Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Спортно хулиганство. Обвинение и защита

Спортно хулиганство. Обвинение и защита

Спортно хулиганство

Проявите на спортно хулиганство и най – вече на футболно хулиганство са възприети от законодателя като деяния с достатъчно висока обществена опасност, за да бъдат регламентирани с цял отделен нормативен акт, а именно с българския Закон за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия (наричан разговорно Закон за футболното хулиганство). Тези прояви в общия случай не съставляват престъпления по смисъла на Наказателния кодекс, но се отличават с по – висока степен на обществена опасност от дребното хулиганство.

Именно извършването на деяния, представляващи спортно хулиганство, е предмет на днешната статия.

Спортно хулиганство. Обвинение и защита 3

Какво е „спортно хулиганство“ и какви са средствата за защита при повдигнато обвинение?

Проявите на спортно хулиганство поначало представляват специфично административно нарушение. Поради тази причина за тях не се прилага Указът за борба с дребното хулиганство (УБДХ), а Законът за административните нарушения и наказания (ЗАНН) се прилага само по отношение на процедурата по установяване на нарушенията и налагането на наказанията. Възможно е, обаче, приложение все пак да намери Наказателния кодекс (НК), ако в индивидуалния случай се прецени, че деянието се отличава с толкова висока степен на обществена опасност, че следва да се приеме като престъпление, а не като обикновено административно нарушение.

Законът за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия урежда изчерпателно формите на спортно хулиганство в петнадесет отделни хипотези.

Така, за да е налице деяние, което може да се квалифицира като спортно хулиганство, то е необходимо едновременно да бъдат изпълнени няколко уредени в закона условия.

Първото условие е съответната противообществена проява да не съставлява престъпление. В противен случай, както беше отбелязано, няма намери приложение Законът за опазване на обществения ред при спортни мероприятия. Наказването ще стане по реда на Наказателния кодекс.

Второто условие е противообществената проява да е извършена в спортен обект (напр. стадион) или в спортна зала. Без значение е дали това е станало преди, по време или непосредствено след края на спортното мероприятие, или по пътя от и към него.

Третото условие е противообществената проява да се изразява в някое от следните действия:

1. носене на знамена, плакати и транспаранти, на които са изобразени текстове, изображения, абревиатури и символи, подтикващи към омраза и насилие, съдържащи обидни квалификации или олицетворяващи идеологии, обявени за противозаконни;
2. отказ за изпълнение на разпорежданията на отговорните за спортното мероприятие лица, ангажирани със сигурността и безопасността, или на полицейските органи;
3. преодоляването на преградни приспособления, конструкции и съоръжения, намиращи се в спортния обект или спортната зона;

4. нахлуване на спортния терен;
5. паленето и поддържането на огън;
6. хвърлянето на предмети;
7. носенето на маски и действия за напълно прикриване на лицето или на части от него, което затруднява разпознаването;
8. отправянето на ругатни, други неприлични изрази, жестове и поведение, които са особено вулгарни, както и изрази и скандирания, насаждащи омраза на расова, етническа или религиозна основа;

9. носенето на оръжие и предмети, които могат да се използват като оръжие; боеприпаси; спрейове със защитен газ, с разяждащи или с оцветяващи вещества; сигнални ракети, взривни устройства, пиротехнически изделия и други общоопасни средства, отделни техни съставки; наркотични и други упойващи вещества, както и други вещества и предмети, които могат да бъдат опасни за живота и здравето на околните;
10. предизвикване или участие в сбивания;
11. използването на посочените в т. 9 вещи, предмети и вещества;
12. посегателство над състезатели, съдии, полицейски органи или други ангажирани с организацията, със сигурността или с безопасността длъжностни лица, както и спрямо медицински лица, журналисти, фоторепортери и оператори;

13. унищожаване или повреждане на чуждо имущество;
14. използването на знамена, плакати и транспаранти, на които са изобразени текстове, изображения, абревиатури и символи, подтикващи към омраза и насилие, съдържащи обидни квалификации или олицетворяващи идеологии, обявени за противозаконни;
15. пребиваване в спортната зона или спортния обект на лица в срока на наложена забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина.

Какви са предвидените в закона наказания? 

Ако едно лице бъде признато за виновно в извършване на спортно хулиганство, то може да получи едно от следните наказания:

  1. задържане в структурно звено на Министерството на вътрешните работи за срок до 25 денонощия;
  2. глоба от 1000 до 2000 лв., а когато нарушението е извършено повторно глобата е от 3000 лв. до 5000 лв.
  3. безвъзмезден труд в полза на обществото.

