Публикации

Устен договор. Особености и защита

Въпросът за устните договори, тяхната правна уредба и правната защита е изключително интересен. Това е така, тъй като липсата на писмена форма затруднява процеса на доказване на тяхното съдържание. От друга страна, отчитайки обема на гражданския и търговския оборот, законодателят изисква писмена форма за много малко видове договори. Ето защо, сключването на устен договор е изключително често срещана хипотеза. Колкото и удобно да е сключването на устен договор, то все пак крие своите рискове. Какви са те и как да се предпазим ще говорим в днешната статия. Какво е “устен договор”? Устните уговорки са договори като всички други. Те се подчиняват на общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите според вида на уговорката. Устен договор е всяко съглашение между две или повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях. Кога можем да сключим устен договор Устен договор може да се сключи във всички случаи, в които законът не изисква изрично писмена форма. Тези случаи са изрично и изчерпателно изброени. Те са: предварителният договор за сключване на определен окончателен договор, за който се изисква нотариална или нотариално заверена форма. Изисква се писмена форма за действителност; договорите за прехвърляне на собственост или за учредяване на

Прочетете цялата публикация »

Глоба за неносене на маска. Преглед на съдебната практика

Първата вълна на коронавируса у нас сякаш изненада изпълнителната власт в лицето на министъра на здравеопазването, който последователно издаваше заповеди, а впоследствие ги отменяше или изменяше, вкл. и няколко часа след издаването им. Тази практика доведе до хаос в административно – наказателната дейност, който се отрази и на законосъобразността на наложените наказания за неспазване на противоепидемичните мерки, вкл. и на наложените глоби за неносене на маска на открити и закрити обществени места.  За изготвянето на настоящия материал са разгледани 125 съдебни решения на районните и административните съдилища в страната. Статистически погледнато, едва около 10% от наложените глоби за неносене на маска са потвърдени, а останалите 90% са отменени на различни основания. В много случаи отмяната на така наложените глоби за неносене на маска на открити и закрити обществени места е потвърдена на всички съдебни инстанции.  Следва да се отбележи, че тези 10% от наложените глоби за неносене на маска на открити и закрити обществени места са потвърдени след разглеждане на спора по същество. В останалите случаи или до преглед по същество изобщо не се е стигало, заради наличие на съществени процесуални нарушения, или нарушението е било определяно като “маловажен случай”.  По – долу ще разгледаме най – често срещаните причини

Прочетете цялата публикация »

Фиш за неправилно паркиране. Можем ли да се защитим?

Издаването на фиш за неправилно паркиране е сред често срещаните начини за налагане на глоби за административни нарушения. До 2017 г. фишовете се издаваха само присъствено, но с направените промени в Закона за движението по пътищата беше предвидена спорната хипотеза, в която фиш за неправилно паркиране, а и не само, може да бъде издаден и в отсъствие на нарушителя. Така издаденият фиш за неправилно паркиране, обаче, сам по себе си, не подлежи на обжалване. Затова в днешната статия ще разгледаме вариантите за защита при тази ситуация.     Фиш за неправилно паркиране от орган на КАТ, издаден в присъствието на нарушителя Издаването на фиш за неправилно паркиране от орган на КАТ, както и на фиш за всички останали нарушения (напр. шофиране без включени светлини), в повечето случаи става присъствено, тъй като естеството на проверките на КАТ е такова, че обичайно нарушителят се отбива от движение и нарушението се установява на място.  В случая, когато фишът е издаден в присъствието на нарушителя, той може да възрази пред полицейския орган още на мястото на извършване на проверката. В този случай, проверяващият орган има задължение за издаде акт за установяване на административно нарушение и да анулира фиша.  Този акт подлежи на възразяване в тридневен

Прочетете цялата публикация »

Преглед на съдебната практика по глоби за разходка в парка

В началото на обявеното в страната извънредно положение във връзка с разпространението на COVID – 19 в страната бяха предприети множество противоепидемични мерки, сред които и забрана за посещение в паркове и градски градини. За неспазването на тази забрана бяха наложени редица глоби за разхождане в парка, в т. ч. и на домашни любимци.  Тук е моментът да припомним, че при издаване и оповестяване на заповедта на министъра на здравеопазването, с която беше въведена забраната, самият той, по време на пресконференция, потвърди, че тя не важи за собственици на домашни любимци. Отделно от това, на интернет страницата на Министерството на здравеопазването беше публикувана изрична уточняваща информация в същия смисъл – че домашни любимци може да бъдат разхождани в паркове и градинки. Единственото правило, което следва да се спазва, е да не се предизвикват струпвания на граждани, като за целта следва да се спазва дистанция от минимум един метър между собствениците на домашните животни.  Въпреки горните уточнения, на множество собственици на домашни любимци също бяха наложени глоби за разхождане в парка. Това е нормално, тъй като между писмената заповед на министъра на здравеопазването и неговите устни уточнения, както и уточненията, публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, приложение намира именно заповедта, тъй като

Прочетете цялата публикация »

Еднократни помощи за деца. Кога и при какви условия?

