Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Спекула с цените при извънредно положение

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Защита на потребителите  > Спекула с цените при извънредно положение

Спекула с цените при извънредно положение

Съдържание

От обявяването на извънредното положение в страната във връзка с ограничаване разпространението на коронавируса у нас, по медиите все по – често се заговори за наличието на спекула с цените на някои стоки, чието търсене значително се е повишило. 

Отделно от това, в опит за „сплашване“ на търговците, Народното събрание „възроди“ един от отдавна забравените текстове на Наказателния кодекс, прилаган в периода 1970 – 1989 г., свързан с ангажиране на наказателна отговорност при извършване на дейност при условията на спекула с цените. Разбира се, това „възраждане“ беше широко отразено в медиите, вследствие на което започнаха да валят сигнали, а и заплахи от страна на потребители срещу търговците с подаването на такива, когато попаднат на цена на стока, която им се струва изкуствено завишена. Не липсва и информация в медиите, според която вече има и образувани досъдебни производства, заради спекула с цените. 

Поради широкото неразбиране на условията на действие на пазарната икономика в условията на демократично управление, както и във връзка с разпространяващата се дезинформация в медиите относно потенциалната отговорност при наличие на спекула с цените, в днешната статия ще отговорим на няколко основни въпроса, свързани с темата. 

Те са:
1. Какво означава терминът „спекула с цените“? 
2. Предвижда ли се в съвременното законодателство „таван“ на цените на определени стоки и кои са те?
3. Съществува ли правна уредба, свързана със забрана за осъществяването на спекула с цените?
4. При какви условия се носи отговорност за действия, представляващи спекула с цените и какви са средствата за защита, предоставени на пострадалите потребители/търговци?
5. Може ли да бъде ангажирана наказателна отговорност за осъществяване на действия, представляващи спекула с цените и при какви условия?
6. Може ли е държавата да приеме правила за ценообразуването на определени стоки, предлагани на пазара?

 

Какво означава терминът "спекула с цените"?

Според речника на български език на Българската академия на науките, спекулата представлява користна търговска дейност за бързо забогатяване. Казано по друг начин, спекула ще има тогава, когато е налице изкуствено завишаване на цени на стоки с цел реализиране на бърза печалба. 

Това означава, че за да бъде налице „спекула“, то доставната цена трябва да бъде значително по – ниска от продажната. Кога това условие ще бъде налице ще следва да се преценява за всеки конкретен случай. 

Например, търговец купува предпазни маски на цена от 0.10 ст., но ги продава на 10 лв. 

Няма да е налице спекула с цените тогава, когато високата цена е формирана на база на доставната цена в комбинация с разходите (логистика, персонал, помещение за съхранение, магазин и др.) и печалбата на търговеца. 

Предвижда ли се в съвременното законодателство "таван" на цените за определени стоки/услуги и кои са те?

След 1989 г. България преминава от планова в пазарна икономика, която съгласно Конституцията се основава на свободната стопанска инициатива, а цените на стоките се определят въз основа на принципа на търсенето и предлагането.

Въпреки това, обаче, съществуват някои конкретни отрасли, които в голяма степен са свързани или с осигуряване на основни човешки права, или с националната сигурност. Поради това при тях е допустимо държавно регулиране на цените. 

Тези отрасли са:
1. водоснабдителни и канализационни услуги;
2. универсалните пощенски услуги, предоставяни от „Български пощи“ ЕАД;
3. природен газ, електрическа и топлинна енергия;
4. лекарствени продукти;
5. тютюневи изделия. 

В сферата на услугите, също съществуват нормативни актове, въвеждащи държавно регулиране чрез т.нар. тарифи. В повечето случаи се определят или твърди цени за определени услуги, или минимален размер на възнагражденията за такива услуги. 

Сред тези сфери са:
1. съдебните такси;
2. нотариалните такси и таксите на частните съдебни изпълнители;
3. адвокатските възнаграждения (предвиден е минимален размер);
4. таксите на лечебните заведения;
5. таксите, събирани от различните държавни и общински органи за предоставянето на определени административни услуги.

Всички останали нормативни актове, които са действали в годините и с които се е допускало държавно регулиране на цените на други стоки, отдавна са изрично или мълчаливо отменени. Това означава, че по отношение на всички други стоки и услуги извън горепосочените, цените се образуват свободно на принципа на търсенето и предлагането в рамките на конкурентната среда и свободната стопанска инициатива.  

Правна уредба, свързана със забрана за осъществяване на действия, представляващи спекула с цените и средства за защита при изкуствено завишаване на цени

Още преди обявяването на извънредно положение на територията на Република България, в българското законодателство съществува правна уредба, защитаваща потребителите и търговците в случаите на изкуствено завишаване на цени. 

