Семейно и наследствено право

Развод по взаимно съгласие

Разводът представлява способ за съдебно прекратяване на граждански брак приживе на съпрузите на основания, възникнали след неговото сключване.

В настоящата статия ще се разгледат съществените особености при развод по взаимно съгласие.

За разлика от развода по исков ред, при разводa по взаимно съгласие отношенията между двамата съпрузи се запазват в дух на разбирателство и добронамереност, като основно значение се придава на защитата интересите на децата.

При развод по взаимно съгласие единственото основание е сериозното и непоколебимо съгласие. Под „сериозно“ се разбира решението на двамата съпрузи да е обмислено задълбочено, а „непоколебимо“ означава, че решението е категорично и окончателно. Съгласието за развод представлява волеизявления на двамата съпрузи, че желаят прекратяване на брака чрез този способ.

Развод по взаимно съгласие се инициира пред компетентния районен съд чрез писмена молба общо от двамата съпрузи. Съпрузите трябва да демонстрират сериозното си и непоколебимо съгласие да се разведат не само при подаването на молбата за развод, но и в съдебното заседание лично пред съда.

Споразумение при развод по взаимно съгласие

Най-важната стъпка при развода по взаимно съгласие е наличието на споразумение по чл. 51 от СК, чрез което се уреждат на добороволен принцип последиците от развода.

Споразумението по чл. 51 от СК може да бъде представено в писмена форма или пък в устна по време на съдебното заседание, като в този случай съдът го включва в протокола от съдебното заседание и в последствие го възпроизвежда в съдебното решение.

Споразумението трябва да съдържа минимално законоизискуемо съдържание, с цел да се предотвратят бъдещи спорове между съпрузите.

В споразумението задължително се уреждат въпросите относно отношенията между родителите и децата, в това число – упражняването на родителските права, личните отношения с децата, издръжката. Всички тези въпроси трябва да са договорени между двамата съпрузи приоритетно в интерес на децата.

На следващо място в споразумението трябва да се включат и въпросите, свързани с отношенията между самите съпрузи, а именно: за ползването на семейното жилище и за издръжката между съпрузите. По желание на съпрузите те могат да се споразумеят и по други последици на развода, например относно имуществените отношения между тях.

Задължително в споразумението се включва и въпросът за фамилното име след прекратяването на брака.

Представеното споразумение се утвърждава от съда. Преди това обаче съдът има задължение да го провери относно неговата законосъобразност, дали то включва в съдържанието си уреждане на всички задължителни въпроси и дали не противоречи на закона. Съдът проверява споразумението и относно неговата целесъобразност като водещо е дали в същото са защитени интересите на децата. При изпълнение на тези си функции съдът може по своя преценка да поиска становище от дирекция „Социално подпомагане“.

В случай, че съдът констатира наличието на недостатъци в споразумението, той указва срок за отстраняването им. Ако това не се случи своевременно, искането за развод се отхвърля. 

Особености на производството по развод по взаимно съгласие

Разводът по взаимно съгласие се реализира чрез охранително производство, поради факта, че няма правен спор между съпрузите. Задължително е явяването и на двамата съпрузи в съдебното заседание. Съдът следва да констатира сериозното и непоколебимо взаимно съгласие, но е важно да се знае, че съдът не събира доказателства и не издирва причини и мотиви относно решението за развод.

Съдът издава решение, с което от една страна допуска развода на основание съгласието на съпрузите, а от друга утвърждава и самото споразумение.

Съдебното решение, с което се допуска развода по взаимно съгласие не подлежи на обжалване. В случай, че съдът отхвърли развода, тогава може да се пристъпи към обжалване.

Бракоразводното дело не може да бъде продължавано от наследниците при смърт на някого от съпрузите. 

Семейният кодекс дава възможност за пререшаване на някои въпроси при промяна на обстоятелствата, касаещи изменение на местоживеенето, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата.

В заключение

Както при развод по исков ред, така и при развод по взаимно съгласие, фундаментална последица е, че след прекратяването на брака бившите съпрузи престават да бъдат законни наследници един на друг и губят изгодите, произтичащи от разпорежданията в случай на смърт, направени преди това. Изключение се прилага, ако завещателят изрично е посочил, че завещателните разпореждания ще имат действие и след развода.

_________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата и задълженията в рамките на семейните отношения, можете да намерите в секцията “Семейно и наследствено право”.


Адвокатска кантора “Петкова” предоставя специализирана правна помощ при развод по взаимно съгласие, развод по исков ред, медиация между съпрузи, определяне на режим на лични отношения между родители и деца, защита при имуществени спорове между съпрузи и др. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *