Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Реабилитация при престъпление. Как и кога?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Реабилитация при престъпление. Как и кога?

Реабилитация при престъпление. Как и кога?

реабилитация

Осъждането за извършено престъпление влече след себе си редица сериозни последици, сред които са изпълнението на наложеното наказание и третирането на дееца като осъждан. Последното се удостоверява чрез отбелязване в справката за съдимост на осъдения. Това отбелязване често води до определени затруднения за осъденото лице, като например невъзможността за намиране на работа.

Третирането на едно лице като осъждано, обаче, не може да продължава вечно именно, поради факта, че това влияее на живота на извършителя на престъплението дори и след като той вече се е поправил и е бил превъзпитан към спазване на законите и добрите нрави. Ето защо законът предвижда възможност за реабилитация, чиято функция е заличаване на съдебното минало и отменя за в бъдеще последиците, които законите свързват със самото осъждане.

Практически проблеми, съврзани с невъзможността за упражняване на определени професии при осъждане за извършено престъпление

Най – често срещаните запитвания към кантората, свързани с приложението на законодателството в сферата на реабилитацията, касаят лица, осъдени преди много време за извършено от тях престъпление от общ характер, които не са извършвали други престъпни деяния оттогава и желаят да упражняват определена професия, за която по закон се изисква чисто съдебно минало. В тези професии попадат училителите и всякакъв педагогически персонал, лицата, работещи с класифицирана информация, нотариусите и частните съдебни изпълнители.

По отношение на упражняването на тези професии съответните закони предвиждат изискване кандидатите да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, независимо от реабилитацията. При тази законова формулировка, възниква логичният въпрос „допустимо ли е това?“, а краткият отговор е „Не!“, но при определени условия, които ще посочим по – долу.

Реабилитация по право

Реабилитацията по право настъпва автоматично след изтичането на посочения в закона срок, като законът отчита и вида на наложеното наказание.

Така ако лицето е осъдено условно, реабилитацията по право ще настъпи с изтичане на изпитателния срок. Това е възможно, обаче, само ако в този срок лицето не е извършило друго престъпление, което да активира отложеното му наказание.

Когато лицето е осъдено на лишаване от свобода до три години или на пробация, реабилитацията по право ще настъпи, ако в продължение на три години от изтичане на срока на наложеното наказание (с присъдата или намаленото с работа, или помилване) не е извършено друго престъпление, което да се наказва с лишаване от свобода или друго по – тежко наказание. Такова друго по – тежко наказание е доживотният затвор и доживотният затвор без замяна.

Важно! Реабилитацията по право не може да намери приложение по отношение на лице, осъдено на лишаване от свобода повече от три години или по-тежко наказание. Такова лице ще подлежи само на реабилитация по съдебен ред.

Когато лицето е осъдено заедно или поотделно на глоба, обществено порицание или лишаване от права – срокът за настъпване на реабилитацията е една година от изпълнение на наказанието, през която да не е извършвано друго престъпление от общ характер.

По отношение на непълнолетните – реабилитацията по право настъпва, ако в течение на две години от изтърпяване на наказанието, лицето не е извършило друго престъпление от общ характер, за което да му е наложено наказание лишаване от свобода. За разлика от горните случаи, тук законът не поставя изисквания към размера и вида на наложеното на наказание.

Важно! Ако лицето, осъдено като непълнолетно, е получило условна присъда, то реабилитацията за това осъждане ще настъпи с изтичане на изпитателния срок.

Както се вижда, реабилитацията настъпва след като е изтекъл определен период от време след изтърпяване на наказанието, в който период лицето не трябва да е извършило ново престъпление. Възможно ли е тогава реабилитация да настъпи, ако наказанието не е изпълнено и е погасено по давност? Отговорът е положителен.

Реабилитацията е допустима и при неизпълнено наказание, чиято изпълнимост е погасена по давност. Реабилитацията на осъден, който не е изтърпял наложеното му наказание, чиято изпълнимост е погасена по давност, е възможно да настъпи след последователно изтичане на давностния срок за изпълнение на наказанието и на срока за реабилитация. Началният момент, от който ще започне да тече срокът за реабилитация, е този на изтичане на обикновената давност за изпълнение на наказанието, ако не са предприети действия за спиране или прекъсване на давността.

Важно! Реабилитацията по право не настъпва за престъпление, извършено от пълнолетно лице, което е било веднъж реабилитирано.

Важно! В случай, че извършите ново престъпление, при определяне на наказание за него е недопустимо съдът да вземе предвид вече заличеното ви осъждане, за което сте реабилитиран.

