Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Разваляне на договор. Как и кога?

Разваляне на договор. Как и кога?

Разваляне на договор

Какво трябва да знаем за юридическото понятие „Разваляне на договор“?

Възможността за разваляне на договор представлява правно средство за прекратяване, преустановяване на сключен договор, на създадена правна връзка между две страни. Правната му уредба се намира в Закона за задълженията и договорите.

Като един от видовете правни средства за прекратяване на договор между две страни, същото се характеризира със свои собствени специфики.

Като вид правно средство или право на една от страните по договора, правото на неговото разваляне е преобразуващо. Неговото упражняване се осъществява посредством едностранно изявление, без да е необходимо съдействие на ответната страна по договора.

Предпоставките, при които възниква възможността за разваляне на договор са следните:

1. Да е налице действителен договор, който не е прекратен на друго основание.

2. Да е налице неизпълнение на задължение на насрещната страна по договора – когато договорът е породил повече от едно задължение за изпълнение, неизпълнението, на което и да е билоот тях е достатъчно, за да възникне правото да се развали договорът. Изключение от това правило има тогава, когато неизпълнената част от договора е незначителна с оглед интереса на кредитора.

3. За да възникне възможността за разваляне на договор, следва да е налице неизпълнение на задължение, за която ответната страна има вина и да отговаря за това, като е без значение дали това неизпълнение е умишлено или не.

Изключение от това правило е налице, когато правото да се развали договор е изрично предвидено в закон или изрично е предвидено в договора между двете страни.

Срокът за упражняване на правото за разваляне на договор е 5 години.

Как се осъществява възможността за разваляне на договор?

Развалянето на договор може да се осъществи извънсъдебно чрез едностранно изявление, отправено от едната страна към другата. В това изявление следва изправната страна изрично да посочи срок за изпълнение на неизпълненото задължение, както и да посочи че в случай на неизпълнение в този срок, договорът се счита за развален.

Разваляне на договор без предупреждение е възможно, когато изпълнението на задължението е станало невъзможно от части или изцяло. Предупреждението има смисъл само, ако изпълнението на задължението по договора е все още възможно.

Развалянето без предупреждение е възможно тогава, когато неизправната страна по договора е изпаднала в забава, а късното изпълнение на поетото задължение е безполезно.

Възможно е и съдебно разваляне на договор.

Развалянето на договори, които са обективирани в нотариални актове се осъществява по съдебен ред, като например покупко – продажба на недвижим имот, учредяване право на строеж, дарение, замяна и други. Правото се осъществява чрез предявяване на иск за разваляне на договор пред съответния компетентен съд.

Възможно е да се развали договор и чрез възражение в съдебно дело. Това средство за упражняване правото да се развали договор дава по – малка защита от иска, защото то не се вписва и следователно не може да се противопостави на трети лица.

Последици от упражняването на правото за разваляне на договор

Развалянето има обратно действие между страните. Това означава, че след развалянето всяка от страните трябва да върне всичко, което е получила.

Действието на развалянето е за в бъдеще, тъй като с развалянето на договора се прекратява за в бъдеще правната връзка между страните. Това означава, че основанието, от което те са били обвързани вече не съществува.

_______________________________________________________________

Още интересни теми, свързани възможностите на страните по сключени договори, можете да намерите в секцията „Договорно право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ във връзка с упражняване на възможността за разваляне на договор, поради неизпълнение.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации на място в кантората и по телефон се осъществяват с предварително записан час.

No Comments

Leave a Comment