Публикации

Глоба за превишена скорост. Можем ли да се защитим?

Едно от най – често срещаните нарушения на Закона за движението по пътищата е шофирането със скорост над максимално разрешената. Тези нарушения се наказват по два начина – с наказателно постановление или с електронен фиш. И в двата случая, обаче, се налага глоба за превишена скорост.  В зависимост от това с какъв акт е наложена глобата, защитата се осъществява по различен начин. В днешната статия ще разгледаме правилата за издаване на наказателно постановление и електронен фиш, с които се налага глоба за превишена скорост, както и ще коментираме най – честите случаи в практиката, при които наложените наказания се отменят.   Глоба за превишена скорост, наложена с електронен фиш Електронният фиш е най – широко разпространения акт, с който се налага глоба за превишена скорост. Той се издава за нарушения, установени и заснети с автоматизирано техническо средство или система (камера за скорост), за които не се предвижда наказание отнемане на книжка или на контролни точки. Електронният фиш се издава в отсъствието на контролен орган и на нарушител. Това означава, че електронни фишове могат да се издават само, ако нарушението е заснето със стационарна камера. В случай, че нарушението е установено с мобилна камера, необходимо е нарушителят да бъде отбит от движение, да му

Прочетете цялата публикация »

Съсобственост и правила за ползване на обща вещ

Какво означава понятието “съсобственост”? Понятието “съсобственост” означава правния статут на дадена движима и/или недвижима вещ, която се притежава от две или повече лица.  Според законовото определение на Закона за собствеността „правото на собственост може да принадлежи и общо на две или повече лица – държавата, общините и други юридически или физически лица. Частите на съсобствениците се считат за равни до доказване на противното“. Нека разгледаме по – подробно какви са правата и задълженията на съсобствениците и възможностите за тяхната защита.  Права и задължения на съсобствениците Съгласно разпоредбите на Закона за собствеността всеки от съсобствениците участва в ползите и тежестите на общата вещ съразмерно с частта си.  Това означава, че всеки съсобственик участва в печалбите и разходите на общата вещ съобразно идеалните части от правото на собственост, които притежава. Например, ако двама души притежават по 1/2 идеална част от общ апартамент, който дават под наем, всеки от двамата ще дължи 1/2 от разходите за ремонт и ще има право на 1/2 от получавания наем.   Всеки от съсобствениците на вещта може да владее вещта, но съответно на своя дял и по начин да не пречи на останалите съсобственици да си служат с нея съобразно правата им. ВАЖНО! Ако един от съсобствениците пречи на останалите да упражняват

Прочетете цялата публикация »

Развод по взаимно съгласие

Разводът представлява способ за съдебно прекратяване на граждански брак приживе на съпрузите на основания, възникнали след неговото сключване. В настоящата статия ще се разгледат съществените особености при развод по взаимно съгласие. За разлика от развода по исков ред, при разводa по взаимно съгласие отношенията между двамата съпрузи се запазват в дух на разбирателство и добронамереност, като основно значение се придава на защитата интересите на децата. При развод по взаимно съгласие единственото основание е сериозното и непоколебимо съгласие. Под „сериозно“ се разбира решението на двамата съпрузи да е обмислено задълбочено, а „непоколебимо“ означава, че решението е категорично и окончателно. Съгласието за развод представлява волеизявления на двамата съпрузи, че желаят прекратяване на брака чрез този способ. Развод по взаимно съгласие се инициира пред компетентния районен съд чрез писмена молба общо от двамата съпрузи. Съпрузите трябва да демонстрират сериозното си и непоколебимо съгласие да се разведат не само при подаването на молбата за развод, но и в съдебното заседание лично пред съда. Споразумение при развод по взаимно съгласие Най-важната стъпка при развода по взаимно съгласие е наличието на споразумение по чл. 51 от СК, чрез което се уреждат на добороволен принцип последиците от развода. Споразумението по чл. 51 от СК може да бъде

Прочетете цялата публикация »

Предсрочно освобождаване от затвор. Възможно ли е?