Тя се намира в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. 

Законодателната защита на конкуренцията и осигуряването на условията за нейното разширяване, както и осигуряването на условия за свободна стопанска инициатива в стопанската дейност е правната гаранция за спазване правата на потребителите и търговците – конкуренти по отношение на случаите на изкуствено завишаване на цени. 

Средствата за това са свързани със защитата срещу:
1. злоупотреба с монополно и господстващо положение;
2. забранени споразумения, решения и съгласувани практики по отношение на цените;
3. ограничаване или контролиране на производството или търговията. 

 

Злоупотреба с монополно и господстващо положение

Според закона, „монополно“ е положението на предприятие, което по закон има изключителното право да извършва определен вид стопанска дейност. 

От друга страна, „господстващо“ е положението на предприятие, което с оглед на своя пазарен дял, финансови ресурси, възможности за достъп до пазара, технологично равнище и стопански отношения с други предприятия може да попречи на конкуренцията на съответния пазар, тъй като е независимо от своите конкуренти, доставчици или купувачи. 

По отношение на въпроса за изкуствено завишаване на цени, законът забранява злоупотребата с такова положение. 

Необходимостта от предвиждането на тази забрана произлиза от факта, че предприятията с монополно и господстващо положение често пъти разполагат с възможност за установяване на необосновано високи цени, които потребителите по принцип не биха приели, ако съществуваше алтернатива. 

В условията на извънредно положение, подобно проявление на спекула с цените, може да се случи в условията на традиционната търговия. Това е така, тъй като, поради необходимостта от социална изолация и максимално ограничаване на движението без наличието на важни причини, потребителите се стремят да пазаруват хранителни стоки от първа необходимост от места, където няма голямо струпване на хора, като по този начин избягват големите търговски вериги, които по принцип продават на конкуретни цени. 

При онлайн търговията, изкуствено завишаване на цени, поради монополно или господстващо положение, е много малко вероятно в условията на извънредно положение, тъй като съществуват множество онлайн магазини, сайтове за търговия, търговски платформи в социалните мрежи и индивидуални групи за осъществяване на търговия. При онлайн предлагането на стоки, конкуренцията е засилена, а нейното поддържане се осигурява и от мобилността на куриерските услуги. Поради това, физическите и юридическите лица, извършващи търговска дейност онлайн са принудени да поддържат пазарни цени, поради наличието на огромна конкуренция. 

В тази връзка, при онлайн търговията, възможността за ценообразуване на принцип, различен от принципа за търсенето и предлагането, обективно е ограничена, поради факта, че търговците, предлагащи стоки и услуги при условията на изкуствено завишаване на цени, няма да могат ефективно да осъществяват търговска дейност, поради отдръпването на потребителите от тях. 

При осъществяване на преценка за наличие на злоупотреба с монополно и господстващо положение, Комисията за защита на конкуренцията сравнява продажната цена със себестойността на продукта и включените в нея фактически разходи за производството и реализацията му. 

ВАЖНО! За да се приеме, че е налице злоупотреба с монополно или господстващо положение, освен констатацията за изкуствено завишаване на цени, е необходимо да се установи и наличието на такова положение по отношение на съответното предприятие. Това означава, че при липсата на монополно или господстващо положение, изкуственото завишаване на цени няма да представлява нарушение на коментираното основание.   

Забранени споразумения, решения и съгласувани практики по отношение на цените

Сериозно засягане на условията за осъществяване на конкуренция и свободна стопанска инициатива съществува и в случаите на сключване на забранени споразумения, решения или съгласувани практики в ценообразуването. 

Споразумение или решение между предприятия ще има тогава, когато е налице постигнато съгласие или разбирателство между тях по отношение на пазарното им поведение, свързано с ценообразуването. 

Това споразумение или решение ще бъде забранено от закона, когато води до ограничаване свободата на предприятията да определят самостоятелно цените на своите стоки/услуги, като вместо това те предприемат съвместни действия по ценообразуване, които ограничават или премахват ефективната конкуренция между тях. 

На трето място, законът определя съгласуваната практика като координирани действия или бездействия на две или повече предприятия. По отношение на ценообразуването, съгласувана практика ще има тогава, когато две или повече предприятия координирано, но без да са сключвали споразумение, съзнателно определят еднакви или сходни необосновано високи цени. 

Ограничаване или контролиране на производството или търговията

Ограничаването и контролирането на производството или търговията могат да бъдат осъществени както в рамките на злоупотреба с монополно и господстващо положение, така и при условията на забранени споразумения, решения и съгласувани практики. 

