Публикации

Отказ от наследство. Как и кога?

Оказва се, че сме наследили огромни и непосилни за нас парични задължения, а в наследствената маса активи няма. Какво следва да предприемем?  В такъв случай трябва да имаме предвид, че имаме право да се откажем от наследството. Отказ от наследство означава едностранно формално неоттегляемо волеизявление на наследника, с което той отказва да приеме полагащия му се дял от наследствената маса в своята правна сфера. Нужно е да се подчертае, че всеки отказ от наследство обхваща наследството в цялост като съвкупност от наследими права (имуществени, неимуществени, такива с комплексен характер), а не само задълженията на наследодателя.  Съгласно Закона за наследството (ЗН) наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават.  Наследникът не е обвързан от срок, в който следва да заяви своя отказ от наследство. Ако се забави твърде дълго, обаче, всеки, който има интерес, може да поиска от съда да определи срок, в който наследникът следва да заяви дали приема или се отказва от наследството. Отказ от наследство се прави преди наследството да бъде прието (като следва да имаме предвид, че наследството се смята за прието и ако теглите пари от сметката на своя наследодател).  Не е възможен частичен отказ от наследство (например –

Прочетете цялата публикация »

Предложенията на главния прокурор за промени в НПК

Предложенията на главния прокурор за промени в НПК станаха обект на широк обществен дебат, поради две съществени причини.  На първо място, в последно време се наблюдава положителната тенденция за сериозно повишаване на правната култура в българското общество. Така, гражданите, разбирайки основополагащия за демократичните общества принцип на разделението на властите, са наясно, че прокуратурата, като част от съдебната власт, не може и не бива да има законодателна инициатива.  Отговорът на въпроса защо това е така се крие в Конституцията на Република България, според която държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна, а законодателна инициатива имат всеки народен представител и Министерският съвет. Прокуратурата, от своя страна, има единствено задължение да прилага закона такъв, какъвто е, при това в неговата цялост.  На второ място, според мотивите за предложените от главния прокурор промени в НПК, те се обосновават от необходимостта българският наказателен процес да се приведе в съответствие с Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа (ЕКЗПЧ), практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) и на Съда на Европейския съюз. Само по себе си това твърдение е частично вярно, тъй като промени в НПК в тази насока са необходими и тази необходимост се повдига като

Прочетете цялата публикация »

Съкращаване на щата. Условия и защита

Извършването на съкращаване на щата е форма на оптимизация на работния процес от страна на работодателя. При него, в интерес на производството в широк смисъл, се прави промяна в персоналния състав на предприятието с цел на работа да останат работниците, които имат по – висока квалификация и работят по – добре.  За да бъде законосъобразно, обаче, всяко съкращаване на щата трябва да отговаря стриктно на изискванията на Кодекса на труда. Днес ще разгледаме именно тези изисквания, както и възможностите за защита при неспазването им, когато е извършено съкращаване на щата. Задължение за подбор при съкращаване на щата Кодексът на труда предвижда, че когато за една и съща длъжност в щатното разписание на работодателя съществуват две или повече бройки, работодателят има т. нар. “задължение за подбор”. Именно неизпълнението на това задължение е най – често срещаната причина за съдебна отмяна на уволненията, извършени чрез съкращаване на щата.  Така, например, ако има три бройки за длъжността “касиер” и работодателят желае да съкрати две от тях, то той ще има задължение да проведе подбор между всички трима касиери, за да прецени кой от тях да остане на работа и с кои двама да прекрати трудовото правоотношение. Самата процедура за подбор е тежка, но е

Прочетете цялата публикация »

Разпространение на регистрационен номер на кола. Защита

В последните години широкото използване на социални мрежи доведе до нов вид нарушения на законодателството, свързано със защита на личните данни. Сред тях са разпространението на снимки на хора без тяхно съгласие, както разпространението на регистрационен номер на автомобил в различни групи в социалните мрежи с цел демонстрация на неправилно паркиране или на друго въображаемо или не закононарушение.  Днес ще поговорим именно за втория случай – разпространението на регистрационен номер на автомобил в социалните мрежи – представлява ли нарушение на закона и по какъв начин можем да се защитим.  Регистрационен номер на автомобил – обект на закрила от Закона за защита на личните данни Комисията за защита на личните данни е имала повод да се произнесе относно обхвата на понятието “лични данни” и включването в него на регистрационните номера на автомобилите.  И така, според становището на Комисията, всеки регистрационен номер на автомобил, който е собственост на физическо лице (гражданин), представлява “лични данни” по смисъла на закона и разпространението му следва да отговаря на неговите разпоредби.  Условия за законосъобразно разпространение на регистрационен номер на автомобил Доколкото разпространението на регистрационен номер на автомобил в социалните мрежи представлява по същество дейност по обработване на лични данни, то тази дейност може да бъде извършвана само при условията, които са изрично

Прочетете цялата публикация »

Потребителски кредит. Какво трябва да знаем?