Възможно ли е да се постигне предсрочно освобождаване от ефективно изтърпяване на наложено наказание? Както вече е ставало въпрос, във връзка с наказателното преследване, държавата разполага с три правомощия – да осъди извършителя на престъпление; да изпълни наложеното наказание и да третира престъпния деец като осъждан, като може да се откаже от всяко едно от тези правомощия. Днес ще говорим за възможността за освобождаване от изтърпяване на наложено наказание и по – точно за условното предсрочно освобождаване.    Видове освобождаване от изтърпяване на наложено наказание Наказателният кодекс предвижда три възможности за освобождаване от изтърпяване на наложено наказание:1. амнистия със закон;2. помилване от президента;3. условно предсрочно освобождаване.  Последният Закон за амнистията е приет през 2009 г., т.е. тази възможност за отказ на държавата да изпълни наложено наказание, се среща сравнително рядко.  Доста по – често срещана хипотеза е помилването с указ на президента, като молби за това се разглеждат и решават периодично от Комисията по помилванията.   Най – разпространената хипотеза на освобождаване от изтърпяване на част от наложено наказание е условното предсрочно освобождаване.  Предпоставки за условно предсрочно освобождаване Условното предсрочно освобождаване се прилага по наказателни дела, по които има влязла в сила осъдителна присъда, с която е наложено ефективно изтърпяване на наказание

Прочетете цялата публикация »

Разваляне на договор. Как и кога?

Какво трябва да знаем за понятието “Разваляне на договор”? Възможността за разваляне на договор представлява правно средство за прекратяване, преустановяване на сключен договор, на създадена правна връзка между две страни. Правната уредба се намира в Закона за задълженията и договорите.  Като един от видовете правни средства за прекратяване на договор между две страни, същото се характеризира със свои собствени специфики. Като вид правно средство или право на една от страните по договора, правото на неговото разваляне е преобразуващо. Неговото упражняване се осъществява посредством едностранно изявление, без да е необходимо съдействие на ответната страна по договора. Предпоставките, при които възниква възможността за разваляне на договор са следните: 1. Да е налице действителен договор, който не е прекратен на друго основание. 2. Да е налице неизпълнение на задължение на насрещната страна по договора – когато договорът е породил повече от едно задължение за изпълнение, неизпълнението, на което и да е билоот тях е достатъчно, за да възникне правото да се развали договорът. Изключение от това правило има тогава, когато неизпълнената част от договора е незначителна с оглед интереса на кредитора.  3. За да възникне възможността за разваляне на договор, следва да е налице неизпълнение на задължение, за която ответната страна има вина и да отговаря за това,

Прочетете цялата публикация »

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Приложение № 1 към Решение № 2159-НС от 2 март 2021 г.   ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК ……………………………………………… ОБЛАСТ ………………………………….                                         ЗАЯВЛЕНИЕ                 за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и чл. 28, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците)   ………………………..……….……………………………………………………………………….., (собствено, бащино и фамилно име) ЕГН …………………., документ за самоличност вид ……………… № …………., издаден на ……………. от ………….. постоянен адрес: гр./с. ……………………, община …………………, район …………………., област …………………., ж.к./ул. ……………………………, бл. № ……., вх. …, ет. ….., ап…., настоящ адрес: гр./с. ……………………, община …………………, адм. район …………….., област ……………………, ж.к./ул. …………………………, бл. № ……., вх. ….., ет. ….., ап…. (данни за настоящия адрес се попълват само когато избирателят предварително е подал заявление

Прочетете цялата публикация »

Освобождаване от наказателна отговорност. Възможно ли е?