На пръв поглед това ограничаване или контролиране няма връзка с ценообразуването, но на практика това не е така, поради факта, че поставянето на ограничения или контрол на производството или търговията могат да доведат до пазарни дефицити на определени стоки. Това от своя страна пък, може да доведе до намаляване на предлагането, но повишаване на търсенето, а оттам и до повишаването на цената.  

Компетентни органи и санкции по Закона за защита на конкуренцията

Компетентният държавен орган, който осъществява преценка за наличието на злоупотреба с монополно и господстващо положение, както и на забранени споразумения, решения и съгласувани практики е Комисията за защита на конкуренцията. 

В случай че бъде установено някое от тези нарушения, Комисията налага имуществена санкция на виновното предприятие или сдружение на предприятия в размер на 10 на сто от общия оборот за предходната финансова година. 

Защита на потребителите

Правна защита, още от преди обявяването на извънредно положение, срещу изкуствено завишаване на цени, осигурява и Законът за защита на потребителите. В основната си част тя се състои в забраната на нелоялните търговски практики. 

Според закона, търговската практика е нелоялна, ако противоречи на изискването за добросъвестност и професионална компетентност и ако променя или е възможно да промени съществено икономическото поведение на средния потребител, когото засяга или към когото е насочена, или на средния член от групата потребители, когато търговската практика е насочена към определена група потребители. 

По отношение на коментираната тема, типичен пример за нелоялна търговска практика са случаите на изкуствено завишаване на цени преди кампания за „черен петък“. Това е така, тъй като това изкуствено завишаване на цени променя съществено икономическото поведение на средния потребител, подтиквайки го да купува безконтролно стоки, които са на „промоция“ , макар реалната им цена в рамките на тази промоция да не се различава от цената, на която същите стоки са се предлагали от същия търговец преди три месеца, например. 

При условията на извънредно положение, нелоялна търговска практика по отношение на ценообразуването, може да се установи в случаите, в които търговец е изпразнил магазините/складовете си и е „скрил“ стоки, които са обект на широко търсене, с цел внушение на потребителите за наличие на недостиг на тези стоки, за да ги подведе да купуват на изкуствено завишена цена. 

Компетентен орган за установяване на нарушението и размер на санкциите

Компетентна да установява нарушения, свързани с нелоялни търговски практики е Комисията за защита на потребителите. 

За това нарушение законът предвижда за виновните лица глоба в размер на 1 500 до 30 000 лв., а за едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер на 2 000 до 50 000 лв. 

Може ли да бъде ангажирана наказателна отговорност за осъществяване на действия, представляващи спекула с цените и при какви условия?

В последните няколко дни в медиите се появиха публикации и изявления, според които при осъществяване на действия, представляващи спекула с цените при наличието на обявено извънредно положение, виновното лице ще носи наказателна отговорност и ще подлежи на наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева. 

Появиха се дори и публикации, че вече има образувани наказателни производство за такива „престъпления“. Често пъти и търговци се оплакват, че потребителите ги заплашват с полиция и прокуратура. 

Според Наказателния кодекс, „който продаде стока на цена над определената или преди да е определена или утвърдена по установения ред или получи за услуга възнаграждение, по – голяма от законно допустимото“ в условията на обявено извънредно положение, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева. 

Този текст е изначално неприложим. 

Исторически той се е прилагал в периода 1970 – 1989 г., когато пределните размери на цените са се определяли от държавата, а за ангажирането на наказателна отговорност съдилищата са изисквали, в рамките на разследването, прокуратурата да е установила колко виновното лице е получило в повече. 

При условията на пазарна икономика и свободна стопанска инициатива, осъществяването на състава на това престъпление обективно ще бъде възможно в изключително ограничен брой случаи и само по отношение на продажбата на стоки на цена над определената (за стоки, за които това условие е налице), както и за получаване на възнаграждение за услуга, по – високо от законно допустимото (за услуги, за които това условие е налице).

Така, приложението на престъплението, свързано със спекула с цените, ще се ограничи до продажбата на стоки при условията на изкуствено завишаване на цени в регулираните сектори, а именно: 

1. водоснабдителни и канализационни услуги;
2. универсалните пощенски услуги, предоставяни от „Български пощи“ ЕАД;
3. природен газ, електрическа и топлинна енергия;
4. лекарствени продукти;
5. тютюневи изделия. 

По отношение на услугите, този текст би намерил приложение във връзка с таксите, свързани с административните услуги на държавните и общински органи, тъй като именно при тях се предвижда максимален размер. Наказателната отговорност ще се ангажира по отношение на виновното длъжностно лице, което е събрало такса, по – висока от законно допустимата. 

За всички случаи извън изброените, не е възможно да се ангажира наказателна отговорност, заради осъществяване на действия, представляващи спекула с цените. Това е така, тъй като в никой отрасъл, извън изброените, не е установен ред за опреляне или утвърждаване на цени. 