Тегленето на потребителски кредит е един от най – често срещаните методи за снабдяване с ликвидни парични средства. Като всеки друг кредит, той е вид договор, който съдържа определени условия, за които кредитополучателят трябва да внимава, тъй като често пъти финансовите институции се възползват от икономически по – силното си положение.  Не са редки и случаите, в които кредитополучателят спира плащанията по кредита. По този начин се стига до предсрочна изискуемост на кредита. А оттам и до принудително изпълнение на задълженията по него. Как да постъпим в този случай вече говорихме в статията, посветена на темата за принудителното изпълнение. Обхващали сме и темата “ипотечен кредит” и сме разглеждали неговите особености. Ето защо днес ще обсъдим въпроса какво трябва да знаем по темата “потребителски кредит”. Неговата подробна уредба се съдържа в Закона за потребителския кредит (ЗПК). Що е то “потребителски кредит”? Потребителският кредит е договор за отпускане на финансови средства срещу лихва. Този вид договори се сключва между потребителя и финансовата институция. За да има качеството “потребител” лицето трябва да тегли кредита в лично качество и за лични нужди. Преди подписване на договора за потребителски кредит, финансовата институция трябва да предостави на кредитополучателя стандартен европейски формуляр с информация относно потребителския кредит.

Прочетете цялата публикация »

Отказ за проба за алкохол или наркотици. Последици и защита

Шофирането след употреба на алкохол над определени граници, (1.2 промила), както и шофирането след употреба на наркотици, съставляват престъпления, които се наказват с лишаване от свобода. Предвид, че този факт е известен на широката общественост, отказ за проба за алкохол или наркотици често се прави именно от шофьорите, качили се зад волана след употреба на тези вещества с цел избягване на наказателна отговорност.  Не са никак малко и случаите, в които отказ за проба за алкохол или наркотици се прави и когато човекът е убеден, че не е длъжен да дава такава, например, когато е спрян от полицейски служители, които не са от КАТ, както и когато вече е паркирал автомобила си и/или е извън него, но полицейски служители искат от него да даде такава проба.   Предвид, че последиците за водачите, които са направили отказ за проба за алкохол или наркотици, са изключително тежки, днес ще разгледаме условията за законност на проверката с дрегер и/или drug test, както и възможностите за защита при издаване на наказателните постановления, с които за такъв отказ се налага административно наказание.    Условия за законосъобразност на проверката за алкохол или наркотици Законът за движението по пътищата и нормативните актове по прилагането му определят редица условия за законосъобразността на

Прочетете цялата публикация »

Задържане на непълнолетен. Правила и защита

Малолетните и непълнолетните деца се ползват със специална законова закрила. Това е така, тъй като на тази възраст тяхната психика и моралните им устои все още не са достатъчно укрепнали, за да могат правилно да оценяват обкръжаващата ги среда. Да се стигне до задържане на непълнолетен, обаче, не е невъзможно.  При осъществяването на задържане на непълнолетен съществуват особени правила, които следва да бъдат стриктно спазвани. Твърде често, обаче, те не се спазват, което води до сериозно отрицателно засягане на личността на детето. В световен мащаб се отчита, че макар и процентът на самоубийства сред задържаните непълнолетни от години да представлява сериозен  проблем в сферата на общественото здраве, той получава изключително оскъдно внимание от страна на компетентните органи.  Така, според едно проучване в САЩ, през 2014 г. среднодневното присъствие на непълнолетни в центровете за задържане наброява 61 000 души. Около 22 000 от тях са обмисляли самоубийство по време на задърженето, 17 900 са направи опит за самоубийство поне веднъж, а 5 200 са направили такъв опит наскоро. Според друго проучване в САЩ на “Кампания за детско правосъдие”, задържаните младежи са изложени на 19 пъти по – висок риск от самоубийство, отколкото младежите сред общата популация.  Задържане на непълнолетен, поради извършено от него престъпление

Прочетете цялата публикация »

Лишаване от наследство. Възможно ли е?

Колко често някой чува заплахата на ядосан родител “ще те лиша от наследство!”? Сравнително често. Още по – често тази реплика е следствие от афект, който скоро преминава. Има случаи, обаче, в които родители сериозно обмислят въпроса как да лишат децата си от наследство. Причините, които изтъкват са разнообразни, но в повечето случаи се касае за разочарование на родителя от дадено поведение на неговото дете. Възможно ли е, всъщност, лишаването от наследство? Това е въпросът, на който ще отговорим днес. Законови основания за лишаване от наследство Преди да разгледаме законовите основания за лишаване от наследство следва да отбележим, че това понятие е условно. Това е така, тъй като самото лишаване не може да стане преживе на наследодателя и от самия него. Защо това е така, ще видим по – долу. Забрана за наследяване Законът за наследството предвижда три основания при наличието, на които едно лице няма да наследи своя наследодател след смъртта му. Те са изчерпателно изброени. Това означава, че за случаи извън тях наследяването ще бъде възможно, независимо от волята на наследодателя. Така, според закона, не може да наследява този, който е недостоен. За недостоен се счита този, който:1. умишлено е убил или се е опитал да убие наследодателя,

