Сфери на дейност

Земеделието и животновъдството са отрасли, които имат особено важно значение…

Правната закрила на потребителите в българското законодателство е гарантирана от Закона за защита на потребителите…

В съвременна правова държава, каквато е Република България, правото на собственост е абсолютно субективно право…

Трудовото право е правен отрасъл, който има две основни функции – икономическа и защитна. Чрез своята икономическа …

Търговията и търговския оборот са основен двигател на бизнеса и потреблението. Поради това се нуждаят от…

Семейното и наследственото право имат не само юридическа, но и емоционална страна. Семейството е основен ….

Принудителното изпълнение е част от изпълнителното производство, което започва с издаването от съда на изпълнителен…

Въз основа на този  принцип, прогласен  от Всеобщата декларация за правата на човека за  Организацията на обединените…

Нормотворчеството е една от най – важните правни дейности, с която е свързано законодателното уреждане на общ…

Наказателното право представлява система от правни норми, които регулират обществените отношения,…

В икономически аспект свободната стопанска инициатива е принцип, прогласен в Конституцията на Република Бълг…

Конституционният съд на Република България отсъди, че Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над…

Нормотворчеството е една от най – важните правни дейности, с която е свързано законодателното уреждането…

Авторското и патентното право са част от правото на интелектуална собственост, като институт на гражданското…

Административното право е отрасълът, който регулира отношенията между гражданите/юридическите лица и органите на …

Абонаментното правно обслужване е услуга, подходяща за дружества и еднолични търговци, които срещат ограничен …