, записала на свои разноски детето на детски психолог, когото посещавали ежеседмично с цел улесняване и ускоряване на адаптацията в училищната среда и преодоляване на проблемното поведение.  Вместо да бъдат предприети мерки от страна на училищните власти за изготвяне и въвеждане в действие на план за психологическа подкрепа в училищна среда, директорът на училището подал сигнал до съответната дирекция „Социално подпомагане“ за извършван от страна на Иван

Прочетете цялата публикация »
Глоба за нарушаване на карантина

Глоба за нарушаване на карантина. Спечелено дело

От началото на пандемията от COVID – 19 до сега бяха образувани стотици досъдебни производства по Наказателния кодекс за нарушаване на карантина. Далеч по – рядко се налагаше глоба за нарушаване на карантина по Закона за здравето, като този „феномен“ се дължеше най – вече на факта, че правоприлагащите и правораздавателните органи се объркаха кой точно вид отговорност е имал предвид законодателя да се прилага за този вид деяния.   По този начин се допусна, в известен смисъл, и неравно третиране, тъй като на едни лица бяха наложени глоби по административен ред, а спрямо други бяха образувани наказателни дела, в рамките на които, освен глоби, се налагаха и наказания лишаване от свобода.  Глоба за нарушаване на карантина – казусът През м. юни 2020 г. Даниела* пристигнала в България от Кралство Великобритания, като на летището ѝ било връчено предписание за поставяне под карантина. Разбира се, никой не ѝ обяснил, че тя не следва да напуска дома си за определен период от време. На самото предписание също нямало записано такова задължение.  Даниела се прибрала вкъщи, стриктно спазвайки задълженията, описани в предписанието, а именно да спазва дистанция от хората, с които живее, да не ползва с тях общи прибори и да не спи с тях в едно

Прочетете цялата публикация »
Глоба за дрифт

Глоба за дрифт. Спечелено дело

Налагането на глоба за дрифт в градски условия се осъществява въз основа на Закона за движението по пътищата и се третира като форма на „използване на път, отворен за обществено ползване, за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари“.  Законът предвижда изключително сурова глоба за дрифт на път, отворен за обществено ползване. Тя е в размер на 3 000 лв. Едновременно с това на водача се налага наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 месеца.  За да бъде налице основание за налагане на глоба за дрифт в градски условия, обаче, е необходимо да се установи, че поднасянето на автомобила е причинено от умишлени действия на водача, а не поради непредпазливост чрез неправилно рязко подаване на газ при мокра пътна настилка, напр. с цел по – бързо изнасяне в друга лента.  Глоба за дрифт – казусът Късно вечерта през лятото на 2021 г. валял дъжд със средна интензивност, поради което пътната настилка била мокра, а на места имало образувани локви.  В тази пътна обстановка Иван се прибирал със собствения си лек автомобил, като при взимане на десен завой задницата му поднесла последователно наляво и надясно два – три пъти. Разположените

Прочетете цялата публикация »
Обезщетение за претърсване

Обезщетение за претърсване. Спечелено дело

Със съдействието на кантората беше спечелено дело, с което съдът присъди обезщетение за претърсване на автомобил и личен обиск на лице, извършени незаконно.  Всъщност, тези действия са сред най – често срещаните форми на полицейски произвол. Оказва се, че в много случаи, при отбиване от движение, освен проверка на документите на водача и на лекия автомобил, полицейските служители „преравят“ автомобила и „пребъркват“ джобовете на водача без абсолютно никакви обяснения и без издаване на документ за обиска.  Условията за извършване на законосъобразно претърсване на автомобил са предвидени както в Закона за Министерството на вътрешните работи, така и в Наказателно – процесуалния кодекс, когато се касае за вече образувано досъдебно производство. Тези основания са изчерпателно изброени и липсата на някое от тях прави действията незаконни, като за това се дължи съответно обезщетение за претъсване и личен обиск на пострадалия от полицейски произвол. Обезщетение за претърсване и личен обиск – казусът Андрей* е млад мъж, който живее в малък град и е обект на постоянни полицейски проверки от едни и същи служители на местната полиция. В рамките на всяка една проверка се проверяват документите му, извършва претърсване на автомобила му, проверяват се джобовете му и се изисква от него да бъде изпробван за употреба на

Прочетете цялата публикация »
Глоба за превишена скорост от камера

Глоба за превишена скорост. Спечелено дело

Делата за оспорване на наложена глоба за превишена скорост от камера са едни от най – често срещаните, когато се касае за случаи на наказания за нарушения на Закона за движението по пътищата.  Една част от глобите са наложени законосъобразно за действително извършени нарушения, но в друга част,  при съставянето на актовете, с които се налагат наказанията, самите полицейски органи допускат съществени пороци, които водят до отпадане на наложената глоба за превишена скорост от камера. Глоба за превишена скорост от камера – казусът На Йордан* е наложена глоба в размер на 750 лв. за превишена скорост от камера, заради това, че е управлявал автомобила си в населено място с повече от 50 км/ч превишение на скоростта. Едновременно с това му е наложено и наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца. Йордан, обаче, твърди, че е минавал през третокласен междуградски път без да е превишавал максимално разрешената скорост за такъв път, като по никакъв начин не е забелязал табела, указваща навлизането в населено място.  ВАЖНО! Подобни проблеми се оказва, че не са рядко срещани в практиката. Причината за това е, че полицейският патрул обслужващ мобилната камера е този, който задава скоростта за измерване. * с оглед запазване

Прочетете цялата публикация »
причиняване на смърт при ПТП

Причиняване на смърт при ПТП. Обвиняем срещу пострадал

Според официалните данни на Националния статистически институт за 2020 г., 96,3% от случаите на причиняване на смърт при ПТП се дължат на неправилни действия на водача, като от тях 29,3% са следствие от движение с превишена или несъобразена скорост.  Тези данни водят до извод, че преимуществено, причиняване на смърт при ПТП се случва, поради непредпазливост. Това означава, че виновният водач не е предвиждал, например, че при движение с превишена скорост автомобилът може да поднесе и да се удари в крайпътно дърво, предизвиквайки по този начин смъртта на пасажер. Той, обаче е бил длъжен и е могъл да предвиди тези последици. В този случай се касае за небрежност.  Възможно е, виновният водач да е предвиждал горните последици, но да е мислил да ги предотврати. В този случай се касае за престъпна самонадеяност.  Макар и рядко, съществуват случаи, в които виновният водач не само, че е предвиждал възможността за причиняване на смърт при ПТП, но и е целял тези последици (пряк умисъл) или се е съгласявал с тях (евентуален умисъл).  В днешната статия ще обсъдим по – често срещаните случаи на причиняване на смърт при ПТП по непредпазливост. Текстът ще се фокусира както върху правните възможности на близките на пострадалия, така и върху тези

Прочетете цялата публикация »