Социалната политика на всяка една държава следва да се грижи за децата, като взема предвид нуждите им и осигурява помощи в подкрепа на семействата, поели по пътя на родителството. Законовата уредба на семейните помощи е в Закона за семейни помощи за деца. Той несистематизирано представя условията за придобиване правото на еднократна помощ при бременност, раждане и отглеждане на деца, формите и реда за тяхното предоставяне, като според нас множеството му изменения са го направили труден за разбиране. Ето защо предлагаме разяснение по темата. Семейните помощи са средства в пари или в натура, които подпомагат отглеждането на децата в семейна среда от родителите или от лицата, полагащи грижи за тях. Върху вземанията за семейни помощи по този закон не се дължат данъци и такси и не могат да бъдат правени удръжки, освен за надвзети средства за семейни помощи в резултат на счетоводно-техническа грешка или за недобросъвестно получени суми. Държавната политика в областта се определя от Министерския съвет като централен орган на изпълнителната власт с обща компетентност. Компетентни органи в областта са и  министърът на труда и социалната политика, който разработва, координира и провежда държавната политика в областта на семейните помощи за деца, както и Агенцията за социално подпомагане, която осъществява дейност по отпускане

Прочетете цялата публикация »

Самозащита. Случаи от кантората

В днешно време, случаите на улични разпри не са никак малко. Някой е засякъл друг на пътя. Някой е погледнал друг накриво в дискотеката. Някой дължи пари на друг и т.н. Словесните схватки в тези случаи често прерастват във физическа агресия. Нерядко се стига до нанасяне на телесни повреди, заплахи с хладно или огнестрелно оръжие. А понякога се стига дори и до тяхното фактическо използване. Всъщност, причиняването на вреди на нападателя в много случаи съставлява “неизбежна отбрана” или казано на разговорен език “самозащита”. Предвид зачестилите запитвания по подобни казуси, днес ще разгледаме трите най – интересни случаи от практиката на кантората. Ще поговорим и за това кои са законните средства за самозащита и как да защитим правата си, в случай че сме се били нападнати и сме причинили вреди на нападателя. Казус 1: Господин В. шофирал личния си автомобил по слабо оживен булевард в София. В този момент с него в колата му са две негови приятелки. Друг автомобил го засича до степен, в която г-н В. едва успява да избегне пътно – транспортно произшествие. Ето защо той натиска клаксона с цел да покаже на другия водач, че действията му са неприемливи. Това, обаче, го ядосва и той набива спирачки,

Прочетете цялата публикация »

Отказ от наследство. Как и кога?

Оказва се, че сме наследили огромни и непосилни за нас парични задължения, а в наследствената маса активи няма. Какво следва да предприемем?  В такъв случай трябва да имаме предвид, че имаме право да се откажем от наследството. Отказ от наследство означава едностранно формално неоттегляемо волеизявление на наследника, с което той отказва да приеме полагащия му се дял от наследствената маса в своята правна сфера. Нужно е да се подчертае, че всеки отказ от наследство обхваща наследството в цялост като съвкупност от наследими права (имуществени, неимуществени, такива с комплексен характер), а не само задълженията на наследодателя.  Съгласно Закона за наследството (ЗН) наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават.  Наследникът не е обвързан от срок, в който следва да заяви своя отказ от наследство. Ако се забави твърде дълго, обаче, всеки, който има интерес, може да поиска от съда да определи срок, в който наследникът следва да заяви дали приема или се отказва от наследството. Отказ от наследство се прави преди наследството да бъде прието (като следва да имаме предвид, че наследството се смята за прието и ако теглите пари от сметката на своя наследодател).  Не е възможен частичен отказ от наследство (например –

Прочетете цялата публикация »

Предложенията на главния прокурор за промени в НПК

Предложенията на главния прокурор за промени в НПК станаха обект на широк обществен дебат, поради две съществени причини.  На първо място, в последно време се наблюдава положителната тенденция за сериозно повишаване на правната култура в българското общество. Така, гражданите, разбирайки основополагащия за демократичните общества принцип на разделението на властите, са наясно, че прокуратурата, като част от съдебната власт, не може и не бива да има законодателна инициатива.  Отговорът на въпроса защо това е така се крие в Конституцията на Република България, според която държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна, а законодателна инициатива имат всеки народен представител и Министерският съвет. Прокуратурата, от своя страна, има единствено задължение да прилага закона такъв, какъвто е, при това в неговата цялост.  На второ място, според мотивите за предложените от главния прокурор промени в НПК, те се обосновават от необходимостта българският наказателен процес да се приведе в съответствие с Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа (ЕКЗПЧ), практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) и на Съда на Европейския съюз. Само по себе си това твърдение е частично вярно, тъй като промени в НПК в тази насока са необходими и тази необходимост се повдига като

Прочетете цялата публикация »