Прочетете цялата публикация »

Разпръскване на протести, придружени с насилие и права на човека

Свободата на мирните протести е гарантирана от Европейската конвенция за защита правата на човека. Твърде често, обаче, първоначално организирани като мирни събрания, протестите биват опетнявани с актове на насилие, осъществявани от малки групи провокатори. Особено често това се случва по време на политически протести, в рамките на които целенасочено се вливат нарушители на обществения ред.  Внедряването на футболни агитки в мирни политически протести с цел компрометирането им, не е рядка практика в държавите по света. Подобни случаи има във Великобритания, Франция, САЩ, Германия и много др. Логично, при осъществяването на насилнически актове, полицията прибягва до разпръскване на целия протест.  Именно това се случи и в София в сряда, 02.09.2020 г., когато действията на единични агресори предизвикаха брутално полицейско насилие, като стотици бяха задържани, повечето от тях на случаен принцип, протестът беше разпръснат, а придружаващите го блокади – насилствено премахнати.  Европейският съд по правата на човека, обаче, е имал много поводи да се произнесе по законосъобразността на разпръскването на протести, придружени с насилие, както и е установил критерии, при които може да се приеме за допустимо задържането на участници в протеста.   Общи принципи за действие по време на протести, придружени с насилие В практиката на Европейския съд по правата на човека се

Прочетете цялата публикация »

Неравноправни клаузи в потребителски договор

Както вече нееднократно сме говорили, потребителите се ползват с особена защита. Това е така, тъй като търговците често се възползват от икономически по – силната си позиция. Част от тази практика е и включването в потребителските договори на неравноправни клаузи. Чрез тях търговците смятат, че ще получат необосновано предимство, разчитайки че потребителят няма друг избор, освен да сключи договора именно с тях. В условията на пазарна икономика и развитие на конкуренцията това, обаче, далеч не е така. От друга страна, потребителите са все по – запознати с правата си и все по – рядко допускат нелоялните търговски практики. За да разширим тези познания, днес ще обсъдим темата за съществуването на неравноправни клаузи в потребителските договори. Кога един договор е потребителски? Когато обсъждахме темите за връщане и замяна на стока, онлайн пазаруване и потребителски кредит, някак между другото, споменавахме понятията “потребител”, “търговец” и “потребителски договор”. И тъй като днешната тема категорично е пряко свързана с разбирането на тези понятия, ще дадем определения за тях. Всъщност, тези определения се съдържат в Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Съгласно него, Потребител е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и

Прочетете цялата публикация »

Получаване на заплахи. Как да се защитим?

Как да постъпим, когато сме изправени пред случай на получаване на заплахи? Отговор на този въпрос ще потърсим в днешната статия. Заплахата, всъщност, сама по себе си е закана, която може да предизвика основателен страх у заплашения. В практиката се приема, че при отправяне на такава закана, не е задължително лицето действително да се е изплашило. Достатъчно е да съществува основание, че заплахата би могла да се осъществи. Кога е налице случай на получаване на заплахи? Получаване на заплахи е налице тогава, когато някой се закани с престъпление против личността или имота на другиго. Наравно с това, получаване на заплахи ще има и тогава, когато заканата се отнася до личността или имота на близките на заплашеното лице. Тази закана може да бъде отправена устно, писмено, по електронен път или по какъвто и да е друг начин, който позволява възприемането ѝ от заплашения. Престъпление е всяко общественоопасно деяние, което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо. Така например, всяка закана с убийство, нанасяне на побой, разрушаване или подпалване на къща, вила, апартамент, автомобил е заплаха с престъпление. ВАЖНО!!! Често срещани са случаите на получаване на заплахи за разгласяване на чувствителна информация за дадено лице или пък например, на

Прочетете цялата публикация »
Незаконна карантина

Незаконна карантина и право на свобода и сигурност

Адв. Силвия Петкова, специалист по наказателно право и защита правата на човека, коментира въпроса за нарушаване на правото на свобода и сигурност чрез поставяне на недоказано болни лица под незаконна карантина.  Вижте повече във видеото.  https://www.youtube.com/watch?v=WMCxc8kQbPc Незаконна карантина в контекста на правото на свобода и сигурност Според адв. Силвия Петкова, поставянето под карантина на контактни лица на пациенти, болни от COVID – 19, както и на български граждани, пристигащи в страната от други държави, без да им е направен задължителен тест или без да им е изискан отрицателен резултат, е нарушение на правото на свобода и сигурност според Европейската конвенция за защита правата на човека.  Адв. Петкова отбелязва, че българските съдилища са компетентни да прилагат конвенцията, тъй като тя е част от българското право и националните закони, които ѝ противоречат, не се прилагат. В случая такъв национален закон, който противоречи на конвенцията е Законът за здравето, а поставените под незаконна карантина лица, съгласно неговите разпоредби, имат право на обезщетение от държавата.  _______________________________________________________ Още интересни участия, интервюта и коментари на адв. Силвия Петкова можете да намерите в секция “Медии”. 

Прочетете цялата публикация »