Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Развод по вина на съпруг. Какви са възможностите ни?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Семейно и наследствено право  > Развод по вина на съпруг. Какви са възможностите ни?

Развод по вина на съпруг. Какви са възможностите ни?

Развод по вина на единия съпруг

Разводът представлява способ за съдебно прекратяване на граждански брак приживе на съпрузите на основания, възникнали след неговото сключване.

 

В настоящата статия ще се разгледат съществените особености при развод по вина на единия съпруг, който се осъществява по исков ред.

 

При развод по исков ред единственото основание е дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

 

Под „дълбоко“ се разбира липса на взаимност, уважение, доверие между двамата съпрузи. Брачната връзка е само формална. 

 

Под „непопоравимо“ се има предвид, че противоречията между двамата съпрузи не могат да се преодолеят и да се възстановят нормалните им отношения. Налице е един нефункциониращ брак, чието запазване е неоправдано.

 

Когато разводът е поради разстройство на брака, т.е. налице е развод по вина на единия съпруг), реализира се особено исково производство.

 

На доказване в съдебния процес подлежи обективното състояние на брачната връзка. Изявленията на страните са твърдения, подлежащи на доказване. Съдът трябва да се убеди в наличието на дълбоко и непоправимо разстройство на брака. Самопризнанията на страните не са достатъчни за уважаване на иска за развод. Съдът трябва да разгледа и обсъди всички обективни и субективни причини за развода и отражението им върху състоянието на брачната връзка между двамата съпрузи. Причините за разтрогването на брака трябва да са сериозни и убедителни.

 

Следва да се вземе под внимание, че дори при това основание за развод, съдът има задължение да предложи на съпрузите възможност за помирение чрез медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.

Лишаване от родителски права

Развод по вина на единия съпруг и значение на вината

Вината в бракоразводния процес представлява субективното отношение на съпруга към извършените от него брачни нарушения и настъпилият от това резултат, а именно дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

 

Важна особеност при обсъждания развод по вина на единия съпруг е, че съдът се произнася относно вината за разстройството на брака, само ако някой от съпрузите изрично е поискал това. Няма задължение за служебно произнасяне по въпроса за вината.

 

В зависимост от конкретния случай, виновен може да е само единият, двамата или да липсва вина, когато дълбокото и непоправимо разстройство на брака е настъпило по обективни причини (например наличието на психическа болест).

 

При развода по исков ред правното значение на вината е в няколко важни насоки, а именно: за последиците от развода и във връзка със съдебния процес.

 

По отношение на претенциите към упражняване на родителски права при наличието на дете/деца от брака при доказана вина на единия съпруг, родителските права няма да се предоставят на виновния съпруг, ако неговото поведение може да се отрази отрицателно върху възпитанието на децата.

 

По отношение на имуществените претенции на единия към другия съпруг при решаването на въпроса за семейно жилище, то не би било предоставено за ползване на виновния съпруг. Освен това право да претендира издръжка има само невиновния за развода съпруг.

 

В съдебния процес продължаването на бракоразводното дело от наследниците на починалия съпруг е възможно, ако ищецът е поискал произнасяне по вината.

 

Освен това разноските по делото също са за сметка на виновния съпруг.

 

Следва да се има предвид, че при всяко положение на делото съпрузите могат да изложат пред съда споразумение относно всички или някои от последиците на развода.

Психически тормоз

Особености на съдебното производство при развод по вина на единия съпруг

За непълнолетните и ограничено запретените е предвидена специална дееспособност.

 

По искане на съпругата производството може да бъде спряно, ако е бременна и до навършване на 12 месеца на детето.

 

По молба на всяка от страните съдът, пред когото е предявен иск може да определи привременни мерки относно издръжката, придобитото по време на брака движимо и недвижимо имущество.

 

На първото по делото заседание страните следва да се яват лично, ако ищецът не се яви без уважителна причина производството се прекратява.

 

На следващо място следва да се акцентира, че съдът има задължението да напъти страните към опит за доброволно уреждане на спора, какъвто способ представлява медиацията. Ако се постигне съгласие за медиация между двамата съпрузи производството се спира за срок до 6 месеца. Ако страните постигнат споразумение делото или се прекратява или се преминава към развод по взаимно съгласие. В случай, че не се постигне съгласие делото се продължава.

 

Важно е да се знае, че при предявяване на иск за развод трябва да е налице изчерпателност на основанията. Ищецът трябва да предяви всички основания, които са настъпили и са били му известни и водят до дълбоко и непоправимо разстройство на брака. Краен момент е приключването на устните състезания по делото. Непосочените не са основание за предяваване на нов иск за развод.

 

Друг съществен момент е, че всички брачни искове могат да се съединяват помежду си. Задължително с брачните искове се предявяват и разглеждат искове за упражняване на родителските права, личните отношения и издръжка на децата, ползване на семейното жилище, издръжка на съпруга и фамилното име.

Развод по вина на единия съпруг

В заключение

По отношение решението за допускане на развод следва да се знае следното:


Не се постановява неприсъствено решение и решение при признаване на иска.


Решението за развод по вина на единия съпруг влиза в сила дори да е обжалвано в частта му за вината.


Решението действа по отношение на всички.


Ако е допуснат развод по вина на единия съпруг, решението не подлежи на отмяна по реда на Гражданския процесуален кодекс.


Фундаментална последица от развода е, че след него бившите съпрузи престават да бъдат законни наследници един на друг и губят изгодите, произтичащи от разпорежданията в случай на смърт, направени преди това. Изключение се прилага, ако завещателят изрично е посочил, че завещателните разпореждания ще имат действие и след развода.


____________________________________________________


Още интересни теми, свързани с правата в рамките на семейните отношения и тяхната реализация, можете на намерите в секцията „Семейно и наследствено право“


Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ при развод по исков ред или по взаимно съгласие.  


За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации на място и по телефон се предоставят с предварително записан час. 

Развод по вина на съпруг. Какви са възможностите ни? 3

No Comments

Leave a Comment