Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

Сфери на дейност

Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.

 

Правната закрила на потребителите в българското законодателство е гарантирана от Закона за защита на потребителите…

В съвременна правова държава, каквато е Република България, правото на собственост е абсолютно субективно право…

Трудовото право е правен отрасъл, който има две основни функции – икономическа и защитна. Чрез своята икономическа …

Търговията и търговския оборот са основен двигател на бизнеса и потреблението. Поради това се нуждаят от…

Семейното и наследственото право имат не само юридическа, но и емоционална страна. Семейството е основен ….

Принудителното изпълнение е част от изпълнителното производство, което започва с издаването от съда на изпълнителен…

Въз основа на този  принцип, прогласен  от Всеобщата декларация за правата на човека за  Организацията на обединените…

Нашата кантора е една от първите в страната, започнали да осъществяват правна помощ за търговски дружества, компании и онлайн магазини при въвеждането на изискванията за съответствие на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и новите правила за защита на личните данни.

Наказателното право представлява система от правни норми, които регулират обществените отношения,…

Кантората подпомага физическите лица, търговците и неправителствените организации при изготвянето на проекти за държавно, европейско и международно финансиране.

Конституционният съд на Република България отсъди, че Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над…

Нормотворчеството е една от най – важните правни дейности, с която е свързано законодателното уреждането…

Авторското и патентното право са част от правото на интелектуална собственост, като институт на гражданското…

Административното право е отрасълът, който регулира отношенията между гражданите/юридическите лица и органите на …

Абонаментното правно обслужване е услуга, подходяща за дружества и еднолични търговци, които срещат ограничен …