За определена в закона категория нарушения се налага и принудителна административна мярка – забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина за срок от една до две години.

Кои лица могат да носят административнонаказателна отговорност за извършени прояви на спортно хулиганство?

Правилото е, че всички пълнолетни лица могат да носят наказателна и административнонаказателна отговорност, стига да липсват основания те да бъдат приети за невменяеми.

По по – особен начин стои въпросът, когато се касае за лица, които не са навършили пълнолетие.

Законът предвижда, че отговорност за извършено спортно хулиганство могат да носят тези лица, които са навършили 16-годишна възраст и могат да разбират свойството и значението на постъпките си и да контролират поведението си. Това обстоятелство се изяснява за всеки индивидуален случай с комплексна съдебно – психологическа и психиатрична експертиза.

Малолетните /ненавършили 14 години/ и непълнолетните, ненавършили 16 години не могат да носят административнонаказателна отговорност. Спрямо тях се налагат възпитателни мерки от съответната местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

А когато се касае за прояви на спортно хулиганство, извършени от пълнолетни лица, които са поставени под запрещение, административнонаказателната отговорност ще понесат попечителите, съответно настойниците им, но само в случаите, в които те съзнателно са допуснали извършването на деянието. Това обстоятелство също е въпрос на доказване във всеки индивидуален случай.

Какъв е редът за налагане на наказания за прояви на спортно хулиганство? 

Както при всяко едно административнонаказателно производство, за да може да се наложат принудителна административна мярка и наказание по повод извършени деяние, съставляващи спортно хулиганство, необходимо е нарушението да бъде констатирано с акт. Той се издава от органите на Министерството на вътрешните работи, които имат полицейски правомощия.

ВАЖНО! Актът трябва да бъде съставен в срок не по – късно от три месеца, считано от датата на извършване на противообществената проява. Ако този срок не бъде спазен, всеки акт, който е издаден след изтичането му, ще бъде незаконосъобразен.

След съставянето на акта за установяване на административно нарушение, преставляващо спортно хулиганство, началникът на съответното районно управление на МВР, в чийто район е извършена проявата, разполага с 24 часа да предприеме действия по осигуряване налагането на наказание.

Първата му възможност е да издаде наказателно постановление и заповед за прилагане на принудителна административна мярка – забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина. С тази възможност посоченото длъжностно лице разполага, в случаите в които противообществената проява се състои в носене на знамена, плакати и транспаранти, на които са изобразени текстове, изображения, абревиатури и символи, подтикващи към омраза и насилие, съдържащи обидни квалификации или олицетворяващи идеологии, обявени за противозаконни.

Това се отнася и за случаите, в които е налице отказ за изпълнение на разпорежданията на отговорните за спортното мероприятие лица, ангажирани със сигурността и безопасността, или на полицейските органи и преодоляването на преградни приспособления, конструкции и съоръжения, намиращи се в спортния обект или спортната зона.

Същото правомощие началникът на съответното РУ на МВР има и при нахлуване на спортния терен; паленето и поддържането на огън; хвърлянето на предмети; носенето на маски и действия за напълно прикриване на лицето или на части от него, което затруднява разпознаването; отправянето на ругатни, други неприлични изрази, жестове и поведение, които са особено вулгарни, както и изрази и скандирания, насаждащи омраза на расова, етническа или религиозна основа.

Носенето на оръжие и предмети, които могат да се използват като оръжие; боеприпаси; спрейове със защитен газ, с разяждащи или с оцветяващи вещества; сигнални ракети, взривни устройства, пиротехнически изделия и други общоопасни средства, отделни техни съставки; наркотични и други упойващи вещества, както и други вещества и предмети, които могат да бъдат опасни за живота и здравето на околните, както и предизвикването или участието в сбивания са деяния, за извършването на които също се издава наказателно постановление.

Втората му възможност е да внесе преписката за решаване от районния съд, в случаите в които проявата на спортно хулиганство е извършена чрез използването на оръжие и предмети, които могат да се използват като оръжие; боеприпаси; спрейове със защитен газ, с разяждащи или с оцветяващи вещества; сигнални ракети, взривни устройства, пиротехнически изделия и други общоопасни средства, отделни техни съставки; наркотични и други упойващи вещества, както и други вещества и предмети, които могат да бъдат опасни за живота и здравето на околните; посегателство над състезатели, съдии, полицейски органи или други ангажирани с организацията, със сигурността или с безопасността длъжностни лица, както и спрямо медицински лица, журналисти, фоторепортери и оператори; унищожаване или повреждане на чуждо имущество.