Съкращаване на щата. Условия и защита

Извършването на съкращаване на щата е форма на оптимизация на работния процес от страна на работодателя. При него, в интерес на производството в широк смисъл, се прави промяна в персоналния състав на предприятието с цел на работа да останат работниците, които имат по – висока квалификация и работят по – добре.  За да бъде законосъобразно, обаче, всяко съкращаване на щата трябва да отговаря стриктно на изискванията на Кодекса на труда. Днес ще разгледаме именно тези изисквания, както и възможностите за защита при неспазването им, когато е извършено съкращаване на щата. Задължение за подбор при съкращаване на щата Кодексът на труда предвижда, че когато за една и съща длъжност в щатното разписание на работодателя съществуват две или повече бройки, работодателят има т. нар. “задължение за подбор”. Именно неизпълнението на това задължение е най – често срещаната причина за съдебна отмяна на уволненията, извършени чрез съкращаване на щата.  Така, например, ако има три бройки за длъжността “касиер” и работодателят желае да съкрати две от тях, то той ще има задължение да проведе подбор между всички трима касиери, за да прецени кой от тях да остане на работа и с кои двама да прекрати трудовото правоотношение. Самата процедура за подбор е тежка, но е

Прочетете цялата публикация »

Разпространение на регистрационен номер на кола. Защита

В последните години широкото използване на социални мрежи доведе до нов вид нарушения на законодателството, свързано със защита на личните данни. Сред тях са разпространението на снимки на хора без тяхно съгласие, както разпространението на регистрационен номер на автомобил в различни групи в социалните мрежи с цел демонстрация на неправилно паркиране или на друго въображаемо или не закононарушение.  Днес ще поговорим именно за втория случай – разпространението на регистрационен номер на автомобил в социалните мрежи – представлява ли нарушение на закона и по какъв начин можем да се защитим.  Регистрационен номер на автомобил – обект на закрила от Закона за защита на личните данни Комисията за защита на личните данни е имала повод да се произнесе относно обхвата на понятието “лични данни” и включването в него на регистрационните номера на автомобилите.  И така, според становището на Комисията, всеки регистрационен номер на автомобил, който е собственост на физическо лице (гражданин), представлява “лични данни” по смисъла на закона и разпространението му следва да отговаря на неговите разпоредби.  Условия за законосъобразно разпространение на регистрационен номер на автомобил Доколкото разпространението на регистрационен номер на автомобил в социалните мрежи представлява по същество дейност по обработване на лични данни, то тази дейност може да бъде извършвана само при условията, които са изрично

Прочетете цялата публикация »

Потребителски кредит. Какво трябва да знаем?

Тегленето на потребителски кредит е един от най – често срещаните методи за снабдяване с ликвидни парични средства. Като всеки друг кредит, той е вид договор, който съдържа определени условия, за които кредитополучателят трябва да внимава, тъй като често пъти финансовите институции се възползват от икономически по – силното си положение.  Не са редки и случаите, в които кредитополучателят спира плащанията по кредита. По този начин се стига до предсрочна изискуемост на кредита. А оттам и до принудително изпълнение на задълженията по него. Как да постъпим в този случай вече говорихме в статията, посветена на темата за принудителното изпълнение. Обхващали сме и темата “ипотечен кредит” и сме разглеждали неговите особености. Ето защо днес ще обсъдим въпроса какво трябва да знаем по темата “потребителски кредит”. Неговата подробна уредба се съдържа в Закона за потребителския кредит (ЗПК). Що е то “потребителски кредит”? Потребителският кредит е договор за отпускане на финансови средства срещу лихва. Този вид договори се сключва между потребителя и финансовата институция. За да има качеството “потребител” лицето трябва да тегли кредита в лично качество и за лични нужди. Преди подписване на договора за потребителски кредит, финансовата институция трябва да предостави на кредитополучателя стандартен европейски формуляр с информация относно потребителския кредит.

Прочетете цялата публикация »

Отказ за проба за алкохол или наркотици. Последици и защита

Шофирането след употреба на алкохол над определени граници, (1.2 промила), както и шофирането след употреба на наркотици, съставляват престъпления, които се наказват с лишаване от свобода. Предвид, че този факт е известен на широката общественост, отказ за проба за алкохол или наркотици често се прави именно от шофьорите, качили се зад волана след употреба на тези вещества с цел избягване на наказателна отговорност.  Не са никак малко и случаите, в които отказ за проба за алкохол или наркотици се прави и когато човекът е убеден, че не е длъжен да дава такава, например, когато е спрян от полицейски служители, които не са от КАТ, както и когато вече е паркирал автомобила си и/или е извън него, но полицейски служители искат от него да даде такава проба.   Предвид, че последиците за водачите, които са направили отказ за проба за алкохол или наркотици, са изключително тежки, днес ще разгледаме условията за законност на проверката с дрегер и/или drug test, както и възможностите за защита при издаване на наказателните постановления, с които за такъв отказ се налага административно наказание.    Условия за законосъобразност на проверката за алкохол или наркотици Законът за движението по пътищата и нормативните актове по прилагането му определят редица условия за законосъобразността на

Прочетете цялата публикация »