Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

Определяне на граници между поземлени имоти. Адвокат имотно право

Определяне на граници на имот

Определяне на граници на имот. Как и кога? Българската правна система създава и гарантира множество механизми, чрез които може да бъде защитавано правото на собственост. Един от най- важните и най- ефективните способи за защита на собствеността са вещните искове, които са предоставени от страна на законодателя в различни нормативни актове. На първо място това са общите установителни искове за собственост, които са допустими, стига ищецът да има интерес от завеждането им и да може да го установи. Останалите искове са уредени в специалните закони, а сред тях са ревандикационният иск, негаторният иск и искът за определяне на граници на имот. В...

Continue reading

Шофиране след употреба на метадон. Защита

Шофиране след употреба на метадон

В практиката често се поставя въпросът допустимо ли е шофиране след употреба на метадон. Какво представлява метадонът? В Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични метадонът е включен в Списък II - Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина. Може да бъде предписван само на пациентите по програми за лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонисти (метадонови/поддържащи програми) от лекуващия им психиатър. Съгласно годишния доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България, в края ня 2022г. в страната функционират 28 такива програми за лечение, разположени на територията на 13 града в страната:...

Continue reading

Реванкационен иск. Адвокат имотно право

Ревандикационен иск

Какво е "ревандикационен иск" и каква защита предоставя? Като едно от важните субективни права в съвременното общество, правото на собственост е едно от най - защитаваните от цялата правна система. Високата необходимост от защита на това право и по - точно на частната собственост е закрепена още в Конституцията, където в чл. 17, ал. 1 се казва следното: „Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона.“. В ал 3 от същия член се доразвива посочената концепция, като се посочва, че „Частната собственост е неприкосновена.“ Защитата на правото на собственост се прокарва и в Наказателния кодекс. По - точно...

Continue reading

Изключване на съдружник от ООД. Адвокат по търговско право

Изключване на съдружник от ООД

Изключване на съдружник от ООД. Как и кога? В живота много честно между приятели и колеги възникват противоречия и след това те повече не могат да работят заедно. Съвсем възможно е това да се случи и между съдружници в дружество с ограничена отговорност. Не са редки и хипотезите, когато след учредяването на дружеството някой от съдружниците променя своята лична бизнес стратегия. Това води до извършване на действия от негова страна, с които директно зстрашава интересите на дружеството. Тези хипотези са отчетени от законодателя, който е предвидил възможност за изключване на съдружник от ООД при наличието на специално предвидени в закона хипотези. В тези...

Continue reading

Защита на отнето владение чрез насилие или по скрит начин

Отнемане на владение

Отнемане на владение чрез насилие или по скрит начин. Иск за защита на владението по чл. 76 Закон за собствеността Този иск е известен на теорията като иск за защита на отнето владение. Текстът на чл. 76 от Закона за собствеността (ЗС) гласи следното: „Владелецът или държателят, на когото е отнета чрез насилие или по скрит начин движима или недвижима вещ, може в шестмесечен срок да иска връщането й от лицето, което я е отнело. Това не изключва правото на лицето, което е отнело вещта, да предяви иска по предходния член“.  Предмет на иска за защита при отнемане на владение чрез насилие...

Continue reading

Защита на владение – адвокат имотно право

Защита на владение

Иск за защита на владение и държане съгласно Закона за собствеността По правило носителите на вещни права (собственици, носители на право на строеж, ползватели и т.н.) са тези, които упражняват всички правомощия, които попадат в обхвата на съответното вещно право. От това правило, обаче има изключения. Понякога се случва лица, които не притежават право на собственост или пък други вещни права да упражняват в действителност тяхното съдържание въз основа на някакво правно основание. Пример Иван притежава часовник и си служи с него както намери за добре. В един момент обаче Иван загубва часовника си и той бива намерен от Петър. Петър не...

Continue reading

Употреба на наркотици. Забранена ли е?

Употреба на наркотици

Изследване на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите от 2020 г. относно случаите на употреба на наркотици показва, че 25,2 млн. европейци са употребявали канабис през последната година; 4,3 млн. са употребявали кокаин; 2,7 млн. - MDMA; 2 млн. - амфетамин, а 1,3 млн. - опиоиди. И макар на фона на общия брой европейски граждани тези данни да отразяват употреба на наркотици от по - малко от 1% от населението на Европа, то все пак се оказва, че наркотиците са широко разпространени и широко достъпни. В някои държави самата употреба на наркотици е престъпление. В други - престъпление е...

Continue reading

Подкуп на полицай

Подкуп на полицай

Предлагането и даването на подкуп на полицай е често срещана практика, чиято цел е да се избегне установяване и наказване на нарушение или престъпление. В повечето случаи предлагането и даването на подкуп на полицай се изразява в предлагане на определена парична сума в относително ниско размери, която следва да мотивира служителя на реда да не съставя акт за извършено административно нарушение на Закона за движението по пътищата. Сред тях са отказите за проба за наркотични вещества, шофирането с отнета книжка или без необходимата правоспособност, шофиране без гражданска отговорност и др. под. В практиката, подкуп на полицай се предлага и в случаите,...

Continue reading

Халюциногенни гъби. Законни ли са?

халюциногенни гъби

Псилоцибиновите гъби са биологичен род, съставен от различни видове халюциногенни гъби, които включват повече от 20 различни видове от родовете Psilocybe, Panaeolus, Inocybe, Pluteus, Gymnopilus и Pholiotina. Както подсказва тяхното научно наименование, те съдържат психоактивния компонент псилоцибин и/или псилоцин, които има психоактивен ефект върху съзнанието на потребителя. Kонсумацията на халюциногенни гъби за ритуални цели датира от времето на ацтеките и продължава и до днес. Псилоцибиновите гъби се използват  и за развлечение, поради техните психоактивни свойства. Тези видове гъби се използват и в медицината (но не и в България) за лечение на клъстерно главоболие, депресия, тревожност при онкологични заболявания в последен стадий,...

Continue reading

ПТП след употреба на наркотици – адвокат Силвия Петкова

ПТП след употреба на наркотици

Предприемането на шофиране след употреба на наркотици е въздигнато от Наказателния кодекс в самостоятелно престъпление, а причиняването на ПТП след употреба на наркотици, когато са настъпили значителни имуществени вреди, средна или тежка телесна повреда или смърт се наказва значително по - тежко, отколкото причиняването на тези резултати в "трезво" състояние. На пръв поглед законодателството изглежда достатъчно ясно - предвижда се по - тежко наказание, когато поради нарушаване правилата за движение настъпят горните последици и водачът е управлявал МПС след употребата на наркотични вещества.  В практиката, обаче, се разкриват редица особености, а ключов момент може да се окаже това в кой момент...

Continue reading