Възможно ли е освобождаване от наказателна отговорност? Държавата разполага с три правомощия във връзка с осъществяване на наказателно преследване за извършено престъпление. Първото е да осъди извършителя. Второто е да изпълни наказанието, а третото е да третира престъпния деец като осъждан. При определени условия държавата може да се откаже от прилагането на някое от тези правомощия.  Днес ще поговорим именно за първото правомощие, което се изразява в освобождаване от наказателна отговорност на извършителя на престъплението.  Какво означава освобождаване от наказателна отговорност? За освобождаване от наказателна отговорност говорим тогава, когато органите на досъдебното производство (разследващ полицай и прокурор) са установили по безспорен начин, че е извършено престъпление от конкретно определено лице, като за осъждането на извършителя е повдигнато обвинение пред съд.  С оглед тежестта на престъплението, настъпилите вредни последици и личността на престъпния деец, защитникът може да пледира, a съдът да уважи искането му, подзащитният му да бъде освободен от наказателна отговорност.  С отказа на държавата от правомощието си да осъди извършителя на престъплението, тя автоматично се отказва и от другите си две правомощия. Това е така, защото ако лицето не бъде осъдено по наказателноправен ред, няма да е наложено наказание за изпълнение, съответно няма как същото това лице да бъде третирано като

Прочетете цялата публикация »

Развод по вина на съпруг. Какви са възможностите ни?

Разводът представлява способ за съдебно прекратяване на граждански брак приживе на съпрузите на основания, възникнали след неговото сключване.   В настоящата статия ще се разгледат съществените особености при развод по вина на единия съпруг, който се осъществява по исков ред.   При развод по исков ред единственото основание е дълбоко и непоправимо разстройство на брака.   Под „дълбоко“ се разбира липса на взаимност, уважение, доверие между двамата съпрузи. Брачната връзка е само формална.    Под „непопоравимо“ се има предвид, че противоречията между двамата съпрузи не могат да се преодолеят и да се възстановят нормалните им отношения. Налице е един нефункциониращ брак, чието запазване е неоправдано.   Когато разводът е поради разстройство на брака, т.е. налице е развод по вина на единия съпруг), реализира се особено исково производство.   На доказване в съдебния процес подлежи обективното състояние на брачната връзка. Изявленията на страните са твърдения, подлежащи на доказване. Съдът трябва да се убеди в наличието на дълбоко и непоправимо разстройство на брака. Самопризнанията на страните не са достатъчни за уважаване на иска за развод. Съдът трябва да разгледа и обсъди всички обективни и субективни причини за развода и отражението им върху състоянието на брачната връзка между двамата съпрузи. Причините за разтрогването на брака

Прочетете цялата публикация »

Кадастрална карта и кадастрален регистър в община Божурище

Важна новина за приемане на нова кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Делян, с. Златуша, с. Мала Раковица, с. Хераково и с. Храбърско, община Божурище   На основание чл. 46, ал. 1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/  Служба по геодезия, картография и кадастър – София област /СГКК/ Ви информира, че са приети нова кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Делян, с. Златуша, с. Мала Раковица, с. Хераково и с. Храбърско, община Божурище, /обява в “Държавен вестник”, бр. 21 от 2021 г./ Материалите се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област и община Божурище. Справки могат да се правят в сградата на СГКК-София област, гр. София, ул. ,,Мусала” № 1, директно на гише 6, без да се тегли номер от машината, всеки работен ден от 9.00 до 11.30ч. и от 14.00 до 16.00 ч. и на сайта на АГКК – https://kais.cadastre.bg/bg/Map  –  „слоеве“: „Неодобрени КККР“ или в Община Божурище и съответните кметства. В 30 – дневен срок от обявяването в „Държавен вестник”, т.е. до 12.04.2021 г. вкл., заинтересованите лица могат да направят ПИСМЕНИ ИСКАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО ПРИЕТИТЕ МАТЕРИАЛИ И ДАННИ пред Службата по геодезия, картография и кадастър –

Прочетете цялата публикация »