Реабилитацията по право е непълна. Това означава, че тя заличава осъждането и отменя за в бъдеще последиците, които законите свързват със самото осъждане освен ако в някое отношение със закон или указ е установено противното. Действието й е ограничено в зависимост от това дали в закон или указа е предвидено съответното ограничение да се прилага независимо от настъпването на реабилитацията.

Реабилитация при престъпление. Как и кога? 2

Реабилитация по съдебен ред

Реабилитацията, която е постановява по съдебен ред, също е непълна. Характерът на извършеното престъпление (с изключение на престъпление против мира и човечеството) не може да бъде основание да се откаже реабилитацията, ако са налице изискуемите от закона условия.

Реабилитацията по съдебен ред е допустима, когато такава не е настъпила по право и са налице останалите предпоставки в закона, а именно:

Да са минали три години от изтичане на срока на наказанието, наложено с присъдата или намалено с работа или помилване;

Лицето да не е извършило друго престъпление, което е наказуемо с лишаване от свобода или по-тежко наказание;

Ако заедно с лишаването от свобода е наложено друго по-леко по вид наказание – трябва да е изтекъл срокът и на това друго наказание (когато например е постановено лишаване от права или пробация), а ако другото наказание е глоба – е необходимо тя да бъде платена;

При умишлено престъпление – причинените вреди трябва да са възстановени;

Деецът трябва да е имал добро поведение;

Важно! Съдът може да реабилитира осъдения и без да е възстановил причинените вреди, ако има за това уважителни причини.

Производството за реабилитация започва по писмена молба на осъдения. Реабилитацията може да се иска и от наследниците на осъдения след неговата смърт, ако той е имал право на това.

Компетентен да разгледа молбата е съдът, който е постановил присъдата като първа инстанция. Ако лицето е осъдено с няколко присъди от различни съдилища, компетентен е съдът, който е наложил най-тежкото наказание, а когато наказанията са еднакво тежки – съдът, който е постановил последната присъда.

Препоръчително е при подаване на молбата да се консултирате с опитен адвокат по наказателно право, тъй като ако молбата не бъде уважена, нова молба може да се подаде не по-рано от една година от постановяване на определението на съда. Адвокатска кантора „Петкова“ разполага с екип от специалисти в областта на наказателното право, които могат да ви съдействат с изготвянето на нужната документация за реабилитацията по съдебен ред.

Пълна реабилитация

Важно! Пълната реабилитация освен че не настъпва по отношение на осъдени за престъпления против мира и човечеството, тя не е допустима и за осъдени на тежки престъпления против Републиката.

В този случай спрямо реабилитирания следва да не се прилагат никакви ограничения и лишения. При нея осъждането и последиците му се заличават независимо от предвиденото в друг закон или указ. Именно възможността за приложение на този вид реабилитация обосновава недопустимостта на забраната едно лице да заема определена професия, ако е осъждано от престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.

Предпоставките за пълна реабилитация са две:

След изтърпяване на наказанието или след изтичане на условния срок при постановена условна присъда или условно предсрочно освобождаване осъденият да не е извършил ново умишлено престъпление от общ характер, за което се предвижда наказание лишаване от свобода.

Важно! Извършването на непредпазливо престъпление или престъпление от частен характер не е пречка за настъпване на пълна реабилитация.

Горното изискване трябва да е изпълнено за период от време, който е равен на давността за погасяване на наложеното наказание. Този срок не може да бъде по-малък от 10 години, ако наложеното наказание е лишаване от свобода повече от една година и е постановено ефективното му изтърпяване.

Срокът за настъпването ѝ започва да тече от изтърпяване на наказанието. В случаите на условно осъждане и условно предсрочно освобождаване – срокът тече от деня, в който е изтекъл изпитателният срок.

Ето защо, ако са налице условията за настъпване на пълна реабилитация, независимо от предвиденото в закон или указ, справката за съдимост на лицето следва да съдържа думата „неосъждан“, съответно следва да няма никаква пречка за заемане на желаната от него длъжност.

Така, в случаите, в които едно лице желае да упражнява професия, за която се изисква разрешение за работа с класифицирана информация, като учител, нотариус или съдебен изпълнител, но в справката му за съдимост е отразено съдебното му минало, въпреки наличието на предпоставките за пълна реабилитация, необходимо е да бъдат предприети съответни съдебни действия за заличаване на това съдебно минало.

Автори: адв. Силвия Петкова и мл. адв. Ивета Вълева

_________________________________________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правоотношенията, възникващи при извършване на престъпления, можете да откриете в секцията „Наказателно право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя квалифицирана правна помощ от опитни адвокати по наказателно право.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час.

No Comments

Leave a Comment