Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Съдебна реабилитация – предпоставки. Спечелено дело

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Съдебна реабилитация – предпоставки. Спечелено дело

Съдебна реабилитация – предпоставки. Спечелено дело

Съдебна реабилитация

Съдебна реабилитация – проблеми

При обсъждането на основите на наказателното правораздаване в статията „Освобождаване от наказателна отговорност. Възможно ли е?“ сме имали повод да обърнем внимание, че в тази сфера държавата разполага правомощието да осъди извършителя, да изпълни наказанието, което му е наложила, както и да го  третира като осъждан.

Това последно правомощие, а именно третирането на престъпния деец като осъждан се отразява в неговото свидетелство за съдимост и често е пречка за започване на работа, вкл. и такава, за която не се предвижда изрична законова забрана длъжността да бъде заемана от осъдено лице. В случаите, в които налагането на наказанието е довело до превъзпитанието на дееца към спазването на закона и добрите нрави, третирането му завинаги като осъждан не е оправдано.

Именно, поради тази причина законодателят предвижда възможност за изчистване на свидетелство за съдимост, т.е. на съдебното минало. Това може да се случи по два начина – чрез реабилитация по право или чрез съдебна реабилитация.

Кога може да се иска съдебна реабилитация?

Процедурата по заличаване на предходни осъждания по съдебен ред се провежда, в случаите в които не е възможна реабилитация по право.

Хипотезите, в които се налага да се пристъпи към съдебна реабилитация са следните:

1. извършителят на престъпление е осъден условно, но в изпитателния срок е извършил друго престъпление и е следвало да изтърпи и отложеното наказание;
2. извършителят е осъден на лишаване от свобода до три години или на пробация, но в течение на три години от изтичане на срока на наложеното с присъдата наказание е извършил друго престъпление, което се наказва с лишаване от свобода;

3. извършителят е осъден на глоба, обществено порицание или лишаване от право и в течение на една година от изпълнение на наказанието е извършил друго престъпление от общ характер;
4. извършителят е осъден като непълнолетен, но в течение на две години от изтърпяване на наказанието е извършил друго престъпление от общ характер, за което му е наложено наказание лишаване от свобода.

Законодателят урежда изчерпателно и изискванията за допускане на съдебна реабилитация. Те са три:
1. в течение на три години от наложеното с присъдата наказание не е извършил друго престъпление, което се наказва с лишаване от свобода;
2. имал е добро поведение;
3. възстановил е причинените вреди, когато има такива.

Важно! Възможно е съдът да допусне съдебна реабилитация в изключителни случаи и когато причинените вреди не са възстановени. Тези изключителни случаи законът нарича „уважителни причини“. Кога са налице такива се преценява за всеки конкретен случай с оглед обстоятелствата по казуса, като задача на упълномощения адвокат е да ги установи и да ангажира доказателства за тях. Ето защо е препоръчително участието на опитен и утвърден адвокат по наказателно право.

Какъв е редът за получаване на съдебна реабилитация?

Процедурата, чрез използването на която осъденият може да бъде реабилитиран, се провежда по съдебен ред. Инициирането ѝ става по искане на осъдения. Делото се разглежда в открито заседание с участието на осъдения, неговия адвокат и прокурора.

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" - Petkovalegal.com

Случай от кантората – спечелено дело за съдебна реабилитация

Специалистите от Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ разполагат с богат опит в работата по случаи, нуждаещи се от съдебна реабилитация. Именно такъв случай от нашата практика разказваме в следващите редове.

Преди 15 години Димитър* е осъден за извършено от него престъпление, като му е наложено наказание пробация. По – малко от две години след влизане в сила на присъдата той извършил друго престъпление, за което му е наложено наказание условно лишаване от свобода в размер на три години, чието изпълнение е отложено за пет години. От извършените от него престъпления не са причинени никакви вреди.

Тринадесет години след второто си осъждане, Димитър не просто не е извършвал друго престъпление. Той е изцяло реформирана личност. Завършил е успешно висшето си образование. Насочил се е към академична дейност. Създал е семейство и собствен бизнес. Логично и със съдействието на кантората, по отношение на него съдът допусна съдебна реабилитация.

* С оглед запазване на адвокатската тайна името е променено.

______________________________________________________________________________________________________

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ в медиите –> https://petkovalegal.com/media/

Още интересни теми, свързани с правното положение на осъдените лица, можете да откриете в секцията „Наказателно право„.

С работата на кантората, както и с някои от спечелените от нашите адвокати дела, можете да се запознаете в секцията „Новини„.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е специализирана наказателноправна кантора, разполагаща със специалисти с богат опит в сферата на защитата на обвиняеми/подсъдими и пострадали по наказателни дела. Консултации по телефон или на място в кантората предоставяме само с предварително записан час. Правна помощ и процесуално представителство осъществяваме на територията на цялата страна. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

ИЛИ

 

No Comments

Leave a Comment