При тази формулировка на разпоредбата се стига и до един правен абсурд да се създадат предпоставки за произвол на органите на наказателна репресия да образуват наказателни производства по отношение на лица, които продават стоки на цени, които не са определени или установени. Това би означавало с лишаване от свобода от една до три години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева да се наказват всички лица, които извършват търговска дейност със стоки, намиращи се извън гореизброените пет отрасъла. Подобно тълкуване, разбира се, е абсолютно недопустимо, тъй като ще означава, че ще трябва да се ангажира наказателна отговорност на почти всички търговци на българския пазар. 

Може ли държавата да приеме правила за ценообразуването на определени стоки, предлагани на пазара?

„Държавата“ може да приема всякакви правила и регулации, свързани с нейната компетентност. Така, в случай че бъде взето решение за създаване на такива правила с цел ограничаване на изкуствено завишаване на цени, то трябва да бъде осъществено със закон. Подзаконови нормативни актове, свързани с определяне на правила за ценообразуване на стоки и услуги, могат да се издават единствено, ако основанието за това е предвидено в закон. 

Друг е въпросът до колко приемането на такива правила е общественооправдано и до колко би било осъществено при съблюдаването на принципите на демокрацията, пазарната икономика, свободната стопанска инициатива и конкуренцията без, на практика, да ги ограничава или премахва. 

От друга страна, приемането на подобни правила може да принуди търговците да осъществяват дейността си без печалба или на загуба. Очаквано следствие на подобно развитие на ситуацията е прекратяване на предлагането на тези стоки и услуги, което ще доведе до ограничаването на наличностите от тях или пълното им изчезване. По този начин се създава и среда за злоупотреби и ново изкуствено завишаване на цени, но този път от „свързани лица“. 

Аналогия с обявеното на територията на страната извънредно положение и повишаването на цените на различните стоки и услуги може да се направи с военните действия, осъществявани в Близкия изток и колебанията в цената на петрола. Така, при всяко подновяване на военни действия, цената на петрола рязко се покачва. Това е така, тъй като принципът за ценообразуване въз основа на търсенето и предлагането се прилага в неговата цялост в световната икономика. При подновяване на военните действия, предлагането започва да намалява, но търсенето се увеличава, тъй като е налице презапасяване с петрол, поради наличието на неясноти кога ще има нова възможност за търговия с тази суровина. 

По същия начин стоят нещата и с ценообразуването на стоките, които са най – необходими в условията на извънредно положение, тъй като те се предлагат от ограничен брой субекти, но пък търсенето им внезапно се увеличава. 

Поради това, единственото възможно решение за ограничаване на действията, представляващи спекула с цените, е насърчаването на конкуренцията, тъй като колкото по – голямо е предлагането, толкова повече потребителите имат избор и толкова повече търговците биха се стремили към поддържане на конкурентни цени.  

В заключение

Действащото законодателство предлага достатъчно ефективна защита в случаите на осъществяване на действия, представляващи спекула с цените, съобразявайки се с действащите в страната принципи на свободна конкуренция, пазарна икономика  и свободна стопанска инициатива. 

От друга страна, „сплашването“ на търговците с неприложими видове отговорност и подтикването на гражданите за подаване на сигнали за извършване на неприложими състави на престъпления не е в обществен интерес. 

Поради това е необходимо да се потърси установяването на баланс между икономическите интереси на участниците в пазарните отношения, а именно тези на потребителите и тези на търговците, както и е необходимо да се създадат условия за увеличаване на предлагането с цел поддържане на конкуренцията по отношение на ценообразуването. 

На последно място, всички опити за търсене на отговорност от частноправни субекти, извън изрично предвидената в Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителите и Наказателния кодекс за нарушения или престъпления извън изрично предвидените, представлява популистично и грубо нарушение на човешки права и е недопустимо.   

______________________________________________________________________


Информация за различните видове права, задължения и средства за защита за нарушаването им в условията на извънредно положение, можете да намерите в секцията „Извънредно положение„.

Още интересни теми, свързани със защитата правата на потребителите от нелоялни търговски практики, можете да намерите в секцията „Защита на потребителите„.

Още интересни теми, свързани със защитата на задържани, обвиняеми и подсъдими срещу незаконосъобразни действия и произвол на органите на наказателното производство, можете да намерите в секцията „Наказателно право„.

Адвокатска кантора „Петкова“ предлага комплексно правно обслужване, свързано със защита на интересите на потребителите. 

Адвокатска кантора „Петкова“ има богат опит в процесуалното представителство, защита и съдействие по наказателни дела. 

No Comments

Leave a Comment