Преписката се внася в районния съд и когато проявата на спортно хулиганство е извършена чрез използването на знамена, плакати и транспаранти, на които са изобразени текстове, изображения, абревиатури и символи, подтикващи към омраза и насилие, съдържащи обидни квалификации или олицетворяващи идеологии, обявени за противозаконни, както и чрез пребиваване в спортната зона или спортния обект на лица в срока на наложена забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина.

Следващата хипотеза, в която преписката се внася за разглеждане от районния съд е налице, когато противобществена проява, съставляваща спортно хулиганство е извършена повторно, както и когато извършителят е непълнолетен и е на възраст от 16 до 18 години.

Третата предвидена в закона възможност за решаване на преписката от страна на началника на съответното РУ на МВР е да изпрати материалите по нея в съответната прокуратура, когато извършената противообществена проява, поради повишената си степен на обществена опасност, не съставлява спортно хулиганство, а престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Четвъртата възможност е предвидена за случаите, в които извършителят е малолетен или е непълнолетен до 16-годишна възраст. В този случай преписката се изпраща на местната комисия за борба с противобществените прояви на малолетните и непълнолетните.
И накрая, началникът на съответното РУ на МВР може да прекрати преписката, ако констатира, че не са налице условия за налагане на наказание или на принудителна административна мярка.
В случаите по ал. 1, т. 2, когато има опасност нарушителят да се укрие или да затрудни правораздаването и за да се осигури явяването му пред съда, началникът на районното управление може да постанови задържане за срок до 24 часа, като уведоми за това съответния прокурор.

ВАЖНО!!! В случаите, в които се прецени, че преписката трябва да се внесе за решаване от районния съд, може да бъде разпоредено извършителят да бъде задържан за срок до 24 часа, ако са налице данни да се укрие, да затрудни правораздаването или да не се яви пред съда. Всяко задържане без тези основания да са налице ще бъде незаконно.

Какви са средствата за защита при обвинение за извършено спортно хулиганство?

На първо място, когато бъде издаден акт за установяване на административно нарушение, съставляващо спортно хулиганство, законът предоставя възможност срещу него да се подаде възражение. Началникът на съответното РУ на МВР има задължение да разгледа това заявление и ако е необходимо, да проведе разследване на спорните обстоятелства, които са повдигнати в него.

На второ място, ако въз основа на акта за установяване на административно нарушение бъде издадено наказателно постановление, с което се ангажира отговорност за извършване на спортно хулиганство, то може да бъде обжалвано пред съда.

На трето място, ако преписката бъде внесена за разглеждане от страна на съответния районен съд, следва да бъде предприета т.нар. защита по същество, която се определя за всеки индивидуален случай в зависимост от фактите и обстоятелствата по него.

ВАЖНО!!! За всяко незаконосъобразно действие на административни органи, държавата дължи обезщетение на пострадалия гражданин.

В заключение 

Разпоредбите, касаещи проявите, съставляващи спортно хулиганство, се отнасят до изчерпателно предвидените в закона и изброени по – горе случаи. За всяко деяние, което не е включено в списъка по – горе ще се налагат наказания в зависимост от съответната квалификация, която ще му бъде дадена според индивидуалните факти и обстоятелства по случая.

Факт е обаче, дори и да е извършено деяние, което поначало попада в списъка на противообществените прояви, определени от законодателя като спортно хулиганство, възможно е да бъде ангажирана наказателна отговорност за извършено престъпление. То би могло да бъде т.нар. „едро хулиганство“, унищожаване и повреждане, нанасяне на телесна повреда, вкл. и по хулигански подбуди, умишлен палеж и много други. Във всички тези хипотези са предвидени наказания лишаване от свобода.

_____________________________________________________________________________________________________________

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя квалифицирана правна помощ при наложени наказания за прояви на спортно хулиганство.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ъл. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

или

Консултации по телефон и на място в кантората се осъществяват само с предварително записан час. 

Адвокатите от кантората предоставят правна помощ на територията на цялата страна.

No Comments

Leave a Comment