Припознаване на дете. Същност и оспорване

Способът за установяване на произход от родител – майка или баща, се нарича припознаване на дете. То се извършва чрез едностранно формално изявление на едно лице, че детето произхожда от него. Тази възможност за установяване на произход на дете е предоставена от закона, най – често в случаите, в които двамата родители нямат сключен граждански брак или когато презумпцията за майчинство или бащинство е възможно да бъде оборена. Фундаменталната последица от използването на способа за припознаване на дете е възникването на качеството “родител” на припознаващия. Тогава той се счита за родител от момента на раждането на детето и придобива всички признати нему родителски права и задължения спрямо припознатото дете. Друга последица от извършеното припознаване на дете е и вписването на припознаващия като родител в акта за раждане на детето.  Същност на способа за установяване на произход “припознаване на дете” Основните правни положения на този способ са регламентирани в Семейния кодекс.   Всеки родител може да признае своето дете. Припознаващ може да бъде всяко дееспособно лице.  Припознато може да бъде малолетно, непълнолетно или пълнолетно лице без да е налице ограничение в неговата възраст. Условие за извършване на припознаването е детето да е с неустановен или оборен произход от съответния родител.    Допустими са и особени хипотези

Прочетете цялата публикация »

Отворено писмо до Омбудсмана, Президента, Председателя на ВКС и Председателя на ВАС

Отворено писмо до Омбудсмана на Република България, Президента на Република България и Председателите на ВКС и ВАС. Народното събрание прие изменения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците, като разпореди, че поставените под задължителна карантина и задължителна изолация граждани, могат да гласуват на предстоящите парламентарни избори 2021 г. с подвижна избирателна кутия, ако подадат заявление за това не по – късно от три дни преди изборния ден. По този начин, обаче, законодателят практически изключи възможността за гласуване на избирателите, които са поставени под задължителна карантина и задължителна изолация в периода 1 април 2021 г. до 4 април 2021 г.  Предвид факта, че избирателното право е едно от основните политически права на гражданите и е уредено като такова в Конституцията на Република България и Европейската конвенция за защита правата на човека, така предвиденото ограничение представлява лишаване от граждански права и на тази основа е противоконституционно.  Съгласно българското право, компетентен да прогласи противоконституционност на законова разпоредба е Конституционният съд на Република България. Той, обаче, не може да бъде сезиран от граждани или граждански организации. Инициативата за разглеждане на искане за обявяване на противоконституционност на законова разпоредба имат най – малко една пета от народните

Прочетете цялата публикация »

Ваксинационна дискриминация при пътуване. Възможно ли е?

Ограничения за неваксинираните или привилегии за ваксинираните? Задава ли се ера на ваксинационна дискриминация при пътуване? Това е основният въпрос, който вълнува обществото, откакто се заговори за възможността да бъдат въведени „паспорти за ваксинация“, ограничаващи възможностите за пътуване на неваксинираните срещу COVID – 19 граждани. Въпросът за това представляват ли задължителните ваксини неоправдано засягане на личния и семеен живот под формата на нарушение на неприкосновеността на физическия интегритет на индивида, както и осъществява ли се ваксинационна дискриминация при въвеждане на ограничения за хора, на които не са поставени задължителни ваксини, е бил предмет както на практиката на Европейския съд по правата на човека, така и на Върховния административен съд. Когато се говори за опасни инфекциозни заболявания принципното мнение на съдебната практика е, че нито е налице непропорционално засягане на физическия интегритет на индивида, нито е налице дискриминация при въвеждане на определени ограничения за неваксинирани лица (напр. ограниченията за посещение на детска градина от деца, на които не са поставени задължителни ваксини). Що се отнася до утвърдените задължителни ваксини, приложими на територията на страната към момента, тази практика е безспорно правилна и обоснована. Представлява ли идеята за въвеждане на европейски имунизационен паспорт привилегия или ограничение, изразяващо се във ваксинационна дискриминация? Отговорът на

Прочетете цялата публикация »